Förfarande : 2015/0229(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0147/2016

Ingivna texter :

A8-0147/2016

Debatter :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Omröstningar :

PV 10/05/2016 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0209

REKOMMENDATION     ***
PDF 382kWORD 96k
25.4.2016
PE 575.130v02-00 A8-0147/2016

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Gabriel Mato

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12773/2015),

–  med beaktande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år (12776/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0354/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0147/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Islamiska republiken Mauretanien.

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och utmärkande faktorer i det nya protokollet

Det första fiskeavtalet med Mauretanien ingicks 1989, och sedan dess har flera på varandra följande överenskommelser gjort det möjligt för de europeiska fartygen att fiska i landets farvatten. 2006 trädde det nuvarande partnerskapsavtalet i kraft, och det förlängdes 2012 för en period av två år till slutet av 2014.

Efter en lång förhandlingsperiod paraferade Europeiska unionen och Mauretanien den 10 juli 2015 ett nytt protokoll som ger EU:s fiskefartyg möjlighet att fiska i mauretanska vatten under en period av fyra år. Protokollet, som tillämpas provisoriskt sedan den 16 november 2015, fastställer fiskemöjligheter för fartyg som fiskar efter kräftdjur, utom languster och krabba, bottentrålare (ej frysfartyg) och bottenlångrevsfartyg som fiskar efter senegalkummel, fartyg som fiskar efter andra demersala arter, notfartyg för tonfisk, spöfiskefartyg för tonfisk och ytlångrevsfartyg, frystrålare för pelagiskt fiske och fartyg för pelagiskt fiske utan frysanläggning. Den största kategorin är kategorin frystrålare för pelagiskt fiske, för vilken man har fastställt en fiskekvot på 247 000 ton, av en total fiskekvot på 281 500 ton för hela flottan.

I förra protokollet uppgick fiskekvoten för denna kategori till 300 000 ton, och den har därmed sänkts betydligt för att beakta flottans utnyttjandegrad, vilket har fått direkta följder för den ekonomiska ersättning som Europeiska unionen ska betala till Mauretanien. Trots de minskade fiskemöjligheterna är förhoppningen att flottan utnyttjar fiskekvoterna bättre tack vare viktiga ändringar av de tekniska villkoren från Mauretaniens sida och avseende skyldigheten att påmönstra mauretanska sjömän.

Mauretanien har åtagit sig att revidera de kvoter som den europeiska flottan har tilldelats inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättats genom överenskommelsen, i syfte att eventuellt tilldela frystrålare ytterligare fiskemöjligheter för fiske av demersala arter, på villkor att det finns överskott. Detta skulle göra det möjligt för denna kategori av fartyg, som tidigare fiskade i dessa vatten, att återvända till Mauretanien.

Den årliga ekonomiska ersättning som EU ska betala till Mauretanien för de europeiska fartygens tillträde till landets exklusiva fiskezon uppgår till 55 miljoner euro, jämfört med 67 miljoner enligt föregående protokoll. Till detta läggs ett ekonomiskt stöd på 16,5 miljoner euro under protokollets hela giltighetstid (4,125 miljoner per år, jämfört med 3 miljoner i föregående protokoll) som ska främja en hållbar utveckling av fiskerisektorn och miljöskydd i marina skyddsområden och kustområden. Detta ökade sektorstöd syftar till att ge ett starkare europeiskt stöd till införandet av den nya sektorsövergripande strategin för att säkerställa en hållbar utveckling av fiskeverksamheten i landet.

Genom den nya överenskommelsen åtgärdas vissa av de brister som underminerade nyttan med det förra protokollet. På grund av de begränsningar som infördes för flottan kunde fiskemöjligheterna endast delvis utnyttjas. Fiskemöjligheterna minskade dessutom avsevärt när fiske efter bläckfisk, som är en traditionell fiskeverksamhet för den europeiska flottan, avskaffades.

Fiskeområdena för skaldjursfiskeflottan och för små pelagiska arter har justerats för att förbättra samexistensen med de mauretanska flottorna, och fiskemöjligheterna har ökat för bottentrålare som fiskar efter kummel och för bottenlångrevsfartyg.

Särskilt utmärkande är de ändrade beräkningarna av hur många mauretanska sjömän som ska mönstras på de europeiska fartygen. Även om andelen ligger kvar på 60 % så tas inte den personal som arbetar med fartygets maskiner med i beräkningen, vilket löser problemet med att hitta mauretanska sjömän med lämplig kvalifikationsnivå.

Det nya protokollet ger också den flotta som fiskar långvandrande arter bättre villkor, eftersom den kommer att kunna fiska på liknande villkor som andra tredjeländer genom att åtgärderna för kontroll och tillträde har harmoniserats med vad som fastställts för övriga tonfiskavtal.

Avsevärda förbättringar har också gjorts för att förtydliga metoden för tillämpning av den regel som föreskriver att de europeiska fartygen ska bidra med 2 % av sina pelagiska fångster till förmån för behövande befolkningsgrupper.

Genom protokollet införs dessutom radikala förändringar, främst i artikel 1, som syftar till att stärka det ömsesidiga förtroendet och förebygga diskriminering av den europeiska flottan i förhållande till andra utländska flottor, vilket bör säkerställa att utländska flottor underställs samma bevarandekrav som de europeiska fartygen. I syfte att öka öppenheten och insynen åtar sig Mauretanien att offentliggöra alla offentliga eller privata avtal med tredjeländer, och ger dessutom de europeiska flottorna företräde till sina överskott.

Föredragandens ståndpunkt

Det nya protokollet innebär ett stort steg framåt jämfört med det förra, och de nya åtagandena från Mauretanien avseende öppenhet och insyn samt de europeiska flottornas företräde är välkomna, särskilt med tanke på den bittra erfarenheten från tidigare år, då Mauretanien gav andra utländska flottor tillstånd att fiska bläckfisk samtidigt som den europeiska flottan nekades tillträde.

Överenskommelsen med Mauretanien bör tjäna som exempel för de avtal som Europeiska unionen ingår med andra tredje länder i framtiden. I det syftet uppmanar föredraganden kommissionen att fortsätta på den inslagna vägen mot öppenhet och insyn i alla bilaterala förhandlingar.

Detta protokoll är det viktigaste som Europeiska unionen hittills ingått med ett tredjeland, och förlängningen av dess giltighetstid till fyra år ger fiskeflottan större stabilitet i mauretanska vatten.

Avskaffandet av fiske av bläckfisk i den förra överenskommelsen innebar en drastisk förändring för den europeiska flottan som till och med fick till följd att fartyg skrotades. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att mycket noggrant övervaka dessa bestånd och kontrollera att de europeiska flottorna ges det företräde till landets fisköverskott som man har kommit överens om.

För att göra det nya protokollet mer trovärdigt i de europeiska fiskarnas ögon är det också mycket viktigt att man till fullo säkerställer att övriga utländska flottor underställs samma tekniska villkor för bevarande och förvaltning av resurserna, och att Mauretanien också tillämpar likvärdiga ekonomiska bestämmelser vad gäller de avgifter som fartygsägarna ska betala och offentligt finansiellt deltagande.

En annan mycket positiv faktor är den ökade jämvikten i protokollet mellan den ekonomiska ersättningen och fiskemöjligheten. Detta ger överenskommelsen med Mauretanien ett avsevärt bättre kostnads-nyttoförhållande, vilket också de införda ändringarna av de tekniska åtgärderna bidrar till.

Ett ökat stöd till det mauretanska lokala fisket visar samtidigt EU:s beslutsamhet när det gäller att utveckla flottorna i de länder som EU har ingått avtal med, och dess önskan att exportera den modell för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet som EU förespråkar i sin egen fiskeripolitik.

Föredraganden välkomnar det arbete som förhandlarna har utfört, men beklagar samtidigt att Mauretanien har motsatt sig att fångster landas i hamnen La Luz på Las Palmas och att de europeiska flottorna i stället måste landa alla fångster i Nouadhibou, vilket kommer att vara till stor skada för sysselsättningen i den nämnda EU-hamnen. Föredraganden uppmanar kommissionen att ta upp detta problem vid den gemensamma kommitténs sammanträden i syfte att komma fram till en lösning som tillåter fartygen att landa sina fångster i hamnar på Kanarieöarna, som erbjuder bättre villkor för kontroll av fångsterna, i avvaktan på att de mauretanska hamnarna inför en mer utvecklad infrastruktur.

Kommittén bör dessutom noggrant undersöka om det finns några realistiska möjligheter att öka de europeiska flottornas kvoter för tillåtna fångster mot bakgrund av beståndens utveckling, inklusive, när så är möjligt, kategorin bläckfisk, även om fiske av denna art i ett första skede endast kan bedrivas i försökssyfte, samt större möjligheter för bottentrålflottan att fiska kräftdjur.

Föredraganden uppmanar också kommissionen att ge sitt starka stöd till de initiativ som tas gemensamt av mauretanska och europeiska aktörer, till exempel Macapel-projektet, där man har ingått ett företagspartnerskap för att utveckla och konsolidera en tekniskt avancerad och hållbar produktionsstruktur för sektorn för pelagiskt fiske med tillhörande verksamhet i Mauretanien.

Föredraganden påminner i detta sammanhang om Europaparlamentets resolution om sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin (2011/2195(INI)), där parlamentet framhåller ”behovet av att hitta specifika, innovativa lösningar som främjar en verkligt regional integration med hjälp av gemensamma program och projekt för regionerna i de yttersta randområdena och tredjeländerna i grannskapet”. 

Föredraganden betonar dessutom att Europaparlamentet i sitt senaste initiativbetänkande om den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension (2015/2091(INI)) begär att förhandlingarna om bilaterala avtal med tredjeländer ska vara fördelaktiga för de yttre randområdena. Med tanke på att några av dessa områden ligger nära de mauretanska vattnen är det med råge motiverat att de ges en särskild behandling inom ramen för fiskeavtalet med Mauretanien.

17.3.2016

YTTRANDE från utskottet för utveckling

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Föredragande av yttrande: Ignazio Corrao

KORTFATTAD MOTIVERING

Mauretanien är ett av de fattigaste, minst utvecklade länderna i världen. I indexet över mänsklig utveckling från 2014 placerar sig landet på plats 161 bland 187 länder. 42 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen (USAID).

Ekonomin är fortfarande svag. Mauretanien lider av strukturell livsmedelsbrist där jordbruksmarken hotas av ökenspridning och produktionsmedlen är begränsade samt endast 0,5 procent av marken är tillgänglig för jordbruk. Ekonomin är därför centrerad kring gruvdrift och fiskeri, där fiskeriet står för cirka 5–10 procent av landets årliga BNP. Landet har några av världens rikaste fiskevatten, ändå är möjligheten att utveckla ekonomin genom denna naturtillgång underutnyttjad och väldigt få av fångsterna lossas i Mauretanien eller bereds lokalt.

30 procent av befolkningen (42,9 procent av ungdomarna) är arbetslösa. Kravet i protokollet att anställa mauretanska fiskare (60 procent av besättningen för räktrålare och flyttrålare) välkomnas därför.

I början av 2015 led 20–30 procent av befolkningen av mycket osäker livsmedelsförsörjning (FN:s Världslivsmedelsprogram). Efter livsmedelskrisen i Sahel 2012 löper en tredjedel av den mauretanska befolkningen (cirka en miljon) risk för allvarlig, akut undernäring. I Mauretanien påverkar närvaron av de 66 000 flyktingarna från Mali fortsatt livsmedelstryggheten genom ett ökat tryck på lokala livsmedelslager och livsmedelsresurser. Med hänsyn till ovanstående fastställs i protokollet en skyldighet att distribuera 2 procent av de pelagiska fångsterna till behövande.

Protokollet ska gälla under en fyraårsperiod, från 2015 till 2019. Det är ett avtal som avser flera olika arter. Det ekonomiska bidraget uppgår till 55 000 000 euro per år för tillgång och ytterligare 4 125 000 euro per år som stöd för att främja en hållbar utveckling av fisket.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

15.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

16.3.2016

YTTRANDE från budgetutskottet

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år

(12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE))

Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial

KORTFATTAD MOTIVERING

Protokollet för perioden 2012–2014 löpte ut den 15 december 2014. EU-flottans fiskeverksamhet i Islamiska republiken Mauretaniens fiskezon har således avbrutits i väntan på undertecknande och provisorisk tillämpning av det nya protokollet.

I enlighet med rådets mandat förhandlade kommissionen på EU:s vägnar fram ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Mauretanien. Som avslutning på förhandlingarna paraferades ett nytt protokoll den 10 juli 2015. Det täcker en period på fyra år från den dag då protokollet ska börja tillämpas provisoriskt, dvs. från och med den dag då det undertecknas.

Protokollets främsta syfte är att erbjuda fiskemöjligheter för Europeiska unionens fartyg i Mauretaniens vatten med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt från Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) och med beaktande av vetenskapliga yttranden och rekommendationer utfärdade av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), samt inom ramen för tillgängliga resurser.

Syftet är också att stärka samarbetet mellan Europeiska unionen och Mauretanien och att skapa en ram för partnerskap för att utveckla en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeriresurserna i Islamiska republiken Mauretaniens fiskezon i båda parters intresse. För att stödja Islamiska republiken Mauretanien i genomförandet av den nya nationella sektorsstrategin för hållbar utveckling inom fiskesektorn har sektorsstödet ökat jämfört med föregående period.

Den årliga ekonomiska ersättningen är 59 125 000 euro per år på grundval av

•  en total tillåten fångstmängd på 261 500 ton för fiskekategorierna 1, 2, 3, 6 och 7 och en referensfångstmängd på 20 000 ton för fiskekategorierna 4 och 5 i protokollet, motsvarande ett belopp kopplat till tillträdet på 55 000 000 euro per år, och

•  ett stöd till utvecklingen av en sektorspolitik för fisket i Islamiska republiken Mauretanien på 4 125 000 euro per år. Detta stöd bidrar till uppfyllandet av målen för den nationella fiskeripolitiken och i synnerhet Mauretaniens behov när det gäller stödet till vetenskapligt och tekniskt samarbete, utbildning, fiskerikontroll, miljöskydd och utvecklingsinfrastruktur.

******

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien för en period om fyra år.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.3.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

 

0:

26

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Anneli Jäätteenmäki, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nils Torvalds

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Ferrara

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy