Процедура : 2015/2339(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0152/2016

Внесени текстове :

A8-0152/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0141

ДОКЛАД     
PDF 681kWORD 73k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

относно искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха

(2015/2339(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Жил Льобретон

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха

(2015/2339(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Болеслав Г. Пеха, изпратено на 29 октомври 2015 г. от Главния прокурор на Република Полша във връзка с възбуждане на производство от страна на полския Главен инспекторат по пътен транспорт (с реф. № CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) и обявено на пленарното заседание от 23 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид факта, че Болеслав Г. Пеха се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша, както и член 7б, параграф 1 и член 7в, параграф 1 от Закона от 9 май 1996 г. относно изпълнението на задълженията на депутат в полския Сейм или Сенат,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0152/2016),

A.  като има предвид, че Главният прокурор на Република Полша изпрати искане от страна на полския Главен инспекторат по пътен транспорт за снемане на имунитета на избран в Полша член на Европейския парламент, Болеслав Г. Пеха, във връзка с нарушение в съответствие с член 92а от Кодекса на административните нарушения във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г., и че по-конкретно предполагаемото нарушение се отнася до превишена скорост в застроен район;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент;

В.  като има предвид, че член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че член на Сейма или на Сената не се подвежда под наказателна отговорност без съгласието съответно на Сейма или на Сената;

Г.   като има предвид, че във връзка с това Европейският парламент е компетентен да реши дали имунитетът на Болеслав Г. Пеха да бъде свален или не;

Д.  като има предвид, че предполагаемото нарушение е било извършено преди Болеслав Г. Пеха да стане член на Европейския парламент и че въпросното нарушение е било извършено по времето, когато Болеслав Г. Пеха е бил сенатор в Полша; като има предвид, че поради това то няма пряка или очевидна връзка с изпълнението от страна на Болеслав Г. Пеха на задълженията му на член на Европейския парламент;

Е.  като има предвид, че в отговор на започнатата процедура Болеслав Г. Пеха е изпратил до полския Главен инспекторат по пътен транспорт декларация, с която е приел да заплати глобата за нарушението, определено в член 92а от Кодекса на административните нарушения; като има предвид, че в настоящия случай е трудно да се установи наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Болеслав Г. Пеха;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на република Полша и на Болеслав Г. Пеха.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност