Menetlus : 2015/2339(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0152/2016

Esitatud tekstid :

A8-0152/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0141

RAPORT     
PDF 330kWORD 73k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2339(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Gilles Lebreton

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2339(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Bolesław G. Piecha puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 29. oktoobril 2015. aastal Poola Vabariigi peaprokurör seoses Poola maanteetranspordi peainspektori algatatud menetlusega (viitenumbriga CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 23. novembril 2015. aastal,

–  võttes arvesse, et Bolesław G. Piecha loobus õigusest anda selgitusi kodukorra artikli 9 lõike 5 kohaselt,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013.aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ja artiklit 108 ning parlamendiliikme või senaatori mandaadi täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0152/2016),

A.  arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör edastas Poola maanteetranspordi peainspektori taotluse võtta Poolast valitud Euroopa Parlamendi liikmelt Bolesław G. Piechalt puutumatus seoses õigusrikkumisega 20. mai 1971. aasta väärteokoodeksi artikli 92a tähenduses koostoimes 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse artikli 20 lõikega 1; arvestades, et väidetava õigusrikkumise puhul on tegemist asulasisesel teel lubatud piirkiiruse ületamisega;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 ja artikli 108 kohaselt ei saa parlamendiliiget ega senaatorit võtta kriminaalvastutusele ilma Seimi või Senati nõusolekuta;

D.   arvestades, et sellest lähtuvalt peab Euroopa Parlament otsustama, kas Bolesław G. Piechalt tuleks puutumatus ära võtta või mitte;

E.  arvestades, et väidetav õigusrikkumine pandi toime enne seda, kui Bolesław G. Piecha sai Euroopa Parlamendi liikmeks; arvestades, et kõnealune väidetav õigusrikkumine pandi toime ajal, mil Bolesław G. Piecha oli Poola Senati liige; arvestades, et sellest tulenevalt ei ole õigusrikkumine vahetult või ilmselt seotud Bolesław G. Piecha poolt Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisega;

F.  arvestades, et Bolesław G. Piecha saatis Poola Maanteetranspordi Peainspektsioonile vastusena peainspektori algatatud menetlusele avalduse, milles nõustus tasuma trahvi väärteokoodeksi artiklis 92a osutatud õigusrikkumise toimepanemise eest; arvestades, et sellest tulenevalt on raske leida tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st Euroopa Parlamendil puudub alus piisavalt tõsiseks ja täpseks kahtluseks, et taotluse esitamise eesmärk on tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Bolesław G. Piecha puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Bolesław G. Piechale. 

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

8

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika