PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije

  27.4.2016 - (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Adam Szejnfeld

  Postopek : 2015/0101(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0154/2016
  Predložena besedila :
  A8-0154/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije

  (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14384/2015),

  –  ob upoštevanju osnutka Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (15044/2013),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 33, 113, 114, 207 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter drugega pododstavka člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0118/2016),

  –  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0154/2016),

  1.  odobri sklenitev protokola;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Svetovni zdravstveni organizaciji.

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom je prvi svetovni zdravstveni sporazum. Oblikovan je bil kot odziv na svetovno epidemijo zasvojenosti s tobakom, njegov cilj pa je obravnavati nekatere vzroke, vključno z nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki. Veljati je začel 27. februarja 2005, trenutno pa ima 180 podpisnic.

  Protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (protokol k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom) temelji na členu 15 okvirne konvencije za nadzor nad tobakom, konferenca podpisnic pa ga je sprejela 12. novembra 2012 v Seulu. Je edina večstranska zakonodajna pobuda na tem področju. EU ga je podpisala 20. decembra 2013. Protokol začne veljati, potem ko ga ratificira 40 podpisnic. Evropska unija (in njene države članice) bi s hitro ratifikacijo bistveno prispevala k hitrem začetku veljavnosti in izvajanja tega protokola.

  Nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki, predvsem tihotapljenje cigaret, je kaznivo dejanje, ki resno ogroža javno zdravje[1], saj spodkopava politike za nadzor nad tobačnimi izdelki in olajšuje dostop do pogosto cenejših tobačnih izdelkov. Prav tako povzroča precejšen izpad prihodkov za EU v smislu neplačanih davkov in carin. Po ocenah naj bi izpad prihodkov za EU in države članice znašal več kot 10 milijard EUR letno. Davčni prihodki držav članic iz naslova zakonite trgovine s tobakom znašajo več kot 90 milijard EUR letno. To pomeni, da se približno vsaka deseta cigareta proda nezakonito. Pred 15 leti so na nezakonitem trgu s tobačnimi proizvodi v EU prevladovali pretihotapljeni izdelki največjih proizvajalcev, danes pa se njihov delež zmanjšuje, saj se precej povečuje delež cenenih cigaret (izdelki drugih znamk, kupljeni v državah, ki niso članice EU, in prepeljanih v EU brez plačila davkov in carin; običajno za te izdelke v EU ni zakonite distribucijske mreže). Precejšen del nezakonitih tobačnih izdelkov v EU izvira iz tretjih držav. Zaradi tega je učinkovit svetovni režim najboljša politična možnost za boj proti temu čezmejnemu pojavu.

  Protokol k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom je osrednja svetovna pobuda na tem področju. Vsebuje zapleten sklop ukrepov, pravil in politik na področju boja proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Njegov cilj je z vzpostavitvijo svetovnega sistema sledenja in odkrivanja zagotoviti varnost oskrbovalne verige s tobakom, tobačnimi izdelki in proizvodno opremo. Druge določbe o nadzoru se nanašajo na podeljevanje licenc, zahteve za evidentiranje, urejanje internetne prodaje, prodaje v brezcarinskih prodajalnah in mednarodnega tranzita. Protokol prav tako opredeljuje kršitve, obravnava odgovornost in plačila pri zasegu, pa tudi uničenje zaseženih izdelkov. Njegov cilj je spodbuditi mednarodno sodelovanje, tudi prek medsebojne upravne pomoči v carinskih zadevah[2].

  Leta 2013 je začela veljati celovita strategija EU[3] za boj proti tihotapljenju cigaret. Predlaga ukrepe na štirih osrednjih področjih: a) zmanjšanje spodbud za tihotapljenje, b) izboljšanje varnosti oskrbovalne verige (zlasti z ratifikacijo protokola k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom), c) odločnejši ukrepi davčnih, carinskih, policijskih in obmejnih organov, d) povečanje kazni. EU je prav tako utrdila zakonodajno podlago z direktivo o tobačnih izdelkih[4], ki jo dopolnjujejo zavezujoči in izvršljivi sporazumi o boju proti goljufijam med EU, državami članicami in štirimi največjimi tobačnimi proizvajalci (Philip Morris, Japan Tobacco International, British American Tobacco (Holdings) Limited, Imperial Tobacco Limited). Direktiva o tobačnih izdelkih že vsebuje določbe za sledenje in odkrivanje, ki so bile oblikovane v skladu s protokolom k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom.

  Poročevalec meni, da bo ratifikacija protokola k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom koristila javnemu zdravju in prispevala k mednarodnemu boju proti nezakoniti trgovini s tobakom, izogibanju plačilu davkov in organiziranemu kriminalu.

  • [1]  Vsakih šest sekund zaradi bolezni, povezanih s tobakom, umre približno ena oseba, kar ustreza skoraj 6 milijonom ljudi letno. To število bo po napovedih do leta 2030 naraslo na več kot 8 milijonov, pri čemer bi bilo mogoče preprečiti več kot 80 % smrtnih primerov med prebivalci držav z nižjimi in srednjimi dohodki.
  • [2]  Poudariti je treba, da bi morala EU poleg pristopa k protokolu k okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom razmisliti tudi o povečanju sredstev, namenjenih boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki, saj je bil programu Hercule III, ki je pravzaprav edini sklad EU za finančno podporo državam članicam v boju proti tihotapljenju tobaka in tobačnih izdelkov, v obdobju 2014–2020 namenjen proračun v višini zgolj 104,9 milijona EUR.
  • [3]  Sporočilo Komisije z naslovom „Okrepitev boja proti tihotapljenju cigaret in drugim oblikam nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki – celovita strategija EU“ (COM(2013)324).
  • [4]  Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127/1, 29.4.2014, str. 1).

  IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  21.4.2016

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss