Procedūra : 2015/0101(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0154/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0154/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 07/06/2016 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0238

IETEIKUMS     ***
PDF 569kWORD 83k
27.4.2016
PE 567.603v03-00 A8-0154/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Adam Szejnfeld

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā

(14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (14384/2015),

–  ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas Vispārējās konvencijas par tabakas kontroli projektu Protokolam par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (15044/2013),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 33., 113., 114., 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0118/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0154/2016),

1.  sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Pasaules Veselības organizācijai.


ĪSS PAMATOJUMS

Pasaules Veselības organizācijas Vispārējā konvencija par tabakas kontroli (FCTC) ir pirmais globālais līgums veselības jomā. Šī konvencija tika izstrādāta, reaģējot uz masveidīgu tabakas izplatību visā pasaulē, un tās mērķis ir novērst dažus tās iemeslus, tostarp tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. Konvencija stājās spēkā 2005. gada 27. februārī un šobrīd to ir parakstījušas 180 puses.

Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (FCTC protokols) pamatā ir FCTC 15. pants, un to pieņēma konvencijas pušu konferencē, kas 2012. gada 12. novembrī notika Seulā. Protokols šobrīd ir vienīgā daudzpusējā reglamentējošā iniciatīva šajā jomā. ES parakstīja FCTC protokolu 2013. gada 20. decembrī. Protokolu ir jāratificē 40 pusēm, lai tas stātos spēkā, un, ja Eiropas Savienība (un tās dalībvalstis) to nekavējoties ratificētu, tas ievērojami atvieglotu ātru FCTC protokola stāšanos spēkā un īstenošanu.

Tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība, īpaši cigarešu kontrabanda, ir noziedzīga darbība, kas rada nopietnus draudus sabiedrības veselībai(1), jo tā apdraud tabakas kontroles politiku un palielina bieži lētāku tabakas izstrādājumu pieejamību. Turklāt nelikumīga tirdzniecība izraisa milzīgus ieņēmumu zaudējumus Eiropas Savienībai nesamaksātu nodokļu un muitas nodevu veidā. Aplēses liecina, ka ES un dalībvalstīm katru gadu rodas vairāk nekā EUR 10 miljardu lieli zaudējumi. Dalībvalstu nodokļu ieņēmumi no likumīgas tabakas tirdzniecības gadā pārsniedz EUR 90 miljardus. Tas nozīmē, ka aptuveni viena no 10 cigaretēm tiek pārdota nelikumīgi. Tā kā pirms 15 gadiem nelikumīgajā ES tabakas izstrādājumu tirgū dominēja lielo ražotāju kontrabandas izstrādājumi, kuri tika ievesti kā kontrabanda ES, šobrīd šī tendence samazinās un tirgū ir redzama aizvien lielāka „balto lēto“ cigarešu daļa (citi zīmoli, kas iepirkti trešās valstīs un ievesti ES, nemaksājot nodokļus un muitas nodevas; parasti šiem izstrādājumiem Eiropas Savienībā nav likumīga izplatīšanas tīkla). Ievērojama nelikumīgo tabakas izstrādājumu daļa ES tiek ražota trešās valstīs. Tādēļ efektīvs globāls režīms ir labākā politika, lai apkarotu šo pārrobežu parādību.

FCTC protokols ir galvenā globālā iniciatīva šajā jomā. Protokolā ir ietverts pasākumu, noteikumu un politikas kopums tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības jomā. Tā mērķis ir izveidot visaptverošu izsekošanas un identificēšanas sistēmu, lai padarītu drošu tabakas, tabakas izstrādājumu piegādes ķēdi un ražošanas aprīkojumu. Citi noteikumi kontroles nodrošināšanai aptver licencēšanu, informācijas glabāšanas prasības, pārdošanu internetā, beznodokļu pārdošanu un starptautisku tranzītu. Protokolā ietverti noteikumi par noziedzīgiem nodarījumiem, atbildību un maksājumiem saistībā ar konfiskāciju, kā arī konfiscēto produktu iznīcināšanu. Tā mērķi ir arī starptautiskās sadarbības uzlabošana, tostarp izmantojot savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās(2).

Kopš 2013. gada ir spēkā visaptveroša ES stratēģija(3) cigarešu kontrabandas apkarošanai. Tajā ierosināta rīcība 4 galvenajās jomās: a) samazināt stimulus kontrabandai; b) uzlabot piegādes ķēdes drošību (īpaši ar FCTC protokola ratifikāciju); c) stiprināt nodokļu, muitas, policijas un robežkontroles iestāžu atbilstību; d) pastiprināt sankcijas. ES ir arī pastiprinājusi likumdošanas bāzi, sagatavojot Tabakas izstrādājumu direktīvu(4), ko papildina ar saistošiem un izpildāmiem korupcijas apkarošanas nolīgumiem starp ES, dalībvalstīm un četriem galvenajiem tabakas ražotājiem (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Tabakas izstrādājumu direktīvā jau ir iekļauti noteikumi par izsekošanu un identificēšanu, kuri tika sastādīti atbilstīgi FCTC protokolam.

Referents uzskata, ka FCTC protokola ratifikācija sniegs ieguvumus sabiedrības veselībai un palīdzēs starptautiskajā cīņā pret nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirdzniecību, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un organizēto noziedzību.

(1)

Ikkatras sešas sekundes no slimībām, kas saistītas ar tabaku, mirst aptuveni viens cilvēks, gadā sasniedzot gandrīz 6 miljonus. Tiek lēsts, ka līdz 2030. gadam šis skaitlis pieaugs līdz 8 miljoniem cilvēku, vairāk nekā 80 % no šīm novēršamajiem nāves gadījumiem attiecoties uz zema un vidēja ienākuma valstīs dzīvojošiem cilvēkiem.

(2)

Ir jāuzsver, ka ES neatkarīgi no pievienošanās FCTC protokolam ir jāapsver to resursu palielināšana, kuri paredzēti nelikumīgas tabakas izstrādājumu tirdzniecības apkarošanai, piemēram, Hercule III programmai, kura de facto ir vienīgais ES fonds, kas finansiāli atbalsta dalībvalstu cīņu pret tabakas un tabakas izstrādājumu kontrabandu un kurai 2014.–2020. gada laikposmam ir piešķirts tikai EUR 104,9 miljonu budžets.

(3)

Komisijas paziņojums „Cīņas pastiprināšana pret cigarešu kontrabandu un citiem tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības veidiem — visaptveroša ES stratēģija“ (COM(2013)324).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV L 127/1, 29.4.2014., 1. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

21.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Juridisks paziņojums - Privātuma politika