ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

25.4.2016 - (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Марко Афронте
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2015/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0150/2016
Внесени текстове :
A8-0150/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0294),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0160/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 февруари 2016 г.[2],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[3],

–  като взе предвид член 104 и член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0150/2016),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3..  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Общата политика в областта на рибарството беше реформирана с Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съветa21. Целите на общата политика в областта на рибарството и изискванията относно събирането на данни в сектор „Рибарство“ са определени в членове 2 и 25 от посочения регламент. Освен това с Регламент (EС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета22 беше реорганизирана структурата на финансовата подкрепа за дейностите на държавите членки по събиране на данни.

(2) Общата политика в областта на рибарството беше реформирана с Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съветa21. Целите на общата политика в областта на рибарството и изискванията относно събирането на данни в сектор „Рибарство“ са определени в членове 2 и 25 от посочения регламент. Освен това с Регламент (EС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета22 беше реорганизирана структурата на финансовата подкрепа за дейностите на държавите членки по събиране на данни за рибарството.

__________________

__________________

21 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OВ L354, 28.12.2013 г., стр. 22).

21 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OВ L354, 28.12.2013 г., стр. 22).

22 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стp. 1).

22 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стp. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) По практически съображения следва да се създаде единен европейски регистър за събирането, управлението и използването на данни в сектора на рибарството и за обмен на информация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Приоритетите следва да се определят и дейностите по събиране на данните следва да се извършват по начин, който да гарантира качеството на получаваната информация. Рамката за събирането на данните следва да се разшири, за да се включат всички флоти, или следва да се обмисли сериозно провеждането на необходимата работа за оценка на състоянието на важните запаси, при всички случаи въз основа на анализ на разходите и ползите и в интерес на опростяването.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Определението за „любителски риболов“ следва да съдържа всички видове риболов с нетърговска цел, независимо от тяхното конкретно предназначение, за да бъдат обхванати всички видове риболов, които могат да повлияят на рибните запаси.

(9) Определението за „любителски риболов“ следва да съдържа всички видове риболов с нетърговска цел, независимо от тяхното конкретно предназначение, за да бъдат обхванати всички видове риболов, които могат да повлияят на рибните запаси и екосистеми, с цел да се гарантира, че въздействието и социално-икономическата стойност на този риболов се отчитат напълно при управлението на риболова.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Съществува необходимост от пълни, надеждни, изчерпателни и хармонизирани данни, свързани с любителския риболов, за да се оцени въздействието му върху запасите и екосистемите и това въздействие да се вземе в пълна степен под внимание при управлението на рибарството на регионално равнище.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Определението за „крайни потребители“ следва да бъде съгласувано с определението за „крайни потребители на научни данни“, дадено в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да обхваща също научни органи, занимаващи се с екологичните аспекти на управлението на рибните ресурси.

(10) Определението за „крайни потребители“ следва да бъде съгласувано с определението за „крайни потребители на научни данни“, дадено в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и да обхваща също научни органи и организации с нестопанска цел, занимаващи се с екологичните аспекти на управлението на рибните ресурси.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Потребностите от данни на крайните потребители следва да се идентифицират и да се определи какви данни следва да се събират по силата на настоящия регламент. Тези данни следва да съдържат данни за екосистемите във връзка с въздействието на рибарството и данни относно устойчивостта на аквакултурите. С цел да се намали административната тежест, трябва да се гарантира, че данните, събирани по силата на настоящия регламент, не се събират също в рамките на друго законодателство на ЕС.

(13) Потребностите от данни на крайните потребители следва да се идентифицират и да се определи какви данни следва да се събират по силата на настоящия регламент. Тези данни следва да съдържат данни за екосистемите във връзка с въздействието на рибарството и данни относно устойчивостта на аквакултурите, както и социално-икономически данни за риболова и аквакултурите. С цел опростяване и за да се намали административната тежест, трябва да се гарантира, че данните, събирани по силата на настоящия регламент, не се събират също в рамките на друго законодателство на ЕС.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Целесъобразно е наличността на данните да се съобрази в по-голяма степен с потребностите на управлението, като се гарантира, че анализите на разходите и ползите и на разходите и използването не компрометират качеството и наличността на данните. За някои данни изследванията в морето не могат да бъдат заменени с по-икономични методи.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Съществува силно желание, поне в някои държави членки, изразено от учени и крайни потребители, да разполагат с напълно надеждни данни от Регламент (ЕО) № 1224/2009. В някои случаи данните от контрола не могат да се използват за статистически и научни цели поради липсата на правилно прилагани правила за контрол. Държавите членки следва да решат в работните си планове дали да включат за научноизследователски цели и данни, които обикновено се обхващат от посочения регламент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) За целите на проверката на изпълнението на дейностите по събиране на данни от държавите членки е необходимо държавите членки да докладват до Комисията в специален формат.

(19) За целите на проверката на изпълнението на дейностите по събиране на данни от държавите членки е необходимо държавите членки да докладват до Комисията в ясно определен, стандартизиран формат, намаляващ административната тежест.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Предвид целта на общата политика в областта на рибарството да се предоставят повече отговорности на държавите членки и да се включат по-добре крайните потребители в събирането на данни, форматът на регионалното координиране следва да се разшири от едно единствено заседание до постоянен процес, координиран от регионалните групи за координация във всеки морски регион.

(21) Предвид факта, че общата политика в областта на рибарството отдава особено значение на събирането и предаването на данни, за да може управлението на риболова да се основава на най-добрите налични научни знания, е жизнено важно да се събират ясни, надеждни, точни данни за флотите и техните риболовни дейности, тяхното екологично въздействие и техния изхвърлян улов, в съответствие с подходящи стандартизирани статистически принципи, така че предприятията в сектора на рибарството да могат да бъдат анализирани от икономическа гледна точка.

Обосновка

Преди регионалните координационни органи да получат контрол над регионалното събиране на данни, трябва да се определят известен брой ключови аспекти, като например съставът на тези органи, тяхната роля и валидността на техните споразумения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a) С оглед на гарантирането на подходяща координация на сходните политики за събиране на данни, особено що се отнася до използваната методология и определените цели за качество и надеждност, държавите членки следва да прилагат Кодекса на европейската статистическа практика и Рамката за осигуряване на качеството на Европейската статистическа система.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б) Рамката за събирането на данните следва да се разшири, за да се включат всички флоти.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21в) От съществено значение е събиращите данните да планират своята работа в консултация с крайните потребители на данните на регионално равнище, за да се гарантира, че събираните данни са възможно най-релевантни.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21г) Оценките на рибните запаси, които са от основно значение за научните консултации относно устойчивите равнища на улов, зависят от доброто качество на данните. При все това данните често са продукт на непълно и неточно докладване, дължащо се, inter alia, на незаконен, недокладван и нерегулиран (ННН) риболов и улова от любителски риболов, които не се включват в оценките.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21д) Съществува необходимост от събиране, управление и използване на качествени данни относно задължението за разтоварване на сушата, с цел контрол и оценка на ефективното изпълнение на това задължение и привеждане на събирането на данни в съответствие с изискванията, произтичащи от преразгледаната ОПОР. Следва да се направи цялостна оценка на потребностите от данни в подкрепа на задължението за разтоварване на сушата. Необходима е специална кратко- до средносрочна стратегия, за да се даде възможност за използване в пълна степен на инструменти за контрол и наблюдение на изпълнението на задължението за разтоварване на сушата. Стратегията следва да взема под внимание необходимостта от данни за неговото изпълнение, за изграждането на капацитет на сектора и администрациите в използването на нови технологии и развитието на технически инфраструктури.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 21 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21е) Ролята на регионалните групи за координация следва да се засили и тяхната структура да се укрепи, което потенциално да доведе до това в бъдеще тези групи да придобият правен статут.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 21 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21ж) Регионалните групи за координация следва да работят за създаването на регионални наднационални бази данни и да започнат всички необходими подготвителни стъпки за постигането на тази цел.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21з) Засилването на регионалното сътрудничество в съответствие с регионализирането на ОПОР е една от целите на настоящия регламент, особено чрез регионалните групи за координация. В това отношение е необходимо да се хармонизират процедурите за събиране, анализ и наличност на данните за крайните потребители в различните морски региони. Това беше трудно за постигане, особено когато съществува необходимост от сътрудничество между държавите – членки на Съюза, и трети държави в дейности, свързани с регионалните групи за координация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 21 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21и) За правилното прилагане на Директива 2008/56/ЕО има потребност от събиране на качествени данни относно случайния улов на защитени биологични видове (например морски птици, морски бозайници, морски костенурки) и въздействието на рибарството върху местообитанията, уязвимите морски зони и хранителните вериги.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21й) Плановете относно изхвърления улов следва да осигуряват нови, подробни и редовни данни. Важно е тези нови данни да се използват в пълна степен за устойчивото управление на рибарството и за оценката и наблюдението на запасите и екосистемите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 21 к (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21к) Приблизително половината от всички разтоварвания на сушата от европейски атлантически и балтийски води под изключително европейско управление понастоящем се вземат от запаси, за които няма пълни данни. Във водите на Средиземно море и Черно море, управлявани от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, приблизително 80% от разтоварванията на сушата идват от запаси, за които няма пълни данни.

Обосновка

Проучване на Европейския парламент, Тематичен отдел, Рибарство във водите на ЕС, за което няма пълни данни, Европейски съюз, юни 2013 г.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 21 л (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21л) В съответствие с неотдавнашните препоръки на GFCM Средиземно море не трябва да се счита за единен и хомогенен морски регион: западният, централният, адриатическият, черноморският и източният са четири подрегиона, които се различават в географско, океанографско и екологично отношение.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 21 м (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21м) За осигуряване на правилното прилагане на Директива 2008/56/ЕО има потребност от събиране на данни относно случайния улов на защитени биологични видове, в т.ч. морски птици, морски бозайници, морски костенурки, и въздействието на рибарството върху местообитанията, уязвимите морски зони и екосистемите.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Държавите членки следва да определят начина, по който ще събират данни, но за да е възможно тези данни да се комбинират на регионално равнище, е необходимо държавите членки да се споразумеят на регионално равнище за минимални изисквания относно качеството, обхвата и съвместимостта на данните. Когато бъде постигнато общо споразумение за методите на регионално равнище, регионалните групи за координация следва да представят регионален работен план за приемане от Комисията.

(22) Държавите членки следва да определят начина, по който ще събират данни, но за да е възможно тези данни да се комбинират по смислен начин на регионално равнище, е необходимо държавите членки да се споразумеят на регионално равнище за минимални изисквания относно качеството, обхвата и съвместимостта на данните, като се отчита фактът, че в някои региони басейните са управлявани съвместно с трети страни, които имат суверенитет или юрисдикция над водите в тези региони. Когато бъде постигнато общо споразумение за методите на регионално равнище, регионалните групи за координация следва да представят регионален работен план, основаващ се на това споразумение, за приемане от Комисията. В тази перспектива целите, ролята и правомощията на предлаганите регионални групи за координация, както и ролята на органите, отговарящи за вземането на необходимите мерки, трябва да бъдат ясно определени.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) По отношение на дейностите на регионалните групи за координация следва да се засили сътрудничеството между държавите членки и третите държави, които имат суверенитет или юрисдикция над водите в един и същ регион, с оглед на възможно най-високо равнище на хармонизация на събирането, обработката и обмена на данни, както и на процедурите относно достъпа до тези данни.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) В законодателството на Съюза вече не следва да се определят подробностите на методиките, които се прилагат при събирането на данни. Следователно разпоредбите относно конкретни методи за събиране на данни следва да бъдат заменени с описанието на процеса, чрез който те ще се определят. Този процес следва основно да обхваща сътрудничество между държавите членки и потребителите на данни в регионални групи за координация и проверка от Комисията въз основа на работните планове, предоставени от държавите членки.

(23) В законодателството на Съюза вече не следва да се определят точно подробностите на методиките, които се прилагат при събирането на данни. Следователно разпоредбите относно конкретни методи за събиране на данни следва да бъдат заменени с описанието на процеса, чрез който те ще се определят. Този процес следва да бъде в съответствие с минималните изисквания на Съюза за качество, обхват и съвместимост на данните и основно да обхваща сътрудничество между държавите членки и потребителите на данни в регионални групи за координация и проверка от Комисията въз основа на работните планове, предоставени от държавите членки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Данните, посочени в настоящия регламент, следва да бъдат въведени в национални компютризирани бази данни така, че да бъдат достъпни за Комисията и да може да се даде достъп до тях на потребителите на данни . В интерес на всички потребители на данни е данните, които не позволяват разпознаването на лица, да бъдат достъпни без ограничения за всяка страна, която се интересува от анализа им.

(24) Данните, посочени в настоящия регламент, следва да бъдат въведени в обществено достъпни национални компютризирани бази данни така, че да бъдат достъпни за Комисията и да може да се даде достъп до тях на потребителите на данни . В интерес на всички потребители на данни е данните, които не позволяват разпознаването на лица, да бъдат достъпни без ограничения за всяка страна, която се интересува от анализа им.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a) Необходимо е да се има предвид, че даден вид, за който в момента не се прилага план за защита, може в бъдеще да стане приоритетен. Поради това е необходимо да се осигури наличността на необходимите времеви серии за ефективно научно наблюдение на състоянието на рибните ресурси.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24б) Наблюдава се намаляване на честотата на събиране на данните, което може да се отрази на наблюдението и установяването на серии, особено за данните, които могат бързо да се променят и имат голямо въздействие върху мерките за управление.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а) Необходимо е да се подчертае значението на научните проучвания за оценката на състоянието на рибните запаси, особено в Средиземноморието, където поради почти изключителното съществуване на смесен риболов е трудно да се правят научни оценки въз основа на наблюдението на търговския риболов, което често не е обективно заради недостатъчно или грешно докладване.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б) Следва да се продължат научните изследвания за оценка на състоянието на рибните запаси, особено в Средиземноморието, където поради почти изключителното съществуване на смесен риболов е трудно да се правят научни изследвания въз основа на наблюдението на търговския риболов.

Обосновка

В Средиземно море се провеждат специални изследователски програми и е разработена стратегия за събиране на данни от наблюдатели в главните пристанища и рибни пазари, така че изменението на докладчика изисква пояснение.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25в) В Северноатлантическия регион има 19 научни проучвания, направени по действащата рамка за събиране на данни, докато в Средиземно море и Черно море има само по две за всеки басейн. В това отношение е важно да се увеличи броят на научните проучвания, предприемани в Средиземно море и Черно море.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 25 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25г) Важно е да се осигури, доколкото е възможно, провеждането на достатъчно научни изследвания и тяхното съответствие с установените във всяка риболовна зона потребности, така че да могат да се почерпят по-добри познания за техните рибни ресурси и да се използват най-добрите възможни научни изследвания за оценката на формите на управление, които са най-подходящи за всяка една от тези зони.

Обосновка

Не е толкова важно да се цитира броят на изследванията, които се провеждат в момента, колкото да се даде възможност на държавите членки да адаптират методите към конкретните си потребности.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 25 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25д) Когато поради недостатъчни данни не могат да бъдат определени конкретни целеви равнища за постигане на максималния устойчив улов, в многогодишните планове по ОПОР се предвиждат мерки, основани на подхода на предпазливост, които да осигуряват поне сравнима степен на опазване на съответните запаси.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a) Необходимо е да се изтъкне значението на социално-икономическите данни за секторите на рибарството и аквакултурите, както и хармонизацията на тези данни, която би могла в средносрочен план да допринесе за повече хармонизация и укрепване на социалните правила в тези сектори.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Необходимо е да се гарантира, че данните се предоставят на крайните потребители в сравнително кратки срокове, тъй като те трябва да предоставят своевременни консултации с оглед на устойчивото рибарство. На другите заинтересовани страни следва също да се дадат гаранции, че ще получават данните в рамките на определен срок.

(28) Необходимо е да се гарантира, че данните се предоставят на крайните потребители бързо и в стандартизирана форма, с ясни системи за кодификация, така че те да могат да отговорят бързо, тъй като те трябва да предоставят своевременни консултации с оглед на устойчивото рибарство. На другите заинтересовани страни следва също да се дадат гаранции, че ще получават данните в рамките на определен срок.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) Поверителността на информацията, получена при събирането на първичните данни, следва да се гарантира и да се спазват законите за защита на данните.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a) С цел опростяване и рационализация събираната информация следва да се подбира въз основа на нейната стойност и търсене, както и на въздействието, което би могло да окаже нейното анализиране.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30б) Необходимо е да се изтъкне значението на установяването на критерии за събирането на информация, като се отчитат нейната полза и търсене, както и икономическото значение и социалното въздействие, което би могло да окаже нейното анализиране.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 30 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30в) За да се повиши видимостта на жените в сектора на рибарството, променливата „пол“ следва да се отчита при събирането на данни за физическите лица, особено данните по член 5, параграф 2, букви г), д) и е) от настоящия регламент относно социално-икономическите аспекти на рибарството, аквакултурите и преработката на рибни продукти.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) В съответствие с принципа на пропорционалност и за постигането на основната цел — подобряване на качеството, достъпа и наличието на данните в сектор „Рибарство“, е необходимо и уместно да се създаде рамка за събиране, управление и използване на данни. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз,

(34) В съответствие с принципа на пропорционалност и за постигането на основната цел — подобряване на качеството, достъпа и наличието на данните в сектор „Рибарство“, е необходимо и уместно да се създадат рамка и общи указания за събиране, управление и използване на данни с достатъчна гъвкавост в методите за тяхното прилагане, така че да се отчитат спецификите на всеки случай. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на преследваните цели в съответствие с член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз,

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В настоящия регламент се определят правила относно събирането, управлението и използването на биологични, технически, екологични, социални и икономически данни за сектора „Рибарство“ и общата политика в областта на рибарството.

1. С цел да допринесе за целите на общата политика в областта на рибарството, определени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в настоящия регламент се определят правила относно събирането, управлението и използването на биологични, технически, екологични, социални и икономически данни за сектора „Рибарство“, както е предвидено в член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За данни, които се събират по силата на други законодателни актове, настоящият регламент определя само правила за използването на тези данни.

2. За данни, които се събират по силата на други законодателни актове, свързани с управлението на рибарството, настоящият регламент определя само правила за използването на тези данни.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, при които се използват живите водни ресурси ;

в) „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, при които се използват живите морски водни ресурси за отмора, туризъм или спорт;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „морски регион “ означава географска област, определена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, област, установена от регионалните организации за управление на рибните ресурси, или област, определена с акта за изпълнение, посочен в член 5, параграф 6;

г) „морски регион“ означава географска област, определена в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, или област, установена от регионалните организации за управление на рибните ресурси;

Обосновка

В член 5, параграф 6 не се споменава акт за изпълнение. Освен това, с цел избягване на всякакво объркване, изглежда ефективно да се запази морски регион съгласно договореното в (ЕС) 1380/2013 ОПОР и морските региони, определени от РОУР.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Създаване на многогодишни програми на Съюза

Създаване на многогодишна програма на Съюза

Обосновка

Само една програма ще бъде в сила в Съюза. Това не засяга наличието на възможност Комисията да изменя програмата.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с член 23 Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за създаване на многогодишни програми на Съюза за събиране и управление на биологични, технически, екологични, социални и икономически данни за сектора „Рибарство“.

1. В съответствие с член 23 Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за създаване на многогодишна програма на Съюза за събиране и управление на биологични, технически, екологични, социални и икономически данни за сектора „Рибарство“.

Обосновка

Само една програма ще бъде в сила в Съюза. Това не засяга наличието на възможност Комисията да изменя програмата.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Многогодишните програми на Съюза се създават след консултации с регионалните групи за координация, посочени в член 8, Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и всеки друг съответен научен консултативен орган.

2. Многогодишната програма на Съюза се създава след консултации с регионалните групи за координация, посочени в член 8, Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и всеки друг съответен научен консултативен орган.

Обосновка

Само една програма ще бъде в сила в Съюза. Това не засяга наличието на възможност Комисията да изменя програмата.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) потребностите от информация за целите на управлението на общата политика в областта на рибарството;

а) потребностите от информация за целите на управлението и ефективното изпълнение на общата политика в областта на рибарството, включително потребностите за управление на рибарството, основано на екосистемите, въздействието на любителския риболов и потребностите на ОПОР, когато нуждата от информация се припокрива с други правни актове, като например Рамковата директива за морска стратегия, Директивата за интегрираната морска политика и Директивата за птиците и местообитанията;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) необходимите данни и тяхното значение за решенията в областта на управлението на рибарството и опазването на екосистемата, включително уязвимите видове и местообитания;

б) необходимите всеобхватни и надеждни качествени данни и тяхното значение за решенията в областта на управлението на рибарството и опазването на екосистемите, включително уязвимите видове и местообитания;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) необходимостта от хармонизирани данни, които са в съответствие с правилни, стандартизирани статистически принципи, позволяващи да се оцени въздействието върху екосистемите и рибните запаси и отчитани при управлението на регионално равнище;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) наличните времеви серии;

д) наличните времеви серии и необходимостта от избягване на всяко прекъсване в хронологичния ред на данните;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) необходимостта да се избегне дублиране при събирането на данни;

е) необходимостта да се опрости и да се избегне дублиране при събирането на данни;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) необходимостта от данни за обхващане на рибарството, за което няма пълни данни;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб) необходимостта да се събере информация за все още необхванатите флоти;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Многогодишните програми на Съюза определят:

1. Многогодишната програма на Съюза определя:

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) изисквания към данните, за да се постигнат целите от член 25 от Регламент № 1380/2013;

а) подробен списък на изисквания към данните, за да се постигнат целите от членове 2, 6, 9 и 25 от Регламент № 1380/2013;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) праговите стойности, под които не е необходимо държавите членки да събират данни или да провеждат научноизследователски проучвания на основата на своите риболовни дейности.

в) праговите стойности, под които не е задължително държавите членки да събират данни или да провеждат научноизследователски проучвания на основата на своите риболовни и аквакултурни дейности.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) биологични данни за всички запаси, които са предмет на улов или прилов в рамките на търговския и когато е уместно, на любителския риболов във води във и извън границите на Съюза, за да се даде възможност за екосистемно управление и опазване, доколкото е необходимо за изпълнението на общата политика в областта на рибарството;

а) биологични данни за всички запаси, които са предмет на улов или прилов в рамките на търговския и когато е уместно, на любителския риболов във води във и извън границите на Съюза, включително проходните видове риба от търговски интерес, за да се даде възможност за екосистемно управление и опазване, доколкото е необходимо за изпълнението на общата политика в областта на рибарството;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) данни за рибните запаси и тяхното опазване и управление;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб) количествените цели, изисквани за изпълнението на многогодишните планове, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като процентите смъртност от риболов и биомасата на репродуктивния запас;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) данни за екосистемата, за да се оцени въздействието на рибарството на Съюза върху морската екосистема във води във и извън границите на Съюза, включително данни за прилова на нецелеви видове, по-конкретно видове, защитени по силата на международно право или правото на Съюза, данни за въздействието на рибарството върху морските местообитания и данни за въздействието на рибарството върху хранителните мрежи;

б) данни за екосистемата, за да се оцени въздействието на рибарството на Съюза върху морската екосистема във води във и извън границите на Съюза, включително данни за прилова на нецелеви видове, по-конкретно видове, защитени по силата на международно право или правото на Съюза, данни за въздействието на рибарството върху морските местообитания и данни за въздействието на рибарството върху хранителните мрежи, получени, inter alia, чрез анализ на улова и уязвимите морски зони, като например зоните за възпроизводство и пластовете Posidonia (морски треви) ;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) данни за дейностите на корабите на Съюза във води във и извън границите на Съюза, включително равнищата на улова и риболовното усилие и капацитет на флота на Съюза;

в) данни за флота на Съюза и неговите дейности във води във и извън границите на Съюза, включително равнищата на улова и риболовното усилие и капацитет на флота на Съюза;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) социално-икономически данни за риболова, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели на сектор „Рибарство“ в Съюза;

г) социално-икономически данни за риболова, включително любителския риболов, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели на сектор „Рибарство“ в Съюза;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) социално-икономически данни и данни за устойчивостта на аквакултурите, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели и устойчивостта на сектора на аквакултурите, включително тяхното въздействие върху околната среда;

д) социално-икономически данни и данни за устойчивостта на аквакултурите от морски и проходни видове, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели и устойчивостта на сектора на аквакултурите, включително тяхното въздействие върху околната среда;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) социално-икономически данни за рибопреработвателния сектор, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели на този сектор.

е) социално-икономически данни за рибопреработвателния сектор и сектора на преработката на продукти на аквакултурите, за да се даде възможност за оценка на социално-икономическите показатели на този сектор.

Обосновка

Рибопреработвателният сектор и секторът на търговска реализация често се считат за допълващи се и не могат да се разделят. Това е в съответствие с член 6, параграф 5, буква б) от (ЕС) 508/2014 ЕФМДР.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Данните, посочени в параграф 1, буква а), се събират по силата на настоящия регламент само ако не се събират съгласно други законодателни рамки на Съюза.

3. Данните, посочени в параграф 1, буква а), се събират по силата на настоящия регламент само ако не се събират съгласно други законодателни рамки на Съюза. При все това, в случай че събираните към момента данни съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 не съответстват на техническите стандарти за научни и статистически цели, събирането на данните по настоящия регламент може да включва изисквания за данни, обхванати от Регламент (ЕО) № 1224/2009; Ако държавите членки решат, че данните, които следва да се събират по настоящия регламент, следва да включват изисквания за данни, обхванати от Регламент (ЕО) № 1224/2009, те ясно указват това в националните си работни планове.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) потребностите от информация за целите на управлението на общата политика в областта на рибарството;

а) потребностите от информация за целите на управлението на общата политика в областта на рибарството, включително съответствието със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., поставена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) потребностите от информация за целите на оценката на плановете за управление, включително за наблюдението на екосистемни променливи;

в) потребностите от информация за целите на оценката на мерките за опазване, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително за наблюдението на екосистемни променливи;

Обосновка

Плановете за управление са само една възможна мярка за опазване, наред с другите. Важно е да се разшири обхватът и всички мерки за опазване да се включат в съдържанието на многогодишната програма.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) потребности от информация за рибарството, за което няма пълни данни;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) необходимата информация за целите на прекратяването или адаптирането на спешните мерки, когато те първоначално са се основавали на принципа на предпазливост;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) избягването на дублиране при проучванията; и

д) избягването на дублиране при научноизследователските проучвания; и

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) избягването на прекъсвания на сериите исторически данни от проучванията.

е) избягването на прекъсвания на сериите исторически данни от проучванията, както и необходимостта да се водят надеждни времеви серии.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат настоящите задължения на държавите членки за събиране на данни по силата на законодателството на Съюза, те събират данни в рамките на оперативна програма, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014, и на работен план, съставен в съответствие с многогодишната програма на Съюза и по силата на член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

1. Без да се засягат настоящите задължения на държавите членки за събиране на данни по силата на законодателството на Съюза, те събират данни в рамките на оперативна програма, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 508/2014, и на работен план, съставен в съответствие с многогодишната програма на Съюза и по силата на член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014, до 31 октомври на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план, освен когато все още се прилага съществуващ план, в който случай те уведомяват Комисията за това.

Обосновка

Член 21 ЕФМДР, припомняне на този срок, с цел пояснение.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) как и кога възниква необходимост от тези данни;

г) в какъв формат трябва да се предоставят данните на крайните потребители и кога, като се вземат предвид сроковете за искания на данни;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) кои данни се събират за целите на контрола и кои се събират в рамките на настоящия регламент.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При подготовката на своя работен план всяка държава членка координира своите действия с другите държави членки, по-специално с тези от същия морски регион, за да гарантира достатъчно и ефективно покритие и да избегне дублиране на дейностите по събиране на данни.

3. При подготовката на своя работен план държавите членки се стремят към тясно сътрудничество с регионалните органи и координират своите действия с другите държави членки, по-специално с тези от същия морски регион, за да гарантират достатъчно и ефективно покритие и да избегнат ненужно дублиране на дейностите по събиране на данни. Дейностите и методите по събирането на данни трябва да са такива, че да се гарантира възможността за сравняване и интегриране на данните поне на регионално равнище;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията установява посредством актове за изпълнение официалния списък на националните кореспонденти. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

Обосновка

Важно е да има максимална прозрачност за националните кореспонденти. Затова Комисията посредством актове за изпълнение установява официалния списък, който може по всяко време да бъде преразглеждан и е публично достъпен.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) координира подготовката на годишния доклад, посочен в член 10;

а) с оглед на подобряването на прозрачността координира подготовката на националния работен план, посочени в член 6, и на годишния доклад, посочен в член 10, като работи в тясно сътрудничество със съответните регионални органи;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) осигурява предаването на информацията в рамките на държавата членка; и

б) осигурява предаването на информацията в рамките на държавата членка на съответните органи; и

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) осигурява присъствието на съответни експерти на заседанията, организирани от Комисията, и участието в съответните регионални групи за координация, посочени в член 8.

в) осигурява присъствието на съответни експерти на заседанията на експертни групи, организирани от Комисията, и на срещите, посочени в член 20, както и участието в съответните регионални групи за координация, посочени в член 8;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да се уведомят местните органи в крайбрежните зони, които разполагат със законови или икономически правомощия по отношение на рибарството.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки гарантират, че националният им кореспондент е достатъчно обучен и опитен и има достатъчен мандат, за да представлява своята държава членка на заседанията на експертни групи, посочени в параграф 2, буква в), и може да преговоря за споделянето на задачите по отношение на вземането на проби, анализа и научните проучвания.

Обосновка

В миналото имаше няколко случая, в които националните кореспонденти нямаха мандата да преговорят, когато това беше необходимо за разпределяне на работата по време на регионалните заседания за координация. Важно е да се гарантира, че всички държави членки, а не само няколко, имат такъв мандат, за да се даде възможност за справедливо и своевременно разпределение на работата.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки координират своите действия с другите държави членки и полагат всички необходими усилия за координиране на действията си с трети държави, които имат суверенитет или юрисдикция върху води в същия морски регион. За тази цел във всеки морски регион от съответните държави членки се създава регионална група за координация.

1. В съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки координират своите действия с другите държави членки. За тази цел във всеки морски регион от съответните държави членки се създава регионална група за координация.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Освен това държавите членки полагат всички усилия за координиране на действията си с трети държави, които имат суверенитет или юрисдикция върху води в същия морски регион, както се посочва в член 3, буква г);

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Ролята, целите и мандатите на регионалните групи за координация трябва да бъдат ясно определени.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. В съответствие с член 21 целта на регионалните групи за координация е да координират усилията на държавите членки за по-нататъшното подобряване на качеството, навременността и обхвата на данните, и да си сътрудничат за даване на възможност да се увеличи надеждността на научните консултации, качеството на работните програми и работните методи на регионалните организации за управление на рибните ресурси, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, и на международните научни органи.

Обосновка

Важно е да се заявят задачите на регионалните групи за координация, за да могат те да планират дейностите си.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Задачите на регионалните групи за координация са да разработват и прилагат процедури, методи, осигуряване и контрол на качеството във връзка със събирането и обработката на данни с цел изготвяне на регионалните работни планове, както е посочено в член 5, параграф 2, букви а) и б) и член 5, параграф 4, както и регионално координираните стратегии за вземане на проби.

Обосновка

Важно е да се заявят задачите на регионалните групи за координация, за да могат да подреждат по приоритет дейностите си.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Регионалните групи за координация се състоят от експерти на държавите членки, Комисията и съответните крайни потребители на данни.

2. Регионалните групи за координация се състоят от национални кореспонденти, експерти, определени от държавите членки, експерти от Комисията и съответните крайни потребители на данни, включително консултативни съвети, както и, когато е приложимо, представители на съответните местни органи.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Регионалните групи за координация се координират помежду си и с Комисията, когато въпросите засягат няколко региона.

4. Регионалните групи за координация се координират помежду си и с Комисията, когато въпросите засягат няколко морски региона.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Регионалните групи за координация могат да подготвят съвместни препоръки под формата на проект за регионален работен план по отношение на процедурите, методите, осигуряването и контрола на качеството във връзка със събирането и обработката на данни, както е посочено в параграф 2, букви а) и б) и параграф 4 от член 5, и регионално координираните стратегии за вземане на проби. При това регионалните групи за координация вземат предвид становището на НТИКР, когато е уместно. Тези препоръки се представят на Комисията, която проверява дали предвидените съвместни препоръки са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и с многогодишната програма на Съюза и ако това е така, одобрява регионалния работен план посредством актове за изпълнение.

5. Регионалните групи за координация подготвят съвместни препоръки под формата на проект за регионален работен план по отношение на процедурите, методите, осигуряването и контрола на качеството във връзка със събирането и обработката на данни, както е посочено в параграф 2, букви а) и б) и параграф 4 от член 5, и регионално координираните стратегии за вземане на проби и съответния принос на държавата членка за научните проучвания. При това регионалните групи за координация вземат предвид становището на НТИКР, Международния съвет за изследване на морето (ICES) и регионалните организации за управление на рибните ресурси, когато е уместно. Комисията проверява дали предвидените съвместни препоръки са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и с многогодишната програма на Съюза и ако това е така, одобрява регионалния работен план посредством актове за изпълнение.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато регионалните работни планове бъдат одобрени от Комисията, те заместват съответните части от работните планове, разработени от всяка държава членка. Държавите членки актуализират съответно своите работни планове.

6. Когато регионалните работни планове бъдат одобрени от Комисията, те заместват съответните части от работните планове, разработени от всяка държава членка. Държавите членки актуализират съответно своите работни планове, като отстраняват съответните части, обхванати от регионалния работен план.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията одобрява работните планове и измененията, внесени в тях в съответствие с член 8, параграф 2, въз основа на оценката от НТИКР.

3. Комисията одобрява работните планове и измененията, внесени в тях в съответствие с член 8, параграф 2, въз основа на оценката от НТИКР.

 

Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява работните планове до 31 декември на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план, както е посочено в член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки представят на Комисията годишен доклад относно изпълнението на своите работни планове. Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи правила за процедурите, формàта и графиците за представяне и одобряване на годишните доклади. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

1. Държавите членки представят на Комисията годишен доклад относно изпълнението на своите работни планове. Докладът се представя не по-късно от 31 май на следващата референтна година и се оповестява публично. Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи правила за процедурите, формàта и различни графици за представяне и одобряване на годишните доклади. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Достъп до местата за вземане на проби

Достъп до местата за вземане на проби и до източниците на данни

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. По отношение на събирането на данни... [до пет години след влизане в сила на настоящия регламент] Комисията следва да създаде единна европейска база данни, за да се опрости и улесни анализът на данни на европейско равнище.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи подробни правила за:

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23, в които се установяват подробни разпоредби относно следното:

Обосновка

С цел да се засили контролът на Парламента относно тази важна разпоредба и по-специално условията, съгласно които корабособствениците са задължени да приемат научни наблюдатели и алтернативните методи на събиране на данни, делегираният акт се счита за по-подходящ.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) условията, при които капитаните на риболовни кораби на Съюза са задължени да приемат на борда си научни наблюдатели, както е посочено в параграф 2, и алтернативните методи за събиране на данни, както и правилата за наблюдението и докладването от държавите членки във връзка посочените условия и методи.

б) условията, при които капитаните на риболовни кораби на Съюза са задължени да приемат на борда си научни наблюдатели, както е посочено в параграф 2, и алтернативните методи за събиране на данни в случаите, в които поради надлежно обосновани причини не е възможно да присъстват наблюдатели на борда, както и правилата за наблюдението и докладването от държавите членки във връзка посочените условия и методи.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Делегиран акт съгласно предложението в член 11, параграф 3. Не е необходима процедурата по разглеждане, която се отнася само за актовете за изпълнение.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11 а

 

Събиране на данни в контекста на научните консултации

 

Когато с цел събирането на данни, посочено в член 5, параграф 2, Комисията потърси научна консултация с компетентен научен орган, тя своевременно осведомява Европейския парламент и Съвета и им изпраща за сведение копие от внесеното в научния орган искане.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел проверка за съществуването на първичните данни, събрани в съответствие с член 6, параграф 1, които не са социално-икономически данни, държавите членки осигуряват на Комисията достъп до националните компютризирани бази данни, посочени в член 12, буква а).

1. С цел проверка за съществуването и качеството на първичните данни, събрани в съответствие с член 6, параграф 1, които не са социално-икономически данни, държавите членки осигуряват на Комисията достъп до националните компютъризирани бази данни, посочени в член 12, буква а).

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел проверка на социално-икономическите данни, събрани в съответствие с член 6, параграф 1, държавите членки осигуряват на Комисията достъп до националните компютризирани бази данни, посочени в член 12, буква б).

2. С цел проверка на социално-икономическите данни, събрани в съответствие с член 6, параграф 1, държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят достъп на Комисията до националните компютризирани бази данни, посочени в член 12, буква б).

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки сключват с Комисията споразумения, съгласно които те осигуряват ефективен и безпрепятствен достъп на Комисията до своите национални компютризирани бази данни, посочени в параграфи 1 и 2, без да се засягат техните задължения, установени с други правила на Съюза .

3. Държавите членки осигуряват ефективен и безпрепятствен достъп на Комисията до своите национални компютъризирани бази данни, посочени в параграфи 1 и 2, без да се засягат техните задължения, установени с други правила на Съюза. Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи заедно с държавите членки конкретните изисквания за осигуряване на този достъп. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 24, параграф 2.

Обосновка

Няма основание за наличие на двустранни споразумения между Комисията и държавата членка, тъй като събирането на данни е компетентност на Съюза. Комисията може обаче да решава относно специфичните изисквания за достъп до данните съгласно националното законодателство посредством актове за изпълнение с процедура по разглеждане.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Държавите членки и Комисията гарантират поверителността на информацията, като същевременно се придържат към правилата за защита на данните.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки избират процеси и електронни технологии, подходящи за осигуряването на ефективното изпълнение на член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и се въздържат от ненужно ограничаване на възможно най-широкото разпространение на подробни и обобщени данни.

1. Държавите членки избират процеси и електронни технологии, подходящи за осигуряването на ефективното изпълнение на член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и се въздържат да налагат ненужни ограничения на публичния достъп, с цел да гарантират възможно най-широкото разпространение на подробни и обобщени данни.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че съответните подробни и обобщени данни се актуализират и се предоставя достъп до тях на крайните потребители в срок от един месец от получаването на искане за тези данни. При искане от страна на други заинтересовани страни държавите членки гарантират, че данните се актуализират и се предоставя достъп до тях в срок от два месеца от получаването на искане за тези данни.

3. Държавите членки гарантират, че съответните подробни и обобщени данни се актуализират и се предоставя достъп до тях на крайните потребители и заинтересовани страни в срок от два месеца от получаването на искане за тези данни.

 

Без да се засягат разпоредбите на параграф 2, държавите членки оповестяват публично подробните и обобщени данни една година след като бъдат събрани и обработени

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато се искат подробни данни за целите на научна публикация, с цел да защитят професионалните интереси на лицата, събиращи данните, държавите членки могат да изискат публикуването на данните да бъде забавено с 3 години спрямо датата, за която се отнасят тези данни. Държавите членки информират крайните потребители и Комисията за всяко такова решение и за основанията за вземането му.

4. Когато подробните данни са предназначени за целите на рецензирана научна публикация, с цел да защитят професионалните интереси на лицата, събиращи данните, държавите членки могат да изискат публикуването на данните да бъде забавено с 3 години спрямо датата, за която се отнасят тези данни. Държавите членки информират крайните потребители и Комисията за всяко такова решение и за основанията за вземането му.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съвместими системи за съхранение и обмен на данни

Съвместими системи за хармонизиране на съхранението и обмена на данни

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел да се намалят разходите и да се улесни достъпът до данни за крайните потребители и другите заинтересовани страни, Комисията, научните консултативни органи и всички съответни крайни потребители си сътрудничат за разработването на съвместими системи за съхранение и обмен на данни, като вземат предвид разпоредбите на Директива 2007/2/EО. Тези системи трябва да улесняват също разпространението на информация до други заинтересовани страни. Регионалните работни планове, посочени член 8, параграф 6, могат да служат като основа за постигане на споразумение за такива системи.

1. С цел да се намалят разходите и да се улесни достъпът до данни за крайните потребители и другите заинтересовани страни, Комисията, научните консултативни органи и всички съответни крайни потребители си сътрудничат за разработването на съвместими системи за хармонизиране на съхранението и обмена на данни, като вземат предвид разпоредбите на Директива 2007/2/EО. Тези системи трябва да улесняват също разпространението на информация до други заинтересовани страни. Регионалните работни планове, посочени член 8, параграф 6, могат да служат като основа за постигане на споразумение за такива системи.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако държава членка откаже да предостави данни в съответствие с член 16, параграф 4 , крайният потребител може да поиска Комисията да преразгледа отказа. Ако Комисията установи, че отказът не е надлежно обоснован, тя може да поиска от държавата членка да достави данните на крайния потребител в едномесечен срок.

Ако държава членка откаже да предостави данни в съответствие с член 16, параграф 4  в срок от шест месеца след отправяне на искането, крайният потребител може да поиска Комисията да преразгледа отказа в срок от един месец. Ако в срок от един месец Комисията установи, че отказът не е надлежно обоснован, тя може да поиска от държавата членка да достави данните на крайния потребител в едномесечен срок.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки и Комисията координират усилията си и си сътрудничат за по-нататъшното подобряване на качеството, навременността и обхвата на данните, което ще позволи да се увеличи надеждността на научните консултации, качеството на работните програми и работните методи на регионалните организации за управление на рибните ресурси, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, и на международните научни органи.

1. Държавите членки, заедно с регионите, които имат съответните правомощия, и Комисията координират усилията си и си сътрудничат за по-нататъшното подобряване на качеството, навременността и обхвата на данните, което ще позволи да се увеличи надеждността на научните консултации, качеството на работните програми и работните методи на регионалните организации за управление на рибните ресурси, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, и на международните научни органи.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението и функционирането на регламента.

2. Три години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението и функционирането на регламента.

Обосновка

След като това е първото преразглеждане на регламента за рамката за събиране на данни, наблюдението на изпълнението и функционирането на настоящия регламент следва да се извърши по-рано от 5 години.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4, 16 и 17, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4, 11, 16 и 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години.

Обосновка

Техническо адаптиране с новото позоваване. Съгласно Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество делегирането на правомощия се дава за стандартизиран срок от 5 години.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 16 и 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се преустановява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 11, 16 и 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се преустановява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

Техническо адаптиране с новото позоваване.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно членове 4, 16 и 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно членове 4, 11, 16 и 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Техническо адаптиране с новото позоваване.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 24a

 

Преходни разпоредби

 

Програмата на Общността, която е в сила до 31 декември 2016 г., както е посочено в член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008, се подновява автоматично за максимален срок от една година, в случай че до 31 декември 2016 г. Комисията не е в състояние да приеме многогодишната програма на Съюза, посочена в член 4 от настоящия регламент.

Обосновка

С оглед избягване на автоматичното подновяване за 3 години на програмата на Общността по предишната рамка, в случай че Комисията не е в състояние да приеме новата многогодишна програма, е много важно да се предвидят преходни мерки и да се смекчи възможният ефект на това автоматично подновяване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Ref. D(2016)4243

Ален Кадек

Председател, комисия по рибно стопанство

ASP 13E205

Брюксел

Относно:   Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

  (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD))

Уважаеми господин председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 58, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени освен посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби от предишните актове с посочените промени, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 28 януари 2016 г. комисията по правни въпроси реши единодушно, с 24 гласа „за“[4], да препоръча комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Становище на консултативната работна група.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

    Брюксел, 17.12.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

          СЪВЕТА

          КОМИСИЯТА

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

COM(2015)0294 final от 18.6.2015 г. – 2015/0133 (COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 година относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 21 октомври и на 12 ноември 2015 г., с цел, наред с другото, да разгледа гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

На тези заседания[5] беше разгледано предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (EО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството, в резултат на което консултативната работна група установи по общо съгласие следното:

1. В първото позоваване „параграф 2“ следва да бъде представен между стрелките за промяна заедно с член 43.

2. Със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, следва да се отбележат следните елементи:

– предлаганото заличаване на съображения 8, 9, 10, 19, 21 и 23 от Регламент (EО) № 199/2008;

– в съображение 24 предложената замяна на думата „предоставени“ с думите „да се даде достъп до тях“, на думата „крайните“ с думата „данни“ и на думите „научната общност“ с думите „всички потребители на данни“, както и добавянето на думите „без ограничения“;

– в съображение 25 предложената замяна на думите „Управлението на“ с думите „Предоставянето на научни консултации на“ и на думите „специфични въпроси“ с думите „потребностите на ръководителите в сектора на рибарството“, както и думите „управляващите органи“ (представени със стрелки за промяна) и цялата формулировка на третото изречение (вече маркирана с двойно зачертаване);

– в член 3, буква в) предложеното заличаване на последните думи „за отмора или спорт“;

– в член 3, буква г) предложената замяна на настоящото позоваване на „приложение І към Решение 2004/585/EО на Съвета“ с ново позоваване на „член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013“, както и предлаганото добавяне на последните думи „или област, определена с акта за изпълнение, посочен в член 5, параграф 6“;

– предложеното заличаване на буква й) от член 2 от Регламент (EО) № 199/2008;

– в член 9, параграф 3 от проекта на преработен текст предлаганото заличаване на последните думи „и на оценката на разходите, извършена от нейните служби“;

– целият текст на член 10, параграф 1, второ и трето изречение;

– предложеното заличаване на буква в) от член 7, параграф 3 от Регламент (EО) № 199/2008;

– целият текст на член 11, параграф 1 от проекта на преработен текст;

– предлаганото заличаване на параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (EО) № 199/2008;

– в член 11, параграф 2 от проекта на преработен текст предлаганата замяна на думите „лица, вземащи проби, съгласно плана за наблюдение в открити води, които са определени от органа, отговарящ за изпълнението на националната програма“ с думите „научни наблюдатели“;

– предложеното заличаване на член 12 от Регламент (EО) № 199/2008;

– в член 13, параграф 2, буква в) от проекта на преработен текст предлаганото добавяне на последните думи „и регионалните групи за координация, посочени в член 8“;

– в заглавието на и в параграфи 2 и 3 от член 19 предложената замяна на думата „крайните“ с думите „на данни“;

– в уводната формулировка на член 19, параграф 1 предложената замяна на думите „Крайните потребители“ с думите „Потребителите на данни“;

– в член 21, параграф 1 предложеното добавяне на думите „качеството, навременността и обхвата на данните, което ще позволи да се увеличи“;

– предложеното заличаване на член 25 от Регламент (EО) № 199/2008;

– целият текст на член 24 от проекта на преработен акт.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Ю. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст)

Позовавания

COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)

Дата на представяне на Парламента

18.6.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

6.7.2015

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marco Affronte

26.8.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2015

14.1.2016

 

 

Дата на приемане

19.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Laura Ferrara

Дата на внасяне

25.4.2016

  • [1]  OВ C 13, 15.1.2016 г., стр. 201.
  • [2]  OВ C 120, 5.4.2016 г., стр. 40.
  • [3]  OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
  • [4]  Присъстваха следните членове на ЕП: Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел Буда, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Терез Комодини Какиа, Мади Делво, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Лаура Ферара, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Саджад Карим, Дитмар Кьостер, Констанс Льо Грип, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Иржи Мащалка, Ангелика Ниблер, Емил Радев, Юлия Реда, Евелин Регнер, Виржини Розиер, Павел Свобода, Аксел Фос, Тадеуш Звефка.
  • [5]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.