Postup : 2014/0234(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0155/2016

Predkladané texty :

A8-0155/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/06/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0240

ODPORÚČANIE     ***
PDF 498kWORD 76k
27.4.2016
PE 576.959v02-00 A8-0155/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12594/2014),

–  so zreteľom na Dodatkový protokol k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (12595/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0180/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0155/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dodatkového protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kolumbijskej republiky a Peruánskej republiky.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej bola podpísaná 26. júna 2012 v Bruseli a niektoré jej ustanovenia sa vykonávajú podľa jej článku 330 medzi Európskou úniou a Peru od 1. marca 2013 a medzi Európskou úniou a Kolumbiou od 1. augusta 2013.

Európsky parlament prijal legislatívne uznesenie, v ktorom udelil súhlas s uzatvorením tejto dohody 11. decembra 2012.

Rada 24. septembra 2012 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Kolumbiou a Peru o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii (ďalej len „protokol“).

Dohoda liberalizuje obchod s poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami, ako aj so službami. Obsahuje tiež ustanovenia o pôvode tovaru, technických prekážkach obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, hospodárskej súťaži, duševnom vlastníctve a verejnom obstarávaní.

Spravodajca sa domnieva, že účasť Chorvátska na dohode o obchode prirodzene vyplýva z jeho pristúpenia k EÚ. Je teda len vhodné, že Komisia a Rada vykonala potrebné právne kroky, ktoré túto účasť umožnia.

Na základe uvedených skutočností spravodajca odporúča, aby Parlament udelil súhlas s uzatvorením dodatkového protokolu o účasti Chorvátska na dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej.

Súhlas Európskeho parlamentu s týmto rozhodnutím Rady je povinným prvkom v rámci ukončenia procesu ratifikácie dodatkového protokolu.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

30

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia