Διαδικασία : 2015/2339(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0141

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 578kWORD 74k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha

(2015/2339(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Gilles Lebreton

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha

(2015/2339(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha, η οποία διαβιβάσθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, σε συνάρτηση με τη διαδικασία που κινήθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας (αριθ. αναφοράς CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 23 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Bolesław G. Piecha παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, καθώς και το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7γ παράγραφος 1 του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του Πολωνού βουλευτή και του Πολωνού γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0152/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας με την οποία ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στην Πολωνία, για αδίκημα κατά την έννοια του άρθρου 92α του κώδικα περί παραβάσεων της 20ής Μαΐου 1971, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου της 20ής Ιουνίου 1997 περί οδικής κυκλοφορίας· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου ταχύτητας σε αστική περιοχή·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια του Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Bolesław G. Piecha·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα τελέστηκε προτού ο Bolesław G. Piecha καταστεί βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ότι το εικαζόμενο αδίκημα τελέστηκε όταν ο Bolesław G. Piecha ήταν μέλος της Πολωνικής Γερουσίας· ότι, συνεπώς, δεν τελεί σε άμεση ή πρόδηλη συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Bolesław G. Piecha υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bolesław G. Piecha απέστειλε στη Γενική Επιθεώρηση Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας δήλωση ως απάντηση στην κλήση που εξέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής της εν λόγω Επιθεώρησης με την οποία δεχόταν να καταβάλει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 92α του κώδικα περί παραβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι δύσκολο να διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η αίτηση υποβλήθηκε με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Bolesław G. Piecha·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Bolesław G. Piecha.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

8

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ангел Джамбазки

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου