ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

25.4.2016 - (2016/2020(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Andrey Kovatchev


Διαδικασία : 2016/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0146/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0146/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

(2016/2020(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B8-1374/2015),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την 70ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 70ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών[1], το οποίο παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρέμβει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια[2],

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 18ης Απριλίου 2013, για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών[3],

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016[6] και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με το έγκλημα επίθεσης[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ[9],

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της 14ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για ενισχυμένη στήριξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ» και το έγγραφο της 23ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων: προτεραιότητες 2015-2018»[10],

–  έχοντας υπόψη τις «κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο» σχετικά με τη χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής άμυνας για την αντιμετώπιση καταστροφών, του Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πρόσφατο ψήφισμα 2242(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την από 15ης Μαΐου 2015 έκθεση αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις προσπάθειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση του ΟΗΕ για την αντοχή στα αντιβιοτικά, την οποία εκπόνησε η ΠΟΥ τον Απρίλιο του 2014 και η οποία χαρακτηρίζει τη μικροβιακή αντοχή ως «σοβαρή απειλή» για την παγκόσμια δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις δραστηριότητες της εδρεύουσας στον Παναμά νομικής εταιρείας Mossack Fonseca και τις σχετικές πρωτοβουλίες για στενότερη διεθνή συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 134 παράγραφος 3 και το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0146/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία και χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, επίκεντρο της οποίας είναι ο ΟΗΕ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα θεμελιωμένο σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες που πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και να τηρούνται είναι το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων, στην ειρήνη και την ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία και σε μια διεθνή τάξη πραγμάτων που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ανάγκη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συντονισμό της δράσης τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την εντολή που περιέχεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας επιδεινώνεται ταχέως αποκτώντας πιο σύνθετα χαρακτηριστικά και ακυρώνοντας τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο ως εγγυητής της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ο προσεκτικός επαναπροσδιορισμός των εργαλείων για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ως αποτέλεσμα της μετατόπισης τόσο των συσχετισμών όσο και της διάχυσης της ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργαλεία αυτά δεν πρέπει να αποκλείουν κανέναν εμπλεκόμενο, είτε πρόκειται για κρατικό φορέα είτε όχι, στο πλαίσιο διαδικασιών όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν μαζί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη στο σύστημα του ΟΗΕ, παρέχοντας περί το ένα τρίτο του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΗΕ, συνεισφορά που προσεγγίζει τα δύο πέμπτα του προϋπολογισμού του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και περίπου το ήμισυ όλων των συνεισφορών σε ταμεία και προγράμματα του ΟΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ γίνεται ολοένα πιο ασταθές και ευμετάβλητο λόγω του μεγάλου αριθμού μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων συγκρούσεων, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, των άνευ προηγουμένου μεταναστευτικών κυμάτων και της αλλαγής του κλίματος, προκλήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν περιφερειακή και παγκόσμια αντίδραση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ο υβριδικός και ο πληροφοριακός πόλεμος, οι κυβερνοαπειλές, η βιολογική μηχανική, τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα, η νανοτεχνολογία, η μικρογράφηση όπλων και ο πολλαπλασιασμός των τεχνολογιών διπλής χρήσης, απαιτούν τη σύναψη πολυμερών συμφωνιών για τις οποίες το πλαίσιο του ΟΗΕ κρίνεται ως το πιο ενδεδειγμένο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό και υπονομεύουν την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση μιας νέας γενιάς μέτρων ελέγχου των εξοπλισμών και αφοπλισμού σε συνεργασία με ομονοούντες εταίρους·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ειρήνη και ασφάλεια

α)  να λάβει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε ένοπλες συγκρούσεις και οι οργανισμοί αυτών τηρούν στο έπακρο τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου και καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν ειρηνικές και διπλωματικές λύσεις σε συγκρούσεις κάθε είδους· να ζητήσει, οι λύσεις αυτές να καλύπτουν και την υποχρέωση εξασφάλισης της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια για όσους τη χρειάζονται·

β)  να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις πολυμερείς προσπάθειες για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών και ειρηνικών λύσεων σε εν εξελίξει συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία, του Ειδικού Αντιπροσώπου και Επικεφαλής της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη, του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη, του Ειδικού Συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα· να απευθύνει έκκληση για συνεχή παροχή ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης και να υπάρξει συνεργασία για την άμεση παύση της βίας· να καταδικάζει τις μονομερείς και μη συντονισμένες ενέργειες σε κάθε εστία κρίσης·

γ)  να στηρίξει τις ενδοσυριακές συνομιλίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ψηφίσματος 2254(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να στηρίξει το έργο των ειδικών ομάδων που συγκροτήθηκαν από τη Διεθνή Ομάδα Υποστήριξης για τη Συρία οι οποίες εποπτεύουν την παροχή της εξαιρετικά αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στους χιλιάδες Σύρους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε πολιορκημένες και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και την παύση των εχθροπραξιών δυνάμει του ψηφίσματος 2268(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να καταδικάσει έντονα τις διαδεδομένες καταχρήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία και να στηρίξει το έργο που επιτελούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την τεκμηρίωση και τη συλλογή αποδείξεων για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να υπογραμμίσει την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό και τους πρόσφυγες·

δ)  να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέχει, σε συνεργασία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και λειτουργική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· να ενεργεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα οποία αφορούν τη συνεχή επέκταση των οικισμών ως ένα συνεχιζόμενο εμπόδιο για την ειρήνη·

ε)  να τονίσει την ανάγκη για συντονισμένη ανθρωπιστική δράση στην Υεμένη υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· να παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας, όπως τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών διαύλων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· να ζητήσει μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να παρασχεθεί κατεπειγόντως σωτήρια βοήθεια στους Υεμενίτες· να απευθύνει έκκληση για αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων· να καλέσει όλες τις πλευρές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της Υεμένης, και να τονίσει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων όσων εργάζονται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, των γιατρών και των δημοσιογράφων· να ενθαρρύνει μια πολιτική προσέγγισης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν με στόχο την εκτόνωση των περιφερειακών εντάσεων και ως μέσο για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Υεμένη και αλλού·

στ)  να εξακολουθήσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, συμπεριλαμβανομένων της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, δεδομένων των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές, καθώς και τον σεβασμό της ελεύθερης και κυρίαρχης επιλογής τους να ακολουθήσουν έναν ευρωπαϊκό δρόμο· να στηρίξει και να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική διευθέτηση αυτών των παρατεινόμενων και ανεπίλυτων συγκρούσεων· να ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· να αυξήσει ενεργά την πίεση προς τη Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για διευθέτηση της διένεξης στην Ουκρανία·

ζ)  να ζητήσει να εντατικοποιηθεί η στήριξη στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και των περιφερειακών οργανισμών για τη διαχείριση κρίσεων ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στη Σομαλία, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, τη Νιγηρία, το Μπουρούντι και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών εν γένει· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αυξήσουν τη στήριξη στον αυξανόμενο ρόλο και τις ίδιες ικανότητες της Αφρικανικής Ένωσης στη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση κρίσεων, επιδιώκοντας παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με τις προσπάθειες του Γραφείου Στήριξης της Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ· να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Αφρικανική Ένωση, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και ο ΟΗΕ για την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στο Μπουρούντι και να εργασθεί προς την κατεύθυνση ενός άμεσου εσωτερικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο Μπουρούντι, ο οποίος θα είναι γνήσιος και δεν θα αποκλείει κανέναν· να στηρίξει τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας η οποία διερευνά όλες τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βοηθά να λογοδοτήσουν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι·

η)  να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες ολοκληρωμένες προσπάθειες για ενίσχυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και της ικανότητάς του για αντιμετώπιση των συγκρούσεων· να διερευνήσει νέες προοπτικές για την ενθάρρυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ κατά την αναδιαμόρφωση των στρατηγικών τους στόχων σχετικά με την ασφάλεια, αφενός, μέσω της νέας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και, αφετέρου, μέσω της αναθεώρησης, από τον ΟΗΕ, των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του, της αρχιτεκτονικής του για την εδραίωση της ειρήνης και του θεματολογίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325) και της μεταξύ τους συνεργασίας· να διασφαλίσει ότι η διαδικασία επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης προωθεί την αρχή της ευθύνης προστασίας και το ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης·

θ)  να επικροτήσει την έγκριση και υποστήριξη της εφαρμογής του πρόσφατου ψηφίσματος 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και να ζητήσει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση του θεματολογίου που αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· να τονίσει τη σημασία της ίσης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης· να διασφαλίσει την παροχή κάθε είδους αναγκαίας ιατρικής βοήθειας στις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού σε εμπόλεμες ζώνες·

ι)  να προωθήσει μια νοοτροπία πρόληψης στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ για τη βελτίωση της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε αναδυόμενες κρίσεις και πιθανές απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια, ιδίως μέσω της αποτελεσματικότερης προληπτικής διπλωματίας, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διαμεσολαβητικής προσπάθειας· να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και της έγκαιρης επικοινωνίας και να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες διαβούλευσης για καταστάσεις κρίσεως μεταξύ του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων, οι οποίοι διαδραματίζουν ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, για τον καλύτερο συντονισμό της αντίδρασής τους στην αντιμετώπιση της κρίσης, αποφεύγοντας την άσκοπη αλληλεπικάλυψη στο έργο τους· να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, τη στρατιωτική και μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση των συγκρούσεων·

ια)  να αυξήσει τη στήριξη των κρατών μελών στις επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν μια συνιστώσα που άπτεται των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σαφείς στρατηγικές αποχώρησης, ιδιαίτερα συμβάλλοντας με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες για τη χρήση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του ΟΗΕ, μέσω και της ανάπτυξης μάχιμων μονάδων της ΕΕ ή μέσω πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, δίδοντας παράλληλα επαρκή προσοχή σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι βαθύτερες αιτίες της μαζικής μετανάστευσης·

ιβ)  να προωθήσει έναν διευρυμένο ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας, φέρνοντάς την εγγύτερα στην ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της αρχής περί ευθύνης προστασίας, και να εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενεργοποίηση της αρχής περί ευθύνης προστασίας· να παράσχει στήριξη στον ΟΗΕ ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τις χώρες στην εφαρμογή της αρχής περί ευθύνης προστασίας, με στόχο την προάσπιση του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να προωθήσει τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά των γενοκτονιών, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή των εγκλημάτων πολέμου, δεσμεύοντας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να στηρίζουν τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας με σκοπό την πρόληψη ή τον τερματισμό των εν λόγω εγκλημάτων και να μην καταψηφίζουν αντίστοιχο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

ιγ)  να επιμείνει στη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και να παράσχει πλήρη στήριξή σε δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως δε του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους (ISIS)/Daesh, το οποίο συνιστά σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει πάντοτε να σέβονται το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να στηρίξει την προώθηση όλων των πτυχών του ψηφίσματος 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την εξουδετέρωση των απειλών που προέρχονται από ξένους τρομοκράτες μαχητές και των κατευθυντήριων αρχών της Μαδρίτης σχετικά με την ανακοπή της ροής ξένων τρομοκρατών μαχητών·

ιδ)  να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των δικτύων των ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την αποριζοσπαστικοποίηση πολιτικών σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού·

ιε)  να εξακολουθήσει να εργάζεται με τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπαρχόντων μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, και να ενισχύσει τους μηχανισμούς δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες για τη δίκαιη δίκη και στο κράτος δικαίου·

ιστ)  να παράσχει στήριξη στην ειδική ομάδα για την εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής στην υλοποίηση της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των ΗΕ, χρησιμοποιώντας τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 25 φορέων του συστήματος του ΟΗΕ και της Ιντερπόλ, υπενθυμίζοντας συνεχώς ότι οι προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την καταστολή εσωτερικών διαφωνιών ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του πληθυσμού·

ιζ)  να προωθήσει μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απειλής που συνιστούν οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (ΑΕΜ), συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης κατανόησης του πλέγματος καταπολέμησης των ΑΕΜ/αντιτρομοκρατίας, αξιοποιώντας τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των φορέων του συστήματος του ΟΗΕ και της Ιντερπόλ με στόχο ενισχυμένη επιβολή του νόμου και στρατιωτική συνεργασία·

ιη)  να επαναβεβαιώσει, εν προκειμένω, την ανάγκη για κατάλληλο μείγμα ασφάλειας, επιβολής του νόμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικοοικονομικών μέσων το οποίο θα προσφέρει τις πιο ενδεδειγμένες εναλλακτικές επιλογές ως απάντηση στη μεταβαλλόμενη φύση της τρομοκρατίας και της εξτρεμιστικής βίας όπως εκπορεύονται από τις οργανώσεις Daesh, al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram και άλλες οντότητες·

ιθ)  να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ξένων τρομοκρατών μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·

Μη διάδοση και αφοπλισμός

κ)  να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ ώστε να αποφεύγονται η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες, και να συμβάλει στη συνολική αναθεώρηση του ψηφίσματος 1540 το 2016· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών, με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα και με τη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα, καθώς και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους· να επικροτήσει τη σύσταση ανοικτής ομάδας εργασίας (OEWP), ως επικουρικού φορέα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με αποστολή την προώθηση των πολυμερών διαπραγματεύσεων για τον πυρηνικό αφοπλισμό, και να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να λάβουν ενεργά μέτρα προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τόσο τη διάσταση της ασφάλειας όσο και τις ανθρωπιστικές διαστάσεις των πυρηνικών όπλων·

κα)  να προωθήσει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν ή να προσχωρήσουν στη ΣΕΟ·

κβ)  να εργαστεί με στόχο την πιο αποτελεσματική δράση κατά της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, περιλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού όπλων·

κγ)  να προωθήσει μια πολιτική αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων σκαφών, με στόχο να περιοριστεί η χρήση τους αυστηρά εντός των ορίων που θέτουν τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· να προωθήσει την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και χρήσης πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος κάθε διαλόγου που διεξάγεται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

κδ)  να στηρίξει έτι περαιτέρω τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ όσον αφορά τη διερεύνηση της ανάπτυξης κανόνων για υπεύθυνη και ασφαλή συμπεριφορά στο κυβερνοδιάστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυμερούς πλαισίου καταπολέμησης των κυβερνοαπειλών, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του ισχύοντος διεθνούς δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μετανάστευση

κε)  να στηρίξει περισσότερο το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατά την άσκηση της διεθνούς εντολής της για την προστασία των προσφύγων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· να τονίσει το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των αναγκών του προϋπολογισμού της UNHCR και των ποσών που έχουν παραληφθεί και να κάνει έκκληση για περισσότερη παγκόσμια αλληλεγγύη· να ζητήσει αύξηση της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τις βασικές λειτουργίες της UNHCR ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της·

κστ)  να υπενθυμίσει ότι απαιτείται ενίσχυση της συνοχής και του συντονισμού μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής και μεταξύ των θεματολογίων ανάπτυξης και εξωτερικών υποθέσεων·

κζ)  να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως καταπολεμώντας τα εγκληματικά δίκτυα μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών, με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα· να τονίσει σε επίπεδο ΟΗΕ τη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών· να στηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών·

κη)  να στηρίξει τη συνεδρίαση ολομελείας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των εκτενών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και να ζητήσει να εστιαστεί στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στην εκρίζωση της φτώχειας, στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σταθερότητα·

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

κθ)  να επαναλάβει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων του ΟΗΕ είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά· να επισύρει την προσοχή στις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· να διατυπώσει έκκληση για προάσπιση των ελευθεριών της γνώμης και της έκφρασης· να αναδείξει τη σημασία της ελευθεροτυπίας σε μια υγιή κοινωνία και τον ρόλο του κάθε πολίτη στο ζήτημα αυτό, και να υπερασπιστεί τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

λ)  να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και άλλες μειονότητες· να ζητήσει τη μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· να εργασθεί ενεργά για την αναγνώριση, από τον ΟΗΕ, της γενοκτονίας κατά μειονοτήτων, την οποία διαπράττει το λεγόμενο ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ποινικό Διεθνές Δικαστήριο των υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία·

λα)  να συνεχίσει να προωθεί ενεργά την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων· να παροτρύνει τον ΟΗΕ να στηρίξει ενεργά πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και τα προγράμματά του και να συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (UN Women)· να στηρίξει μέτρα για την ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας και της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· να καταπολεμήσει τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου τους· να ζητήσει την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών του ΟΗΕ που παραβιάζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)· να εκφράσει ικανοποίηση για την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ το 2015· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας·

λβ)  να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων στις ζώνες συγκρούσεων και τους προσφυγικούς καταυλισμούς, και εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπορία παιδιών, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση· να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στη χρήση των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των καταστάσεων που διαμορφώνονται, τόσο στη διάρκεια συγκρούσεων όσο και μετά από συγκρούσεις, για τις γυναίκες και τα κορίτσια· να υποστηρίξει μια προσέγγιση της αναπηρίας σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης η οποία θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

λγ)  να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·

λδ)  να συμβάλει ώστε να έχουν επιτυχή έκβαση οι εργασίες της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διακρατικές εταιρείες και τις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· να στηρίξει την περαιτέρω υλοποίηση των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν και εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· να στηρίξει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο την ενίσχυση των επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να θέτουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς·

λε)  να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση του ψηφίσματος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής· να καταγγείλει την αύξηση στην έκδοση αποφάσεων θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά και να ζητήσει την απαγόρευση της επιβολής της θανατικής ποινής για τέτοια αδικήματα·

λστ)  να υπενθυμίσει, κατά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης να λάβει υπόψη τον σεβασμό των υποψηφίων στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση κριτηρίων που θα βασίζονται στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προσχώρηση στο UNHRC και, εν όψει της δέκατης επετείου του UNHRC, να ζητήσει αξιολόγηση των μεθόδων εργασίας και των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου·

λζ)  να ενισχύσει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· να παρέχει πολιτική, διπλωματική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στην καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης, και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να προωθήσει τη στενή συνεργασία του ΟΗΕ και των οργανισμών και υπηρεσιών του με το Δικαστήριο, καθώς και τη διεύρυνση της σχέσης του με το Συμβούλιο Ασφαλείας· να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας·

λη)  να συνεργαστεί με το κοινό και να εγκαινιάσει μια εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων στις εντολές των ηγετών σε όλο τον κόσμο·

λθ)  να καλέσει τον ΟΗΕ να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου διεθνούς ορισμού της·

Ανάπτυξη

μ)  να εργασθεί για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· να εργασθεί προσβλέποντας στη βελτίωση της ζωής των μελλοντικών γενεών και να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τις χώρες να υιοθετήσουν και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 στόχων· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και την χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και την διασφάλιση της αξιοπιστίας όλων των στοιχείων· να τονίσει ότι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΠΦΥΕ) θα πρέπει να καταστεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, που θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΒΑ, και να παρουσιάσει μια κοινή θέση της ΕΕ για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 πριν από το ΠΦΥΕ το 2016·

μα)  να τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνέπεια της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο των δομών εργασίας του ΟΗΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν με ουσιαστικό τρόπο όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης· να επισημάνει τη σημασία που έχει ένα οικουμενικό, βασιζόμενο σε κανόνες, ανοικτό, διαφανές, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και δίκαιο πολυμερές σύστημα εμπορίου και την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα του ΠΟΕ· να υπενθυμίσει ότι η ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς την ειρήνη ούτε και η ειρήνη χωρίς την ανάπτυξη, τονίζοντας τη σημασία του ΣΒΑ 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη διακυβέρνηση, ο οποίος θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας· να καλέσει τον ΟΗΕ να ενσωματώνει σε συστηματική βάση τη δημιουργία ικανοτήτων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές·

μβ)  να εκφράσει την ικανοποίησή του για την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, του θεμελιώδους σημασίας ψηφίσματος 68/304, της 9ης Σεπτεμβρίου 2014, στο οποίο αναγνωρίζεται «το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το οποίο δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να παρακωλύεται από ενδεχόμενο μέτρο που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος», και σημειώνεται «με ανησυχία ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαθέτει ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την εύρυθμη και προβλέψιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους» και τη δρομολόγηση διαδικασίας με σκοπό τη θέσπιση «πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους»· να καλέσει συνολικά το σύστημα του ΟΗΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διαδικασία αυτή· να καλέσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή·

μγ)  να αναπτύξει μια πολύ πιο αποτελεσματική και στρατηγική προσέγγιση έναντι των οργανισμών του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή, σε τοπικό επίπεδο, των ενισχύσεων της ΕΕ·

μδ)  να λάβει ενεργά μέτρα για τη βελτίωση της πολιτικής εποπτείας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και να αναδεχθεί την πρόταση για την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο·

με)  να εργασθεί για την ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ· να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο για φορολογικά ζητήματα και της δημιουργίας μιας κοινής παγκόσμιας μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων·

μστ)  να δρομολογήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, με στόχο την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης των ανθεκτικών υπερβακτηρίων·

Κλιματική αλλαγή

μζ)  να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ για το θέμα αυτό· να εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015·

ΕΕ και μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ

μη)  να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επί τη βάσει μιας ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

μθ)  να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής της δράσης όλων των οργάνων του ΟΗΕ, ενέργειες οι οποίες ενισχύουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος· να υποστηρίξει, κατά τη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την αυξημένη διαφάνεια και να βασιστεί σε αυτήν ζητώντας να γίνονται οι παρουσιάσεις των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση· στο πλαίσιο της επιλογής και διορισμού του καλύτερου υποψηφίου, να προωθήσει τις ίσες και δίκαιες ευκαιρίες με ισόρροπη εκπροσώπηση ως προς το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση, και να στηρίξει την επιλογή μιας γυναίκας ως νέας Γενικής Γραμματέως, εάν οι υποψήφιοι έχουν παρεμφερή εξαιρετικά προσόντα·

ν)  υπό το φως της έκθεσης των ΗΕ για το 2015 και των πρόσφατων καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από Γάλλους στρατιώτες και στρατιώτες του ΟΗΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, να εξασφαλίσει ότι ο ΟΗΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα όργανα της ΚΠΑΑ της ΕΕ θα διατάξουν έρευνα, θα παραπέμψουν και θα καταδικάσουν, χωρίς καθυστέρηση και με τον πιο αποφασιστικό τρόπο, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ, της ΕΕ και των κρατών μελών έχει διαπράξει εγκλήματα σεξουαλικής βίας·

να)  να καλέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα αντίστοιχα εποπτικά όργανα της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε με το Γραφείο Εσωτερικής Υπηρεσίας Εποπτείας (OIOS), την Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου (IAAC) και την Επιτροπή Ελεγκτών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας κατανόησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία·

νβ)  να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας για τους πληροφοριοδότες του ΟΗΕ·

νγ)  υπό το φως της πρόσφατης υπόθεσης σύγκρουσης συμφερόντων του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ για τη Λιβύη, να θεσπίσει δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος να υποχρεώνει τους αξιωματούχους να τηρούν αμερόληπτη στάση, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την αποτελεσματική διαμεσολάβηση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

2.12.2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β8-1374/2015

σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού

σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Andrey Kovatchev

εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 70ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών[11],

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ[12],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία, επίκεντρο της οποίας είναι ο ΟΗΕ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα θεμελιωμένο σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες πολυμερές σύστημα είναι το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ – ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ παγκοσμίως και ένας από τους πιο ενεργούς συνεισφέροντες στη σύνταξη του Προγράμματος Δράσης της Αντίς Αμπέμπα και του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 – έχει δεσμευτεί να προωθήσει τα θεματολόγια αυτά, τόσο εντός της ΕΕ όσο και μέσω των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, υποστηρίζοντας προσπάθειες εφαρμογής σε άλλες χώρες, ιδιαιτέρως δε σε εκείνες που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ γίνεται ολοένα πιο ασταθές και ευμετάβλητο λόγω του μεγάλου αριθμού μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ πιο διαφανών, δημοκρατικών και αποτελεσματικών εκλογικών διαδικασιών σε ολόκληρο το σύστημα του ΟΗΕ·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών ασφαλείας, διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων

α)  να υπενθυμίσει ότι, υπό το πρίσμα των βίαιων συγκρούσεων στο κατώφλι της ΕΕ και την αυξανόμενη έκθεση της Ευρώπης σε υβριδικές πολεμικές ενέργειες, τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο, «ξένους μαχητές», πρωτοφανή κύματα μεταναστών και την ασαφή διάκριση μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών απειλών, μία χώρα ή περιοχή μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ολοένα αυξανόμενη περιπλοκότητα του ευρωπαϊκού τοπίου ασφάλειας· στο πλαίσιο αυτό, (i) να ενισχύσει την αντίληψη ότι η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της άμυνας και των πληροφοριών δεν αποτελεί πλέον απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά μια στρατηγική και οικονομική αναγκαιότητα, και (ii) να ενισχύσει τη συνεργασία με τον ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τις περιφερειακές συγκρούσεις, τις αποτυχίες των κρατών και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής·

β)  να διερευνήσει πιθανές νέες προοπτικές για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ κατά την αναδιαμόρφωση των στρατηγικών τους στόχων σχετικά με την ασφάλεια, μέσω της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και της αναθεώρησης εκ μέρους του ΟΗΕ των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του και της αρχιτεκτονικής του για την εδραίωση της ειρήνης, αντίστοιχα·

γ)  προκειμένου να εφοδιασθεί ο ΟΗΕ με αποτελεσματικότερα μέσα αποκλιμάκωσης, να στηρίξει αποστολές επιβολής και διατήρησης της ειρήνης, παρέχοντας, όπου χρειάζεται, αυξημένη στήριξη από την ΕΕ (τεχνική, χρηματοδοτική, εξοπλισμό ή δυνάμεις της ΕΕ)·

  Η κατάσταση στη Συρία

δ)  να επαναλάβει ότι υποστηρίζει πλήρως την άποψη ότι το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (Ντάες), το μέτωπο Τζαμπάτ αλ Νούρσα και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως έχει συμφωνηθεί από τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες της Βιέννης και εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρέπει να ηττηθούν·

ε)  i) να καταβάλει προσπάθειες για την άμεση κατάπαυση της βίας και της συγκρότησης μεταβατικής κυβέρνησης, όπως συμφωνήθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Βιέννης, και ii) να στηρίξει την έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ικανής να οδηγήσει σε αξιόπιστη διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς ή σεκταρισμούς, και ακολούθως σε νέο Σύνταγμα και εκλογές που θα διεξάγονταν υπό την εποπτεία του ΟΗΕ· iii) να συμβάλει στην ανάπτυξη, μεταξύ εκπροσώπων της κοινότητας πληροφοριών και της στρατιωτικής κοινότητας, μιας κοινής αντίληψης γύρω από ομάδες και άτομα, με σκοπό την αναγνώριση εν δυνάμει τρομοκρατών, και στοχεύοντας στην ολοκλήρωση πριν την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

στ)  να εργαστεί με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τον περιορισμό της στρατολόγησης και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων, μέσω της πρόληψης και της καταπολέμησης τόσο της στρατολόγησης, της οργάνωσης, της μεταφοράς και του εξοπλισμού των τρομοκρατών, όσο και της χρηματοδότησης των ταξιδιών και των δραστηριοτήτων τους·

  Σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

ζ)  να συνεχίσει τις πολυμερείς προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη εστίαση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύρραξη, για την οποία απαιτούνται ανανεωμένες, διαρθρωμένες και ουσιαστικές ειρηνευτικές προσπάθειες·

  Αναπτυξιακό θεματολόγιο για μετά το 2015 και θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030

η)  να θεωρήσει ότι η επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) εντός του πρόσφατα εγκριθέντος θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 προσφέρει στην ΕΕ μια ευκαιρία να μετατρέψει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη σε συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, της ένωσης καινοτομίας, της ενεργειακής ένωσης και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και στη Διάσκεψη για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι· να προτείνει στην Επιτροπή τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεών (ΓΔ) της στη διαδικασία ένταξης του θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 στην επικείμενη αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

  Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα 2015

θ)  να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ για το θέμα αυτό· να υποστηρίξει την ΕΕ και τον ΟΗΕ για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών τους προς την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της COP21 έπειτα από την επίτευξη μιας φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015· να διασφαλίσει ότι η συμφωνία αυτή θα θέσει σαφείς, δίκαιους και φιλόδοξους στόχους για όλες τις χώρες, θα προβλέπει την τακτική επανεξέταση και την ενίσχυση των στόχων των χωρών στο πλαίσιο του στόχου «κάτω από τους 2 °C» και θα υποχρεώνει σε λογοδοσία όλες τις χώρες – μεταξύ τους και προς το κοινό – για την επίτευξη των στόχων τους·

  ΕΕ και μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ

ι)  να υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να ενισχυθούν η νομιμοποίηση, η περιφερειακή εκπροσώπηση, η ευθύνη λογοδοσίας και η αποτελεσματικότητά του· να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια θέση σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

16.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη σύσταση για την 71η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

(2016/2020(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paavo Väyrynen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι απαιτείται θεμελιώδης αλλαγή προκειμένου να αποκτήσει ο ΟΗΕ τα εφόδια να διαμορφώσει τη διαδικασία υλοποίησης του Θεματολογίου για την βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και να ηγηθεί της διαδικασίας αυτής· υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικότερης ενσωμάτωσης των τριών πτυχών της βιωσιμότητας, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και τοπικά, μέσω της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ·

2.  χαιρετίζει την δημιουργία ενός πολιτικού φόρουμ υψηλού επιπέδου για την βιώσιμη ανάπτυξη (ΠΦΥΕ)· εκφράζει την πεποίθηση ότι το ΠΦΥΕ πρέπει να αποτελέσει το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων που θα είναι αρμόδιο να διασφαλίσει την παρακολούθηση και την ανασκόπηση της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), εξασφαλίζοντας ως εκ τούτου τη συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών και την έγκριση των χαρτών πορείας και των αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Θεματολογίου για την βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· ζητεί τακτικό διάλογο μεταξύ του ΠΦΥΕ και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας·

3.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία για την αξιοπιστία και την ηγετική θέση της ΕΕ στην παγκόσμια αναπτυξιακή σκηνή να παρουσιάσει μια κοινή θέση για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 πριν από το ΠΦΥΕ το 2016· προτρέπει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εκδώσει εγκαίρως ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030 ούτως ώστε να έχει το Κοινοβούλιο συμβολή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου πριν από το ΠΦΥΕ·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνολικής και ουσιαστικής υλοποίησης του Θεματολογίου 2030, μεταξύ άλλων μέσω μιας προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα· προτρέπει τον ΟΗΕ να διασφαλίσει την ανάληψη φιλόδοξων δεσμεύσεων με στόχο την επίτευξη των ΣΒΑ και να εγκρίνει ένα σταθερό πλαίσιο δεικτών και την χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και την διασφάλιση της αξιοπιστίας όλων των στοιχείων· ενθαρρύνει όλες τις χώρες, τόσο τις αναπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες, να αναλάβουν την ευθύνη και να θεσπίσουν τα εθνικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων, για την επίτευξη των 17 στόχων·

5.  εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνέπεια της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο των δομών εργασίας του ΟΗΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν με ουσιαστικό τρόπο όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης·

6.  αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη ή εξάλειψη της φτώχειας χωρίς ασφάλεια και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για ασφάλεια, σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία· εκτιμά ότι η χάραξη πολιτικής σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αποτυπώνει με καλύτερο τρόπο τη σχέση μεταξύ ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης· καλεί τον ΟΗΕ να ενσωματώνει σε συστηματική βάση τη δημιουργία ικανοτήτων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές του·

7.  υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς ειρήνη ούτε η ειρήνη χωρίς ανάπτυξη και ότι καμία από τις δύο δεν είναι εφικτή χωρίς τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει ο πλέον καινοτόμος στόχος του Θεματολογίου 2030 - ΣΒΑ 16 που αφορά την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη διακυβέρνηση· εκτιμά ότι η υλοποίηση των στόχων που συνδέονται με τον ΣΒΑ 16 έχει κεντρική σημασία για τη συνολική επιτυχία του Θεματολογίου 2030·

8.  επισημαίνει τη σημασία που έχει ένα οικουμενικό, βασιζόμενο σε κανόνες, ανοικτό, διαφανές, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς και δίκαιο πολυμερές σύστημα εμπορίου και την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα, κρίνοντας ότι ο ΟΗΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μοναδική του θέση στο πολυμερές θεματολόγιο προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των συνομιλιών προς όφελος των αναπτυσσομένων χωρών·

9.  χαιρετίζει την έκκληση για μεγαλύτερη υποστήριξη του έργου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατά την άσκηση της διεθνούς εντολής της για την προστασία των προσφύγων.

10.  χαιρετίζει την απόφαση για τη διοργάνωση συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μαζικών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, και εκτιμά ότι η συνεδρίαση θα πρέπει να εστιάσει στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στην εκρίζωση της φτώχειας, την κοινωνική ισότητα, την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σταθερότητα·

11.  παροτρύνει την ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, του θεμελιώδους σημασίας ψηφίσματος 68/304, της 9ης Σεπτεμβρίου 2014, στο οποίο αναγνωρίζεται «το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το οποίο δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να παρακωλύεται από ενδεχόμενο μέτρο που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος», και σημειώνεται «με ανησυχία ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαθέτει ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την εύρυθμη και προβλέψιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους» και τη δρομολόγηση διαδικασίας με σκοπό τη θέσπιση «πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους»· καλεί ολόκληρο το σύστημα του ΟΗΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διαδικασία αυτή· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

11

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Neena Gill, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marek Jurek, Javi López, Norica Nicolai, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Janusz Zemke, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Monika Hohlmeier, Zdzisław Krasnodębski, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec