Postup : 2015/2339(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0152/2016

Předložené texty :

A8-0152/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0141

ZPRÁVA     
PDF 423kWORD 71k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity

(2015/2339(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Gilles Lebreton

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity

(2015/2339(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení pana Bolesława G. Piechy poslanecké imunity, kterou dne 29. října 2015 předložilo Nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky s ohledem na řízení, jež proti němu vede Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky (sp. zn. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 23. listopadu 2015,

–  s ohledem na skutečnost, že se Bolesław G. Piecha vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky a na čl. 7b odst. 1 a na čl. 7c odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora Polské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0152/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší státní zastupitelství Polské republiky předložilo žádost polského Hlavního dopravního inspektora o zbavení poslance Evropského parlamentu zvoleného za Polsko Bolesława G. Piechy poslanecké imunity ve věci přestupku ve smyslu článku 92a polského přestupkového zákona ve spojení s čl. 20 odst. 1 polského zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997; vzhledem k tomu, že přestupek, který měl být údajně spáchán, odpovídá překročení nejvyšší povolené rychlosti v městské zástavbě;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 a článku 108 Ústavy Polské republiky nesmí být poslanec či senátor trestně stíhán bez souhlasu polského Sejmu resp. Senátu;

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda bude Bolesław G. Piecha zbaven imunity či nikoli, tedy přísluší Evropskému parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že k údajnému spáchání tohoto přestupku mělo dojít předtím, než se Bolesław G. Piecha stal poslancem Evropského parlamentu, a že k němu mělo dojít v době, kdy byl Bolesław G. Piecha polským senátorem; vzhledem k tomu, že tedy neexistuje žádná přímá či zjevná spojitost s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu ze strany Bolesława G. Piechy;

F.  vzhledem k tomu, že Bolesław G. Piecha zaslal polskému Hlavnímu dopravnímu inspektorátu v reakci na jeho zápis prohlášení, v němž souhlasil s uhrazením pokuty za porušení článku 92a polského přestupkového zákona; vzhledem k tomu, že Parlament tudíž neshledal v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že uvedená žádost je předložena s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Polské republiky a Bolesławu G. Piechovi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Angel Dzhambazki

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí