PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine

25.4.2016 - (12773/1/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)) - ***

Odbor za ribarstvo
Izvjestitelj: Gabriel Mato

Postupak : 2015/0229(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0147/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0147/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća (12773/1/2015),

–  uzimajući u obzir Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine (12776/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0354/2015),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za proračune (A8-0174/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islamske Republike Mauritanije.

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst i karakteristike novog Protokola

Prvi sporazum o ribarstvu s Mauritanijom sklopljen je 1989., a otada je uslijedilo nekoliko sporazuma zbog kojih je europskim plovilima bio dopušten ribolov u vodama te zemlje. Važeći Sporazum o partnerstvu stupio je na snagu 2006., a obnovljen je 2012. na razdoblje od dvije godine, odnosno do kraja 2014.

Nakon dugog razdoblja pregovora Europska unija i Mauritanija parafirale su 10. srpnja 2015. novi Protokol kojim se ribarima EU-a dopušta ribolov u vodama Mauritanije tijekom razdoblja od četiri godine. Protokolom, koji se privremeno primjenjuje od 16. studenoga 2015., utvrđene su ribolovne mogućnosti za ribarska plovila za lov rakova, osim jastoga i rakovica; koćarice (koje nisu hladnjače) i plovila s pridnenim parangalima za lov senegalskog oslića; plovila za lov pridnenih vrsta; tunolovce plivaričare; tunolovce s ribarskim štapovima i plovila s parangalima; koćarice-hladnjače za pelagijski ribolov i plovila za pelagijski ribolov koja nisu hladnjače. Najvažniju kategoriju čine koćarice-hladnjače za pelagijski ribolov za koje je predviđena kvota od 247 000 tona od ukupno 281 000 tona predviđenih za cijelu flotu.

Kvota dodijeljena toj kategoriji plovila, koja je u prijašnjem protokolu iznosila 300 000 tona, znatno je smanjena kako bi se u obzir uzela razina kojom flote iskorištavaju kvote, što je izravno utjecalo na financijski doprinos koji će Europska unija isplatiti toj zemlji. Unatoč smanjenju ribolovnih mogućnosti, očekuje se da će flota bolje iskoristiti te kvote zahvaljujući važnim izmjenama tehničkih uvjeta koje je postavila Mauritanija, kao i izmjenama u pogledu obveze zapošljavanja mauritanskih pomoraca na plovilima.

Mauritanija se obvezala da će preispitati kvote dodijeljene europskoj floti u okviru Zajedničkog odbora osnovanog na temelju Sporazuma u cilju eventualne dodjele dodatnih ribolovnih mogućnosti za pridnene vrste koćaricama-hladnjačama pod uvjetom da postoje viškovi, čime bi se dopustio povratak te kategorije plovila, koja je u prošlosti već obavljala ribolov u tim vodama, u Mauritaniju.

Godišnji financijski doprinos koji će Europska unija plaćati toj zemlji kako bi europskim plovilima bio dopušten pristup njezinom isključivom ribolovnom pojasu iznosi 55 milijuna EUR, u odnosu na 67 milijuna EUR koliko je iznosio u okviru prijašnjeg protokola. Tome se dodaje financijska pomoć od 16,5 milijuna EUR tijekom cijelog razdoblja obuhvaćenog Sporazumom (4,125 milijuna EUR godišnje, umjesto 3 milijuna EUR predviđenih prijašnjim protokolom) namijenjena za promicanje održivog razvoja u sektoru ribarstva te za zaštitu okoliša u zaštićenim morskim i obalnim područjima. Sektorska potpora stoga je uvećana kako bi se poboljšala europska potpora za pokretanje nove sektorske politike za jamčenje održivog razvoja ribolovnih aktivnosti u toj zemlji.

Novim su sporazumom riješeni neki od nedostataka koji su štetili korisnosti prethodnog protokola. Zbog ograničenja nametnutih floti došlo je do slabog iskorištavanja ribolovnih mogućnosti koje su ionako znatno narušene ukidanjem jedne od tradicionalnih vrsta ribolova za europsku flotu, odnosno ribolova glavonožaca.

Ribolovne zone za flotu za skupljanje školjkaša i ribolov malih pelagičnih vrsta prilagođene su kako bi se poboljšao njihov suživot s mauritanskim flotama, a povećane su ribolovne mogućnosti za flote koćarica za lov senegalskog oslića i flota s pridnenim parangalima.

Posebno se ističe promjena u broju mauritanskog osoblja koje obavezno mora biti prisutno na europskim plovilima. Iako je postotak ostao 60 %, u njega se više ne ubraja osoblje koje upravlja strojevima, čime su riješene poteškoće povezane s pronalaskom mauritanskih pomoraca s prikladnim kvalifikacijama.

Novim Protokolom uvode se i poboljšanja u pogledu flote za ribolov vrlo migratornih vrsta kojim će ta plovila moći obavljati ribolov pod uvjetima sličnim onima koji se primjenjuju u ostalim trećim zemljama, s obzirom na to da su usklađene kontrolne mjere i pristup u Protokolu i ostalim sporazumima o ribolovu tune.

Uvedena su i daljnja znatna poboljšanja u cilju pojašnjenja metodologije primjene pravila kojim se europska plovila obvezuju na ustupanje dva posto pelagijskog ulova u korist osoba kojima je potrebna pomoć.

Protokol sadrži i neke radikalne izmjene, ponajprije u pogledu članka 1., koje su osmišljene u cilju jačanja uzajamnog povjerenja i nediskriminacije europske flote u odnosu na ostale strane flote, čime bi se trebalo zajamčiti da se uvjeti očuvanja nametnuti floti EU-a primjenjuju i na ostale strane flote. Mauritanija se obvezuje, u cilju jamčenja veće transparentnosti, na javno objavljivanje svih javnih ili privatnih sporazuma s trećim zemljama te na to da će europskoj floti pružiti povlašten pristup dostupnim viškovima.

Stajalište izvjestitelja

Novi Protokol predstavlja velik korak naprijed u odnosu na prijašnji, a dobrodošle su nove obveze koje je Mauritanija preuzela u pogledu transparentnosti i povlaštenog pristupa za europsku flotu, posebno s obzirom na gorko iskustvo iz prijašnjih godina kada je Mauritanija stranim flotama omogućila ribolov glavonožaca u svojim vodama, dok je europskoj floti istovremeno branila pristup.

Sporazum s Mauritanijom trebao bi poslužiti kao primjer za buduće sporazume između Europske unije i ostalih trećih zemalja te izvjestitelj stoga potiče Komisiju da u svim bilateralnim pregovorima zauzme pristup utemeljen na načelu transparentnosti.

Produženjem trajanja protokola, najvažnijeg koji je Europska unija do sada potpisala s nekom trećom zemljom, na četiri godine zajamčit će se veća stabilnost za flotu koja obavlja ribolov u vodama Mauritanije.

Uklanjanje kategorije glavonožaca u okviru prijašnjeg sporazuma europskoj je floti predstavljalo drastičnu promjenu te je čak dovelo i do rashodovanja brodova, zbog čega izvjestitelj traži od Komisije da pomno prati stanje tih stokova, kao i potpuno poštovanje povlaštenog pristupa dostupnim viškovima koji je odobren europskoj floti.

Kako bi se poboljšala vjerodostojnost novog Protokola iz perspektive europskih ribara, također je od iznimne važnosti u potpunosti zajamčiti da se na flote koje ne pripadaju EU-u primjenjuju isti tehnički uvjeti u pogledu očuvanja i upravljanja resursima te da Mauritanija primjenjuje i jednake financijske odredbe povezane s pristojbama brodovlasnika i javnim financijskim doprinosom.

Još jedan vrlo pozitivan element je uspostavljanje veće ravnoteže između financijskog doprinosa i ribolovnih mogućnosti. Na taj se način, zajedno s izmjenama tehničkih mjera, znatno poboljšao odnos troškova i koristi Sporazuma s Mauritanijom.

Pojačanjem potpore lokalnom mauritanskom ribarstvu pokazuje se odlučnost Europske unije da pomogne u razvoju flota država s kojima je sklopila sporazume i njezina želja da izveze model ekološke, gospodarske i socijalne održivosti za koji se zalaže u svojoj ribarstvenoj politici.

Iako izvjestitelj prepoznaje trud koji su pregovarači uložili, žali što se Mauritanija i dalje protivi istovarima u luci La Luz/Las Palmas, čime je europska flota prisiljena obavljati sav istovar u luci Nouadhibou, što će znatno naštetiti zapošljavanju u spomenutoj luci Zajednice. Izvjestitelj potiče Komisiju da se posveti rješavanju tog problema na sastancima Zajedničkog odbora u cilju pronalaženja rješenja kojim bi se omogućilo da se, u iščekivanju razvoja infrastrukture mauritanskih luka, istovar vrši u lukama Kanarskih otoka, s obzirom na to da nude bolje uvjete za kontrolu ulova.

Taj bi Zajednički odbor također trebao ozbiljno razmotriti svaku realnu mogućnost povećanja kvota ulova odobrenih europskoj floti, uzimajući u obzir razvoj stokova i uključujući, po mogućnosti, kategoriju glavonožaca, čak i ako bi u prvo vrijeme ribolov tih vrsta bio ograničen na eksperimentalne svrhe, kao i povećanja ribolovnih mogućnosti za koćarice u pogledu lova rakova.

Izvjestitelj nadalje potiče Komisiju da pruži čvrstu podršku inicijativama pokrenutima između mauritanskih i europskih aktera, kao što je projekt MACAPEL kojim je osnovano poslovno partnerstvo za razvoj i konsolidaciju tehnološki vrlo napredne i održive proizvodne strukture za sektor pelagijskog ribolova i povezanih djelatnosti u Mauritaniji.

Izvjestitelj u tom kontekstu podsjeća na Rezoluciju Europskog parlamenta o ulozi kohezijske politike u najudaljenijim regijama Europske unije u okviru strategije Europa 2020. (2011/2195(INI)), u kojoj je istaknuta „potreba za pronalaženjem specifičnih inovativnih formula za poticanje stvarne regionalne integracije s pomoću zajedničkih programa i projekata između najudaljenijih regija EU-a i susjednih trećih zemalja”. 

Izvjestitelj nadalje ističe da u svojem posljednjem izvješću o vlastitoj inicijativi o vanjskim aspektima ZRP-a (2015/2091(INI)) Europski parlament poziva na to da pregovori o bilateralnim sporazumima s trećim zemljama pogoduju najudaljenijim regijama. Blizina nekih od tih najudaljenijih regija mauritanskim vodama u potpunosti opravdava posebno postupanje s tim regijama u okviru Sporazuma o ribarstvu s Mauritanijom.

17.3.2016

MIŠLJENJE Odbora za razvoj

upućeno Odboru za ribarstvo

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Ignazio Corrao

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Mauritanija je jedna od najsiromašnijih i najslabije razvijenih država na svijetu te se nalazi na 161. od 187 mjesta na ljestvici indeksa ljudskog razvoja za 2014. godinu. Prema podacima USAID-a 42 % stanovništva zemlje živi ispod granice siromaštva.

Gospodarstvo je i dalje slabo. Mauritanija pati od strukturnog manjka hrane koji je povezan s dezertifikacijom poljoprivrednih zemljišta te ograničenim načinima proizvodnje, zbog čega je samo 0,5 % zemljišta dostupno za poljoprivrednu proizvodnju. Stoga je gospodarstvo usmjereno na rudarstvo i ribarstvo, pri čemu ribolov predstavlja oko 5 % – 10 % godišnjeg BDP-a. Mauritanija se nalazi među državama čije teritorijalne vode najviše obiluju ribom, no prilika za razvijanje gospodarstva s pomoću tog prirodnog resursa nije dovoljno iskorištena, a vrlo mala količina ulova iskrcava se u lukama Mauritanije ili lokalno prerađuje.

Trideset posto stanovništva (42,9 % mladih) i dalje je nezaposleno. Stoga je dobrodošlo da se Protokolom zahtijeva zapošljavanje mauritanskih ribara (60 % posade na plovilima za ribolov kozica i pelagijskim koćaricama).

Početkom 2015. oko 20 %– 30 % stanovništva bilo je pogođeno visokom nesigurnošću opskrbe hranom (Svjetski program UN-a za hranu). Zbog krize u opskrbi hranom koja je 2012. pogodila područje Sahela jednoj trećini stanovništva Mauritanije (oko milijun ljudi) prijetila je ozbiljna akutna pothranjenost. U Mauritaniji živi više od 66 000 izbjeglica iz Malija, što zbog povećanog pritiska na lokalne zalihe hrane i resurse i dalje utječe na stanje sigurnosti opskrbe hranom u zemlji. U tom pogledu, Protokolom se uvodi obveza raspodjele 2 % pelagijskog ulova potrebitim osobama.

Protokol će važiti četiri godine, i to u razdoblju od 2015. do 2019. godine. Radi se o sporazumu koji se odnosi na više vrsta. Financijski doprinos iznosi: 55 000 000 EUR godišnje za pristup i dodatnih 4 125 000 EUR godišnje za potporu promicanju održivog ribarstva.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od četiri godine.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

15.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

MIŠLJENJE Odbora za proračune

upućeno Odboru za ribarstvo

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za četverogodišnje razdoblje

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eider Gardiazabal Rubial

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Protokol za razdoblje 2012. – 2014. istekao je 15. prosinca 2014. Ribolovne aktivnosti europske flote u ribolovnoj zoni Islamske Republike Mauritanije stoga su obustavljene u očekivanju potpisivanja i privremene primjene novog Protokola.

Na temelju odobrenja Vijeća Europska komisija je u ime Europske unije dogovorila obnovu Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije. Po završetku pregovora, 10. srpnja 2015. parafiran je novi Protokol. Njime je obuhvaćeno četverogodišnje razdoblje počevši od datuma njegove privremene primjene, to jest od datuma njegova potpisivanja.

Cilj je Protokola ponuditi ribolovne mogućnosti za plovila Europske unije u mauritanijskim vodama uzimajući u obzir raspoložive znanstvene procjene, u prvom redu procjene Odbora za ribarstvo za srednjoistočni Atlantik (CECAF), poštujući znanstvena mišljenja i preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), a u granicama raspoloživog viška.

Cilj je Protokola i jačanje suradnje između Europske unije i Mauritanije radi uspostavljanja partnerskog okvira za razvoj strategije održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Islamske Republike Mauritanije u interesu obiju strana. Sektorska je potpora uvećana u odnosu na prethodno razdoblje kako bi se Islamskoj Republici Mauritaniji pružila pomoć u uspostavi nove nacionalne sektorske strategije u području održivog razvoja ribolovnih aktivnosti.

Godišnji financijski doprinos iznosi 59 125 000 EUR godišnje na temelju:

•  ukupnog dopuštenog ulova od 261 500 tona za ribolovne kategorije 1, 2, 3, 6 i 7 te referentne tonaže od 20 000 tona za ribolovne kategorije 4 i 5 iz Protokola, što odgovara iznosu pristupne naknade od 55 000 000 EUR godišnje te

•  potpore razvoju sektorske ribarstvene politike Islamske Republike Mauritanije u iznosu od 4 125 000 EUR godišnje. Ta je potpora u skladu s ciljevima nacionalne ribarstvene politike, a u prvom redu s potrebama Mauritanije u pogledu potpore znanstvenoj i tehničkoj suradnji, osposobljavanju, nadzoru ribolova, zaštiti okoliša i razvojnoj infrastrukturi.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća   o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za četverogodišnje razdoblje.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.3.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nils Torvalds

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Laura Ferrara