Procedură : 2014/0224(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2016

Texte depuse :

A8-0148/2016

Dezbateri :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0261

RECOMANDARE     ***
PDF 490kWORD 72k
25.4.2016
PE 567.753v02-00 A8-0148/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Elmar Brok

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(13085/2014 – C8-0009/2015 – 2014/0224(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13085/2014),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13082/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0009/2015),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0148/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Filipine.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

19.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

2

6

Membri titulari prezenţi la votul final

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Ivan Štefanec

Aviz juridic - Politica de confidențialitate