Procedura : 2015/0229(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0147/2016

Teksty złożone :

A8-0147/2016

Debaty :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Głosowanie :

PV 10/05/2016 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0209

ZALECENIE     ***
PDF 610kWORD 113k
25.4.2016
PE 575.130v02-00 A8-0147/2016

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Gabriel Mato

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12773/2015),

–  uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat (12776/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0354/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8–0147/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Islamskiej Republiki Mauretańskiej.

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst i charakterystyka nowego Protokołu

Pierwsza umowa z Mauretanią w sprawie połowów pochodzi z 1989 r. i od tego czasu liczne kolejne porozumienia zezwalały europejskim statkom na prowadzenie połowów na wodach tego państwa. W 2006 r. weszła w życie obecna umowa o partnerstwie, która została przedłużona w 2012 r. na okres dwóch lat, do końca 2014 r.

Po długim okresie negocjacji w dniu 10 lipca 2015 r. Unia Europejska i Mauretania parafowały nowy Protokół, który zezwoli rybakom z UE na prowadzenie połowów na wodach mauretańskich przez okres czterech lat. Protokół ten, stosowany tymczasowo od dnia 6 listopada 2015 r., określa uprawnienia do połowów dla statków poławiających skorupiaki, z wyjątkiem langusty i kraba; trawlerów niebędących zamrażalniami i taklowców głębinowych do połowów morszczuka czarnego; statków poławiających gatunki denne; sejnerów tuńczykowych; kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych; trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych i statków rybackich do połowów pelagicznych ryb świeżych. Kategorią o największym znaczeniu są trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych, dla których przewiduje się kwotę wynoszącą 247 000 ton na całkowitą liczbę 281 500 ton określonych dla całej floty.

Kwota przyznana dla tego ostatniego segmentu, wynosząca w poprzednim protokole 300 000 ton, została zatem znacznie ograniczona, aby uwzględnić poziom wykorzystania przez flotę, co wywarło bezpośredni wpływ na rekompensatę finansową, którą Unia Europejska będzie wypłacać na rzecz tego państwa. Mimo zmniejszenia uprawnień do połowów, oczekuje się, że flota lepiej wykorzysta przydziały dzięki wprowadzeniu znaczących zmian w warunkach technicznych nałożonych przez Mauretanię, a także w odniesieniu do obowiązku zatrudniania na pokładzie statku marynarzy mauretańskich.

Mauretania zobowiązała się do rewizji kwot przyznanych flocie europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy, w celu ewentualnego przyznania kolejnych uprawnień do połowów gatunków dennych dla trawlerów zamrażalni, pod warunkiem że będą nadwyżki. Umożliwiłoby to powrót do Mauretanii tej kategorii statków, które już prowadziły działalność na tych samych wodach w przeszłości.

Roczna rekompensata finansowa, którą będzie wypłacać temu państwu Unia Europejska w zamian za umożliwienie europejskim statkom dostępu do swojej wyłącznej strefy połowów, wynosi 55 mln EUR rocznie, wobec 67 mln w poprzednim protokole. Należy do tego dodać pomoc finansową wynoszącą 16,5 mln w całym okresie obowiązywania umowy (4,125 mln rocznie, wobec 3 mln we wcześniejszym protokole) na wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i ochrony środowiska chronionych obszarów morskich i stref przybrzeżnych. Zwiększono w ten sposób wsparcie sektorowe, aby zwiększyć skuteczność europejskiego wsparcia na rzecz wdrożenia nowej strategii sektorowej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju działalności połowowej w tym państwie.

Nowe porozumienie uzupełnia pewne braki poprzedniego protokołu, którego użyteczność pozostawiała wiele do życzenia. Ograniczenia nałożone na flotę skutkowały słabym wykorzystaniem uprawnień do połowów, które zostały ponadto bardzo uszczuplone w wyniku eliminacji połowów tradycyjnych – m.in. połowów głowonogów – w odniesieniu do floty europejskiej.

Strefy połowów dla statków poławiających skorupiaki i małe gatunki pelagiczne dostosowano z myślą o poprawie współistnienia z flotami mauretańskimi oraz zwiększono uprawnienia do połowów dla floty poławiającej morszczuka czarnego włokami i taklowców głębinowych.

Szczególne znaczenie ma zmiana dokonana w zakresie określania liczby pracowników mauretańskich, których należy obowiązkowo zatrudnić na pokładzie statków europejskich. Choć utrzymano odsetek wynoszący 60 procent, oblicza się go z wyłączeniem stanowisk powiązanych z obsługą maszyn, co rozwiązuje problemy związane z poziomem kwalifikacji marynarzy mauretańskich.

Nowy protokół zawiera również udoskonalenia korzystne dla floty poławiającej gatunki daleko migrujące, gdyż będzie ona mogła prowadzić połowy na warunkach podobnych do tych stosowanych przez inne państwa trzecie, w następstwie harmonizacji środków kontroli i dostępu ze środkami ustanowionymi dla pozostałych umów dotyczących połowów tuńczyka.

Wprowadzono również istotne udoskonalenia w celu wyjaśnienia metodologii stosowania reguły zobowiązującej statki europejskie do przeznaczania 2 procent połowów pelagicznych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące.

Protokół zawiera ponadto radykalne zmiany, głównie w art. 1, zmierzające do poprawy wzajemnego zaufania i niedyskryminowania floty europejskiej w stosunku do innych flot zagranicznych, co powinno zagwarantować stosowanie wobec tych ostatnich takich samych warunków ochrony, jak nałożone na statki wspólnotowe. Mauretania zobowiązuje się, w celu zwiększenia przejrzystości, do publikowania wszystkich umów prywatnych i publicznych z państwami trzecimi, a także do przyznania flocie europejskiej preferencyjnego dostępu do swoich nadwyżek.

Stanowisko sprawozdawcy

Nowy protokół stanowi duży krok naprzód w porównaniu do wcześniejszego. Z zadowoleniem przyjmuje się nowe zobowiązania Mauretanii dotyczące przejrzystości i preferencyjnego dostępu dla floty europejskiej, pamiętając o gorzkich doświadczeniach lat poprzednich, kiedy Mauretania otworzyła łowiska głowonogów dla flot zagranicznych, odmawiając jednocześnie dostępu flocie europejskiej.

Porozumienie z Mauretanią powinno służyć za wzorzec dla umów, które Unia Europejska będzie podpisywać w przyszłości z innymi państwami trzecimi, w związku z czym sprawozdawca zachęca Komisję do podążania tą samą drogą i uwzględniania przejrzystości we wszystkich negocjacjach dwustronnych.

Przedłużenie do 4 lat czasu okresu obowiązywania najważniejszego podpisywanego dziś przez Unię Europejską z państwem trzecim protokołu będzie gwarantować większą stabilność flocie prowadzącej połowy na wodach Mauretanii.

Usunięcie kategorii głowonogów we wcześniejszym porozumieniu stanowiło bardzo drastyczną zmianę dla floty europejskiej, powodując nawet demontaż statków, w związku z czym sprawozdawca apeluje do Komisji o skrupulatne monitorowanie sytuacji tych zasobów, a także ścisłego poszanowania przyznanych flocie europejskiej preferencji w dostępie do nadwyżek połowowych tego państwa.

Ponadto duże znaczenie dla poprawy wiarygodności nowego protokołu w oczach rybaków europejskich ma zapewnienie pełnej gwarancji, że floty spoza Wspólnoty będą podlegały takim samym warunkom technicznym w dziedzinie ochrony zasobów i zarządzania nimi, oraz że państwo to będzie w równy sposób stosować równoważne przepisy finansowe w odniesieniu do opłat wnoszonych przez armatorów i publicznego udziału finansowego.

Innym bardzo pozytywnym elementem jest osiągnięcie większej równowagi rekompensaty finansowej w stosunku do przyznanych uprawnień do połowów. Ulega w ten sposób znacznej poprawie stosunek kosztów do korzyści z umowy z Mauretanią, do czego przyczynia się też wprowadzenie zmian w zakresie środków technicznych.

Co więcej, wzmocnienie wsparcia dla lokalnego rybołówstwa mauretańskiego pokazuje determinację Unii Europejskiej do inwestowania w rozwój flot państw, z którymi zawierane są umowy, i jej pragnienie propagowania modelu zrównoważonego środowiskowo, gospodarczo i społecznie, do którego dąży w swojej polityce rybołówstwa.

Choć sprawozdawca uznaje wysiłki negocjatorów, ubolewa, że Mauretania wyraziła sprzeciw wobec wyładunków w porcie w La Luz i Las Palmas, zobowiązując flotę europejską do dokonywania wszystkich wyładunków w Nouadhibou, co stanowi istotną szkodę dla zatrudnienia w tym porcie wspólnotowym. Sprawozdawca wzywa Komisję Europejską, aby poruszyła ten problem na posiedzeniach Wspólnego Komitetu, w celu znalezienia rozwiązania umożliwiającego wyładunki w portach na Gran Canarii, gdyż oferują one lepsze warunki kontroli połowów, do czasu wyposażenia portów mauretańskich w bardziej rozwiniętą infrastrukturę.

Wspomniany Komitet powinien ponadto poważnie zbadać wszelkie realistyczne możliwości zwiększenia kwot połowów objętych zezwoleniem, prowadzonych przez flotę europejską, mając na uwadze ewolucję zasobów i z uwzględnieniem, jeżeli jest to wykonalne, kategorii głowonogów, choć początkowo połowy tych gatunków ograniczałyby się do celów eksperymentalnych, a także zwiększenia uprawnień do połowów skorupiaków dla floty trawlerów.

Sprawozdawca wzywa również wspólnotową władzę wykonawczą do udzielenia zdecydowanego wsparcia na rzecz inicjatyw podejmowanych przez podmioty mauretańskie i europejskie, takich jak projekt MACAPEL, dzięki któremu utworzono partnerstwo przedsiębiorców służące rozwojowi i konsolidacji zaawansowanych technologicznie i zrównoważonych struktur produkcji na potrzeby sektora połowów pelagicznych i powiązanej działalności w Mauretanii.

Przypomina zgodnie z powyższym rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach UE w kontekście strategii „Europa 2020” (2011/2195(INI)), w której wskazuje się na „konieczność znalezienia specyficznych innowacyjnych rozwiązań, które sprzyjałyby rzeczywistej integracji regionalnej poprzez realizację wspólnych programów i projektów przez regiony najbardziej oddalone i sąsiadujące z nimi państwa trzecie”. 

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że w ostatnim sprawozdaniu z inicjatywy własnej dotyczącym zewnętrznego wymiaru WPRyb (2015/2091(INI)) Parlament Europejski apeluje, aby negocjacje umów dwustronnych z państwami trzecimi przynosiły korzyści regionom najbardziej oddalonym. Bliskość niektórych takich regionów w stosunku do wód mauretańskich całkowicie uzasadniałaby ich szczególne traktowanie w ramach umowy w sprawie połowów zawartej z tym państwem.

17.3.2016

OPINIA Komisji Rozwoju

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ignazio Corrao

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Mauretania jest jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie; według wskaźnika rozwoju społecznego zajęła w 2014 r. 161. miejsce na 187. 42% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa (USAID).

Gospodarka tego kraju jest wciąż słaba. Mauretania cierpi na strukturalny deficyt żywności wynikający z faktu, że ziemia uprawna jest podatna na pustynnienie, środki produkcji są ograniczone i tylko 0,5% gruntów jest dostępnych dla rolnictwa. Gospodarka koncentruje się zatem na działalności wydobywczej i rybołówstwie, przy czym rybołówstwo jest źródłem około 5 % do 10 % rocznego PKB. Kraj ten posiada wody należące do najbardziej obfitujących w zasoby ryb na świecie, jednak możliwość rozwoju gospodarki dzięki tym zasobom naturalnym nie jest wystarczająco wykorzystywana, ponieważ tylko bardzo nieliczne połowy są wyładowywane w mauretańskich portach lub przetwarzane na miejscu.

30% mieszkańców (42,9% ludzi młodych) jest bezrobotnych. W związku z tym z zadowoleniem należy przyjąć wymóg protokołu dotyczący zatrudniania mauretańskich rybaków (60% załogi krewetkowców i trawlerów do połowów pelagicznych).

W pierwszych miesiącach 2015 r. 20%–30% mieszkańców w znacznym stopniu odczuło brak bezpieczeństwa żywnościowego (Światowy Program Żywnościowy). W 2012 r. kryzys żywnościowy w krajach Sahelu sprawił, że 1/3 ludności Mauretanii (około miliona osób) była narażona na poważne, ostre niedożywienie. Obecność ponad 66 000 uchodźców malijskich w Mauretanii nadal obniża bezpieczeństwo żywnościowe z powodu zwiększonego zapotrzebowania na lokalne zapasy i zasoby żywności. W związku z tym protokół ustanawia obowiązek dystrybuowania 2% połowów pelagicznych wśród osób będących w potrzebie.

Okres obowiązywania protokołu ustalono na cztery lata: od 2015 do 2019 r. Jest to porozumienie dotyczące wielu gatunków. Kwota rekompensaty finansowej wynosi 55 000 000 EUR rocznie tytułem dostępu oraz dodatkowo 4 125 000 EUR rocznie w formie wsparcia dla zrównoważonego rybołówstwa.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu ustalającego na okres czterech lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

15.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

OPINIA Komisji Budżetowej

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eider Gardiazabal Rubial

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Protokół na lata 2012–2014 przestał obowiązywać w dniu 15 grudnia 2014 r. Działalność połowowa floty europejskiej w obszarze połowowym Islamskiej Republiki Mauretańskiej została zatem przerwana w oczekiwaniu na podpisanie nowego protokołu i rozpoczęcie jego tymczasowego stosowania.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Komisja prowadziła negocjacje, w imieniu UE, w sprawie odnowienia protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mauretanią. W wyniku tych rokowań nowy protokół został parafowany dnia 10 lipca 2015 r. Obejmuje on okres czterech lat, licząc od daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania, tj. od dnia jego podpisania.

Celem protokołu jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów na wodach mauretańskich z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, zwłaszcza Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), i w poszanowaniu opinii naukowych oraz zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach dostępnej nadwyżki.

Celem jest również leżące w interesie stron wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Mauretanią, służącej ustanowieniu ram partnerstwa dla rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa, oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Islamskiej Republiki Mauretańskiej. Wsparcie sektorowe zostało zwiększone w porównaniu z wcześniejszym okresem, aby wesprzeć Islamską Republikę Mauretańską we wprowadzaniu w życie jej nowej strategii krajowej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju działalności połowowej.

Wysokość rocznej rekompensaty finansowej ustala się na 59 125 000 EUR rocznie, na podstawie:

•  całkowitego dopuszczalnego połowu wynoszącego 261 500 ton dla kategorii połowów 1, 2, 3, 6 i 7 oraz pojemności referencyjnej wynoszącej 20 000 ton dla kategorii połowów 4 i 5 protokołu, odpowiadających kwocie związanej z dostępem wynoszącej 55 000 000 EUR rocznie oraz

•  wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Islamskiej Republiki Mauretańskiej w wysokości 4 125 000 EUR rocznie. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Mauretanii w zakresie wsparcia współpracy naukowo-technicznej, kształcenia, nadzoru nad rybołówstwem, ochrony środowiska oraz infrastruktury rozwoju.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres czterech lat.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.3.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nils Torvalds

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

19.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Ferrara

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności