AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

27.4.2016 - (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Santiago Fisas Ayxelà

Eljárás : 2014/0234(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0155/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0155/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12594/2014),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvre (12595/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 207. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0180/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0155/2016),

1.  egyetért a kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Kolumbiai Köztársaság és a Perui Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben aláírták, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1-je, illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1-je óta alkalmazzák.

Az Európai Parlament 2012. december 11-én jogalkotási állásfoglalást fogadott el, melyben egyetértését adta a megállapodás megkötéséhez.

2012. szeptember 24-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen Kolumbiával és Peruval az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) megkötéséről.

A megállapodás liberalizálja a mezőgazdasági és ipari termékek, valamint a szolgáltatások kereskedelmét. Rendelkezéseket tartalmaz továbbá az áruk származására, a kereskedelem technikai akadályaira, állat- és növény-egészségügyi intézkedésekre, a versenyre, a szellemi tulajdonra és a közbeszerzésre vonatkozóan.

Az előadó véleménye szerint Horvátország részvétele a kereskedelmi megállapodásban uniós csatlakozásának természetes következménye. Természetes tehát, hogy a Bizottság és a Tanács megtette a szükséges jogi lépéseket e részvétel lehetővé tétele érdekében.

A fentiek fényében az előadó ajánlása az, hogy a Parlament értsen egyet a Horvát Köztársaságnak az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodásban való részvételéről szóló kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével.

Az Európai Parlament e tanácsi határozattal történő egyetértése a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációs folyamatának kötelező eleme.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

21.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss