ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

  27.4.2016 - (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE)) - ***

  Komisja Handlu Międzynarodowego
  Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà

  Procedura : 2014/0234(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0155/2016
  Teksty złożone :
  A8-0155/2016
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

  (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając projekt decyzji Rady (12594/2014),

  –  uwzględniając Protokół dodatkowy do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12595/2014),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0180/2015),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0155/2016),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu dodatkowego;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Kolumbii i Republiki Peru.

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, została podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., a niektóre jej postanowienia są stosowane na podstawie art. 330 tej Umowy między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 2013 r. oraz między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r.

  Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą, w której wyraził zgodę na zawarcie tej Umowy w dniu 11 grudnia 2012 r.

  W dniu 24 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Kolumbią i Peru w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej („Protokół”).

  W ramach umowy zliberalizowano handel produktami rolnymi i przemysłowymi, a także usługami. Umowa zawiera również przepisy dotyczące pochodzenia towarów, barier technicznych w handlu, środków sanitarnych i fitosanitarnych, konkurencji, własności intelektualnej oraz zamówień publicznych.

  Sprawozdawca jest zdania, że udział Chorwacji w Umowie o handlu jest naturalną konsekwencją jej przystąpienia do UE. Logiczne jest zatem, że Komisja i Rada podjęły niezbędne kroki prawne w celu umożliwienia tego udziału.

  W związku z powyższym sprawozdawca zaleca, by Parlament wydał zgodę na zawarcie dodatkowego protokołu w sprawie udziału Chorwacji w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony.

  Zgoda Parlamentu Europejskiego na tę decyzję Rady jest obowiązkowym elementem umożliwiającym zakończenie procesu ratyfikacji Protokołu dodatkowego.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  21.4.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  4

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss