Процедура : 2014/0224(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2016

Внесени текстове :

A8-0148/2016

Разисквания :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0261

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 650kWORD 73k
25.4.2016
PE 567.753v02-00 A8-0148/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

Комисия по външни работи

Докладчик: Елмар Брок

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13085/2014),

–  като взе предвид проекта на Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13082/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0009/2015),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0148/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Филипини.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

2

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Ivan Štefanec

Правна информация - Политика за поверителност