RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană

  27.4.2016 - (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE)) - ***

  Comisia pentru comerț internațional
  Raportor: Santiago Fisas Ayxelà

  Procedură : 2014/0234(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0155/2016
  Texte depuse :
  A8-0155/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană

  (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12594/2014),

  –  având în vedere proiectul de protocol adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12595/2014),

  –  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0180/2015),

  –  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0155/2016),

  1.  aprobă încheierea protocolului adițional;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, ale Republicii Columbia și Republicii Peru.

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la Bruxelles, la 26 iunie 2012, iar o serie de dispoziții din acord au fost aplicate în temeiul articolului 330 din respectivul acord între Uniunea Europeană și Peru începând cu 1 martie 2013 și între Uniunea Europeană și Columbia începând cu 1 august 2013;

  Parlamentul European a adoptat o rezoluție legislativă în care a probat încheierea acestui acord la 11 decembrie 2012.

  La 24 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocierile cu Columbia și Peru în vederea încheierii unui protocol adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul”).

  Acordul liberalizează tranzacțiile comerciale cu produse agricole și industriale, precum și în domeniul serviciilor. Acordul conține, totodată, dispoziții cu privire la originea mărfurilor, bariere tehnice în calea comerțului, măsuri sanitare și fitosanitare, concurență, proprietatea intelectuală și achiziții publice.

  Raportorul consideră că participarea Croației la acord este o consecință naturală a aderării sale la UE. Trebuie numai ca măsurile legale necesare să fie adoptate de Comisie, iar Consiliul să permită această participare.

  Având în vedere cele de mai sus, raportorul recomandă Parlamentului să aprobe încheierea protocolului adițional privind participarea Croației la Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte.

  Aprobarea de către Parlamentul European a acestei decizii a Consiliului reprezintă o componentă obligatorie în finalizarea procesului de ratificare a protocolului adițional.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  21.4.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

  Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss