Ziņojums - A8-0148/2016Ziņojums
A8-0148/2016

  IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

  25.4.2016 - (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE)) - ***

  Ārlietu komiteja
  Referents: Elmar Brok

  Procedūra : 2014/0224(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0148/2016
  Iesniegtie teksti :
  A8-0148/2016
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

  (13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

  (Piekrišana)

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (13085/2014),

  –  ņemot vērā projektu attiecībā uz Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13082/2014),

  –  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. un 209. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0009/2015),

  –  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

  –  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0148/2016),

  1.  sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

  2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Filipīnu Republikas valdībai un parlamentam.

  ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  19.4.2016

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  52

  2

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Ivan Štefanec