Postup : 2015/0101(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0154/2016

Předložené texty :

A8-0154/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2016 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0238

DOPORUČENÍ     ***
PDF 507kWORD 82k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Adam Szejnfeld

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti Protokolu, která ale nespadají pod třetí hlavu V Smlouvy o fungování Evropské unie

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14384/2015),

–  s ohledem na návrh protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (15044/2013),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 33, 113, 114, 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0118/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0154/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Světové zdravotnické organizaci.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku („rámcová úmluva“) je první celosvětovou úmluvou týkající se zdraví. Byla sepsána jako odpověď na celosvětovou epidemii tabáku a jejím cílem je odstranit některé její příčiny, mimo jiné nezákonný obchod s tabákovými výrobky. Rámcová úmluva vstoupila v platnost 27. února 2005 a v současnosti má 180 smluvních stran.

Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky („protokol“) se opírá o článek 15 rámcové úmluvy a byl přijat konferencí smluvních stran dne 12. listopadu 2012 v Soulu. Tento protokol v současnosti představuje jedinou mnohostrannou regulační iniciativu v této oblasti. Evropská unie podepsala protokol k rámcové úmluvě dne 20. prosince 2013. Protokol musí být ratifikován čtyřiceti stranami, aby vešel v platnost a jeho bezodkladná ratifikace Evropskou unií (a jejími členskými státy) by významně přispěla k urychlenému vstupu v platnost a provádění tohoto protokolu.

Nezákonný obchod s tabákovými výrobky, zejména pašování cigaret, je trestnou činností, která představuje vážné ohrožení veřejného zdraví(1), neboť maří politiku kontroly tabáku a usnadňuje přístup k často levnějším tabákovým výrobkům. Rovněž způsobuje obrovské ztráty příjmů v důsledku neodvedených daní a nezaplacených cel. Roční ztráta příjmů pro EU a členské státy se odhaduje na více než 10 miliard EUR. Členské státy mají z legálního prodeje tabákových výrobků daňový příjem ve výši 90 miliard EUR ročně. To znamená, že přibližně každá desátá cigareta je prodána nezákonně. Zatímco před 15 lety dominoval nelegálnímu trhu s tabákovými výrobky v EU kontraband od největších výrobců pašovaný do EU, jeho význam slábne a na současných trzích je stále více patrný rostoucí podíl „levných bílých“ cigaret (jiné značky nakupované v zemích mimo EU, které jsou do EU dovezeny, aniž by byly odvedeny daně nebo zaplaceno clo; v EU obvykle pro tyto výrobky neexistuje žádná legální distribuční síť). Značná část nezákonných tabákových výrobků v EU pochází ze třetích zemí. Účinný celosvětový režim je tak nejlepší formou boje proti tomuto přeshraničnímu jevu.

Protokol k rámcové úmluvě je nejvýznamnější celosvětovou iniciativou v této oblasti. Protokol obsahuje ucelený soubor opatření, pravidel a politiky v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky. Jeho účelem je zabezpečit dodavatelský řetězec u tabáku, tabákových výrobků a výrobního zařízení vytvořením globálního monitorovacího systému. Další ustanovení zajišťující kontrolu zahrnují udělování licencí, požadavky týkající se evidence, regulaci internetového prodeje, bezcelní prodej a mezinárodní tranzit. Protokol rovněž vymezuje trestné činy, upravuje odpovědnost a konfiskační platby a nakládání se zabaveným tabákem. Jeho cílem je také prohloubení mezinárodní spolupráce včetně spolupráce prostřednictvím vzájemné správní pomoci v celních záležitostech(2).

Od roku 2013 má EU komplexní strategii(3) boje proti pašování cigaret. V ní jsou navržena opatření ve čtyřech klíčových oblastech: a) snížení pobídek k pašování, b) lepší zabezpečení dodavatelského řetězce (zejména ratifikací protokolu k rámcové úmluvě), c) důslednější vymáhání ze strany daňových, celních, policejních a hraničních orgánů, d) zpřísnění postihů. EU má rovněž zesílený právní základ v podobě směrnice o tabákových výrobcích(4), kterou doplňují závazné a vymahatelné dohody pro zamezení podvodům, uzavřené mezi EU, členskými státy a čtyřmi největšími tabákovými společnostmi (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Směrnice o tabákových výrobcích již obsahuje ustanovení o monitorování, která byla vypracována v souladu s protokolem k rámcové úmluvě.

Zpravodaj zastává názor, že ratifikace protokolu k rámcové úmluvě bude mít příznivý dopad na veřejné zdraví a podpoří mezinárodní boj proti nezákonnému obchodu s tabákem, daňovým únikům a organizované trestné činnosti.

(1)

Na onemocnění spojená s tabákem zemře přibližně jeden člověk každých šest vteřin, což představuje téměř 6 milionů lidí za rok. Podle odhadů jejich počet do roku 2030 přesáhne 8 milionů ročně, z čehož více než 80 % těchto osob, jejichž úmrtí by bylo možné předejít, bude žít v zemích s nízkými a středními příjmy.

(2)

Je třeba zdůraznit, že EU by kromě přistoupení k protokolu měla zvážit i navýšení zdrojů věnovaných na boj proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky, neboť na program Hercule III, v podstatě jediný fond EU, z něhož jsou finančně podporovány členské státy v boji proti pašování tabáku a tabákových výrobků, byl na období 2014–2020 vyčleněn rozpočet jen ve výši 104,9 milionu EUR.

(3)

Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti pašování cigaret a jiným formám nedovoleného obchodu s tabákovými výrobky – ucelená strategie EU“ (COM(2013)324).

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127/1, 29.4.2014. s.1).


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Právní upozornění - Ochrana soukromí