Процедура : 2015/0229(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0147/2016

Внесени текстове :

A8-0147/2016

Разисквания :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0209

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 697kWORD 122k
25.4.2016
PE 575.130v02-00 A8-0147/2016

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години

(12773/1/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Габриел Мато

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години

(12773/1/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12773/1/2015),

–  като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години (12776/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0354/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и на комисията по бюджети (A8-0147/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Ислямска република Мавритания.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст и характеристики на новия протокол

Първото споразумение в областта на рибарството с Мавритания датира от 1989 г. и оттогава насам няколко последователни споразумения предоставиха възможност на европейските кораби да извършват риболовна дейност във водите на тази страна. През 2006 г. влезе в сила настоящото споразумение за асоцииране, което беше подновено през 2012 г. за срок от две години, т.е. до края на 2014 г.

След дълъг период на преговори на 10 юли 2015 г. Европейският съюз и Мавритания парафираха нов протокол, който ще позволи на рибарите от ЕС да извършват риболовна дейност в мавритански води в продължение на четири години. Протоколът, който се прилага временно от 16 ноември 2015 г., предвижда възможности за риболов за: кораби за улов на ракообразни (с изключение на лангуста и рак); траулери (нехладилни) и кораби за риболов с дънни парагади за черна мерлуза; риболовни кораби за улов на дънни видове; кораби за улов на риба тон със сейнер; кораби за улов на риба тон с въдици и кораби за риболов с парагади; хладилни траулери за пелагичен риболов и кораби за пелагичен риболов без замразяване. Най-голям обем е предвиден за категорията на хладилните траулери за пелагичен риболов, чийто дял е 247 000 тона от общо 281 500 тона за целия флот.

Квотата, отпусната за този сегмент, която в предходния протокол възлизаше на 300 000 тона, съответно беше значително намалена, за да се вземе предвид нивото на усвояване от флота, което оказа пряко въздействие върху финансовото участие на Европейския съюз, предоставяно на Мавритания. Въпреки намаляването на възможностите за риболов се очаква, че флотът ще се възползва в по-голяма степен от квотите благодарение на значителните промени, въведени в техническите условия, наложени от Мавритания, и по отношение на задължението за наемане на мавритански моряци на борда.

Мавритания пое ангажимент да преразгледа квотите, отпуснати на европейския флот в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението, с цел евентуално да се предоставят други възможности за улов на дънни видове от хладилните траулери, при условие че има излишък от рибни запаси, което ще позволи завръщането в Мавритания на кораби от тази категория, които вече са извършвали риболов в тези води.

Годишното финансово участие от страна на Европейския съюз, предоставяно на Мавритания с цел европейските кораби да могат да имат достъп до изключителните риболовни зони на страната, възлиза на 55 милиона евро годишно в сравнение с 67 милиона евро по силата на предишния протокол. Към тях се добавя и финансова помощ от 16,5 милиона евро за целия период на действие на споразумението (4,125 милиона евро на година вместо 3 милиона евро в рамките на предишния протокол) за насърчаване на устойчивото развитие на рибарството и опазването на околната среда в защитените морски и крайбрежни райони. По този начин беше увеличена секторната подкрепа, с цел да се подобри европейската подкрепа за прилагане на новата секторна стратегия за устойчиво развитие на риболовните дейности в тази държава.

Новият протокол коригира някои пропуски от предишния протокол, които ограничаваха ползите от него. Ограниченията, наложени върху флота, доведоха до слабо използване на възможностите за риболов, които бяха значително намалени вследствие на премахването от протокола на традиционния за европейския флот улов на главоноги.

Риболовните зони за улов на черупкови организми и на малки пелагични видове бяха адаптирани, за да се подобри съвместното съществуване с флота на Мавритания, и бяха увеличени възможностите за риболов за траулерите за улов на черна мерлуза и за корабите за риболов с дънни парагади.

Има значителна промяна в начина на изчисляване на персонала на Мавритания, който трябва задължително да бъде нает на борда на европейските кораби. Въпреки че се запазва делът от 60%, той се изчислява чрез изключване на длъжностите, свързани с боравенето с оборудването, което разрешава проблемите, свързани с намирането на мавритански моряци с подходяща квалификация.

Новият протокол включва също така подобрения за флота за улов на далекомигриращи видове, като той ще може да извършва своята риболовна дейност в условия, подобни на условията, прилагани от други трети държави, като мерките за контрол и достъп са хармонизирани с мерките, определени в останалите споразумения за улов на риба тон.

Бяха включени също така значителни подобрения с цел изясняване на методиката за прилагане на правилото, съгласно което европейските кораби даряват 2 процента от улова на пелагични видове в полза на нуждаещите се лица.

Протоколът съдържа също така радикални промени, по-специално в член 1 от него, предназначени да подобрят взаимното доверие и недискриминацията спрямо европейския флот в сравнение с други чуждестранни флотове, които следва да гарантират, че спрямо другите чуждестранни флотове се прилагат същите условия за опазване на морската среда, налагани на корабите на Общността. С оглед на по-високата степен на прозрачност Мавритания се ангажира да публикува всички частни или публични споразумения с трети държави и да предоставя преференциален достъп на европейския флот до наличните излишъци от рибни запаси.

Позиция на докладчика

Новият протокол представлява значителна стъпка напред в сравнение с предишния протокол и новите ангажименти, поети от Мавритания по отношение на прозрачността и приоритетния достъп на европейския флот, са положително развитие, като се има предвид горчивият опит от минали години, когато Мавритания допусна чуждестранни флотове до своите риболовни зони за улов на главоноги, като в същото време отказваше достъп на европейския флот.

Споразумението с Мавритания следва да служи като пример за бъдещите споразумения на Европейския съюз с други трети държави, поради което докладчикът насърчава Европейската комисия да прилага същия подход, основаващ се на прозрачността, към всички двустранни преговори.

Удължаването с 4 години на срока на действие на протокола, който е най-значимият протокол, подписан понастоящем от Европейския съюз с трета държава, ще осигури по-голяма стабилност за флота, осъществяващ риболовни дейности във водите на Мавритания.

Премахването на категорията главоноги в предходното споразумение беше радикална промяна за европейския флот и дори доведе до бракуването на кораби, поради което докладчикът призовава Комисията да следи отблизо състоянието на тези запаси, както и дали се спазва стриктно преференциалният достъп на европейския флот до наличния излишък от рибни запаси на тази страна.

От друга страна, за да бъде протоколът по-надежден в очите на рибарите от европейския флот, от първостепенно значение е да се предостави пълна гаранция, че флотовете на страни извън Общността ще подлежат на същите технически условия по отношение на опазването и управлението на ресурсите, както и че Мавритания ще прилага еквивалентни финансови разпоредби по отношение на таксите, плащани от корабособствениците, и публичната финансова помощ.

Друг много положителен елемент е постигнатият по-голям баланс между финансовия принос и предоставените възможности за риболов. По този начин се подобрява значително съотношението разходи/ползи в споразумението с Мавритания, за което допринасят и промените в техническите мерки.

Увеличаването на подкрепата за местния сектор на рибарството в Мавритания показва решимостта на Европейския съюз да стимулира развитието на флотовете на държави, с които е сключил споразумения, и желанието му да популяризира модела на екологична, икономическа и социална устойчивост, за който се застъпва в рамките на своята политика в областта на рибарството.

Въпреки че докладчикът отчита положените от участниците в преговорите усилия, той изразява съжаление, че Мавритания се противопостави на разтоварванията в пристанището Ла Лус/Лас Палмас, поради което европейският флот ще бъде задължен да извършва всички разтоварвания в Нуадибу, което ще има значителни отрицателни последици за заетостта във въпросното пристанище на Общността. Докладчикът настоятелно призовава Комисията да повдигне този въпрос по време на заседанията на Съвместния комитет с оглед на намирането на решение, което да предостави възможност да се извършват разтоварвания в пристанища в Гран Канария, които предлагат по-добри условия за контрол на улова, докато в мавританските пристанища не бъде изградена по-развита инфраструктура.

Съвместният комитет следва също така сериозно да обмисли всички реалистични възможности за увеличаване на квотите, разпределени на европейския флот, като се вземе предвид развитието на запасите и като се включи категорията главоноги, ако това изобщо е осъществимо, като първоначално уловът на тези видове би могъл да се извършва единствено с експериментална цел, и се увеличат възможностите за улов на ракообразни от траулерите.

Докладчикът също така настоятелно призовава Комисията да оказва силна подкрепа на инициативите, предприети съвместно от мавритански и европейски оператори, като например проекта MACAPEL, който създаде бизнес партньорство за разработване и консолидиране на устойчива и много напреднала в технологично отношение производствена структура за пелагичен риболов и свързаните с него дейности в Мавритания.

В този контекст докладчикът припомня резолюцията на Европейския парламент относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“ (2011/2195(INI)), в която се посочва „необходимостта от намиране на конкретни новаторски формули, които да насърчават реалната регионална интеграция чрез общи за НОР и съседните трети държави програми и проекти“.

От друга страна докладчикът изтъква, че в своя неотдавнашен доклад по собствена инициатива относно външните аспекти на общата политика в областта на рибарството (2015/2091(INI)) Европейският парламент отправя искане договарянето на двустранни споразумения с трети държави да бъде в полза на най-отдалечените региони. Близостта на някои от тези региони до водите на Мавритания е достатъчно основание те да се ползват със специално третиране в контекста на споразумението в областта на рибарството с Мавритания.

17.3.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Докладчик по становище: Иняцио Корао

КРАТКА ОБОСНОВКА

Мавритания е една от най-бедните, най-слабо развити страни в света, като заема 161-то от общо 187 места в Индекса на човешкото развитие за 2014 г. 42% от населението живее под прага на бедността (USAID).

Икономиката остава слаба. Мавритания страда от структурен продоволствен дефицит, тъй като земеделската земя е склонна към опустиняване и средствата за производство са ограничени, което оставя едва 0,5% от земята на разположение за селско стопанство. Затова икономиката е съсредоточена върху минни дейности и рибарство, като последното осигурява 5 до 10% от годишния БВП. Страната има едни от най-богатите на риба води, но възможността за развитие на икономиката чрез този природен ресурс е неизползвана, като много малък улов се разтоварва на мавританските пристанища или се преработва на местно равнище.

Тридесет процента от населението (42,9% от младите хора) остават безработни. Затова се приветства изискването на Протокола за наемане на мавритански рибари (60% от екипажите на съдовете за лов на скариди и пелагичните траулери).

В началото на 2015 г. около 20–30% от населението беше засегнато от сериозна продоволствена несигурност (Световна продоволствена програма на ООН). Продоволствената криза в Сахел през 2012 г. остави 1/3 от населението на Мавритания (около 1 милион) в опасност от тежко и остро недохранване. Присъствието на над 66 000 бежанци от Мали в Мавритания продължава да се отразява на положението с продоволствената сигурност поради увеличения натиск върху местните хранителни запаси и ресурси. В това отношение Протоколът определя задължение за разпределяне на 2% от пелагичния улов на хора в нужда.

Протоколът се очаква да се прилага за четиригодишен срок, от 2015 до 2019 г. Той е споразумение за множество видове. Финансовото участие възлиза на: 55 000 000 EUR/година за достъпа и допълнителни 4 125 000/година за подкрепа за насърчаване на устойчив риболов.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

КРАТКА ОБОСНОВКА

Срокът на прилагане на протокола за периода 2012 – 2014 г. изтече на 15 декември 2014 г. Риболовните дейности на европейския флот в риболовната зона на Ислямска република Мавритания са преустановени в очакване на подписването и временното прилагане на новия протокол.

Въз основа на упълномощаване от страна на Съвета Комисията проведе преговори от името на ЕС за подновяване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Мавритания. След приключване на преговорите на 10 юли 2015 г. беше парафиран нов протокол. Протоколът обхваща период от четири години, считано от датата на временното прилагане, т.е. от датата на подписването му.

Основната цел на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Мавритания, в рамките на наличния излишък, с оглед на най-актуалните налични научни оценки, и по-специално тези на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), и в съответствие с наличните научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

Целта е също да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Мавритания с оглед на установяването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Ислямска република Мавритания в интерес и на двете страни. Секторното подпомагане беше увеличено в сравнение с предходния период в подкрепа на Ислямска република Мавритания при изпълнението на нейната нова национална стратегия в сектора на устойчивото развитие на риболовните дейности.

Годишното финансово участие е 59 125 000 EUR годишно, поделени между:

•  общ допустим улов от 261 500 тона за риболовните категории 1, 2, 3, 6 и 7 и референтен тонаж от 20 000 тона за риболовните категории 4 и 5 съгласно протокола, което отговаря на сума, свързана с достъпа, в размер на 55 000 000 EUR годишно, и

•  подпомагане на развитието на секторната политика в областта на рибарството на Ислямска република Мавритания в размер на 4 125 000 EUR годишно. Това подпомагане отговаря на целите на националната политика в областта на рибарството, и по-специално на нуждите на Ислямска република Мавритания по отношение на подкрепата за научното и техническото сътрудничество, обучението, наблюдението на риболова, опазването на околната среда и за инфраструктура за развитие.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за сключване на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за период от четири години.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nils Torvalds

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Laura Ferrara

Правна информация - Политика за поверителност