Menettely : 2014/0234(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0155/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0155/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2016 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0240

SUOSITUS     ***
PDF 341kWORD 70k
27.4.2016
PE 576.959v02-00 A8-0155/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12594/2014),

–  ottaa huomioon lisäpöytäkirjan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (12595/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0180/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0155/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä lisäpöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kolumbian tasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus allekirjoitettiin Brysselissä 26. kesäkuuta 2012 ja joitakin sen määräyksiä on sopimuksen 330 artiklan mukaisesti sovellettu väliaikaisesti 1. maaliskuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Perun välillä sekä 1. elokuuta 2013 lähtien Euroopan unionin ja Kolumbian välillä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 11. joulukuuta 2012 päätöslauselman, jossa se antoi hyväksyntänsä tämän sopimuksen tekemiselle.

Neuvosto valtuutti komission 24. syyskuuta 2012 aloittamaan Kolumbian ja Perun kanssa neuvottelut Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi, jäljempänä "pöytäkirja".

Sopimuksella vapautetaan maatalous- ja teollisuustuotteiden sekä palvelujen kauppa. Sopimukseen sisältyy myös tuotteiden alkuperää, kaupan teknisiä esteitä, terveys- ja kasvinsuojelutoimia, kilpailua, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä julkisia hankintoja koskevia määräyksiä.

Esittelijä katsoo, että Kroatian osallistuminen kauppasopimukseen on luonnollinen seuraus sen liittymisestä EU:hun. Komissio ja neuvosto ovat jo toteuttaneet tarvittavat oikeustoimet Kroatian osallistumisen mahdollistamiseksi.

Edellä olevat seikat huomioon ottaen esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä Kroatian osallistumista Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen koskevan lisäpöytäkirjan tekemiselle.

Euroopan parlamentin hyväksyntä tälle neuvoston päätökselle on lisäpöytäkirjan ratifiointiprosessin päätökseen saattamisen pakollinen osa.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö