Διαδικασία : 2015/0229(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0147/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0147/2016

Συζήτηση :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2016 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0209

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 719kWORD 120k
25.4.2016
PE 575.130v01-00 A8-0147/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Gabriel Mato

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12773/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών (12776/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0354/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0147/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό και χαρακτηριστικά του νέου πρωτοκόλλου

Η πρώτη αλιευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία χρονολογείται από το 1989, και έκτοτε έχουν συναφθεί διάφορες συμφωνίες που επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά σκάφη να αλιεύουν στα ύδατα της χώρας αυτής. Το 2006 τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα συμφωνία σύνδεσης, η οποία ανανεώθηκε το 2012 για περίοδο δύο ετών, μέχρι τα τέλη του 2014.

Στις 10 Ιουλίου 2015, μετά από ένα μεγάλο διάστημα διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μαυριτανία μονογράφησαν ένα νέο πρωτόκολλο που θα επιτρέπει στους αλιείς της ΕΕ να δραστηριοποιούνται σε μαυριτανικά ύδατα για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Το πρωτόκολλο, το οποίο έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή από τις 16 Νοεμβρίου 2015, θεσπίζει αλιευτικές δυνατότητες για σκάφη αλιείας οστρακόδερμων εκτός αστακού και καβουριών· μηχανότρατες χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις και παραγαδιάρικα βυθού για την αλιεία μαύρου μερλούκιου· αλιευτικά βενθοπελαγικής αλιείας· θυνναλιευτικά γρι γρι· θυνναλιευτικά με καλάμι και παραγαδιάρικα· μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας και σκάφη πελαγικής αλιείας χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις. Η πιο σημαντική κατηγορία είναι οι μηχανότρατες-ψυγεία πελαγικής αλιείας, για την οποία προβλέπεται ποσόστωση 247 000 τόνων από το σύνολο των 281 000 τόνων που έχει καθοριστεί για ολόκληρο τον στόλο.

Η ποσόστωση που χορηγείται σε αυτό το τελευταίο τμήμα, η οποία στο προηγούμενο πρωτόκολλο ανήλθε στους 300 000 τόνους, μειώθηκε, ως εκ τούτου, σημαντικά για να ληφθεί υπόψη το επίπεδο χρησιμοποίησης από τον στόλο, γεγονός που είχε άμεση επίπτωση στη χρηματική αντιπαροχή που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εν λόγω χώρα. Παρά τη μείωση των δυνατοτήτων αλίευσης, αναμένεται ότι ο στόλος θα αξιοποιήσει καλύτερα τις ποσοστώσεις χάρη στις σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβλήθηκαν από τη Μαυριτανία, αλλά και στην υποχρέωση απασχόλησης μαυριτανών ναυτικών στα πλοία.

Η Μαυριτανία ανέλαβε την υποχρέωση να αναθεωρήσει τις ποσοστώσεις που έχουν χορηγηθεί στον ευρωπαϊκό στόλο, στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας, με στόχο τη χορήγηση επιπλέον δυνατοτήτων για την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών από μηχανότρατες-ψυγεία, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλεόνασμα, γεγονός που θα επέτρεπε την επιστροφή των σκαφών αυτής της κατηγορίας, που στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν στα ίδια ύδατα, στη Μαυριτανία.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή που θα καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση των ευρωπαϊκών σκαφών στην αποκλειστική ζώνη αλιείας της ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια EUR τον χρόνο, έναντι 67 εκατομμυρίων σύμφωνα με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Στο ποσό αυτό προστίθεται μια οικονομική βοήθεια ύψους 16,5 εκατομμυρίων για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας (4,125 εκατομμύρια τον χρόνο, έναντι των 3 εκατομμυρίων του προηγούμενου πρωτοκόλλου) για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και της προστασίας του περιβάλλοντος στις θαλάσσιες και παράκτιες προστατευόμενες περιοχές. Η τομεακή στήριξη έχει ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη για την εφαρμογή της νέας τομεακής στρατηγικής σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην χώρα αυτή.

Η νέα συμφωνία δίνει λύσεις για ορισμένες αδυναμίες του προηγούμενου πρωτοκόλλου, η χρησιμότητα του οποίου δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στον στόλο είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων, οι οποίες, επιπλέον, είχαν μειωθεί μετά την εξάλειψη μιας παραδοσιακής για τον ευρωπαϊκό στόλο αλιείας, όπως αυτής των κεφαλόποδων.

Οι αλιευτικές ζώνες για τον στόλο αλιείας ιχθυηρών και μικρών πελαγικών ειδών έχουν ρυθμιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η συνύπαρξη με τα μαυριτανικά σκάφη και έχουν ενισχυθεί οι αλιευτικές δυνατότητες για τις μηχανότρατες αλιείας μαύρου μερλούκιου και για τα παραγαδιάρικα βυθού.

Είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στον υπολογισμό των μαυριτανών μελών που συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στα πληρώματα των ευρωπαϊκών σκαφών. Παρόλο που διατηρείται το ποσοστό του 60%, το προσωπικό που σχετίζεται με τον χειρισμό μηχανημάτων εξαιρείται, γεγονός που λύνει τα προβλήματα που αφορούν το επίπεδο κατάρτισης των μαυριτανών ναυτικών.

Το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις για τα σκάφη που αλιεύουν άκρως μεταναστευτικά είδη, καθώς τα σκάφη αυτά μπορούν να δραστηριοποιούνται υπό προϋποθέσεις παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζουν και άλλες τρίτες χώρες, αφού τα μέτρα ελέγχου και πρόσβασης έχουν εναρμονιστεί με εκείνα που θεσπίζονται από τις υπόλοιπες συμφωνίες για τον τόννο.

Σημαντικές βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν και για τη διασαφήνιση της μεθοδολογίας εφαρμογής του κανόνα που υποχρεώνει τα ευρωπαϊκά σκάφη να δωρίζουν το 2% των πελαγικών αλιευμάτων τους υπέρ ατόμων που έχουν ανάγκη.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει επίσης ριζικές αλλαγές, ιδίως στο άρθρο 1 αυτού, που έχουν στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και τη μη διακριτική μεταχείριση του ευρωπαϊκού στόλου έναντι άλλων ξένων στόλων, γεγονός που θα πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή για τους στόλους αυτούς των ίδιων όρων διατήρησης που επιβάλλονται στα κοινοτικά σκάφη. Με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, η Μαυριτανία έχει αναλάβει την υποχρέωση να δημοσιοποιεί όλες τις ιδιωτικές ή δημόσιες συμφωνίες με τρίτες χώρες, καθώς και να παραχωρεί στον ευρωπαϊκό στόλο προτιμησιακή πρόσβαση στα πλεονάσματά της.

Η θέση του εισηγητή

Το νέο πρωτόκολλο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου σε σύγκριση με το προηγούμενο και οι νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε η Μαυριτανία όσον αφορά τη διαφάνεια και την προτιμησιακή πρόσβαση για τον ευρωπαϊκό στόλο γίνονται δεκτές με ικανοποίηση, έχοντας υπόψη την κακή εμπειρία των προηγούμενων ετών, κατά τα οποία η Μαυριτανία κατέστησε δυνατή την αλιεία κεφαλόποδων από ξένους στόλους ενώ παράλληλα αρνήθηκε την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό στόλο.

Η συμφωνία με τη Μαυριτανία θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για τις μελλοντικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες τρίτες χώρες και, επομένως, ο εισηγητής παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει την ίδια τακτική διαφάνειας σε όλες τις διμερείς διαπραγματεύσεις.

Η αύξηση στα 4 χρόνια της διάρκειας ισχύος του πρωτοκόλλου, το οποίο είναι το σημαντικότερο που έχει συνάψει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα για τον στόλο που δραστηριοποιείται στα ύδατα της Μαυριτανίας.

Η εξαφάνιση της κατηγορίας των κεφαλόποδων στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας σηματοδότησε μια ριζική αλλαγή για τον ευρωπαϊκό στόλο και οδήγησε ακόμη και στη διάλυση πλοίων, ως εκ τούτου, ο εισηγητής ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση αυτών των αποθεμάτων, καθώς και την αυστηρή συμμόρφωση με την προτιμησιακή πρόσβαση που έχει παραχωρηθεί στον ευρωπαϊκό στόλο όσον αφορά τα αλιευτικά πλεονάσματα της Μαυριτανίας.

Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του νέου πρωτοκόλλου για τους ευρωπαίους αλιείς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί απόλυτα ότι οι μη κοινοτικοί στόλοι θα υπόκεινται στις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των πόρων, και ότι η Μαυριτανία θα εφαρμόσει ισοδύναμες χρηματοοικονομικές διατάξεις σε σχέση με τα τέλη που καταβάλλουν οι εφοπλιστές και τη δημόσια χρηματοδοτική συμμετοχή.

Ένα άλλο ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι η καλύτερη ισορροπία που έχει επιτευχθεί μεταξύ χρηματικής αντιπαροχής και αλιευτικών δυνατοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, καθώς και με τις αλλαγές όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα, βελτιώνεται σημαντικά η σχέση κόστους/οφέλους της συμφωνίας με τη Μαυριτανία.

Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της στήριξης της τοπικής αλιείας της Μαυριτανίας αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης των στόλων χωρών με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες και την επιθυμία της να εξαγάγει το πρότυπο της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας που προβλέπεται στην αλιευτική πολιτική της.

Παρόλο που ο εισηγητής αναγνωρίζει τις προσπάθειες των διαπραγματευτών, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Μαυριτανία αντιτάχθηκε στις εκφορτώσεις στο λιμάνι La Luz και Las Palmas, υποχρεώνοντας έτσι τα ευρωπαϊκά σκάφη να πραγματοποιούν όλες τις εκφορτώσεις στο Nouadhibou, γεγονός που θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση στο εν λόγω κοινοτικό λιμάνι. Ο εισηγητής παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το πρόβλημα αυτό στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής, με στόχο την ανεύρεση λύσης που θα επιτρέπει τις εκφορτώσεις σε λιμάνια της Gran Canaria, που παρέχουν καλύτερες συνθήκες για τον έλεγχο των αλιευμάτων, εν αναμονή πιο εξελιγμένων υποδομών στα λιμάνια της Μαυριτανίας.

Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει επίσης να μελετήσει σοβαρά κάθε ρεαλιστικό ενδεχόμενο αύξησης των ποσοστώσεων που χορηγούνται στον ευρωπαϊκό στόλο, έχοντας υπόψη την εξέλιξη των αποθεμάτων, και συμπεριλαμβάνοντας, εάν είναι εφικτό, την κατηγορία των κεφαλόποδων, ακόμη και αν αρχικά η αλιεία των ειδών αυτών θα περιορίζεται σε πειραματικό επίπεδο, όπως επίσης και μια αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τις μηχανότρατες όσον αφορά τα οστρακόδερμα.

Ο εισηγητής παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να στηρίξει αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι μαυριτανοί και οι ευρωπαίοι φορείς εκμετάλλευσης, όπως το σχέδιο MACAPEL, μέσω του οποίου έχει δημιουργηθεί μια επιχειρηματική εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση μιας τεχνολογικά προηγμένης και βιώσιμης παραγωγικής δομής για τον τομέα της πελαγικής αλιείας και τις συναφείς δραστηριότητες στη Μαυριτανία.

Υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195(INI)), όπου επισημαίνεται η «ανάγκη να εξευρεθούν ειδικά καινοτόμα συστήματα που θα ενθαρρύνουν την πραγματική περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω κοινών προγραμμάτων και έργων ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις όμορες τρίτες χώρες».

Επιπλέον, ο εισηγητής επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τελευταία του έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ (2015/2091(INI)), ζητεί να επωφελούνται οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες από τη διαπραγμάτευση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Η εγγύτητα ορισμένων από τις εν λόγω περιφέρειες με τα ύδατα της Μαυριτανίας θα δικαιολογούσε απόλυτα την ιδιαίτερη αντιμετώπιση αυτών στο πλαίσιο της αλιευτικής συμφωνίας με τη Μαυριτανία.

17.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignazio Corrao

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Μαυριτανία είναι μία από τις φτωχότερες, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, στην 161η θέση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης σε σύνολο 187 χωρών το 2014. το 42% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας (USAID)·

Η οικονομία της παραμένει αδύναμη. Η Μαυριτανία πάσχει από διαρθρωτικό έλλειμμα τροφίμων, καθώς τα χωράφια είναι σε μόνιμο κίνδυνο ερημοποίησης, τα μέσα παραγωγής περιορισμένα, και μόνο το 0,5% του εδάφους κατάλληλο για τη γεωργία. Η οικονομία, επομένως, επικεντρώνεται στην εξορυκτική δραστηριότητα και την αλιεία, με την αλιεία να παρέχει περίπου το 5% έως 10% του ετήσιου ΑΕΠ. Η χώρα διαθέτει μερικά από τα πιο άφθονα σε ψάρια νερά του κόσμου, όμως οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω αυτού του φυσικού πόρου παραμένουν ανεκμετάλλευτες, εφόσον πολύ λίγα αλιεύματα εκφορτώνονται στα λιμάνια της Μαυριτανίας ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο.

Τριάντα τοις εκατό του πληθυσμού (42,9% των νέων) παραμένουν άνεργοι. Η απαίτηση στο πρωτόκολλο να προσλαμβάνονται αλιείς από την Μαυριτανία (60% του πληρώματος για τα σκάφη αλιείας γαρίδας και τις πελαγικές μηχανότρατες) είναι, ως εκ τούτου ευπρόσδεκτη.

Στις αρχές του 2015 περίπου το 20% -30% του πληθυσμού υπέφερε από σοβαρή διατροφική ανασφάλεια (UN World Food Programme). Το 2012 η επισιτιστική κρίση στο Σαχέλ οδήγησε το 1/3 του πληθυσμού της Μαυριτανίας (περίπου 1 εκατομμύριο) σε κίνδυνο σοβαρού, οξείας μορφής, υποσιτισμού. Η παρουσία των πάνω από 66.000 προσφύγων από το Μάλι στη Μαυριτανία εξακολουθεί να επηρεάζει την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας λόγω αύξησης της πίεσης στα τοπικά αποθέματα τροφίμων και τους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωτόκολλο θεσπίζει υποχρέωση διανομής του 2% των πελαγικών αλιευμάτων στον φτωχότερο πληθυσμό.

Το πρωτόκολλο έχει οριστεί για μια περίοδο τεσσάρων ετών από το 2015 έως το 2019. Πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά διάφορα είδη. Η οικονομική εισφορά ανέρχεται σε: 55.000.000 EUR/ έτος για την πρόσβαση και ένα επιπλέον ποσό 4.125.000/έτος για την υποστήριξη της βιώσιμης αλιείας.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρωτόκολλο για την περίοδο 2012-2014 λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2014. Οι αλιευτικές δραστηριότητες του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλιευτική ζώνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, ως εκ τούτου, διακόπηκαν εν αναμονή της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής του νέου πρωτοκόλλου.

Με βάση εξουσιοδότηση του Συμβουλίου, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της ΕΕ, την ανανέωση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Μαυριτανίας. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η μονογράφηση νέου πρωτοκόλλου στις 10 Ιουλίου 2015. Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο τεσσάρων ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής – ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Μαυριτανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως εκείνες της Επιτροπής Αλιείας για τον Κεντροανατολικό Ατλαντικό (CECAF) και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος.

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την χάραξη βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας προς το συμφέρον και των δύο μερών. Η τομεακή στήριξη έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο για τη στήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά την εφαρμογή της νέας εθνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα της αλιείας.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 59 125 000 EUR ετησίως, με βάση:

•  συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα 261 500 τόνων για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 6 και 7 και βάρος αναφοράς 20 000 τόνων για τις κατηγορίες αλιείας 4 και 5 του πρωτοκόλλου, που αντιστοιχούν σε ποσό συνδεδεμένο με την πρόσβαση ύψους 55 000 000 EUR ετησίως, και

•  τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, ύψους 4 125 000 EUR ετησίως. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ιδίως στις ανάγκες της Μαυριτανίας όσον αφορά τη στήριξη της επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, την κατάρτιση, την εποπτεία της αλιείας, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποδομές για την ανάπτυξη.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nils Torvalds

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Ferrara

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου