Pranešimas - A8-0147/2016Pranešimas
A8-0147/2016

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

25.4.2016 - (12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)) - ***

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Gabriel Mato

Procedūra : 2015/0229(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0147/2016
Pateikti tekstai :
A8-0147/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12773/2015),

–  atsižvelgdamas į Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (12776/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0354/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0147/2016),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Mauritanijos Islamo Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Naujo protokolo ypatumai ir sudarymo aplinkybės

Pagal pirmąjį 1989 m. žvejybos susitarimą su Mauritanija ir nuo to laiko vienas po kito sudarytus įvairius susitarimus ES laivai galėjo žvejoti šios šalies vandenyse. 2006 m. įsigaliojo dabartinis partnerystės susitarimas, kuris 2012 m. pratęstas dvejiems metams iki 2014 m. pabaigos.

Pasibaigus ilgai trukusioms deryboms Europos Sąjunga ir Mauritanija 2015 m. liepos 10 d. pasirašė naują protokolą, pagal kurį ES žvejai Mauritanijos vandenyse galės žvejoti ketverius metus. Protokole, kuris laikinai taikomas nuo 2015 m. lapkričio 16 d., žvejybos galimybės nustatytos vėžiagyvių (išskyrus langustus ir krabus) žvejybos laivams; senegalinių jūrinių lydekų žvejybos traleriams (išskyrus tralerius šaldiklius) ir senegalinių jūrinių lydekų žvejybos dugninėmis ūdomis laivams; priedugnio žuvų žvejybos ne tralais laivams; tunų žvejybos seineriams; tunų žvejybos kartinėmis ūdomis laivams ir tunų žvejybos ilgosiomis dreifuojančiomis ūdomis laivams; pelaginių žuvų žvejybos traleriams šaldikliams ir pelaginės žvejybos laivams be šaldytuvų. Daugiausia leidžiama sužvejoti pelaginių žuvų žvejybos traleriams šaldikliams, kuriems numatyta kvota yra 247 000 tonų (visam laivynui iš viso nustatyta 281 500 tonų).

Taigi šiems traleriams šaldikliams nustatyta dalis, kuri pagal ankstesnį protokolą siekė 300 000 tonų, labai sumažinta siekiant atsižvelgti į jų naudojimo mastą laivyne, ir tai turėjo tiesioginį poveikį finansiniam įnašui, kurį šiai šaliai mokės Europos Sąjunga. Nors žvejybos galimybių sumažėjo, tikimasi, kad laivynas geriau išnaudos kvotas, nes įtraukti svarbūs Mauritanijos nustatytų techninių sąlygų ir įpareigojimo laivuose įdarbinti Mauritanijos jūrininkus pakeitimai.

Mauritanija įsipareigojo pagal susitarimą įsteigtame Jungtiniame komitete peržiūrėti ES laivynui skirtas kvotas, kad traleriams šaldikliams galbūt būtų skirta kitų priedugnio žuvų žvejybos galimybių, jeigu bus šių žuvų perteklius, – tai leistų šios kategorijos laivams grįžti į Mauritaniją, kurios vandenyse anksčiau jie jau yra žvejoję.

Metinis finansinis įnašas, kurį Europos Sąjunga šiai šaliai mokės už leidimą ES laivams žvejoti išskirtinėje jos žvejybos zonoje, yra 55 mln. EUR per metus (pagal paskutinįjį protokolą buvo 67 mln. EUR). Prie šio įnašo pridedama 16,5 mln. finansinė pagalba, kuri visą susitarimo galiojimo laikotarpį bus mokama siekiant skatinti darnų žuvininkystės sektoriaus vystymąsi ir saugomų jūros teritorijų bei pakrančių zonų aplinkos apsaugą (4,125 mln. per metus vietoj 3 mln. pagal ankstesnį protokolą). Taigi parama sektoriui padidinta, kad ES labiau remtų naujos sektoriaus strategijos, susijusios su darniu šios šalies žuvininkystės veiklos vystymusi, įgyvendinimą.

Nauju susitarimu pašalinti kai kurie ankstesnio protokolo, kuris turėjo būti daug naudingesnis, trūkumai. Dėl laivynui nustatytų apribojimų buvo išnaudota nedaug žvejybos galimybių, be to, šios galimybės labai sumažėjo, nes ES laivynas nebevykdė tradicinės žvejybos, kaip antai galvakojų.

Žvejybos zonos, kuriose žvejojo kiaukutinių žvejybos laivynas ir maži pelaginių žuvų žvejybos laivai, pakoreguotos siekiant sudaryti geresnes sąlygas žvejoti kartu su Mauritanijos laivais, taip pat padidintos žvejybos galimybės senegalinių jūrinių lydekų žvejybos traleriams ir senegalinių jūrinių lydekų žvejybos dugninėmis ūdomis laivams.

Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kitaip apskaičiuojamas Mauritanijos jūrininkų, kuriuos būtina įdarbinti ES laivuose, skaičius. Nors išlaikytas 60 proc. dydis, jis apskaičiuojamas neįtraukiant su įrangos valdymu susijusių darbo vietų, taigi išspręstos problemos dėl Mauritanijos jūrininkų kvalifikacijos.

Į naują protokolą taip pat įtrauktos nuostatos, pagal kurias sudaromos geresnės sąlygos toli migruojančių rūšių žuvis žvejojančiam laivynui, nes kontrolės ir prieigos priemones suderinus su priemonėmis, nustatytomis kitais tunų žvejybos susitarimais, laivynas galės žvejoti panašiomis sąlygomis į tas, kurios taikomos kitoms trečiosioms šalims.

Taip pat iš esmės patobulintos nuostatos siekiant paaiškinti metodiką, kaip taikoma taisyklė, pagal kurią 2 proc. pelaginių žuvų žvejybos laimikio ES laivai privalo atiduoti nepriteklių patiriantiems asmenims.

Be to, protokolu padaryti esminiai pakeitimai (daugiausia 1 straipsniu), kuriais siekiama didinti tarpusavio pasitikėjimą ir labiau užtikrinti ES laivyno nediskriminavimą atsižvelgiant į kitus užsienio laivynus, – tai turėtų užtikrinti, kad užsienio laivynams būtų taikomos tokios pat išsaugojimo sąlygos, kaip ir Sąjungos laivams. Mauritanija įsipareigoja skelbti visus privačiuosius arba viešuosius susitarimus su trečiosiomis šalimis, kad būtų didinamas skaidrumas, taip pat ES laivynui suteikti pirmenybę žvejoti perteklinį žuvų kiekį.

Pranešėjo pozicija

Naujas protokolas yra daug pažangesnis už ankstesnį, o nauji Mauritanijos įsipareigojimai užtikrinti skaidrumą ir ES laivynui suteikti prieigos pirmenybę yra sveikintini atsižvelgiant į karčią ankstesnių metų patirtį, kai Mauritanija užsienio laivynams leisdavo žvejoti galvakojus, o ES laivynui neleisdavo.

Susitarimas su Mauritanija turėtų būti pavyzdys Europos Sąjungai ateityje pasirašant susitarimus su kitomis trečiosiomis šalimis, todėl pranešėjas ragina Europos Komisiją vykdant bet kokias dvišales derybas toliau eiti tuo pačiu skaidrumo keliu.

Protokolo, kuris yra svarbiausias šiuo metu Europos Sąjungos su trečiąja šalimis pasirašytas dokumentas, galiojimo laikotarpį pailginus iki ketverių metų, Mauritanijos vandenyse žvejojančiam laivynui bus užtikrintas didesnis stabilumas.

Kadangi į ankstesnį susitarimą nebuvo įtraukta galvakojų kategorija, ES laivyne įvyko labai didelių pokyčių ir netgi buvo demontuoti laivai, todėl pranešėjas ragina Komisiją labai atidžiai stebėti galvakojų išteklių būklę, taip pat tai, kad būtų griežtai laikomasi ES laivynui suteiktos pirmenybės žvejoti šios šalies perteklines žuvis.

Kita vertus, siekiant užtikrinti, kad ES žvejai naują protokolą laikytų patikimu, ypač svarbu suteikti visas garantijas, kad ne ES laivynams bus taikomos tokios pat su išteklių išsaugojimu ir valdymu susijusios techninės sąlygos ir kad Mauritanija taip pat taikys lygiavertes finansines nuostatas, susijusias su laivų savininkų mokamais mokesčiais ir viešąja finansine parama.

Kitas labai teigiamas veiksnys yra tai, kad atsižvelgiant į suteiktas žvejybos galimybes labiau suderintas finansinis įnašas. Taip iš esmės užtikrinamas geresnis susitarimo su Mauritanija sąnaudų ir naudos santykis, kurį pasiekti taip pat padeda padaryti techninių priemonių pakeitimai.

Kita vertus, didesnė parama Mauritanijos vietos žuvininkystei rodo Europos Sąjungos apsisprendimą skatinti šalių, su kuriomis ji yra sudariusi susitarimus, laivynų plėtrą ir siekį perduoti aplinkos, ekonomikos ir socialinio tvarumo modelį, kurį ji skatina vykdydama ES žuvininkystės politiką.

Nors pranešėjas pripažįsta derybininkų pastangas, apgailestauja, kad Mauritanija nesutiko leisti iškrauti laimikį La Luso ir Las Palmaso uoste, todėl ES laivynas visą laimikį privalės iškrauti Nuadibu, o tai reiškia, kad šiame Sąjungos uoste užimtumas labai sumažės. Pranešėjas primygtinai ragina Europos Komisiją spręsti šią problemą Jungtinio komiteto posėdžiuose, kad būtų rastas sprendimas ir laimikį būtų galima iškrauti Gran Kanarijos uostuose, kuriuose yra geresnės sąlygos tikrinti žvejybos laimikį, laukiant, kol Mauritanijos uostuose bus įrengta geriau išvystyta infrastruktūra.

Be to, Jungtiniame komitete reikėtų kruopščiai išnagrinėti bet kokią realią galimybę padidinti ES laivynui suteiktas žvejybos laimikio kvotas, atsižvelgiant į išteklių atsargų pokyčius, įskaitant galvakojų kategoriją (jeigu įmanoma), nors iš pradžių šių rūšių žuvys bus žvejojamos tik eksperimentiniais tikslais, taip pat padidinti traleriams suteiktas vėžiagyvių žvejybos galimybes.

Pranešėjas taip pat primygtinai ragina Bendrijos vykdomosios valdžios instituciją ryžtingai remti įgyvendinamas iniciatyvas, kuriose dalyvauja Mauritanijos ir ES veiklos vykdytojai, kaip antai projektą MACAPEL, pagal kurį sukurta verslininkų partnerystė siekiant Mauritanijos pelaginių žuvų žvejybos ir susijusios veiklos sektoriuje tobulinti ir stiprinti technologiškai pažangią ir tvarią gamybos struktūrą.

Šiuo klausimu primena Europos Parlamento rezoliuciją dėl sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ (2011/2195(INI)), kurioje nurodyta, kad „būtin[a] priimti konkrečius novatoriškus sprendimus, kuriais būtų skatinama tikra regioninė integracija bendrais atokiausių regionų ir kaimyninių trečiųjų šalių projektais“.

Kita vertus, pranešėjas pabrėžia, kad Europos Parlamentas naujausiame pranešime savo iniciatyva dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspektų (2015/2091(INI)) ragina siekti naudos atokiausiems regionams, derantis dėl dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie iš šių regionų yra arti Mauritanijos vandenų, visiškai pateisinama pagal žvejybos susitarimą su Mauritanija šios šalies vandenims taikyti specialią tvarką.

17.3.2016

Vystymosi komiteto NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Nuomonės referentas: Ignazio Corrao

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Mauritanija – viena iš skurdžiausių ir mažiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių, pagal 2014 m. žmogaus socialinės raidos indeksą užimanti 161 vietą iš 187. 42 proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos (organizacijos USAID informacija).

Ekonomika lieka silpna. Mauritanija kenčia nuo nuolatinio maisto trūkumo, kai žemės ūkio paskirties žemė greitai virsta dykuma, gamybos priemonės ribotos ir žemės ūkiui lieka tik 0,5 proc. žemės. Todėl ekonomikoje didžiausias dėmesys skiriamas kasybai ir žuvininkystei (žvejyba sudaro apie 5–10 proc. BVP per metus). Šaliai priklauso dalis pasaulio žuvingiausių vandenų, tačiau galimybe plėtoti ekonomiką pasitelkus šiuos gamtos išteklius pasinaudojama nepakankamai ir Mauritanijos uostose iškraunamas labai nedidelis laimikis, nedaug jo apdirbama vietos lygmeniu.

30 proc. gyventojų (42,9 proc. jaunuolių) neturi darbo. Todėl palankiai vertinamas protokolo reikalavimas samdyti Mauritanijos žvejus (60 proc. krevečių žvejybos laivų ir pelaginių tralų įgulos).

2015 m. pradžioje apie 20–30 proc. gyventojų labai trūko maisto (JT Pasaulio maisto programa). Po 2012 m. maisto krizės Sahelio regione 1/3 Mauritanijos gyventojų (apie 1 mln.) gresia didelis ūmus mitybos nepakankamumas. Mauritanijoje gyvena daugiau nei 66 000 Malio pabėgėlių ir tai daro poveikį aprūpinimo maistu padėčiai, nes daromas spaudimas vietos maisto atsargoms ir ištekliams. Atsižvelgiant į tai protokole nustatytas įsipareigojimas paskirstyti 2 proc. pelaginiais tralais sugautą laimikį žmonėms, kuriems to reikia.

Numatyta, kad protokolas galios ketverius metus 2015–2019 metais. Tai įvairias rūšis apimantis susitarimas. Finansinis įnašas yra: 55 000 000 eurų per metus prieigai ir papildomi 4 125 000 per metus paramai tvariai žuvininkystei.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui Tarybos pasiūlymui dėl sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

15.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

Biudžeto komiteto NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Nuomonės referentė: Eider Gardiazabal Rubial

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012–2014 m. laikotarpiui sudarytas protokolas baigė galioti 2014 m. gruodžio 15 d. Todėl Europos laivyno žvejybos veikla Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos zonoje yra sustabdyta laukiant naujojo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo.

Remdamasi Tarybos leidimu, Komisija Europos Sąjungos vardu susitarė dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, atnaujinimo. Šioms deryboms pasibaigus, 2015 m. liepos 10 d. parafuotas naujas protokolas. Jis apima ketverių metų laikotarpį nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. jo pasirašymo dienos.

Pagrindinis protokolo tikslas – atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, ypač į Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (CECAF) atliktus vertinimus, ir remiantis mokslinėmis rekomendacijomis bei Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Mauritanijos vandenyse galimybes, neviršijant esamo perteklinio žuvų kiekio.

Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Mauritanijos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta partnerystės sistema, kuria remiantis Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos zonoje bus plėtojama tvarios žuvininkystės politika ir atsakingai naudojami žuvininkystės ištekliai, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus. Parama sektoriui, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, padidinta, kad Mauritanijos Islamo Respublika galėtų įgyvendinti naują nacionalinę sektoriaus politiką, siekdama užtikrinti tvarią žvejybos veiklos plėtrą.

Nustatytas metinis 59 125 000 EUR finansinis įnašas, kurį sudaro:

•  55 000 000 EUR metinė suma, susieta su žvejybos teisėmis, kurios atitinka 261 500 tonų bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį protokole nustatytų 1, 2, 3, 6 ir 7 kategorijų žvejybos galimybių atveju ir 20 000 tonų orientacinį kiekį 4 ir 5 kategorijų žvejybos galimybių atveju, ir

•  4 125 000 EUR per metus parama Mauritanijos Islamo Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai. Tokia parama dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais, ypač su Mauritanijai reikalinga parama moksliniam ir techniniam bendradarbiavimui, mokymams, žvejybos kontrolei, aplinkos apsaugai ir plėtros infrastruktūrai.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projektui.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nils Torvalds

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

19.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Laura Ferrara