Postup : 2014/0234(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0155/2016

Předložené texty :

A8-0155/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2016 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0240

DOPORUČENÍ     ***
PDF 497kWORD 74k
27.4.2016
PE 576.959v02-00 A8-0155/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12594/2014),

–  s ohledem na Dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12595/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0180/2015),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0155/2016),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dodatkového protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Kolumbijské republiky a Peruánské republiky.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé byla podepsána dne 26. června 2012 v Bruselu a některá její ustanovení jsou podle článku 330 uvedené dohody uplatňována mezi Evropskou unií a Peru ode dne 1. března 2013 a mezi Evropskou unií a Kolumbií ode dne 1. srpna 2013.

Evropský parlament přijal legislativní usnesení, v němž udělil svůj souhlas s uzavřením této dohody dne 11. prosince 2012.

Dne 24. září 2012 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání s Kolumbií a Peru za účelem uzavření Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou Unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „dodatkový protokol“).

Dohoda liberalizuje obchod se zemědělskými a průmyslovými produkty i službami. Obsahuje rovněž ustanovení o původu zboží, technických překážkách obchodu, sanitárních a fytosanitárních opatřeních, hospodářské soutěži, právech duševního vlastnictví a o zadávání veřejných zakázek.

Zpravodaj se domnívá, že zapojení Chorvatska do provádění obchodní dohody je přirozeným důsledkem jeho přistoupení k EU. Je proto nanejvýš příhodné, že Komise a Rada učinily nezbytné právní kroky k tomu, aby tuto účast umožnily.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti zpravodaj doporučuje, aby Parlament udělil svůj souhlas s uzavřením dodatkového protokolu o účasti Chorvatska na Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé.

Souhlas Evropského parlamentu s rozhodnutím Rady je povinnou součástí dokončení procesu ratifikace dodatkového protokolu.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Právní upozornění - Ochrana soukromí