VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

25.4.2016 - (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) - ***I

Commissie visserij
Rapporteur: Marco Affronte
(Herschikking – artikel 104 van het Reglement)


Procedure : 2015/0133(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0150/2016
Ingediende teksten :
A8-0150/2016
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

(COM(2015)0294 – C8‑0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0294),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0160/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 september 2015[1],

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 10 februari 2016[2],

–  gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[3],

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A8‑0150/2016),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Het gemeenschappelijk visserijbeleid is hervormd bij Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad21. In de artikelen 2 en 25 van die verordening zijn de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de vereisten voor gegevensverzameling in de visserijsector vastgelegd. Daarnaast is bij Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad22 de structuur van de financiële steun voor de activiteiten van de lidstaten op het gebied van gegevensverzameling gewijzigd.

(2) Het gemeenschappelijk visserijbeleid is hervormd bij Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad21. In de artikelen 2 en 25 van die verordening zijn de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de vereisten voor gegevensverzameling in de visserijsector vastgelegd. Daarnaast is bij Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad22 de structuur van de financiële steun voor de activiteiten van de lidstaten op het gebied van de verzameling van visserijgegevens gewijzigd.

__________________

__________________

21 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

21 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

22 Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).

22 Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Om praktische redenen en voor de uitwisseling van informatie moet er één Europees register worden aangelegd voor het verzamelen, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) Er moeten prioriteiten worden vastgesteld en gegevens worden verzameld op een manier waarmee de kwaliteit van de vergaarde informatie gewaarborgd is. De reikwijdte van het kader voor gegevensverzameling moet worden uitgebreid tot alle vloten of er moet ernstig worden overwogen de nodige werkzaamheden uit te voeren om de toestand van belangrijke visbestanden te beoordelen, waarbij altijd eerst een kosten-batenanalyse moet worden uitgevoerd en waarbij naar vereenvoudiging moet worden gestreefd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De definitie van "recreatievisserij" moet alle niet-commerciële visserijen, ongeacht het specifieke doel ervan, omvatten, zodat alle visserijen met een mogelijke invloed op de visbestanden eronder vallen.

(9) De definitie van "recreatievisserij" moet alle niet-commerciële visserijen, ongeacht het specifieke doel ervan, omvatten, zodat alle visserijen met een mogelijke invloed op de visbestanden en de ecosystemen eronder vallen, om ervoor te zorgen dat bij het visserijbeheer ten volle rekening wordt gehouden met de impact en de sociaaleconomische waarde van die vorm van visserij.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Er is behoefte aan volledige, betrouwbare, alomvattende en geharmoniseerde gegevens over recreatievisserij om te kunnen bepalen wat het effect daarvan is op bestanden en ecosystemen, en om in de grootst mogelijke mate rekening te kunnen houden met dat effect bij het beheer van visserij op regionaal niveau.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) De definitie van "eindgebruikers" moet worden afgestemd op de definitie van "eindgebruikers van wetenschappelijke gegevens" in Verordening (EU) nr. 1380/2013 en ook wetenschappelijke organen die belang hebben bij de milieuaspecten van het visserijbeheer, moeten onder die definitie vallen.

(10) De definitie van "eindgebruikers" moet worden afgestemd op de definitie van "eindgebruikers van wetenschappelijke gegevens" in Verordening (EU) nr. 1380/2013 en ook wetenschappelijke organen en organisaties zonder winstoogmerk die belang hebben bij de milieuaspecten van het visserijbeheer, moeten onder die definitie vallen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De gegevensbehoeften van de eindgebruikers moeten worden omschreven en er moet worden gespecificeerd welke gegevens krachtens deze verordening moeten worden verzameld. Die gegevens moeten onder meer betrekking hebben op de impact van de visserij op ecosystemen en op de duurzaamheid van aquacultuur. Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, moet er ook voor worden gezorgd dat de op grond van deze verordening verzamelde gegevens niet ook op grond van andere EU-wetgeving worden verzameld.

(13) De gegevensbehoeften van de eindgebruikers moeten worden omschreven en er moet worden gespecificeerd welke gegevens krachtens deze verordening moeten worden verzameld. Die gegevens moeten onder meer betrekking hebben op de impact van de visserij op ecosystemen en op de duurzaamheid van aquacultuur alsmede op de sociaaleconomische aspecten van de visserij en de aquacultuur. Om de administratieve lasten te vereenvoudigen en tot een minimum te beperken, moet er ook voor worden gezorgd dat de op grond van deze verordening verzamelde gegevens niet ook op grond van andere EU-wetgeving worden verzameld.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Het is passend om de beschikbaarheid van gegevens nauwer af te stemmen op de beheersbehoeften, maar er moet tevens op worden toegezien dat kosten-baten- of kosten-nutsanalyses de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens niet in het gedrang brengen. Voor bepaalde gegevens kunnen inspecties op zee niet worden vervangen door goedkopere methodes.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Ten minste in een aantal lidstaten wordt de vurige wens gekoesterd – tot uitdrukking gebracht door wetenschappers en eindgebruikers – om op grond van Verordening (EG) nr. 1224/2009 te beschikken over volledig betrouwbare gegevens. In bepaalde gevallen kunnen controlegegevens niet worden aangewend voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, omdat de controlevoorschriften niet correct zijn uitgevoerd. De lidstaten moeten besluiten of ze in hun werkprogramma's met het oog op wetenschappelijk onderzoek gegevens opnemen die normaalgesproken onder die verordening vallen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Om de uitvoering van de activiteiten van de lidstaten op het gebied van gegevensverzameling te kunnen verifiëren, is het noodzakelijk dat de lidstaten aan de Commissie verslag uitbrengen in een voorgeschreven format.

(19) Om de uitvoering van de activiteiten van de lidstaten op het gebied van gegevensverzameling te kunnen verifiëren, is het noodzakelijk dat de lidstaten aan de Commissie verslag uitbrengen in een duidelijk gedefinieerd format waarmee de administratieve rompslomp wordt beperkt.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) In het licht van de doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid om de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven en om de eindgebruikers beter te betrekken bij de gegevensverzameling, moet de regionale samenwerking in plaats van in een enkele vergadering plaatsvinden als continu proces onder de coördinatie van regionale coördinatiegroepen voor elke mariene regio.

(21) Aangezien in het gemeenschappelijk visserijbeleid bijzonder belang wordt gehecht aan het verzamelen en doorgeven van gegevens zodat het beheer van de visserij kan worden gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke kennis, moeten er duidelijke, betrouwbare en nauwkeurige gegevens verzameld worden over vloten en hun visserijactiviteiten, over de gevolgen daarvan voor het milieu en over teruggooi, in overeenstemming met correcte en gestandaardiseerde statistische beginselen en zodat ondernemingen in de visserijsector kunnen worden geanalyseerd vanuit economisch oogpunt.

Motivering

Alvorens de controle op de regionale verzameling van gegevens aan regionale coördinatieorganen toe te wijzen, moet er een aantal essentiële aspecten, zoals de samenstelling van deze organen, hun taken en de geldigheid van hun afspraken, worden gedefinieerd.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) Omwille van de juiste afstemming met soortgelijke beleidsmaatregelen op het gebied van gegevensverzameling, vooral wat betreft de te hanteren methodes en de te verwezenlijken kwaliteits- en betrouwbaarheidsdoelstellingen, moeten de lidstaten de Europese praktijkcode voor statistieken en het referentiekader voor kwaliteitsborging van het Europees statistisch systeem toepassen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 ter) De reikwijdte van het kader voor gegevensverzameling moet worden uitgebreid tot alle vloten.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quater) Het is van essentieel belang dat de gegevensverzamelaars hun werkzaamheden plannen in overleg met de regionale eindgebruikers van de gegevens, om te garanderen dat de verzamelde gegevens zo relevant mogelijk zijn.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 quinquies) Beoordelingen van visbestanden die van fundamenteel belang zijn voor wetenschappelijk advies over duurzame vangstniveaus zijn afhankelijk van kwalitatief hoogwaardige gegevens. Gegevens zijn echter vaak het product van onvolledige en onnauwkeurige verslaglegging, wat onder andere toe te schrijven is aan het feit dat de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) en bepaalde vangsten uit de recreatievisserij niet worden opgenomen in de beoordelingen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 sexies) Er moeten kwalitatief hoogwaardige gegevens met betrekking tot de aanlandingsverplichting worden verzameld, beheerd en gebruikt om de doeltreffende tenuitvoerlegging van de aanlandingsverplichting te controleren en te beoordelen en de gegevensverzameling in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het herziene gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Er moet volledig worden nagegaan wat de gegevensbehoeften voor de ondersteuning van de aanlandingsverplichting zijn. Er is een specifieke strategie voor de korte en middellange termijn nodig om het alomvattende gebruik van controle- en monitoringsinstrumenten voor de tenuitvoerlegging van de aanlandingsverplichting mogelijk te maken. In die strategie moet rekening worden gehouden met de behoefte aan gegevens voor de tenuitvoerlegging van de aanlandingsverplichting, voor capaciteitsopbouw in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties met het oog op het gebruik van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van technische infrastructuur.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 septies) De rol en de structuur van regionale coördinatiegroepen moeten versterkt worden, zodat deze groepen in de toekomst misschien wel een juridische status kunnen krijgen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 octies) Regionale coördinatiegroepen moeten werken aan de oprichting van regionale supranationale databanken en daartoe alle nodige voorbereidende stappen ondernemen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 nonies) Een van de doelstellingen van deze verordening is nauwere regionale samenwerking, in overeenstemming met de regionalisering van het GVB, met name via de regionale coördinatiegroepen. In dat opzicht is het nodig de procedures voor de verzameling, analyse en beschikbaarheid van gegevens voor eindgebruikers in de verschillende mariene regio's te harmoniseren. Het is tot nu toe moeilijk geweest dit te verwezenlijken, vooral als lidstaten en derde landen moeten samenwerken in het kader van activiteiten die van belang zijn voor de regionale coördinatiegroepen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 decies) Voor de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/56/EG moeten er kwalitatief hoogwaardige gegevens worden verzameld over onbedoelde vangsten van beschermde soorten (bijvoorbeeld zeevogels, zeezoogdieren en schildpadden) en over de gevolgen van de visserij voor habitats, kwetsbare mariene gebieden en voedselketens.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 undecies) De teruggooiplannen zullen nieuwe, uitgebreide en frequente gegevens opleveren. Die nieuwe gegevens moeten ten volle worden benut voor het duurzame beheer van de visserij en voor de evaluatie en monitoring van bestanden en ecosystemen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 duodecies) Ongeveer de helft van alle aanlandingen uit de Europese Atlantische Oceaan en de Oostzee onder exclusief Europees beheer wordt momenteel gehaald uit bestanden waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. In de wateren van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, die worden beheerd door de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee, stamt ongeveer 80 % van de aanlandingen uit bestanden waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Motivering

Studie van het Europees Parlement, Beleidsafdeling, Data deficient fisheries in the EU waters (Visserij in wateren van de EU waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn), Europese Unie, juni 2013.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 terdecies) In overeenstemming met de recente aanbevelingen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee, moet de Middellandse Zee niet worden beschouwd als één homogene mariene regio: het westelijke en centrale deel, de Adriatische Zee, de Zwarte Zee en het oostelijke deel zijn vier subregio's die geografisch, oceanografisch en ecologisch van elkaar verschillen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 terdecies) Er moeten gegevens worden verzameld over bijvangsten van beschermde soorten, zoals zeevogels, zeezoogdieren en schildpadden, en over de gevolgen van de visserij voor habitats, kwetsbare mariene gebieden en het ecosysteem, teneinde de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/56/EG te waarborgen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) De lidstaten moeten bepalen op welke manier zij gegevens verzamelen, maar om gegevens op regionaal niveau met elkaar te kunnen combineren, moeten de lidstaten op regionaal niveau minimumeisen voor de kwaliteit, dekking en compatibiliteit van gegevens overeenkomen. Wanneer er algemene overeenstemming is bereikt over de methodes op regionaal niveau, moeten de regionale coördinatiegroepen een regionaal werkprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie.

(22) De lidstaten moeten bepalen op welke manier zij gegevens verzamelen, maar om gegevens op regionaal niveau zinvol met elkaar te kunnen combineren, moeten de lidstaten op regionaal niveau minimumeisen voor de kwaliteit, dekking en compatibiliteit van gegevens overeenkomen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat waterbekkens in sommige regio's samen met derde landen worden beheerd, die soevereiniteit of rechtsmacht hebben over wateren in die regio. Wanneer er algemene overeenstemming is bereikt over de methodes op regionaal niveau, moeten de regionale coördinatiegroepen op basis van die overeenstemming een regionaal werkprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie. Hiertoe moeten de doelstellingen, de samenstelling, de taken en de bevoegdheden van de voorgestelde regionale coördinatiegroepen duidelijk worden gedefinieerd, evenals de rol van de instanties die belast zijn met de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis) Met betrekking tot de activiteiten van regionale coördinatiegroepen moet nauwer worden samengewerkt tussen lidstaten en derde landen die soevereiniteit of rechtsmacht over wateren in dezelfde regio hebben om het verzamelen, verwerken en uitwisselen van gegevens en de procedures voor de toegang tot die gegevens zo veel mogelijk te harmoniseren.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) EU-wetgeving mag niet langer in detail bepalen welke methodes moeten worden toegepast voor gegevensverzameling. Bepalingen met betrekking tot specifieke methodes voor gegevensverzameling moeten daarom worden vervangen door een beschrijving van het proces waarmee die methodes zullen worden bepaald. Dat proces moet hoofdzakelijk inhouden dat de lidstaten en de gebruikers van gegevens samenwerken in regionale coördinatiegroepen en dat de validering door de Commissie gebeurt aan de hand van de door de lidstaten ingediende werkprogramma's.

(23) EU-wetgeving mag niet langer tot in de kleinste details bepalen welke methodes moeten worden toegepast voor gegevensverzameling. Bepalingen met betrekking tot specifieke methodes voor gegevensverzameling moeten daarom worden vervangen door een beschrijving van het proces waarmee die methodes zullen worden bepaald. Dat proces moet in overeenstemming zijn met de minimumvereisten van de Unie inzake de kwaliteit, dekking en compatibiliteit van de gegevens en moet hoofdzakelijk inhouden dat de lidstaten en de gebruikers van gegevens samenwerken in regionale coördinatiegroepen en dat de validering door de Commissie gebeurt aan de hand van de door de lidstaten ingediende werkprogramma's.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) De gegevens als bedoeld in de onderhavige verordening moeten worden opgenomen in nationale geautomatiseerde gegevensbanken, zodat zij toegankelijk zijn voor de Commissie en beschikbaar kunnen worden gesteld aan de gebruikers van de gegevens. Het is in het belang van alle gebruikers van gegevens dat geanonimiseerde gegevens zonder beperkingen beschikbaar moeten zijn voor partijen die belang hebben bij de analyse van dergelijke gegevens.

(24) De gegevens als bedoeld in deze verordening moeten worden opgenomen in openbaar toegankelijke nationale geautomatiseerde gegevensbanken, zodat zij toegankelijk zijn voor de Commissie en beschikbaar kunnen worden gesteld aan de gebruikers van de gegevens. Het is in het belang van alle gebruikers van gegevens dat geanonimiseerde gegevens zonder beperkingen beschikbaar moeten zijn voor partijen die belang hebben bij de analyse van dergelijke gegevens.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis) Er mag niet worden vergeten dat een soort die momenteel niet onder een beschermingsprogramma valt, in de toekomst prioritair kan worden. Er moeten dan ook tijdreeksen beschikbaar zijn voor doeltreffende wetenschappelijke monitoring van de toestand van de visbestanden.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 ter) De frequentie van gegevensverzameling is verlaagd, wat van invloed kan zijn op de monitoring en het opstellen van reeksen, met name voor gegevens die snel kunnen veranderen en een grote impact hebben op de beheersmaatregelen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis) Er moet worden gewezen op het belang van wetenschappelijke inspecties voor de evaluatie van de toestand van visbestanden, vooral in de Middellandse Zee, waar het vanwege de overwegend gemengde visserij moeilijk is wetenschappelijke evaluaties uit te voeren op basis van de monitoring van de commerciële visserij, die vaak een vertekend beeld geeft als gevolg van gebrekkige of verkeerde verslaglegging.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 ter) Er moet nader wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd om de toestand van de visbestanden te beoordelen, vooral in de Middellandse Zee waar de toestand van de visbestanden verbeterd moet worden en waar het vanwege de overwegend gemengde visserij moeilijk is wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op basis van de monitoring van de commerciële visserij.

Motivering

In het Middellandse Zeegebied worden specifieke onderzoeksprogramma's op zee uitgevoerd en is er een strategie ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens door waarnemers in de belangrijkste havens en vismarkten, en daarom moet het amendement van de rapporteur worden verduidelijkt.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 quater) In het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan worden er 19 wetenschappelijke inspecties uitgevoerd in het huidige kader voor gegevensverzameling, terwijl er zowel in de Middellandse Zee als in de Zwarte Zee slechts twee inspecties plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om het aantal wetenschappelijke inspecties die worden uitgevoerd in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee te verhogen.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 quinquies) Er moet voor zover mogelijk worden gewaarborgd dat er voldoende wetenschappelijke studies worden verricht en dat deze worden uitgevoerd in overeenstemming met de behoeften in elk van de visserijgebieden, zodat de kennis over hun visserijbestanden kan worden verbeterd en er geput kan worden uit het beste beschikbare wetenschappelijk onderzoek om te beoordelen welke vormen van beheer het meest geschikt zijn voor elk van die gebieden.

Motivering

Het gaat er niet zozeer om dat het aantal momenteel uitgevoerde inspecties wordt vermeld, als wel dat de lidstaten de methoden kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 sexies) Indien het bij gebrek aan toereikende gegevens niet mogelijk is de specifieke streefcijfers voor de maximale duurzame opbrengst te bepalen, voorzien de meerjarenplannen in het kader van het GVB in op de voorzorgsbenadering gebaseerde maatregelen, die ten minste een vergelijkbaar niveau van instandhouding van de bestanden in kwestie garanderen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis) Er moet worden gewezen op het belang van sociaaleconomische gegevens voor de sectoren visserij en de aquacultuur, en de harmonisatie van die gegevens kan op de middellange termijn bijdragen tot meer harmonisatie en de versterking van de sociale regels in die sectoren.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Er moet worden verzekerd dat eindgebruikers binnen relatief korte termijnen van gegevens worden voorzien, aangezien zij tijdig advies moeten kunnen verlenen om duurzame visserijen mogelijk te maken. Ook andere belanghebbenden moeten erop kunnen rekenen dat zij binnen een bepaalde termijn gegevens ontvangen.

(28) Er moet worden verzekerd dat eindgebruikers snel en op een gestandaardiseerde manier van duidelijk gecodificeerde gegevens worden voorzien die een snelle respons mogelijk maken, aangezien zij tijdig advies moeten kunnen verlenen om duurzame visserijen mogelijk te maken. Ook andere belanghebbenden moeten erop kunnen rekenen dat zij binnen een bepaalde termijn gegevens ontvangen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) De vertrouwelijkheid van de informatie die wordt verkregen bij de samenstelling van primaire gegevens moet worden gewaarborgd, waarbij ook de regels inzake gegevensbescherming moeten worden opgevolgd.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis) Met het oog op vereenvoudiging en rationalisering moet de te verzamelen informatie worden geselecteerd aan de hand van de waarde ervan, de vraag ernaar en de impact die de analyse ervan kan hebben.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 ter) Er moet worden gewezen op het belang van criteria voor het verzamelen van informatie, waarbij rekening wordt gehouden met het nut ervan, de vraag ernaar, en de economische relevantie en de sociale impact die de analyse van de informatie kan hebben.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 quater) Om bij te dragen aan een grotere zichtbaarheid van de rol van vrouwen in de visserijsector dient de gendervariabele in aanmerking te worden genomen bij het verzamelen van gegevens over natuurlijke personen, met name de gegevens die in artikel 5, lid 2, onder d), e) en f) van onderhavige verordening worden vermeld en die betrekking hebben op de sociaaleconomische aspecten van de visserij, de aquacultuur en de verwerking van visserijproducten.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het, teneinde de fundamentele doelstelling van een betere kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van gegevens in de visserijsector, noodzakelijk en passend een kader voor gegevensverzameling, ‑beheer en ‑gebruik vast te stellen. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken,

(34) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het, teneinde de fundamentele doelstelling van een betere kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van gegevens in de visserijsector, noodzakelijk en passend een kader en algemene richtsnoeren voor gegevensverzameling, ‑beheer en ‑gebruik vast te stellen met voldoende flexibiliteit in de methoden voor de toepassing ervan, zodat rekening kan worden gehouden met de bijzonderheden van elk geval. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In deze verordening worden regels vastgesteld inzake de verzameling, het beheer en het gebruik van biologische, technische, milieugerelateerde, sociale en economische gegevens betreffende de visserijsector in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

1. Om bij te dragen aan de verwezenlijking van de in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 vermelde doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid, worden in deze verordening regels vastgesteld inzake de verzameling, het beheer en het gebruik van biologische, technische, milieugerelateerde, sociale en economische gegevens betreffende de visserijsector als bepaald in artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor gegevens die op grond van andere rechtshandelingen dan de onderhavige moeten worden verzameld, worden in deze verordening slechts regels voor het gebruik van die gegevens vastgesteld.

2. Voor gegevens die op grond van andere rechtshandelingen in verband met visserijbeheer moeten worden verzameld, worden in deze verordening slechts regels voor het gebruik van die gegevens vastgesteld.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) "recreatievisserij": niet-commerciële visserijactiviteiten waarmee de levende aquatische rijkdommen worden geëxploiteerd;

c) "recreatievisserij": niet-commerciële visserijactiviteiten waarmee de mariene levende aquatische rijkdommen worden geëxploiteerd voor recreatieve, toeristische of sportieve doeleinden;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) "mariene regio": een geografisch gebied als omschreven in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013, een door de regionale organisaties voor visserijbeheer ingesteld gebied of een in de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 5, lid 6, omschreven gebied;

d) "mariene regio": een geografisch gebied als omschreven in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 of een door de regionale organisaties voor visserijbeheer ingesteld gebied;

Motivering

In artikel 5, lid 6 wordt niet verwezen naar een uitvoeringshandeling. Daarnaast lijkt het om verwarring te voorkomen efficiënter om vast te houden aan de term "mariene regio", zoals overeengekomen in Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het GVB, en al eerder gedefinieerd door regionale organisaties voor visserijbeheer.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vaststelling van meerjarenprogramma's van de Unie

Vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie

Motivering

Er zal slechts één programma van kracht zijn voor de Unie. Dit neemt niet weg dat de Commissie wijzigingen mag aanbrengen in het programma.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen aan te nemen tot vaststelling van meerjarenprogramma's van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, technische, milieugerelateerde, sociale en economische gegevens betreffende de visserijsector.

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen aan te nemen tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Unie voor de verzameling en het beheer van biologische, technische, milieugerelateerde, sociale en economische gegevens betreffende de visserijsector.

Motivering

Er zal slechts één programma van kracht zijn voor de Unie. Dit neemt niet weg dat de Commissie wijzigingen mag aanbrengen in het programma.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De meerjarenprogramma's van de Unie worden vastgesteld na raadpleging van de in artikel 8 bedoelde regionale coördinatiegroepen, het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) en eventuele andere betrokken wetenschappelijke adviesorganen.

2. Er wordt een meerjarenprogramma van de Unie vastgesteld na raadpleging van de in artikel 8 bedoelde regionale coördinatiegroepen, het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) en eventuele andere betrokken wetenschappelijke adviesorganen.

Motivering

Er zal slechts één programma van kracht zijn voor de Unie. Dit neemt niet weg dat de Commissie wijzigingen mag aanbrengen in het programma.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de informatiebehoeften voor het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

a) de informatiebehoeften voor het beheer en de efficiënte tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid, met inbegrip van de behoeften van het op ecosystemen gebaseerde visserijbeheer, de gevolgen van recreatievisserij en de behoeften van het GVB, indien die informatiebehoeften overlappen met andere rechtshandelingen, zoals de kaderrichtlijn mariene strategie, het geïntegreerde maritieme beleid en de vogel- en habitatrichtlijn;

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de behoefte aan en relevantie van gegevens voor besluiten op het vlak van visserijbeheer en de bescherming van het ecosysteem, met inbegrip van kwetsbare soorten en habitats;

b) de behoefte aan en relevantie van volledige, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens voor besluiten op het vlak van visserijbeheer en de bescherming van ecosystemen, met inbegrip van kwetsbare soorten en habitats;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) de behoefte aan geharmoniseerde en op correcte en gestandaardiseerde statistische beginselen gebaseerde gegevens die het mogelijk maken de impact ervan op ecosystemen en visbestanden te beoordelen en waarmee rekening wordt gehouden bij het beheer op regionaal niveau;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) bestaande tijdreeksen;

e) bestaande tijdreeksen en de noodzaak om onderbrekingen in de chronologische volgorde van de gegevens te voorkomen,

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de noodzaak om overlapping bij de gegevensverzameling te vermijden;

f) de noodzaak om vereenvoudiging aan te brengen en overlapping bij de gegevensverzameling te vermijden;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis) de noodzaak om gegevens te verzamelen over visserijsectoren waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f ter) de noodzaak om informatie te verzamelen over vloten die tot dusver niet zijn behandeld;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In de meerjarenprogramma's van de Unie wordt het volgende vastgelegd:

1. In het meerjarenprogramma van de Unie wordt het volgende vastgelegd:

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) gegevensvereisten om de doelstellingen van artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 te bereiken;

a) een gedetailleerde lijst van de gegevensvereisten om de doelstellingen van de artikelen 2, 6, 9 en 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 te bereiken;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) drempels op basis van visserijactiviteiten waaronder de lidstaten geen gegevens hoeven te verzamelen of onderzoekssurveys hoeven te verrichten.

c) drempels op basis van visserij- en aquacultuuractiviteiten waaronder het niet verplicht is voor de lidstaten om gegevens te verzamelen of onderzoekssurveys te verrichten.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) biologische gegevens inzake de vangsten of bijvangsten van alle bestanden door commerciële en, waar van toepassing, recreatievisserijen in uniale en niet-uniale wateren, om een ecosysteemgebaseerd beheer en een ecosysteemgebaseerde instandhouding, die nodig zijn voor de werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid, mogelijk te maken;

a) biologische gegevens inzake de vangsten of bijvangsten van alle bestanden door commerciële en, waar van toepassing, recreatievisserijen in uniale en niet-uniale wateren, met inbegrip van diadrome vissoorten van commercieel belang, om een ecosysteemgebaseerd beheer en een ecosysteemgebaseerde instandhouding, die nodig zijn voor de werking van het gemeenschappelijk visserijbeleid, mogelijk te maken;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) gegevens over visbestanden en de instandhouding en het beheer ervan;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter) de kwantificeerbare doelstellingen die vereist zijn voor de tenuitvoerlegging van de meerjarenplannen als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1380/2013, zoals het visserijsterftecijfer en de paaibiomassa;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) gegevens over het ecosysteem om de impact van de visserijen van de Unie op het mariene ecosysteem in uniale en niet-uniale wateren te beoordelen, met inbegrip van gegevens over de bijvangst van niet-doelsoorten, met name van soorten die worden beschermd in het kader van het internationale of het Unierecht, gegevens over de gevolgen van de visserij voor mariene habitats en gegevens over de gevolgen van de visserij voor voedselketens;

b) gegevens over het ecosysteem om de impact van de visserijen van de Unie op het mariene ecosysteem in uniale en niet-uniale wateren te beoordelen, met inbegrip van gegevens over de bijvangst van niet-doelsoorten, met name van soorten die worden beschermd in het kader van het internationale of het Unierecht, gegevens over de gevolgen van de visserij voor mariene habitats en gegevens over de gevolgen van de visserij voor voedselketens, die onder andere worden verkregen door het analyseren van vangsten en kwetsbare mariene gebieden zoals kraamgebieden en zeevelden van Posidonia (mariene zeegrassen);

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) gegevens over de activiteiten van Unievaartuigen in uniale en niet-uniale wateren, met inbegrip van het visserij- en inspanningsniveau en van de capaciteit van de vloot van de Unie;

c) gegevens over de vloot van de Unie en de activiteiten daarvan in uniale en niet-uniale wateren, met inbegrip van het visserij- en inspanningsniveau en van de capaciteit van de vloot van de Unie;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) sociaal-economische gegevens over de visserijen om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties van de visserijsector van de Unie te beoordelen;

d) sociaal-economische gegevens over de visserijen, met inbegrip van recreatievisserij, om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties van de visserijsector van de Unie te beoordelen;

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) sociaal-economische gegevens en gegevens inzake de duurzaamheid met betrekking tot de aquacultuur om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties en de duurzaamheid van de aquacultuursector van de Unie, met inbegrip van het milieueffect, te beoordelen;

e) sociaal-economische gegevens en gegevens inzake de duurzaamheid met betrekking tot de aquacultuur van mariene en diadrome soorten om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties en de duurzaamheid van de aquacultuursector van de Unie, met inbegrip van het milieueffect, te beoordelen;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) sociaal-economische gegevens over de visverwerkende sector om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties van die sector te beoordelen.

f) sociaal-economische gegevens over de sector voor de verwerking van vis en aquacultuurproducten om het mogelijk te maken de sociaal-economische prestaties van die sector te beoordelen.

Motivering

De verwerkende en afzetsector worden vaak beschouwd als elkaar aanvullende sectoren en kunnen dus niet gescheiden worden behandeld. Dit is in overeenstemming met artikel 6, lid 5, onder b) van Verordening (EU) nr. 508/2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1, onder a), bedoelde gegevens worden slechts op grond van deze verordening verzameld indien zij niet op grond van andere rechtskaders van de Unie worden verzameld.

3. De in lid 1, onder a), bedoelde gegevens worden slechts op grond van deze verordening verzameld indien zij niet op grond van andere rechtskaders van de Unie worden verzameld. Voor het verzamelen van gegevens krachtens deze verordening kunnen echter gegevensvereisten van Verordening (EG) nr. 1224/2009 gelden, indien de gegevens die momenteel overeenkomstig die verordening verzameld worden niet voldoen aan de voorgeschreven technische normen voor wetenschappelijke en statistische doeleinden. Indien de lidstaten besluiten dat voor de krachtens deze verordening te verzamelen gegevens gegevensvereisten van Verordening (EG) nr. 1224/2009 gelden, vermelden zij dat duidelijk in hun nationale werkprogramma's.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) informatiebehoeften voor het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

a) informatiebehoeften voor het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid, met inbegrip van de naleving van de milieuwetgeving van de Unie, met name de doelstelling om vóór 2020 een goede milieutoestand te bewerkstelligen overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) informatiebehoeften in het kader van de evaluatie van beheersplannen, met inbegrip van de monitoring van ecosysteemvariabelen;

c) informatiebehoeften in het kader van de evaluatie van de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde instandhoudingsmaatregelen, met inbegrip van de monitoring van ecosysteemvariabelen;

Motivering

Beheersplannen vormen slechts één mogelijke instandhoudingsmaatregel. Het is belangrijk om het toepassingsgebied te verbreden en alle instandhoudingsmaatregelen op te nemen in het meerjarenprogramma.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis) informatiebehoeften bij visserijsectoren waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter) de informatie die nodig is om noodmaatregelen te beëindigen of aan te passen indien deze oorspronkelijk op het voorzorgsbeginsel gebaseerd waren;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) het voorkomen van overlapping tussen de onderzoekssurveys; alsmede

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) het voorkomen van onderbrekingen in de historische surveygegevensverzameling.

f) het voorkomen van onderbrekingen in de historische surveygegevensverzameling en de noodzakelijke handhaving van betrouwbare tijdreeksen.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Onverminderd hun uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen op het gebied van gegevensverzameling, verzamelen de lidstaten gegevens in het kader van een operationeel programma als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en van een werkprogramma dat in overeenstemming met het meerjarenprogramma van de Unie en op grond van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 wordt opgesteld.

1. Onverminderd hun uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen op het gebied van gegevensverzameling, verzamelen de lidstaten uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het werkprogramma geldt, tenzij een bestaand programma nog loopt en waarover de Commissie in dat geval op de hoogte wordt gesteld, gegevens in het kader van een operationeel programma als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014, en van een werkprogramma dat in overeenstemming met het meerjarenprogramma van de Unie en op grond van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 508/2014 wordt opgesteld.

Motivering

Voor de duidelijkheid wordt de in artikel 21 van de verordening inzake het EFMZV vermelde termijn herhaald.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) hoe en wanneer de gegevens nodig zijn;

d) in welk formaat en wanneer de gegevens moeten worden aangeleverd aan eindgebruikers, waarbij rekening wordt gehouden met de termijnen voor gegevensoproepen;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis) welke gegevens worden verzameld voor controledoeleinden en welke gegevens worden verzameld in het kader van deze verordening.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij het opstellen van zijn werkprogramma coördineert elke lidstaat zijn inspanningen met andere lidstaten, met name in dezelfde mariene regio, om te zorgen voor een toereikende en doeltreffende dekking en om overlapping van activiteiten op het gebied van gegevensverzameling te voorkomen.

3. Bij het opstellen van hun werkprogramma streven de lidstaten ernaar nauw samen te werken met de regionale autoriteiten en coördineren zij hun inspanningen met andere lidstaten, met name in dezelfde mariene regio, om te zorgen voor een toereikende en doeltreffende dekking en om onnodige overlapping van activiteiten op het gebied van gegevensverzameling te voorkomen. Met activiteiten en methoden op het vlak van gegevensverzameling moeten gegevens ten minste op regionaal niveau kunnen worden vergeleken en geïntegreerd.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de officiële lijst van nationale correspondenten samen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Motivering

Bij nationale correspondenten moet de grootst mogelijke transparantie worden betracht. Daarom stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen de officiële lijst samen die te allen tijde kan worden herzien en openbaar gemaakt.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de voorbereiding van het in artikel 10 bedoelde jaarlijkse verslag coördineren;

a) ten behoeve van grotere transparantie de voorbereiding van het in artikel 6 bedoelde nationale werkprogramma en van het in artikel 10 bedoelde jaarlijkse verslag coördineren, in nauwe samenwerking met de bevoegde regionale autoriteiten;

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de doorgifte van informatie binnen de lidstaat verzekeren; alsmede

b) de doorgifte van informatie binnen de lidstaat aan de bevoegde autoriteiten verzekeren; alsmede

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) zorgen voor de deelname van relevante deskundigen aan door de Commissie georganiseerde vergaderingen en voor deelname aan de relevante regionale coördinatiegroepen als bedoeld in artikel 8.

c) zorgen voor de deelname van relevante deskundigen aan door de Commissie georganiseerde vergaderingen van deskundigengroepen en de in artikel 20 bedoelde vergaderingen, alsmede voor deelname aan de relevante regionale coördinatiegroepen als bedoeld in artikel 8;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) informeren van de lokale overheden in kustgebieden die over juridische of economische bevoegdheden op visserijgebied beschikken.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat hun nationale correspondent over de juiste opleiding en ervaring beschikt, een toereikend mandaat heeft om zijn lidstaat te vertegenwoordigen in de vergaderingen van de deskundigengroep als bedoeld in lid 2, onder c), en kan onderhandelen over de taakverdeling op het vlak van bemonstering, analyse en wetenschappelijke inspecties.

Motivering

In het verleden is het diverse keren voorgevallen dat nationale correspondenten geen mandaat hadden om te onderhandelen als dat nodig was voor de taakverdeling tijdens de regionale coördinatievergadering. Het is belangrijk dat alle lidstaten en niet slechts een paar een dergelijk mandaat hebben voor een eerlijke en tijdige taakverdeling.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 coördineren de lidstaten hun activiteiten met andere lidstaten en stellen zij alles in het werk om hun activiteiten te coördineren met derde landen die soevereiniteit of jurisdictie uitoefenen over wateren in dezelfde mariene regio. Daartoe wordt in elke mariene regio door de desbetreffende lidstaten een regionale coördinatiegroep opgericht.

1. Overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 coördineren de lidstaten hun activiteiten met andere lidstaten. Daartoe wordt in elke mariene regio door de desbetreffende lidstaten een regionale coördinatiegroep opgericht.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Daarnaast stellen de lidstaten alles in het werk om hun activiteiten te coördineren met derde landen die soevereiniteit of rechtsmacht hebben over wateren in dezelfde mariene regio, als bedoeld in artikel 3, onder d).

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De taken, doelstellingen en mandaten van regionale coördinatiegroepen moeten duidelijk worden gedefinieerd.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. Overeenkomstig artikel 21 is het doel van regionale coördinatiegroepen om de inspanningen van lidstaten te coördineren en zo de kwaliteit, de tijdigheid en de dekkingsgraad van de gegevens verder te verbeteren, en samen te werken met het oog op de verdere verbetering van de betrouwbaarheid van wetenschappelijk advies, de kwaliteit van de werkprogramma's en de werkwijze van regionale organisaties voor visserijbeheer waarbij de Unie partij of waarnemer is en van internationale wetenschappelijke organen.

Motivering

Het is belangrijk om de taken van de regionale coördinatiegroepen vast te leggen zodat ze hun activiteiten kunnen plannen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quinquies. De regionale coördinatiegroepen ontwikkelen procedures, methodes, kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole voor gegevensverzameling en ‑verwerking en voeren deze uit, met het doel om de in artikel 5, lid 2, onder a) en b), en in artikel 5, lid 4 bedoelde regionale werkprogramma's alsmede regionaal gecoördineerde bemonsteringsstrategieën op te stellen.

Motivering

Het is belangrijk om het doel van de regionale coördinatiegroepen vast te leggen zodat ze prioriteiten kunnen aanbrengen in hun activiteiten.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De regionale coördinatiegroepen bestaan uit deskundigen van de lidstaten, de Commissie en de betrokken eindgebruikers van de gegevens.

2. De regionale coördinatiegroepen bestaan uit de nationale correspondenten, deskundigen die worden benoemd door de lidstaten, deskundigen van de Commissie en de betrokken eindgebruikers van de gegevens, met inbegrip van adviesraden en, indien van toepassing, vertegenwoordigers van bevoegde lokale autoriteiten.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Bij kwesties die een invloed hebben op verschillende regio's, coördineren de regionale coördinatiegroepen onderling en met de Commissie.

4. Bij kwesties die een invloed hebben op verschillende mariene regio's, coördineren de regionale coördinatiegroepen onderling en met de Commissie.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De regionale coördinatiegroepen kunnen gemeenschappelijke aanbevelingen opstellen in de vorm van een regionaal ontwerpwerkprogramma met betrekking tot procedures, methodes, kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole voor gegevensverzameling en ‑verwerking als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a) en b), en lid 4, en met betrekking tot regionaal gecoördineerde bemonsteringsstrategieën. Daarbij houden de regionale coördinatiegroepen, waar van toepassing, rekening met het advies van het WTECV. Die aanbevelingen worden voorgelegd aan de Commissie, die controleert of de gemeenschappelijke ontwerpaanbevelingen verenigbaar zijn met de bepalingen van deze verordening en met het meerjarenprogramma van de Unie en, in voorkomend geval, door middel van uitvoeringshandelingen het regionale werkprogramma goedkeurt.

5. De regionale coördinatiegroepen stellen gemeenschappelijke aanbevelingen op in de vorm van een regionaal ontwerpwerkprogramma met betrekking tot procedures, methodes, kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole voor gegevensverzameling en ‑verwerking als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder a) en b), en lid 4, met betrekking tot regionaal gecoördineerde bemonsteringsstrategieën en de relevante bijdrage van lidstaten aan wetenschappelijke inspecties. Daarbij houden de regionale coördinatiegroepen, waar van toepassing, rekening met het advies van het WTECV, de ICES en de regionale organisaties voor visserijbeheer. De Commissie controleert of de gemeenschappelijke ontwerpaanbevelingen verenigbaar zijn met de bepalingen van deze verordening en met het meerjarenprogramma van de Unie en keurt, in voorkomend geval, door middel van uitvoeringshandelingen het regionale werkprogramma goed.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Regionale werkprogramma's die door de Commissie zijn goedgekeurd, komen in de plaats van de desbetreffende onderdelen van de door de lidstaten opgestelde werkprogramma's. De lidstaten werken hun werkprogramma's dienovereenkomstig bij.

6. Regionale werkprogramma's die door de Commissie zijn goedgekeurd, komen in de plaats van de desbetreffende onderdelen van de door de lidstaten opgestelde werkprogramma's. De lidstaten werken hun werkprogramma's dienovereenkomstig bij door de onderdelen te schrappen die worden behandeld in het regionale werkprogramma.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie keurt de werkprogramma's en de daarin overeenkomstig artikel 8, lid 2, aangebrachte wijzigingen goed op basis van de beoordeling door het WTECV.

3. De Commissie keurt de werkprogramma's en de daarin overeenkomstig artikel 8, lid 2, aangebrachte wijzigingen goed op basis van de beoordeling door het WTECV.

 

De Commissie stelt uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het werkprogramma ingaat uitvoeringshandelingen vast waarin de werkprogramma's worden goedgekeurd, als bedoeld in artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014.

 

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten leggen de Commissie jaarlijks een verslag voor over de verwezenlijking van hun werk programma's. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met voorschriften inzake de procedures, het format en de tijdschema's voor de indiening en de goedkeuring van de jaarverslagen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De lidstaten leggen de Commissie jaarlijks een verslag voor over de verwezenlijking van hun werk programma's. Dat verslag wordt uiterlijk op 31 mei van het volgende referentiejaar ingediend en vervolgens openbaar gemaakt. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met voorschriften inzake de procedures, het format en de verschillende tijdschema's voor de indiening en de goedkeuring van de jaarverslagen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Toegang tot de bemonsteringsplaatsen

Toegang tot de bemonsteringsplaatsen en gegevensbronnen

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De Commissie legt uiterlijk in ... [vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] één Europese databank aan voor de verzameling van gegevens, om de analyse van gegevens op Europees niveau te vereenvoudigen en te vergemakkelijken.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met gedetailleerde voorschriften inzake:

3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde handelingen vast te stellen met gedetailleerde voorschriften inzake:

Motivering

Om de toetsing door het Parlement van deze belangrijke bepaling te versterken, en vooral de omstandigheden waaronder kapiteins van vaartuigen verplicht zijn wetenschappelijke waarnemers en de alternatieve methoden voor gegevensverzameling te accepteren, lijkt een gedelegeerde handeling passender.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de voorwaarden waaronder de kapiteins van Unievissersvaartuigen overeenkomstig lid 2 wetenschappelijke waarnemers aan boord van hun vaartuig moeten toelaten, en alternatieve methodes voor gegevensverzameling, alsook regels die de lidstaten moeten naleven inzake het monitoren van en rapporteren over die voorwaarden en methodes.

b) de voorwaarden waaronder de kapiteins van Unievissersvaartuigen overeenkomstig lid 2 wetenschappelijke waarnemers aan boord van hun vaartuig moeten toelaten, en alternatieve methodes voor gegevensverzameling indien er om gegronde redenen geen waarnemers aan boord kunnen zijn, alsook regels die de lidstaten moeten naleven inzake het monitoren van en rapporteren over die voorwaarden en methodes.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Motivering

Een gedelegeerde handeling als voorgesteld in artikel 11, lid 3. Er is geen onderzoeksprocedure nodig die alleen voor uitvoeringshandelingen geldt.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 11 bis

 

Verzameling van gegevens in het kader van wetenschappelijk advies

 

Als de Commissie met het oog op de verzameling van gegevens, als bedoeld in artikel 5, lid 2, wetenschappelijk advies inwint van een bevoegd wetenschappelijk orgaan, stelt zij het Europees Parlement en de Raad hiervan tijdig op de hoogte en stuurt ze hun een kopie door van de aanvraag die was ingediend bij het wetenschappelijk orgaan in kwestie.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Ten behoeve van de controle op het bestaan van de overeenkomstig artikel 6, lid 1, verzamelde primaire gegevens, met uitzondering van de sociaal-economische gegevens, zorgen de lidstaten ervoor dat de Commissie toegang heeft tot de in artikel 12, onder a), bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken.

1. Ten behoeve van de controle op het bestaan van de overeenkomstig artikel 6, lid 1, verzamelde primaire gegevens en de kwaliteit daarvan, met uitzondering van de sociaal-economische gegevens, zorgen de lidstaten ervoor dat de Commissie toegang heeft tot de in artikel 12, onder a), bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Ten behoeve van de controle van de overeenkomstig artikel 6, lid 1, verzamelde sociaal-economische gegevens zorgen de lidstaten ervoor dat de Commissie toegang heeft tot de in artikel 12, onder b), bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken.

2. Ten behoeve van de controle van de overeenkomstig artikel 6, lid 1, verzamelde sociaal-economische gegevens ondernemen de lidstaten alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat de Commissie toegang heeft tot de in artikel 12, onder b), bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten sluiten overeenkomsten met de Commissie om een effectieve ongehinderde toegang tot hun in de leden 1 en 2 bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken te garanderen, onverminderd de verplichtingen op grond van andere regelgeving van de Unie.

3. De lidstaten garanderen een effectieve ongehinderde toegang tot hun in de leden 1 en 2 bedoelde nationale geautomatiseerde gegevensbanken, onverminderd de verplichtingen op grond van andere regelgeving van de Unie. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om samen met de lidstaten specifieke voorschriften op te stellen teneinde die toegang te garanderen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 24, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Motivering

Bilaterale overeenkomsten tussen de Commissie en de lidstaten zijn niet gerechtvaardigd aangezien gegevensverzameling onder de bevoegdheid van de Unie valt. De Commissie kan echter wel besluiten tot specifieke voorschriften om toegang te krijgen tot de gegevens overeenkomstig de nationale wetgeving door middel van uitvoeringshandelingen met een onderzoeksprocedure.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De lidstaten en de Commissie waarborgen de vertrouwelijkheid van de informatie waarbij ze de regels inzake gegevensbescherming in acht nemen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zetten adequate procedures en elektronische technologieën op met het oog op een doeltreffende toepassing van artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en zien af van onnodige beperkingen op de breedst mogelijke verspreiding van gedetailleerde en geaggregeerde gegevens.

1. De lidstaten zetten adequate procedures en elektronische technologieën op met het oog op een doeltreffende toepassing van artikel 25 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en zien af van het opleggen van onnodige beperkingen op openbare toegankelijkheid teneinde de breedst mogelijke verspreiding van gedetailleerde en geaggregeerde gegevens te waarborgen.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat relevante gedetailleerde en geaggregeerde gegevens binnen een maand na ontvangst van het verzoek om die gegevens worden bijgewerkt en ter beschikking worden gesteld van eindgebruikers. Als het een verzoek door andere belanghebbenden betreft, zorgen de lidstaten ervoor dat de gegevens binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek om die gegevens worden bijgewerkt en ter beschikking worden gesteld.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat relevante gedetailleerde en geaggregeerde gegevens binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek om die gegevens worden bijgewerkt en ter beschikking worden gesteld van eindgebruikers en andere belanghebbenden.

 

Onverminderd lid 2 maken de lidstaten één jaar na de verzameling en verwerking gedetailleerde en geaggregeerde gegevens openbaar.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer gedetailleerde gegevens worden gevraagd voor wetenschappelijke publicatie kunnen de lidstaten, om de professionele belangen van de gegevensverzamelaars te beschermen, eisen dat de publicatie van die gegevens wordt uitgesteld met drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben. De lidstaten informeren de eindgebruikers en de Commissie over dergelijke besluiten en de redenen daarvoor.

4. Wanneer gedetailleerde gegevens bedoeld zijn voor intercollegiaal getoetste wetenschappelijke publicatie kunnen de lidstaten, om de professionele belangen van de gegevensverzamelaars te beschermen, eisen dat de publicatie van die gegevens wordt uitgesteld met drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de gegevens betrekking hebben. De lidstaten informeren de eindgebruikers en de Commissie over dergelijke besluiten en de redenen daarvoor.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Compatibele systemen voor gegevensopslag en ‑uitwisseling

Compatibele systemen voor de harmonisering van gegevensopslag en ‑uitwisseling

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om de kosten te beperken en de toegang tot gegevens voor eindgebruikers en andere belanghebbenden te vergemakkelijken, werken de lidstaten, de Commissie, wetenschappelijke adviesorganen en relevante eindgebruikers samen om compatibele systemen voor gegevensopslag en ‑uitwisseling te ontwikkelen, rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2007/2/EG. Die systemen vergemakkelijken eveneens de verspreiding van informatie aan andere belanghebbenden. De in artikel 8, lid 6, bedoelde regionale werkprogramma's kunnen dienen als basis voor een akkoord over die systemen.

1. Om de kosten te beperken en de toegang tot gegevens voor eindgebruikers en andere belanghebbenden te vergemakkelijken, werken de lidstaten, de Commissie, wetenschappelijke adviesorganen en relevante eindgebruikers samen om compatibele systemen voor de harmonisatie van gegevensopslag en ‑uitwisseling te ontwikkelen, rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2007/2/EG. Die systemen vergemakkelijken eveneens de verspreiding van informatie aan andere belanghebbenden. De in artikel 8, lid 6, bedoelde regionale werkprogramma's kunnen dienen als basis voor een akkoord over die systemen.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als een lidstaat op grond van artikel 16, lid 4, weigert gegevens te verstrekken, kan de eindgebruiker de Commissie verzoeken die weigering te herzien. Als de Commissie van mening is dat de weigering niet naar behoren is gemotiveerd, kan zij de lidstaat manen de gegevens binnen één maand alsnog te verstrekken.

Als een lidstaat op grond van artikel 16, lid 4, binnen zes maanden nadat een verzoek is ingediend weigert gegevens te verstrekken, kan de eindgebruiker de Commissie binnen een maand verzoeken die weigering te herzien. Als de Commissie binnen een maand tot de slotsom komt dat de weigering niet naar behoren is gemotiveerd, kan zij de lidstaat manen de gegevens binnen één maand alsnog te verstrekken.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten en de Commissie coördineren hun inspanningen en werken samen om de kwaliteit, de tijdigheid en de dekkingsgraad van de gegevens verder te verbeteren met het oog op het bevorderen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijk advies, de kwaliteit van de werkprogramma's en de werkwijze van regionale organisaties voor visserijbeheer waarbij de Unie partij of waarnemer is en van internationale wetenschappelijke organen.

1. De lidstaten en de Commissie coördineren samen met de ter zake bevoegde regio's hun inspanningen en werken samen om de kwaliteit, de tijdigheid en de dekkingsgraad van de gegevens verder te verbeteren met het oog op het bevorderen van de betrouwbaarheid van wetenschappelijk advies, de kwaliteit van de werkprogramma's en de werkwijze van regionale organisaties voor visserijbeheer waarbij de Unie partij of waarnemer is en van internationale wetenschappelijke organen.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering en de werking van deze verordening.

2. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitvoering en de werking van deze verordening.

Motivering

Aangezien dit de eerste herziening van de Verordening betreffende het kader van gegevensverzameling is, moet de eerste controle van de tenuitvoerlegging en de werking van deze verordening binnen vijf jaar plaatsvinden.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in de artikelen 4, 16 en 17 wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in de artikelen 4, 11, 16 en 17 wordt voor een periode van vijf jaar aan de Commissie verleend.

Motivering

Technische aanpassing met de nieuwe verwijzing. Krachtens het Interinstitutioneel Akkoord voor betere wetgeving wordt de bevoegdheidsdelegatie toegekend voor een vaste periode van vijf jaar.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 4, 16 en 17 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 4, 11, 16 en 17 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Technische aanpassing met de nieuwe verwijzing.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een op grond van de artikelen 4, 16 of 17 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een op grond van de artikelen 4, 11, 16 of 17 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Motivering

Technische aanpassing met de nieuwe verwijzing.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 24 bis

 

Overgangsbepalingen

 

Het communautaire programma dat van kracht is tot 31 december 2016, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 199/2008, wordt automatisch verlengd voor een periode van maximaal één jaar als de Commissie niet in staat is vóór 31 december 2016 het meerjarenprogramma van de Unie als bedoeld in artikel 4 van deze verordening vast te stellen.

Motivering

Om te voorkomen dat het communautair programma automatisch wordt verlengd voor drie jaar onder het eerdere kader, moeten overgangsmaatregelen worden ingesteld en de eventuele gevolgen van deze automatische verlenging worden beperkt als de Commissie niet in staat is het nieuwe meerjarenprogramma vast te stellen.

BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref. D(2016)4243

Alain Cadec

Voorzitter, Commissie visserij

ASP 13E205

Brussel

Betreft:   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

  (COM(2015)0294 – C8‑0160/2015– 2015/0133(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 van het Reglement inzake herschikking.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ter zake bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het ontwerp van wetgevingshandeling in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 58 haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan de vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de adviesgroep die het voorstel tot herschikking onderzoekt, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijziging.

Tot slot heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 28 januari 2016 met 24 stemmen voor[4] besloten de Commissie visserij als commissie ten principale aan te bevelen om bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 104 van het Reglement te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Advies van de adviesgroep

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

 

    Brussel, 17.12.2015

ADVIES

AANHET EUROPEES PARLEMENT

          DE RAAD

          DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

COM(2015) 294 final van 18.6.2015 – 2015/0133 (COD)

Gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 21 oktober en 12 november 2015 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens die bijeenkomsten[5] is het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 199/2008 van 25 februari 2008 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid bestudeerd en is de adviesgroep in overleg tot de volgende conclusies gekomen:

1. In het eerste visum had "lid 2" samen met het artikelnummer 43 tussen aanpassingstekens geplaatst moeten worden.

2. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven:

- de voorgestelde schrapping van de overwegingen 8, 9, 10, 19, 21 en 23 van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de voorgestelde vervanging in overweging 24 van "doorgegeven aan" door "beschikbaar" en "gesteld", de vervanging van "eind" door "van de gegevens" en de vervanging van "de wetenschappelijke gemeenschap" door "alle gebruikers van gegevens" en de toevoeging van "zonder beperkingen";

- de toevoeging in overweging 25 van "wetenschappelijk advies ten behoeve van" en de vervanging van "specifieke onderwerpen te kunnen behandelen" door "tegemoet te komen aan de behoeften van visserijbeheerders", alsmede de volledige laatste zin (die reeds gemarkeerd is met een dubbele doorhaling);

- de voorgestelde schrapping in artikel 3, onder c) van de laatste woorden "als vrijetijdsbesteding of als sport";

- de voorgestelde vervanging in artikel 3, onder d) van de huidige verwijzing naar "bijlage I bij Besluit 2004/585/EG" door een nieuwe verwijzing naar "artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013" en de voorgestelde toevoeging van de zinsnede "of een in de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 5, lid 6, omschreven gebied";

- de voorgestelde schrapping van artikel 2, letter j), van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de voorgestelde schrapping in artikel 9, lid 3, van het herschikkingsvoorstel van de laatste woorden "en de door haar diensten uitgevoerde kostenraming";

- de volledige tekst van artikel 10, lid 1, tweede en derde zin;

- de voorgestelde schrapping van artikel 7, lid 3, letter c), van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de volledige tekst van artikel 11, lid 1, van het herschikkingsvoorstel;

- de voorgestelde schrapping van artikel 11, leden 1, 2, en 4 van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de voorgestelde vervanging in artikel 11, lid 2, van het herschikkingsvoorstel van "monsternemers die optreden in het kader van een regeling voor toezicht op zee en die zijn aangewezen door het met de uitvoering van het nationale programma belaste orgaan" door "wetenschappelijke waarnemers";

- de voorgestelde schrapping van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de voorgestelde toevoeging in artikel 13, lid 2, onder c) van het herschikkingsvoorstel van "en de in artikel 8 bedoelde regionale coördinatiegroepen";

- de voorgestelde vervanging in de titel van artikel 19 en in de leden 2 en 3 van dit artikel van "eind" door "van gegevens", resp. "van de gegevens";

- de voorgestelde vervanging in de aanhef van artikel 19, lid 1 van "De eindgebruikers van de gegevens" door "De gebruikers van de gegevens";

- de voorgestelde toevoeging in artikel 21, lid 1, van "de kwaliteit, de tijdigheid en de dekkingsgraad van de gegevens verder te verbeteren met het oog op het bevorderen van";

- de voorgestelde schrapping van artikel 25 van Verordening (EG) nr. 199/2008;

- de volledige tekst van artikel 24 van het herschikkingsvoorstel;

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere handeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)

Datum indiening bij EP

18.6.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

6.7.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marco Affronte

26.8.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.11.2015

14.1.2016

 

 

Datum goedkeuring

19.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Laura Ferrara

Datum indiening

25.4.2016

  • [1]  PB C 13 van 15.1.2016, blz. 201.
  • [2]  PB C 120 van 5.4.2016, blz. 40.
  • [3]  PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
  • [4]  De volgende leden waren aanwezig: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
  • [5]   De adviesgroep heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.