Procedure : 2014/0234(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0155/2016

Ingediende teksten :

A8-0155/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/06/2016 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0240

AANBEVELING     ***
PDF 347kWORD 71k
27.4.2016
PE 576.959v02-00 A8-0155/2016

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 KORTE TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12594/2014),

–  gezien het aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12595/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0180/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0155/2016),

1.  stemt in met de sluiting van het aanvullend protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Colombia en de Republiek Peru.


KORTE TOELICHTING

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, is op 26 juni 2012 te Brussel ondertekend en een aantal van haar bepalingen zijn voorlopig toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013.

Het Europees Parlement nam op 11 december 2012 een wetgevingsresolutie aan waarin het zijn goedkeuring hechtte aan de sluiting van deze overeenkomst.

Op 24 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te openen met Colombia en Peru met het oog op de sluiting van een aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie ("het protocol").

De overeenkomst liberaliseert de handel in landbouwproducten en industriële producten, evenals de handel in diensten. Voorts bevat de overeenkomst bepalingen over de oorsprong van goederen, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, mededinging, intellectuele-eigendomsrechten en overheidsopdrachten.

De rapporteur is van mening dat de deelname van Kroatië aan deze handelsovereenkomst een natuurlijk uitvloeisel is van zijn toetreding tot de EU. Het is dan ook niet meer dan terecht dat de Commissie en de Raad de juridische stappen hebben ondernomen die nodig zijn om deze deelname mogelijk te maken.

In het licht van het bovenstaande beveelt de rapporteur aan dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van het aanvullend protocol betreffende de deelname van Kroatië aan de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds.

De goedkeuring door het Europees Parlement van het besluit van de Raad vormt een verplicht onderdeel van de afronding van de ratificatieprocedure van het aanvullend protocol.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

0

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Juridische mededeling - Privacybeleid