ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou v mene Európskej únie

25.4.2016 - (12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)) - ***

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Gabriel Mato

Postup : 2015/0229(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0147/2016
Predkladané texty :
A8-0147/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou v mene Európskej únie

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12773/2015),

–  so zreteľom na protokol, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou (12776/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0354/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0147/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Mauritánskej islamskej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti a charakteristiky nového protokolu

Prvá dohoda o rybolove s Mauritániou pochádza z roku 1989 a vďaka rôznym ďalším dohovorom, ktoré boli odvtedy uzavreté, mohli európske lode loviť ryby vo vodách tejto krajiny. V roku 2006 nadobudla platnosť súčasná dohoda o spolupráci, ktorá bola obnovená v roku 2012 na dva roky do konca roku 2014.

Po dlhých rokovaniach vyjednávači Európskej únie a Mauritánie parafovali 10. júla 2015 nový protokol, ktorý umožní rybárom z EÚ loviť ryby v mauritánskych vodách počas štyroch rokov. Na základe protokolu, ktorý sa dočasne vykonáva od 16. novembra 2015, sa stanovujú rybolovné možnosti pre plavidlá na lov kôrovcov s výnimkou langusty a kraba; plavidlá (nie mraziarenské) s vlečnými sieťami a plavidlá s lovnými šnúrami na hlbokomorský lov tresky čiernej; rybárske plavidlá na lov hlbokomorských druhov; plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou; plavidlá na lov tuniakov udicami a plavidlá s lovnými šnúrami; mraziarenské plavidlá na lov pelagických druhov a plavidlá (nie mraziarenské) na rybolov pelagických druhov. Najväčšou kategóriou z hľadiska hmotnosti je kategória mraziarenských plavidiel na lov pelagických druhov, na ktorú sa vyčlenilo 247 000 ton z celkových 281 500 ton stanovených na celú flotilu.

Kvóta pridelená uvedenej kategórii, ktorej výška dosahovala v predchádzajúcom protokole až 300 000 ton, však významne klesla s cieľom zohľadniť mieru využívania flotilou, čo priamo ovplyvňuje finančný príspevok, ktorý Európska únia zaplatí tejto krajine. Napriek menším možnostiam výlovu sa očakáva, že flotila lepšie využije podiely vďaka významným zmenám technických podmienok, ktoré nariadila Mauritánia, ako aj povinnosti zamestnávať na palube mauritánskych námorníkov.

Mauritánia sa v rámci spoločného výboru, ktorý bol zriadený na základe dohody o spolupráci, zaviazala zrevidovať kvóty pridelené európskej flotile s cieľom poskytnúť prípadne mraziarenským plavidlám ďalšie možnosti výlovu hlbokomorských druhov pod podmienkou, že existuje prebytok, vďaka čomu by sa do Mauritánie mohla vrátiť tá kategória lodí, ktoré v rovnakých vodách pôsobili už v minulosti.

Výška ročného finančného príspevku, ktorý bude Európska únia platiť Mauritánii za povolenie vstupu európskych plavidiel do jej výhradnej rybolovnej zóny, dosahuje 55 miliónov EUR ročne v porovnaní so 67 miliónmi EUR na základe predchádzajúceho protokolu. K tomu sa pripočítava finančná pomoc vo výške 16,5 milióna EUR na celé obdobie platnosti dohody (4,125 milióna EUR ročne namiesto 3 miliónov na základe predchádzajúceho protokolu) na podporu trvalo udržateľného rozvoja v sektore rybolovu a ochrany životného prostredia v chránených morských oblastiach a pobrežných oblastiach. Sektorová podpora sa teda zvýšila s cieľom posilniť európsku pomoc pre Mauritániu pri zavádzaní novej sektorovej stratégie trvalo udržateľného rozvoja rybolovných činností.

Novou dohodou sa zaplnia niektoré prázdne miesta v predchádzajúcom protokole, ktorého prospešnosť zaostávala za očakávaniami. Obmedzenia uložené flotile sa prejavili v slabom využívaní možností výlovu, ktoré boli ešte viac obmedzené po vylúčení tradičného rybolovu európskej flotily, ktorým je lov hlavonožcov.

Rybolovné oblasti pre flotilu, ktorá loví morské plody a malé pelagické druhy, sa prispôsobili tak, aby sa zlepšilo spolužitie s flotilami Mauritánie, a zväčšili sa rybolovné možnosti flotíl s vlečnými sieťami na lov nototénie patagónskej a flotíl s lovnými šnúrami na hlbokomorský lov.

Mimoriadne významným výsledkom je zmena, ku ktorej došlo pri stanovovaní počtu mauritánskeho personálu, ktorý sa musí povinne nalodiť na európske lode. Hoci sa zachoval podiel 60 %, nezapočítavajú sa do neho pracovné miesta, ktoré súvisia s obsluhou strojov, vďaka čomu sa vyriešia problémy týkajúce sa úrovne kvalifikácie mauritánskych námorníkov.

Súčasťou nového protokolu je aj zlepšenie podmienok flotily, ktorá loví druhy migrujúce na veľké vzdialenosti, keďže bude môcť loviť za podobných podmienok ako iné tretie krajiny, a to vďaka harmonizácii kontrolných a prístupových opatrení so stanovenými opatreniami pre ostatné dohody o love tuniaka.

Podstatné zlepšenia boli zaradené do protokolu aj preto, aby sa objasnila metodika uplatňovania pravidla, podľa ktorého sú európske lode povinné darovať 2 % výlovu pelagických druhov osobám v núdzi.

Protokol navyše obsahuje zásadné zmeny, najmä v článku 1, ktoré sú zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery a nediskriminácie európskej flotily oproti iným zahraničným flotilám, čo by sa malo zaručiť uplatňovaním rovnakých podmienok zachovávania druhov pre tieto flotily ako pre lode Spoločenstva. Mauritánia sa v záujme väčšej transparentnosti zaväzuje, že bude uverejňovať všetky verejné alebo súkromné dohody s tretími krajinami a navyše udelí európskej flotile prednostný prístup k svojim prebytkom.

Stanovisko spravodajcu

Nový protokol je v porovnaní s predchádzajúcim veľkým krokom vpred a nové záväzky, ktoré Mauritánia na seba prevzala v oblasti transparentnosti a prednostného prístupu pre európsku flotilu, sú vítané, najmä vzhľadom na nepríjemnú skúsenosť z minulých rokov, keď Mauritánia sprístupnila svoje rybolovné oblasti s hlavonožcami zahraničným flotilám v období, keď k nim odmietala udeliť prístup európskej flotile.

Dohoda s Mauritániou by sa mala stať vzorom pre dohody, ktoré Európska únia v budúcnosti podpíše s inými tretími krajinami. Spravodajca preto nabáda Európsku komisiu, aby naďalej presadzovala transparentnosť pri všetkých dvojstranných rokovaniach.

Predĺženie obdobia platnosti protokolu na štyri roky – v súčasnosti najvýznamnejšia dohoda Európskej únie s treťou krajinou – zaručí väčšiu stabilitu flotile, ktorá loví vo vodách Mauritánie.

Neprítomnosť kategórie hlavonožcov v predchádzajúcej dohode bola pre európsku flotilu drastickou zmenou, v dôsledku ktorej dochádzalo dokonca k demontáži lodí, a preto spravodajca žiada Komisiu, aby dôsledne sledovala situáciu s týmito populáciami, ako aj prísne dodržiavanie prednostného prístupu udeleného európskej flotile k rybolovným prebytkom Mauritánie.

V záujme zvýšenia dôveryhodnosti nového protokolu v očiach európskych rybárov je však najdôležitejšie, aby existovala úplná záruka, že sa na flotily tretích krajín budú vzťahovať rovnaké technické podmienky v oblasti zachovávania zdrojov a hospodárenia s nimi a že Mauritánia bude tiež uplatňovať rovnaké finančné ustanovenia v súvislosti s poplatkami hradenými vlastníkmi plavidiel a podporou z verejných financií.

Ďalším pozitívnym prvkom je dosiahnutie väčšej vyváženosti, pokiaľ ide o finančný príspevok v súvislosti s udelenými rybolovnými možnosťami. Podstatne sa tým zlepšuje pomer nákladov k výnosom dohody s Mauritániou, k čomu prispievajú aj zmeny zavedené v oblasti technických opatrení.

Európska únia na druhej strane zvýšením pomoci pre miestny rybolov v Mauritánii preukazuje, že je odhodlaná podporovať rozvoj flotíl krajín, s ktorými má uzatvorené dohody, a chce vyvážať svoj model environmentálnej, hospodárskej a sociálnej trvalej udržateľnosti, ktorú presadzuje vo svojej rybárskej politike.

Spravodajca síce uznáva úsilie, ktoré vynaložili vyjednávači, vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že Mauritánia nesúhlasila s vyloďovaním úlovkov v prístave La Luz a v Las Palmas a prinútila tým európsku flotilu, aby vyloďovala úlovky v meste Nouadhibou, čo má veľmi nepriaznivý vplyv na zamestnanosť v tomto prístave Spoločenstva. Spravodajca naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby riešila tento problém na schôdzach spoločného výboru s cieľom nájsť riešenie, ktoré umožní vyloďovať úlovky v prístavoch na ostrove Gran Canaria, pretože poskytujú lepšie podmienky na kontrolu úlovkov, a to dovtedy, kým mauritánske prístavy nebudú mať k dispozícii rozvinutejšiu infraštruktúru.

Uvedený výbor by mal navyše vážne preskúmať všetky reálne možnosti zvýšenia povolených kvót úlovkov pre európsku flotilu s ohľadom na vývoj zásob vrátane, ak by to bolo možné, kategórie hlavonožcov, a to aj napriek tomu, že spočiatku by sa lov týchto druhov obmedzoval na pokusné účely, ako aj zvýšenie možností úlovkov kôrovcov pre flotilu s vlečnými sieťami.

Spravodajca tiež naliehavo vyzýva Komisiu, aby dôrazne podporovala iniciatívy, na ktorých sa zúčastňujú mauritánski a európski prevádzkovatelia, ako napríklad projekt MACAPEL, v rámci ktorého sa vytvorilo podnikové partnerstvo, ktorého cieľom je rozvoj a konsolidácia trvalo udržateľnej a technologicky pokročilej výrobnej štruktúry pre odvetvie lovu pelagických druhov a súvisiacich činností v Mauritánii.

V tejto súvislosti pripomína uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (2011/2195(INI)), v ktorom sa upozorňuje „na potrebu nájsť osobitné inovatívne formy, ktorými by sa podporilo skutočné regionálne začlenenie prostredníctvom spoločných programov a projektov medzi najvzdialenejšími regiónmi a susednými tretími krajinami“. 

Spravodajca ďalej poukazuje na to, že Európsky parlament vo svojej poslednej iniciatívnej správe o uplatňovaní vonkajšieho rozmeru SRP (2015/2091(INI)) žiada, aby mali z rokovaní o dvojstranných dohodách s tretími krajinami prospech najvzdialenejšie regióny. Blízkosťou niektorých z týchto regiónov k vodám Mauritánie by bolo možné jednoznačne odôvodniť osobitné zaobchádzanie s týmito regiónmi v rámci dohody o rybolove s Mauritániou.

17.3.2016

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie štyroch rokov

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Mauritánia je jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín na svete – spomedzi 187 krajín v indexe ľudského rozvoja z roku 2014 sa umiestnila na 161. mieste. Pod hranicou chudoby žije 42 % obyvateľstva (USAID).

Hospodárstvo krajiny je stále slabé. Mauritánia trpí štrukturálnym nedostatkom potravín, pričom často dochádza k dezertifikácii poľnohospodárskej pôdy a výrobné prostriedky sú obmedzené, v dôsledku čoho zostáva na poľnohospodárske činnosti iba 0,5 % pôdy. Hospodárstvo sa preto zameriava na ťažobnú činnosť a rybárstvo, ktoré zabezpečuje približne 5 až 10 % ročného HDP. Hoci má krajina niektoré z vôd s najbohatšími populáciami rýb na svete, príležitosti na rozvoj ekonomiky prostredníctvom tohto prírodného zdroja nie sú dostatočne využité a v mauritánskych prístavoch sa vykladá alebo na miestnej úrovni spracúva len veľmi málo úlovkov.

Tridsať percent obyvateľstva (42,9 % mladých ľudí) zostáva nezamestnaných. Povinnosť najímať mauritánskych rybárov (60 % posádky pre plavidlá na lov kreviet a plavidlá s pelagickými vlečnými sieťami), ktorá je stanovená v protokole, je preto vítaná.

Začiatkom roku 2015 trpelo približne 20 až 30 % obyvateľstva vysokou potravinovou neistotou (Svetový potravinový program OSN). V dôsledku potravinovej krízy, ktorá región Sahel zasiahla v roku 2012, zostala jedna tretina obyvateľstva Mauritánie (približne 1 milión ľudí) ohrozená ťažkou akútnou podvýživou. Prítomnosť viac ako 66 000 malijských utečencov v Mauritánii naďalej ovplyvňuje potravinovú bezpečnosť, pretože na miestne potravinové zásoby a zdroje je vyvíjaný zvýšený tlak. V tomto ohľade protokol stanovuje povinnosť rozdeliť 2 % úlovku pelagických rýb ľuďom v núdzi.

Protokol má platiť štyri roky od roku 2015 do roku 2019. Ide o dohodu týkajúcu sa viacerých druhov rýb. Finančný príspevok predstavuje: 55 000 000 EUR ročne v súvislosti s prístupom a ďalšie 4 125 000 EUR ročne na podporu udržateľného rybárstva.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie štyroch rokov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

15.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

STANOVISKO Výboru pre rozpočet

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa na obdobie štyroch rokov stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou v mene Európskej únie

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eider Gardiazabal Rubial

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Platnosť protokolu na roky 2012 – 2014 uplynula 15. decembra 2014. Rybolovné činnosti európskej flotily v rybolovnej zóne Mauritánskej islamskej republiky sú preto prerušené až do podpísania a predbežného vykonávania nového protokolu.

Na základe oprávnenia Rady Komisia rokovala v mene EÚ o obnovení protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritániou. Na konci týchto rokovaní bol 10. júla 2015 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov odo dňa predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu.

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v mauritánskych vodách v rámci dostupného prebytku a so zreteľom na dostupné vedecké hodnotenia, najmä hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), s ohľadom na vedecké názory a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

Cieľom je takisto posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Mauritániou a vytvoriť partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Mauritánskej islamskej republiky v záujme oboch strán. Sektorová podpora sa zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s cieľom podporiť Mauritánsku islamskú republiku vo vykonávaní jej novej národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja rybolovných činností.

Ročný finančný príspevok predstavuje 59 125 000 EUR ročne na základe:

•  celkového povoleného výlovu v objeme 261 500 ton pre kategórie rybolovu 1, 2, 3, 6 a 7 a referenčnej tonáže 20 000 ton pre kategórie rybolovu 4 a 5 podľa protokolu, čo zodpovedá sume za prístup do rybolovnej oblasti vo výške 55 000 000 EUR ročne, a

•  podpory určenej na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Mauritánskej islamskej republiky vo výške 4 125 000 EUR ročne. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti rybolovu, a najmä s potrebami Mauritánie, pokiaľ ide o podporu vedeckej a technickej spolupráce, odbornej prípravy, dohľadu nad rybolovom, ochrany životného prostredia a rozvojových infraštruktúr.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Dátum prijatia

16.3.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Nils Torvalds

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

19.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Laura Ferrara