Procedūra : 2015/2339(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0152/2016

Pateikti tekstai :

A8-0152/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0141

PRANEŠIMAS     
PDF 484kWORD 72k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

dėl prašymo atšaukti Bolesławo G. Piechos (Bolesław G. Piecha) imunitetą

(2015/2339(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Gilles Lebreton

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Bolesławo G. Piechos (Bolesław G. Piecha) imunitetą

(2015/2339(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. spalio 29 d. perduotą prašymą atšaukti Bolesławo G. Piechos imunitetą, kuris susijęs su Vyriausiojo kelių transporto inspektoriaus nagrinėjama byla (Nr. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) ir kuris buvo paskelbtas 2015 m. lapkričio 23 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Bolesławo G. Piechos paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnį bei į 1996 m. gegužės 9 d. Įstatymo dėl Seimo ir Senato narių mandatų vykdymo 7b straipsnio 1 dalį ir 7c straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0152/2016),

A.  kadangi Lenkijos Respublikos generalinis prokuroras perdavė Lenkijos Vyriausiojo kelių transporto inspektoriaus prašymą atšaukti Europos Parlamento nario iš Lenkijos Bolesławo G. Piechos imunitetą dėl 1971 m. gegužės 20 d. Administracinės teisės pažeidimų kodekso 92a straipsnyje ir Kelių eismo taisyklių (1997 m. birželio 20 d. įstatymo) 20 straipsnio 1 dalyje apibrėžto teisės pažeidimo; kadangi įtariama veika – tai gyvenvietėje leistino greičio viršijimas;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės narės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje narėje suteikiami parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Lenkijos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalį ir 108 straipsnį be Seimo ar atitinkamai Senato sutikimo Seimo ar Senato narys negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn;

D.   kadangi dabar Europos Parlamentas turi nuspręsti atšaukti Bolesławo G. Piechos imunitetą, ar ne;

E.  kadangi įtariamas teisės pažeidimas buvo padarytas prieš Bolesławui G. Piechai tampant Europos Parlamento nariu; kadangi įtariamas teisės pažeidimas buvo padarytas tuomet, kai Bolesław G. Piecha ėjo Lenkijos Respublikos Senato nario pareigas; kadangi dėl to pažeidimas nėra tiesiogiai ar akivaizdžiai susijęs su Bolesławo G. Piechos einamų Europos Parlamento nario pareigų vykdymu;

F.  kadangi Bolesław G. Piecha, atsakydamas į Lenkijos vyriausiojo kelių transporto inspektoriaus šaukimą, nusiuntė Lenkijos Vyriausiajai kelių transporto inspekcijai pareiškimą, kuriame sutiko sumokėti piniginę baudą už Administracinės teisės pažeidimų kodekso 92a straipsnyje apibrėžtą teisės pažeidimą; kadangi šiuo metu sudėtinga nustatyti fumus persecutionis prielaidos įrodymų, t. y. pakankamai rimtų ir tikslių įtarimų, kad procedūra buvo pradėta siekiant pakenkti atitinkamo Parlamento nario politinei reputacijai;

1.  nusprendžia atšaukti Bolesławo G. Piechos imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Lenkijos Respublikos institucijai ir Bolesławui G. Piechai.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

20.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika