Eljárás : 2015/0133(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0150/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0150/2016

Viták :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Szavazatok :

PV 16/03/2017 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0091

JELENTÉS     ***I
PDF 811kWORD 594k
25.4.2016
PE 569.773v02-00 A8-0150/2016

a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: / A vélemény előadója: Marco Affronte

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0294),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0160/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. szeptember 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2016. február 10-i véleményére(2);

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0150/2016),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3..  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ugyanis megreformálta a közös halászati politikát. A közös halászati politika céljait és a halászati ágazatban végzett adatgyűjtésre vonatkozó követelményeket az utóbbi rendelet 2. és 25. cikke határozza meg. Ezenfelül az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet22 átalakította a tagállami adatgyűjtési tevékenységek pénzügyi támogatásának szerkezetét.

(2) Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet21 ugyanis megreformálta a közös halászati politikát. A közös halászati politika céljait és a halászati ágazatban végzett adatgyűjtésre vonatkozó követelményeket az utóbbi rendelet 2. és 25. cikke határozza meg. Ezenfelül az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet22 átalakította a tagállami halászati adatgyűjtési tevékenységek pénzügyi támogatásának szerkezetét.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2013.december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2013.december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o).

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 508/2014/EU rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Gyakorlati okokból egységes európai nyilvántartást kell létrehozni az adatok halászati ágazatban való gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint az információcsere céljára.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Prioritásokat kell meghatározni, az adatgyűjtés módjának pedig biztosítania kell a beszerzett információ kminőségét. Az adatgyűjtési keretrendszert ki kell terjeszteni valamennyi flottára, vagy komolyan fontolóra kell venni a jelentős állományok állapotának értékeléséhez szükséges munka elvégzését, minden esetben költség-hasznon elemzés alapján és az egyszerűsítés érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A „hobbihorgászatˮ meghatározásába be kell venni mindenféle nem kereskedelmi halfogási módot annak céljától függetlenül, hogy ez a fogalom lefedje a halállományokra hatást gyakorló valamennyi halászati tevékenységet.

(9) A „hobbihorgászatˮ meghatározásába – céljuktól függetlenül – be kell venni mindenféle nem kereskedelmi halfogási módot annak érdekében, hogy ez a fogalom lefedje a halállományokra és ökoszisztémákra hatást gyakorló valamennyi halászati tevékenységet biztosítandó, hogy az efféle halfogás hatása és társadalmi-gazdasági értéke maradéktalanul figyelembe vehető legyen a halászati gazdálkodás során.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A hobbihorgászat vonatkozásában teljes körű, megbízható, átfogó és összehangolt adatokra van szükség az állományokra és ökoszisztémákra gyakorolt hatásának értékeléséhez, valamint annak érdekében, hogy ez a hatás a regionális halászati gazdálkodás során teljes mértékben figyelembe vehető legyen.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A „végfelhasználóˮ meghatározását összhangba kell hozni az 1380/2013/EU rendeletben szereplő „tudományos adatok végfelhasználójaˮ fogalommal, és annak ki kell terjednie a halászati gazdálkodás környezeti vonatkozásaival foglalkozó tudományos testületekre is.

(10) A „végfelhasználóˮ meghatározását összhangba kell hozni az 1380/2013/EU rendeletben szereplő „tudományos adatok végfelhasználójaˮ fogalommal, és annak ki kell terjednie a halászati gazdálkodás környezeti vonatkozásaival foglalkozó tudományos testületekre és nonprofit szervezetekre is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Szükséges meghatározni, hogy a végfelhasználóknak milyen adatokra van szükségük, és előírni, hogy e rendelet értelmében milyen adatok gyűjtendők. Ezen adatok között gondoskodni kell ökoszisztéma-szintű, a halászat hatásaival és az akvakultúra fenntarthatóságával kapcsolatos adatokról. Az adminisztratív teher korlátozása érdekében indokolt rendelkezni arról, hogy az e rendelet értelmében gyűjtendő adatok gyűjtését más uniós jogszabály ne írja elő.

(13) Szükséges meghatározni, hogy a végfelhasználóknak milyen adatokra van szükségük, és előírni, hogy e rendelet értelmében milyen adatok gyűjtendők. Ezen adatok között szerepelniük kell az ökoszisztéma-szintű, a halászat hatásaival és az akvakultúra fenntarthatóságával kapcsolatos adatoknak, valamint társadalmi-gazdasági vonatkozású adatoknak a halászati tevékenységekről és az akvakultúráról. Az adminisztratív teher egyszerűsítése és a lehető legalacsonyabbra való csökkentése érdekében indokolt rendelkezni arról, hogy az e rendelet értelmében gyűjtendő adatok gyűjtését más uniós jogszabály ne írja elő.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) Az adatok rendelkezésre állását jobban össze kell hangolni a kezelési igényekkel, ugyanakkor biztosítani kell, hogy a költség-haszon és költség-felhasználás elemzések ne veszélyeztessék az adatok minőségét és rendelkezésre állását. Bizonyos adatok esetében a tengeren végzett kutatás nem helyettesíthető kevésbé költséges módszerekkel.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Jelentős igény mutatkozik a tudományos szakértők és a végfelhasználók részéről – legalábbis egyes tagállamokban – az iránt, hogy az 1224/2009/EK rendelet alapján teljes mértékben megbízható adatokat kapjanak. Egyes esetekben az ellenőrzési szabályok nem megfelelő végrehajtása miatt az ellenőrző adatok nem használhatóak statisztikai vagy tudományos célokra. A tagállamoknak munkatervükben kell dönteniük arról, hogy tudományos kutatási célokból az említett rendelet hatálya alá tartozó adatokat is bevonják-e az adatgyűjtésbe.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A tagállamok által folytatott adatgyűjtési tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok meghatározott formátumban tegyenek jelentést a Bizottság felé.

(19) A tagállamok által folytatott adatgyűjtési tevékenységek végrehajtásának ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok – az adminisztratív terhek csökkentését szolgáló – világosan meghatározott, egységes formátumban tegyenek jelentést a Bizottság felé.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A közös halászati politika azon céljának ismeretében, hogy nagyobb felelősséget kell ruházni a tagállamokra, valamint jobban be kell vonni a végfelhasználókat az adatgyűjtésbe, a regionális együttműködést egyetlen találkozóból folyamattá kell alakítani, amelyet az egyes tengeri régiók regionális koordinációs csoportja irányít.

(21) Mivel a közös halászati politika különös hangsúlyt fektet az adatok gyűjtésére és továbbítására annak érdekében, hogy a halászati gazdálkodást a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretekre lehessen alapozni, alapvető fontossággal bír, hogy egyértelmű, megbízható, pontos adatokat gyűjtsenek a flottákról, halászati tevékenységeikről, környezeti hatásukról és az általuk visszadobott halakról, összhangban a megfelelő egységes statisztikai elvekkel és oly módon, amely lehetővé teszi a halászati ágazatban működő vállalkozások gazdasági szempontú elemzését.

Indokolás

Mielőtt a regionális koordináló testületek megkezdenék az adatok regionális gyűjtésének irányítását, számos fontos szempontot – például a testületek összetételét, szerepét és megállapodásaik érvényességét – meg kell határozni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A hasonló adatgyűjtési politikák megfelelő összehangolásának biztosítása érdekében, különös tekintettel a használandó módszertanra és a teljesítendő minőségi és megbízhatósági célokra, a tagállamoknak alkalmazniuk kell az európai statisztika gyakorlati kódexét és az európai statisztikai rendszer minőségbiztosítási keretét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) Az adatgyűjtési keretrendszert ki kell terjeszteni valamennyi flottára.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

21 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21c) Alapvetően fontos, hogy az adatgyűjtők munkájukat az adatok végfelhasználóival regionális szinten egyezetve tervezzék meg annak biztosítása érdekében, hogy az összegyűjtött adatok a lehető legrelevánsabbak legyenek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21d) A fenntartható fogási szintekre vonatkozó tudományos szakvélemények tekintetében alapvető jelentőségű halállományok felmérése a jó minőségű adatoktól függ. Az adatok azonban gyakran hiányos és pontatlan adatszolgáltatásból származnak, egyebek mellett a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat miatt és amiatt, hogy egyes hobbihorgászatból származó fogások nem szerepelnek a szakvéleményekben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21e) A kirakodási kötelezettség tekintetében jó minőségű adatok gyűjtésére, kezelésre és felhasználásra van szükség a kirakodási kötelezettség tényleges végrehajtásának ellenőrzése és értékelése céljából, valamint annak érdekében, hogy az adatgyűjtés megfeleljen a felülvizsgált közös halászati politikának (KHP). A kirakodási kötelezettséget alátámasztó adatszükségletet teljes körűen értékelni kell. Konkrét rövid, illetve középtávú stratégiára van szükség a kirakodási kötelezettség érvényesítésére vonatkozó ellenőrzési és monitoring eszközök teljes körű kihasználásának lehetővé tétele érdekében. A stratégiának figyelembe kell vennie a kirakodási kötelezettség végrehajtása, valamint az ágazat és a közigazgatás vonatkozásában az új technológiák használata és a műszaki infrastruktúra terén történő kapacitásépítés adatigényét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21f) A regionális koordinációs csoportok szerepkörét és felépítését erősíteni kell, aminek eredményeképpen ezek a csoportok a jövőben esetleg jogi személyiséget is kaphatnak.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21g) A regionális koordinációs csoportoknak regionális, szupranacionális adatbázisok létrehozásán kell dolgozniuk, és e cél elérése érdekében az összes szükséges előkészítő lépést meg kell tenniük.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

21 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21h) E rendelet egyik célja – a KHP regionalizálásának megfelelően – a regionális együttműködés erősítése, különösen a regionális koordinációs csoportok révén. Ebben a vonatkozásban harmonizálni kell az adatgyűjtési, az elemzési és a végfelhasználóknak történő rendelkezésre bocsátási eljárásokat a különféle tengeri régiókban. Ennek megvalósítása ezidáig nehézkes volt, különösen, ha a regionális koordinációs csoportok hatáskörébe tartozó tevékenységek terén uniós tagállamok és harmadik országok együttműködésére volt szükség.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

21 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21i) A 2008/56/EK irányelv megfelelő végrehajtása érdekében jó minőségű adatok gyűjtésére van szükség a védett fajok (tengeri madarak, tengeri emlősök, teknősök stb.) véletlen kifogásáról, valamint a halászatnak az élőhelyekre, védelemre szoruló tengeri területekre és élelmiszer-láncokra gyakorolt hatásáról.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21j) A visszadobási tervekben új, kiterjedt és gyakori adatgyűjtést kell előírni. Fontos, hogy ezek az új adatok a fenntartható halászati gazdálkodás, valamint az állományok és ökoszisztémák értékelése és nyomon követése érdekében teljes mértékben felhasználásra kerüljenek.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

21 k preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21k) A kizárólagosan európai gazdálkodás hatálya alatt álló európai atlanti-óceáni és balti-tengeri vizekből származó összes kirakodásnak közelítőleg a fele olyan állományokból származik, amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő adat. A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság irányítása alatt álló földközi-tengeri és fekete-tengeri vizek esetében a kirakodások mintegy 80%-a származik olyan állományokból, amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendő adat.

Indokolás

Az Európai Parlament Tematikus Főosztálya által készített tanulmány: „Data deficient fisheries in the EU waters” (Hiányosan adatolt halászati tevékenységek az uniós vizeken), 2013. június

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

21 l preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21l) A Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság közelmúltbeli ajánlásainak megfelelően a Földközi-tengert nem szabad egyetlen homogén tengeri régiónak tekinteni: a nyugati, a központi, az adriai- és fekete-tengeri és a keleti alrégió földrajzilag, oceanográfiailag és ökológiailag elkülönülő négy alrégió.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

21 l preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21m) A 2008/56/EK irányelv megfelelő végrehajtása érdekében jó minőségű adatok gyűjtésére van szükség a védett fajok, köztük a tengeri madarak, tengeri emlősök és teknősök véletlen kifogásáról, valamint a halászatnak az élőhelyekre, védelemre szoruló tengeri területekre és ökoszisztémákra gyakorolt hatásáról.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az adatgyűjtés módját a tagállamoknak kell meghatározniuk, ugyanakkor az adatok regionális szintű összesítésének lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak regionális szinten meg kell állapodniuk az adatok minőségére, kiterjedésére és kompatibilitására vonatkozó minimumkövetelményekről. Amennyiben a módszerekről regionális szinten egyetértés alakul ki, a regionális koordinációs csoportok regionális munkatervet nyújthatnak be a Bizottsághoz elfogadásra.

(22) Az adatgyűjtés módját a tagállamoknak kell meghatározniuk, ugyanakkor az adatok regionális szintű, értelmesösszesítésének lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak regionális szinten meg kell állapodniuk az adatok minőségére, kiterjedésére és kompatibilitására vonatkozó minimumkövetelményekről, figyelembe véve azt a tényt, hogy egyes régiókban a tengeri medencékben való gazdálkodás olyan harmadik országokkal közösen folyik, amelyek felségvizekkel vagy joghatósággal rendelkeznek a régióban található vizek felett. Amennyiben a módszerekről regionális szinten egyetértés alakul ki, a regionális koordinációs csoportok ezen egyetértésen alapuló regionális munkatervet nyújtanak be a Bizottsághoz elfogadásra. E célt szem előtt tartva a javasolt regionális koordinációs csoportok céljait, szerepét és hatásköreit, valamint a szükséges intézkedések megtételéért felelős hatóságok szerepét egyértelműen meg kell határozni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A regionális koordinációs csoportok tevékenységei tekintetében erősíteni kell a tagállamok és az ugyanazon régióban felségvizekkel és joghatósággal rendelkező harmadik országok közötti együttműködést az adatgyűjtés, adatfeldolgozás és -csere, valamint az adatokhoz való hozzáférési eljárások lehető legnagyobb mértékű összehangolása érdekében.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) Az uniós jogszabályoknak a továbbiakban nem szükséges meghatározniuk az adatgyűjtés terén alkalmazandó módszertan részleteit. Ezért a különböző adatgyűjtési módszerekre vonatkozó rendelkezéseket a módszer meghatározására szolgáló eljárás leírásával kell felváltani. Az eljárás lényege a tagállamok és az adatfelhasználók közötti együttműködés a regionális koordinációs csoportok keretében, valamint a tagállamok által benyújtott munkatervek Bizottság általi jóváhagyása.

(23) Az uniós jogszabályoknak a továbbiakban nem szükséges meghatározniuk az adatgyűjtés terén alkalmazandó módszertan pontos részleteit. Ezért a különböző adatgyűjtési módszerekre vonatkozó rendelkezéseket a módszer meghatározására szolgáló eljárás leírásával kell felváltani. Az eljárásnak összhangban kell lennie az adatok minőségére, kiterjedésére és kompatibilitására vonatkozó uniós minimumkövetelményekkel, lényege pedig a tagállamok és az adatfelhasználók közötti együttműködés a regionális koordinációs csoportok keretében, valamint a tagállamok által benyújtott munkatervek Bizottság általi jóváhagyása.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Az e rendeletben említett adatokat számítógépes nemzeti adatbázisokba kell betáplálni, hogy a Bizottság számára hozzáférhetők és az adat felhasználók számára rendelkezésre bocsáthatóak  legyenek. Minden adatfelhasználónak  érdekében áll, hogy a személyazonosítást lehetővé nem tévő adatok korlátozás nélkül  hozzáférhetők legyenek bármely olyan fél részére, amelynek érdeke fűződik azok elemzéséhez.

(24) Az e rendeletben említett adatokat nyilvánosan elérhető, számítógépes nemzeti adatbázisokba kell betáplálni, hogy a Bizottság számára hozzáférhetők és az adatfelhasználók számára rendelkezésre bocsáthatóak legyenek. Minden adatfelhasználónak  érdekében áll, hogy a személyazonosítást lehetővé nem tévő adatok korlátozás nélkül  hozzáférhetők legyenek bármely olyan fél részére, amelynek érdeke fűződik azok elemzéséhez.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) Szem előtt kell tartani, hogy a jövőben olyan fajok is kiemelten fontossá válhatnak, amelyekre vonatkozóan jelenleg nincs védelmi terv. Ezért biztosítani kell, hogy a halászati erőforrások állapotának hatékony tudományos megfigyeléséhez szükséges idősorok rendelkezésre álljanak.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24b) Az adatgyűjtés gyakoriságát csökkentették, ami befolyásolhatja a megfigyelést és az idősorok felállítását, különösen olyan adatok esetében, amelyek gyorsan változhatnak, és komoly hatással vannak a gazdálkodási intézkedésekre.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) Hangsúlyozni szükséges a halállományok helyzetének felmérésében a tudományos felmérések jelentőségét, különösen a Földközi-tengeren, ahol – a szinte kizárólagosan vegyes halászat következtében – nehéz tudományos felmérést végezni a kereskedelmi halászati tevékenységek nyomon követése alapján, amely a nem megfelelő vagy téves adatszolgáltatás miatt gyakran torz.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b) További tudományos kutatást kell végezni a halállományok állapotának értékelése céljából, különösen a Földközi-tengeren, ahol javítani kell a halállományok állapotát, és ahol nehéz a kereskedelmi halászati tevékenységek nyomon követése alapján tudományos kutatást végezni, mert szinte mindenütt vegyes halászat folyik.

Indokolás

A Földközi-tengeren külön kutatási program folyik, és stratégia készült a főbb kikötőkben és halpiacokon megfigyelők által végzett adatgyűjtésre, ezért az előadó módosítása tisztázásra szorul.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25c) Az Atlanti-óceán északi részén 19 tudományos felmérés folyik a jelenlegi adatgyűjtési keretrendszerben, míg a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren csak kettő-kettő. E tekintetben fontos a Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren végzett tudományos felmérések számának növelése.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

25 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25d) Fontos biztosítani, hogy elegendő tudományos kutatást végezzenek, és a halászati területenként megállapított szükségleteknek megfelelően végezzék őket annak érdekében, hogy jobb ismeretekre tegyenek szert az adott halászati erőforrásokról, és a lehető legjobb tudományos kutatási módszereket használhassák annak értékeléséhez, hogy az egyes területeken melyek a legmegfelelőbb gazdálkodási formák.

Indokolás

A folyamatban lévő kutatások számának említésénél fontosabb a tagállamok számára lehetővé tenni, hogy saját szükségleteikhez igazíthassák a módszereket.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

25 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25e) Ha az adatok elégtelen volta miatt nem lehet meghatározni a konkrét célértékeket a maximális fenntartható hozam elérésére vonatkozóan, a KHP keretében készített többéves tervekben elővigyázatossági megközelítésen alapuló intézkedésekről kell rendelkezni, amelyek biztosítják az adott állományok legalább összehasonlítható szintű védelmét.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a) Hangsúlyozni kell a halászati és akvakultúra-ágazat társadalmi-gazdasági vonatkozású adatainak fontosságát, ezen adatok harmonizálása pedig középtávon hozzájárulhat az említett ágazatok szociális szabályainak jobb harmonizálásához és fejlesztéséhez.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Rendelkezni kell arról, hogy a végfelhasználók viszonylag rövid határidővel megkaphassák az adatokat, mivel feladatuk a halászat fenntarthatóságának naprakész tanácsadással való támogatása. Más érdekelt felek viszonylatában is biztosítani kell az adatok valamilyen határidőn belüli rendelkezésre bocsátását.

(28) Rendelkezni kell arról, hogy a végfelhasználók gyorsan és egységes formában, egyértelmű kodifikációs rendszerekben kaphassák meg az adatokat, hogy gyors választ küldhessenek, mivel feladatuk a halászat fenntarthatóságának naprakész tanácsadással való támogatása. Más érdekelt felek viszonylatában is biztosítani kell az adatok valamilyen határidőn belüli rendelkezésre bocsátását.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) Biztosítani kell a törzsadatok összeállítása során szerzett információk titkosságát, és be kell tartani az adatvédelmi jogszabályokat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) Az egyszerűsítés és ésszerűsítés érdekében a gyűjtendő információt értéke, valamint az alapján kell kiválasztani, hogy van-e rá igény, és milyen hatással lehet az elemzésre.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30b) Hangsúlyozni kell az információgyűjtési kritériumok meghatározásának fontosságát, tekintetbe véve az információk hasznosságát, a rájuk mutatkozó igényt és elemzésük gazdasági szempontú fontosságát és lehetséges társadalmi hatását.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

30 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30c) A nők halászati ágazatban játszott szerepének megerősítése érdekében a nemre vonatkozó változót figyelembe kell venni a természetes személyekről gyűjtött adatok esetében, különösen e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének d), e) és f) pontjában felsorolt, a halászat, az akvakultúra és a halászati termékek feldolgozásának társadalmi-gazdasági vonatkozásairól szóló adatok esetében.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Az arányosság elvét szem előtt tartva szükséges és helyénvaló, hogy az adatok minőségének, hozzáférhetőségének és rendelkezésre állásának javítására irányuló alapvető célkitűzés elérése érdekében keretrendszer jöjjön létre az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozóan. Ez a rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket.

(34) Az arányosság elvét szem előtt tartva szükséges és helyénvaló, hogy az adatok minőségének, hozzáférhetőségének és rendelkezésre állásának javítására irányuló alapvető célkitűzés elérése érdekében keretrendszert és általános iránymutatásokat hozzanak létre az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozóan, elegendő rugalmasságot biztosítva ugyanakkor a végrehajtásra vonatkozó módszerekben az egyes esetek sajátosságainak figyelembevétele érdekében. Ez a rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez a rendelet a közös halászati politika keretében a halászati ágazatra vonatkozó biológiai, műszaki, környezeti, társadalmi és gazdasági adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

1. A közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében rögzített célkitűzései elérésének elősegítése céljából ez a rendelet a halászati ágazatra vonatkozó biológiai, műszaki, környezeti, társadalmi és gazdasági adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályokat állapít meg az 1380/2013/EU rendelet 25. cikke alapján.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Azon adatok tekintetében, amelyek gyűjtése ettől eltérő jogi aktusok alapján történik, ez a rendelet csak a felhasználás szabályait határozza meg.

2. Azon adatok tekintetében, amelyek gyűjtése egyéb, halászati gazdálkodásra vonatkozó jogi aktusok alapján történik, ez a rendelet csak a felhasználás szabályait határozza meg.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „hobbihorgászat”: az élő vízi erőforrások kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;

c) „hobbihorgászat”: a tengeri élő vízi erőforrások szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „tengeri régió”: az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében  meghatározott földrajzi terület ,  a regionális halászati gazdálkodásihalgazdálkodási szervezetek által megállapított terület , vagy az 5. cikk (6) bekezdésében említett végrehajtási aktusban meghatározott terület ;

d) „tengeri régió”: az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott földrajzi terület, vagy a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megállapított terület;

Indokolás

Az 5. cikk (6) bekezdése nem tartalmaz hivatkozást végrehajtási aktusra. Emellett, a félreértést elkerülendő, hatékonyabbnak tűnik az 1380/2013/EU KHP-rendeletben elfogadott és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által meghatározott tengeri régiók elfogadása.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A többéves uniós programok létrehozása

Többéves uniós program létrehozása

Indokolás

Az Unió tekintetében csak egyetlen program lesz hatályban. Ez nem érinti a program Bizottság általi módosításának lehetőségét.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a halászati ágazattal kapcsolatos biológiai, műszaki, környezeti, társadalmi és gazdasági adatok gyűjtését és kezelését szolgáló a többéves uniós programok létrehozásáról.

1. A Bizottság a 23. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a halászati ágazattal kapcsolatos biológiai, műszaki, környezeti, társadalmi és gazdasági adatok gyűjtését és kezelését szolgáló, többéves uniós program létrehozásáról.

Indokolás

Az Unió tekintetében csak egyetlen program lesz hatályban. Ez nem érinti a program Bizottság általi módosításának lehetőségét.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A többéves uniós programok létrehozását a 8. cikkben említett regionális koordinációs csoportokkal, a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottsággal (HTMGB) és bármely más releváns tudományos tanácsadó testülettel folytatott konzultáció előzi meg.

2. A többéves uniós program létrehozását a 8. cikkben említett regionális koordinációs csoportokkal, a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottsággal (HTMGB) és bármely más releváns tudományos tanácsadó testülettel folytatott konzultáció előzi meg.

Indokolás

Az Unió tekintetében csak egyetlen program lesz hatályban. Ez nem érinti a program Bizottság általi módosításának lehetőségét.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közös halászati politika irányításához szükséges információk;

a) a közös halászati politika irányításához és hatékony végrehajtásához szükséges információk, köztük az ökoszisztéma alapú halászati gazdálkodáshoz, a hobbihorgászat hatásának értékeléséhez és a KHP-hoz szükséges információk, abban az esetben, amikor ezek a szükséges információk átfedésben vannak más jogi aktusokkal, például a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel, az integrált tengerpolitikával és a madár- és élőhelyvédelmi irányelvekkel;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a halászati gazdálkodással, valamint az ökoszisztémák, ezeken belül a veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmével kapcsolatos döntésekhez szükséges és fontos adatok;

b) a halászati gazdálkodással, valamint az ökoszisztémák, ezeken belül a veszélyeztetett fajok és élőhelyek védelmével kapcsolatos döntésekhez szükséges és fontos, átfogó és megbízható, jó minőségű adatok;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az ökoszisztémákra és halállományokra gyakorolt hatás értékeléséhez szükséges és a regionális szintű gazdálkodás során figyelembe veendő, helyes, egységes statisztikai elvekkel összhangban lévő, harmonizált adatok;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) meglévő idősorok;

e) meglévő idősorok, valamint az adatkronológia megszakadásának elkerülése,

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az egymást átfedő adatgyűjtések elkerülése;

f) az egymást átfedő adatgyűjtések elkerülése és az egyszerűsítés;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a hiányosan adatolt halászati tevékenységekhez szükséges adatok,

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) az adatgyűjtés köréből eddig kimaradó flottákról gyűjtendő adatok;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A többéves uniós programok a következőkről rendelkeznek:

1. A többéves uniós program a következőkről rendelkezik:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében említett célkitűzések eléréséhez szükséges adatok;

a) az 1380/2013/EU rendelet 2., 6., 9. és 25. cikkében említett célkitűzések eléréséhez szükséges adatok részletes jegyzéke;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) azok a küszöbök, amelyek alatt egy tagállamnak a halászati tevékenysége alapján nem kötelező sem adatokat gyűjtenie, sem kutatási felméréseket végeznie.

c) azok a küszöbök, amelyek alatt egy tagállamnak a halászati és akvakultúra-tevékenysége alapján nem kötelező sem adatokat gyűjtenie, sem kutatási felméréseket végeznie.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az Uniós és a külső vizeken uniós kereskedelmi halászat vagy adott esetben hobbihorgászat keretében halászott vagy járulékosan fogott halak állományaira vonatkozó biológiai adatok, amelyek rendeltetése az ökoszisztéma-alapú állománygazdálkodás és -védelem elősegítése a közös halászati politika alkalmazásának keretében;

a) az Uniós és a külső vizeken uniós kereskedelmi halászat vagy adott esetben hobbihorgászat keretében halászott vagy járulékosan fogott halak – ideértve a kereskedelmi szempontból értékes diadróm halfajok – állományaira vonatkozó biológiai adatok, amelyek rendeltetése az ökoszisztéma-alapú állománygazdálkodás és -védelem elősegítése a közös halászati politika alkalmazásának keretében;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a halállományokra, megőrzésükre és a velük való gazdálkodásra vonatkozó adatok;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkében említett többéves tervek végrehajtásához szükséges, számszerűsíthető célkitűzések, például a halászati mortalitás és a szaporodóképes állomány biomasszája;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az uniós halászat által az uniós és a külső vizeken kifejtett hatások felmérését lehetővé tévő ökoszisztéma-adatok, többek között a nem célfajok, különösen a nemzetközi vagy az uniós jog értelmében védett fajok járulékos fogásaira vonatkozó adatok, valamint a halászat által egyrészt a tengeri élőhelyekre, másrészt a táplálékhálózatokra gyakorolt hatásokkal kapcsolatos adatok;

b) az uniós halászat által az uniós és a külső vizeken kifejtett hatások felmérését lehetővé tévő ökoszisztéma-adatok, többek között a nem célfajok, különösen a nemzetközi vagy az uniós jog értelmében védett fajok járulékos fogásaira vonatkozó adatok, valamint a halászat által egyrészt a tengeri élőhelyekre, másrészt a táplálékhálózatokra vonatkozó – többek között a fogások elemzéséből nyert adatok –, valamint a védelemre szoruló tengeri területekre, mint az ivadéknevelő területekre és a neptunfű borította tengerfenékre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos adatok;

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az uniós hajók által az uniós és a külső vizeken folytatott tevékenységekkel kapcsolatos adatok, ideértve az uniós flotta halászati tevékenységének szintjét, halászati erőkifejtését és kapacitását;

c) az uniós flottákkal és az uniós és a külső vizeken folytatott tevékenységükkel kapcsolatos adatok, ideértve az uniós flotta halászati tevékenységének szintjét, halászati erőkifejtését és kapacitását;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az uniós halászati ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének felmérését lehetővé tévő, a halászattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok;

d) az uniós halászati ágazat, beleértve a hobbihorgászatot is, társadalmi-gazdasági teljesítményének felmérését lehetővé tévő, a halászattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az uniós akvakultúra-ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének és fenntarthatóságának felmérését lehetővé tévő, akvakultúrával kapcsolatos társadalmi-gazdasági és fenntarthatósági adatok, ideértve a környezeti hatásokat is;

e) az uniós akvakultúra-ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének és fenntarthatóságának felmérését lehetővé tévő, a tengeri és diadróm fajok tenyésztésével kapcsolatos társadalmi-gazdasági és fenntarthatósági adatok, ideértve a környezeti hatásokat is;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az uniós halfeldolgozó ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének értékelését lehetővé tévő, az említett ágazattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok.

f) az uniós hal- és akvakultúratermék-feldolgozó ágazat társadalmi-gazdasági teljesítményének értékelését lehetővé tévő, az említett ágazattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági adatok.

Indokolás

A feldolgozó és kereskedelmi ágazatokat gyakran egymást kiegészítőnek tekintik, és azok nem elválaszthatóak. Ez összhangban áll az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU rendelet 6. cikke (5) bekezdésének b) pontjával.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az (1) bekezdés a) pontjában említett adatokat csak akkor szükséges e rendelet értelmében gyűjteni, ha más uniós jogi keret nem rendelkezik a gyűjtésükről.

3. Az (1) bekezdés a) pontjában említett adatokat csak akkor szükséges e rendelet értelmében gyűjteni, ha más uniós jogi keret nem rendelkezik a gyűjtésükről. Azonban az e rendelet szerinti adatgyűjtés kiterjedhet az 1224/2009/EK rendeletben szereplő adatokra is, amennyiben az annak megfelelően jelenleg gyűjtött adatok nem felelnek meg a tudományos és statisztikai célokra előírt műszaki szabványoknak. Amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy az e rendelet szerint gyűjtött adatok kiterjednek az 1224/2009/EK rendeletben szereplő adatokra is, azt egyértelműen feltüntetik nemzeti munkatervükben.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a közös halászati politika irányításához szükséges információk;

a) a közös halászati politika irányításához szükséges információk, beleértve az Unió környezetvédelmi jogszabályainak, és különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló, a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített célkitűzésnek való megfelelést is;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az állománygazdálkodási tervek értékeléséhez szükséges információk, ideértve az ökoszisztéma-változók nyomon követését is;

c) az 1380/2013/EU rendelet 7. cikkben említett védelmi intézkedések értékeléséhez szükséges információk, ideértve az ökoszisztéma-változók nyomon követését is;

Indokolás

Az állománygazdálkodási terv csak egy a több lehetséges védelmi intézkedés közül. Fontos a hatály kibővítése és a többéves program keretében valamennyi védelmi intézkedés bevonása.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a nem megfelelően adatolt halászati tevékenységekre vonatkozó információigények;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a vészhelyzeti intézkedések befejezéséhez vagy módosításához szükséges adatok, amennyiben azokat korábban az elővigyázatosság elve alapján hozták meg;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a felmérések közötti átfedések elkerülése; valamint

e) a kutatási felmérések közötti átfedések elkerülése; valamint

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a felmérési adatok folytonosságának biztosítása.

f) a felmérési adatok folytonosságának biztosítása és megbízható idősorok biztosításának igénye.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok az uniós jog értelmében jelenleg fennálló adatgyűjtési kötelezettségeiktől függetlenül adatokat gyűjtenek az 508/2014/EU rendelet 18. cikke szerinti operatív program keretében, valamint a többéves uniós programnak és az 508/2014/EU rendelet 21. cikkének megfelelően kidolgozott munkaterv keretében.

1. A tagállamok az uniós jog értelmében jelenleg fennálló adatgyűjtési kötelezettségeiktől függetlenül adatokat gyűjtenek az 508/2014/EU rendelet 18. cikke szerinti operatív program keretében, valamint a többéves uniós programnak és az 508/2014/EU rendelet 21. cikkének megfelelően azon évet megelőző év október 1-ig kidolgozott munkaterv keretében, amelyre a munkaterv vonatkozik, kivéve, ha egy létező tervet továbbra is alkalmazni kell, mely esetben erről a Bizottságot értesítik.

Indokolás

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló rendelet 21. cikke, a határidő pontosítási célú feltüntetése.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) hogyan és mikor lesz szükség az adatokra;

d) milyen formában és mikor kell az adatokat a végfelhasználóknak megadni, figyelembe véve az adatlehívásokra megadott határidőket;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) mely adatokat gyűjtik ellenőrzési célból, és melyeket gyűjtik e rendelet keretében.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok munkatervük kidolgozása során összehangolják erőfeszítéseiket, különösen az ugyanazon tengeri régióban érdekelt más tagállamokkal, hogy ezáltal biztosítsák a kellő és hatékony lefedettséget, illetve elkerüljék az adatgyűjtési tevékenységek közötti átfedéseket.

3. A tagállamok munkatervük kidolgozása során szorosan együttműködnek a regionális hatóságokkal és összehangolják erőfeszítéseiket, különösen az ugyanazon tengeri régióban érdekelt más tagállamokkal, hogy ezáltal biztosítsák a kellő és hatékony lefedettséget, illetve elkerüljék az adatgyűjtési tevékenységek közötti szükségtelen átfedéseket. Az adatgyűjtési tevékenységeknek és módszereknek biztosítaniuk kell, hogy az adatokat regionális szinten össze lehessen hasonlítani és integrálni.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság végrehajtási aktusok révén állapítja meg a nemzeti kapcsolattartók listáját. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti kapcsolattartók tekintetében a lehető legnagyobb átláthatóság érvényesüljön. Ezért a Bizottság a hivatalos listát bármikor módosítható és nyilvánosan elérhető végrehajtási aktusok révén állapítja meg.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) koordinálja a 10. cikkben említett éves jelentés elkészítését;

a) az átláthatóság fokozása érdekében koordinálja a 6. cikkben hivatkozott nemzeti munkatervek és a 10. cikkben említett éves jelentés elkészítését, szoros együttműködésben az érintett regionális hatóságokkal;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) gondoskodik az információk tagállamon belüli továbbításáról; valamint

b) gondoskodik az információk tagállamon belüli, az illetékes hatóságoknak történő továbbításáról; valamint

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) biztosítja a megfelelő szakértők részvételét a Bizottság által szervezett találkozókon, valamint a 8. cikkben említett regionális koordinációs csoportokban.

c) biztosítja a megfelelő szakértők részvételét a Bizottság által szervezett szakértőicsoport-találkozókon, a 20. cikkben említett találkozókon, valamint a 8. cikkben említett regionális koordinációs csoportokban;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) tájékoztatja a halászattal kapcsolatban jogi vagy gazdasági hatáskörrel rendelkező helyi part menti hatóságokat.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti kapcsolattartójuk megfelelően képzett és tapasztalt legyen, elegendő felhatalmazással rendelkezzen a tagállam képviseletéhez a szakértői csoport (2) bekezdés c) pontjában hivatkozott ülésein, és tárgyalhasson a mintavétellel, elemzéssel és tudományos felmérésekkel kapcsolatos feladatmegosztásról.

Indokolás

A múltban több olyan eset is előfordult, hogy a nemzeti kapcsolattartók nem rendelkeztek tárgyalási felhatalmazással, amikor arra szükség volt a munka regionális koordinációs üléseken történő felosztásakor. Fontos annak biztosítása, hogy valamennyi – és ne csak néhány – tagállam rendelkezzen olyan felhatalmazással, amely lehetővé teszi a munka méltányos és időben történő felosztását.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkével összhangban a tagállamok egyeztetik adatgyűjtési tevékenységeiket a többi tagállammal, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy tevékenységeiket összehangolják az ugyanazon régió vizei felett szuverenitással vagy joghatósággal rendelkező harmadik országokkal. Ebből a célból a tagállamok regionális koordinációs csoportot hoznak létre minden tengeri régió vonatkozásában.

1. Az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkével összhangban a tagállamok egyeztetik adatgyűjtési tevékenységeiket a többi tagállammal. Ebből a célból a tagállamok regionális koordinációs csoportot hoznak létre minden tengeri régió vonatkozásában.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Emellett a tagállamok mindent megtesznek fellépéseik azon harmadik országokkal történő koordinálására, amelyek a 3. cikk d) pontjában foglaltak szerint ugyanazon tengeri régióban felségvizekkel vagy joghatósággal rendelkeznek;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Egyértelműen meg kell határozni a regionális koordinációs csoportok szerepét, célját és megbízatását.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 21. cikknek megfelelően a regionális koordinációs csoportok célja a tagállami erőfeszítéseik összehangolása annak érdekében, hogy tovább javítsák az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, hogy együttműködjenek a tudományos tanácsadás megbízhatóságának, és azon nemzetközi tudományos szervek és regionális halászati gazdálkodási szervezetek munkaprogramjai minőségének és munkamódszereinek továbbfejlesztésén, amelyekben az Unió szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt.

Indokolás

Fontos a regionális koordinációs csoportok feladatainak meghatározása, hogy tevékenységeiket megtervezhessék.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A regionális koordinációs csoportok feladata eljárások, módszerek, minőségbiztosítás és minőségellenőrzés kialakítása és végrehajtása az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában és az 5. cikk (4) bekezdésében említett regionális munkatervek, valamint a regionálisan koordinált mintavételi stratégiák kidolgozása céljából történő adatgyűjtés és feldolgozás vonatkozásában.

Indokolás

Fontos a regionális koordinációs csoportok céljának meghatározása, hogy tevékenységeiket rangsorolhassák.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A regionális koordinációs csoportokban tagállami és bizottsági szakértők, valamint az adatok releváns végfelhasználói vesznek részt.

2. A regionális koordinációs csoportokban a nemzeti kapcsolattartók, a tagállamok által kijelölt szakértők és bizottsági szakértők, valamint az adatok releváns végfelhasználói, többek között a tanácsadó testületek és adott esetben az érintett helyi hatóságok képviselői vesznek részt.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A több tengeri régiót is érintő kérdésekről a regionális koordinációs csoportok egymással és a Bizottsággal is egyeztetnek.

4. (A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A regionális koordinációs csoportok a regionális munkaterv tervezete formájában készíthetnek közös ajánlásokat, amelyek az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó eljárásokat, módszereket, minőségbiztosítást és minőségellenőrzést, valamint a regionálisan összehangolt mintavételi módszereket határozzák meg. E közös ajánlások kidolgozása során a regionális koordinációs csoportok figyelembe veszik a HTMGB témába vágó szakvéleményeit. A szóban forgó ajánlásokat be kell nyújtani a Bizottsághoz, hogy az meggyőződjön arról, hogy a közös ajánlások összeegyeztethetők-e e rendelet előírásaival és a többéves uniós tervvel, és adott esetben végrehajtási aktusok révén jóváhagyja a regionális munkatervet.

5. A regionális koordinációs csoportok a regionális munkaterv tervezete formájában közös ajánlásokat készítenek, amelyek az 5. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó eljárásokat, módszereket, minőségbiztosítást és minőségellenőrzést, a regionálisan összehangolt mintavételi módszereket, valamint a tagállamok tudományos felmérésekhez való releváns hozzájárulását határozzák meg. E közös ajánlások kidolgozása során a regionális koordinációs csoportok figyelembe veszik a HTMGB, az ICES és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek témába vágó szakvéleményeit. A Bizottság meggyőződik arról, hogy a közös ajánlások összeegyeztethetők-e e rendelet előírásaival és a többéves uniós tervvel, és adott esetben végrehajtási aktusok révén jóváhagyja a regionális munkatervet.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Amennyiben a Bizottság jóváhagyja a regionális munkatervet, az fölülírja az egyes tagállamok által készített munkatervek megfelelő részeit. A tagállamok ennek megfelelően naprakésszé teszik munkatervüket.

6. Amennyiben a Bizottság jóváhagyja a regionális munkatervet, az fölülírja az egyes tagállamok által készített munkatervek megfelelő részeit. A tagállamok ennek megfelelően, a regionális munkatervben lefedett releváns részek elhagyásával naprakésszé teszik munkatervüket.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság a HTMGB értékelése alapján hagyja jóvá a  munkaterveket  és az azokon a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban végzett módosításokat.

3. A Bizottság a HTMGB értékelése alapján hagyja jóvá a munkaterveket és az azokon a 8. cikk (2) bekezdésével összhangban végzett módosításokat.

 

A Bizottság az 508/2014/EU rendelet 21. cikkének megfelelően az azon évet megelőző év december 31-ig, amelyre a munkaterv vonatkozik végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja a munkaterveket.

 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz munkaterveik megvalósításáról. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a benyújtási eljárás és formátum, valamint az éves jelentések benyújtása és jóváhagyása vonatkozásában alkalmazandó ütemezés meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

1. A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz munkaterveik megvalósításáról. A jelentést legkésőbb a következő referenciaév május 31-ig kell beterjeszteni és nyilvánosságra hozni. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a benyújtási eljárás és formátum, valamint az éves jelentések benyújtása és jóváhagyása vonatkozásában alkalmazandó eltérő ütemezés meghatározása érdekében. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mintavételi helyszínekhez való hozzáférés

A mintavételi helyszínekhez és adatforrásokhoz való hozzáférés

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az adatgyűjtés kapcsán a Bizottság ... [öt évvel e rendelet hatálybalépését követően]-ig egységes európai adatbázist hoz létre az európai szintű adatelemzés egyszerűsítése és megkönnyítése érdekében.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el a következőkre vonatkozó részletes szabályok meghatározása érdekében:

3. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el, amelyek részletes szabályokat határoznak meg a következők tekintetében:

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyénvalóbbnak tűnnek a fontos rendelkezés Parlament általi ellenőrzésének és különösen azoknak a feltételeknek az erősítése érdekében, amelyek mellett a hajók parancsnokai kötelesek a tudományos megfigyelők felvételére és az alternatív adatgyűjtési módszerek elfogadására.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) azok a feltételek, amelyek mellett az uniós halászhajók parancsnokai a (2) bekezdésnek megfelelően kötelesek felvenni a fedélzetre a tudományos megfigyelőket, valamint az alternatív adatgyűjtési módok, továbbá az e feltételek és módszerek tagállami nyomon követésére és a azokról szóló jelentéstételre irányadó szabályok.

b) azok a feltételek, amelyek mellett az uniós halászhajók parancsnokai a (2) bekezdésnek megfelelően kötelesek felvenni a fedélzetre a tudományos megfigyelőket, valamint az alternatív adatgyűjtési módok azon esetekben, amikor megfelelően indokolt okok miatt nem lehetnek jelen megfigyelők a hajón, továbbá az e feltételek és módszerek tagállami nyomon követésére és a azokról szóló jelentéstételre irányadó szabályok.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Indokolás

A 11. cikk (3) bekezdésében javasolt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Nincs szükség a csak a végrehajtási aktusokra vonatkozó vizsgálóbizottsági eljárásra.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Adatgyűjtés tudományos tanácsadás keretében

 

Amennyiben a Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt adatgyűjtési céllal tudományos tanácsot kér egy illetékes tudományos testülettől, arról kellő időben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és továbbítja számukra az adott tudományos testületnek megküldött kérés másolatát.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött, társadalmi és gazdasági vonatkozású adatoktól eltérő törzsadatok meglétének ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 12. cikk a) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

1. A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött, társadalmi és gazdasági vonatkozású adatoktól eltérő törzsadatok meglétének és minőségének ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 12. cikk a) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött társadalmi és gazdasági vonatkozású adatok ellenőrzése céljából a tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság hozzáférjen a 12. cikk b) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

2. A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött társadalmi és gazdasági vonatkozású adatok ellenőrzése céljából a tagállamok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Bizottság hozzáférjen a 12. cikk b) pontjában említett nemzeti számítógépes adatbázisokhoz.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok megállapodást kötnek a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság eredményesen és akadálytalanul hozzáférjen az (1) és (2) bekezdésben említett nemzeti számítógépes adatbázisaikhoz, az egyéb uniós  szabályok által megállapított kötelezettségek sérelme nélkül.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság eredményesen és akadálytalanul hozzáférjen az (1) és (2) bekezdésben említett nemzeti számítógépes adatbázisaikhoz, az egyéb uniós szabályok által megállapított kötelezettségek sérelme nélkül. A Bizottság a tagállamokkal együtt végrehajtási aktusokat fogadhat el e hozzáférés konkrét követelményeinek meghatározására. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Nem indokoltak a tagállamok és a Bizottság közötti kétoldalú megállapodások, mivel az adatgyűjtés uniós hatáskör. Mindazonáltal a Bizottság vizsgálóbizottsági eljárással végrehajtási aktus révén dönthet az adatokhoz a nemzeti jog szerint történő hozzáférés konkrét követelményeiről.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok és a Bizottság biztosítják az információk titkosságát és az adatvédelmi szabályok betartását.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok létrehozzák az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének hatékony végrehajtásához szükséges megfelelő folyamatokat és elektronikus technológiai hátteret, és tartózkodnak attól, hogy a részletes és összesített adatok széles körű terjesztését szükségtelen korlátozásokkal akadályozzák.

1. A tagállamok létrehozzák az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkének hatékony végrehajtásához szükséges megfelelő folyamatokat és elektronikus technológiai hátteret, és a részletes és összesített adatok minél szélesebb körű terjesztése érdekében tartózkodnak a nyilvános hozzáférés szükségtelen korlátozásától.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a végfelhasználók az erre irányuló kérelmük időpontjától számított egy hónapon belül releváns és naprakésszé tett részletes és összesített adatokat kapjanak. Más érdekelt felektől érkező kérelmek esetében a tagállamoknak a kérelem időpontjától számított két hónapon belül kell naprakésszé tenniük és rendelkezésre bocsátaniuk az adatokat.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a végfelhasználók és más érdekelt felek az erre irányuló kérelmük időpontjától számított két hónapon belül releváns és naprakésszé tett részletes és összesített adatokat kapjanak.

 

A (2) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok egy évvel gyűjtésüket és feldolgozásukat követően nyilvánosan elérhetővé teszik a részletes és összesített adatokat.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Amennyiben tudományos publikációhoz kérnek részletes adatokat, a tagállamok az adatgyűjtők szakmai érdekeinek védelmében kiköthetik, hogy az adatok csak az attól az időponttól számított 3 év elteltével tehetők közzé, amelyre vonatkoznak. A tagállamok tájékoztatják a végfelhasználókat és a Bizottságot bármilyen ilyen döntésről és annak okairól.

4. Amennyiben lektorált tudományos publikációhoz kérnek részletes adatokat, a tagállamok az adatgyűjtők szakmai érdekeinek védelmében kiköthetik, hogy az adatok csak az attól az időponttól számított 3 év elteltével tehetők közzé, amelyre vonatkoznak. A tagállamok tájékoztatják a végfelhasználókat és a Bizottságot bármilyen ilyen döntésről és annak okairól.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kompatibilis adattárolási- és adatcsere-rendszerek

Az adattárolás és az adatcsere harmonizálását lehetővé tevő kompatibilis rendszerek

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A költségek csökkentése, valamint a végfelhasználók és más érdekelt felek adatokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében a tagállamok, a Bizottság, a tudományos tanácsadó testületek és adott esetben a megfelelő végfelhasználók együttműködnek kompatibilis adattárolási- és adatcsere-rendszerek kidolgozása érdekében, figyelembe véve a 2007/2/EK irányelv előírásait. E rendszereknek támogatniuk kell az információk más érdekelt felek felé történő terjesztését is. A 8. cikk (6) bekezdésében említett regionális munkatervek megfelelő alapot szolgáltathatnak az ilyen rendszerekről való megállapodásokhoz.

1. A költségek csökkentése, valamint a végfelhasználók és más érdekelt felek adatokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében a tagállamok, a Bizottság, a tudományos tanácsadó testületek és adott esetben a megfelelő végfelhasználók együttműködnek az adattárolás és az adatcsere harmonizálását lehetővé tevő kompatibilis rendszerek kidolgozása érdekében, figyelembe véve a 2007/2/EK irányelv előírásait. E rendszereknek támogatniuk kell az információk más érdekelt felek felé történő terjesztését is. A 8. cikk (6) bekezdésében említett regionális munkatervek megfelelő alapot szolgáltathatnak az ilyen rendszerekről való megállapodásokhoz.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha valamely tagállam a 16. cikk (4) bekezdése  alapján megtagadja az adatszolgáltatást, a végfelhasználó kérheti a Bizottságtól az elutasítás felülvizsgálatát. Amennyiben a Bizottság megítélése szerint az adatszolgáltatás megtagadása nem kellően indokolt, megkövetelheti a tagállamtól, hogy az adatokat egy hónapon belül bocsássa a végfelhasználó rendelkezésére.

Ha valamely tagállam a 16. cikk (4) bekezdése alapján megtagadja a kérést követő hat hónapon belüli adatszolgáltatást, a végfelhasználó egy hónapon belül kérheti a Bizottságtól az elutasítás felülvizsgálatát. Amennyiben a Bizottság egy hónapon belüli megítélése szerint az adatszolgáltatás megtagadása nem kellően indokolt, megkövetelheti a tagállamtól, hogy az adatokat egy hónapon belül bocsássa a végfelhasználó rendelkezésére.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok és a Bizottság összehangolják erőfeszítéseiket és együttműködnek annak érdekében, hogy tovább javítsák  az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, ezáltal továbbfejlesztve  a tudományos tanácsadás megbízhatóságát, a nemzetközi tudományos szervek és azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek munkaprogramjainak minőségét és munkamódszereit, amelyekben az Unió  szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt .

1. A tagállamok, illetve az illetékességgel rendelkező régiók és a Bizottság összehangolják erőfeszítéseiket és együttműködnek annak érdekében, hogy tovább javítsák  az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, ezáltal továbbfejlesztve a tudományos tanácsadás megbízhatóságát, a nemzetközi tudományos szervek és azon regionális halászati gazdálkodási szervezetek munkaprogramjainak minőségét és munkamódszereit, amelyekben az Unió  szerződő félként vagy megfigyelőként vesz részt.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. E rendelet hatálybalépése után öt évvel a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és működéséről.

2. E rendelet hatálybalépése után három évvel a Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és működéséről.

Indokolás

Mivel az adatgyűjtési keretrendszerről szóló rendeletnek ez az első felülvizsgálata, a rendelet végrehajtásának és működésének első nyomon követését öt évnél korábban kell elvégezni.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottságnak a 4., a 16. és a 17. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól.

2. A Bizottságnak a 4., a 11., a 16., és a 17. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól.

Indokolás

Technikai kiigazítás egy új hivatkozással. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás szerint a hatáskör átruházása egységesen 5 éves időtartamra adható.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4., a 16. és a 17. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4., a 11., a 16. és a 17. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

Technikai kiigazítás egy új hivatkozással.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 4., a 16. és a 17. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról szóló értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

5. A 4., a 11., a 16. és a 17. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról szóló értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

Technikai kiigazítás egy új hivatkozással.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

A 199/2008/EK rendelet 3. cikkében említett, 2016. december 31-ig hatályos közösségi program legfeljebb egy évre automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Bizottság 2016. december 31-ig nem tudja elfogadni az e rendelet 4. cikkében említett többéves uniós programot.

Indokolás

A korábbi keretrendszer szerinti közösségi program automatikus 3 éves meghosszabbítását megelőzendő, ha a Bizottság nem tudná elfogadni az új többéves programot, alapvető jelentőségű átmeneti intézkedések meghatározása, és az automatikus megújítás potenciális hatásának mérséklése.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref. D(2016)4243

Alain Cadec

a Halászati Bizottság elnöke

ASP 13E205

Brüsszel

Tárgy:   A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

  (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 104. cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 58. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A Jogi Szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – és a javaslat szövegezőjének ajánlásait tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2016. január 28-i ülésén a Jogi Bizottság 24 támogató szavazattal, egyhangúlag úgy döntött(4), hogy azt javasolja a Halászati Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

 

    Brüsszel, 2015.12.17.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:AZ EURÓPAI PARLAMENT

          A TANÁCS

          A BIZOTTSÁG

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról (átdolgozás)

COM(2015) 294 final of 18.6.2015 - 2015/0133 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2015. október 21-én és november 12-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által előterjesztett fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések(5) alkalmával a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította az alábbiakat:

1. Az első bevezető hivatkozásban a „(2)” számozást a kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak közé kellett volna tenni a cikk „43.” számozásával együtt.

2. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a 199/2008/EK rendelet (8), (9), (10), (19), (21) és (23) preambulumbekezdéseinek javasolt törlését;

– a (24) preambulumbekezdésben a „továbbíthatóak” szónak a „rendelkezésre bocsáthatóak” szavakkal, a „vég” szónak az „adat” szóval és az „A tudományos közösségnek” szavaknak a „Minden adatfelhasználónak” szavakkal való javasolt felváltását, valamint a „korlátozás nélkül” szavakkal való javasolt kiegészítést;

– a (25) preambulumbekezdésben a „-kal való gazdálkodás” szavaknak a „kezelőinek szóló tudományos tanácsadás” szavakkal és az „a konkrét kérdések megoldása” szavaknak az „az igényeik megválaszolása” szavakkal való javasolt felváltását, valamint a „kezelőinek” szót (amelyet a kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak közé tettek), illetve a teljes harmadik mondatot (amelyet kettős áthúzással jelöltek);

– a 3. cikk c) pontjában a „szabadidős vagy sportolási célú” szavak javasolt törlését;

– a 3. cikk d) pontjában az „a 2004/585/EK tanácsi határozat I. mellékletében” hivatkozásnak az „az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében” új hivatkozással való javasolt felváltását, valamint a „vagy az 5. cikk (6) bekezdésében említett végrehajtási aktusban meghatározott terület” szavakkal történő javasolt kiegészítést;

– a 199/2008/EK rendelet 2. cikke j) pontjának javasolt törlését;

– az átdolgozásra irányuló szövegtervezet 9. cikkének (3) bekezdésében az „és a saját szolgálatai által elvégzett költségfelmérés” szavak javasolt törlését;

a 10. cikk (1) bekezdésének teljes szövegét, az első és második mondatot;

– a 199/2008/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdése c) pontjának javasolt törlését;

– az átdolgozásra irányuló szövegtervezet 11. cikke (1) bekezdésének teljes szövegét;

– a 199/2008/EK rendelet 11. cikkének (1), (2) és (4) bekezdéseinek javasolt törlését;

– az átdolgozásra irányuló szövegtervezet 11. cikkének (2) bekezdésében az „a tengeri megfigyelési rendszer keretében működő és az adott nemzeti program végrehajtásáért felelős szerv által kijelölt mintavevő személyeket” szavaknak az „a tudományos megfigyelőket” szavakkal való javasolt felváltását;

– a 199/2008/EK rendelet 12. cikkének javasolt törlését;

– az átdolgozásra irányuló szövegtervezet 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjában az „és a 8. cikkben említett regionális koordinációs csoportok” szavakkal történő javasolt kiegészítést;

– a címben és a 19. cikk (2) és (3) bekezdésében a „vég” szónak az „adat” szóval való javasolt felváltását;

– a 19. cikk (1) bekezdésének bevezető szövegében az „Az adat végfelhasználók” szavaknak az „Az adatfelhasználók” szavakkal történő javasolt felváltását;

– a 21. cikk (1) bekezdésében „az adatok minőségét, időszerűségét és az általuk biztosított lefedettséget, ezáltal továbbfejlesztve” szavakat;

– a 199/2008/EK rendelet 25. cikkének javasolt törlését;

– az átdolgozásra irányuló szövegtervezet 24. cikkének teljes szövegét.

Ezért a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer létrehozása a halászati ágazatban, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatása (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.6.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

6.7.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marco Affronte

26.8.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2015

14.1.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

19.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

Benyújtás dátuma

25.4.2016

(1)

HL C 13., 2016.1.15., 201. o.

(2)

HL C 120., 2016.4.5., 40. o.

(3)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

(4)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

(5)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat