Postopek : 2014/0234(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0155/2016

Predložena besedila :

A8-0155/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/06/2016 - 5.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0240

PRIPOROČILO     ***
PDF 493kWORD 75k
27.4.2016
PE 576.959v02-00 A8-0155/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dodatnega protokola k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dodatnega protokola k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic

(12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12594/2014),

–  ob upoštevanju Dodatnega protokola k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (12595/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 91, 100(2), 207 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0180/2015),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0155/2016),

1.  odobri sklenitev dodatnega protokola;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kolumbije in Peruja.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani je bil podpisan 26. junija 2012 v Bruslju; nekatere njegove določbe so se uporabljale na podlagi člena 330 sporazuma med Evropsko unijo in Perujem od 1. marca 2013 ter med Evropsko unijo in Kolumbijo od 1. avgusta 2013.

Evropski parlament je sprejel zakonodajno resolucijo, v kateri je odobril sklenitev sporazuma 11. decembra 2012.

Svet je 24. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s Kolumbijo in Perujem z namenom sklenitve dodatnega protokola k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: protokol).

V sporazumu je predvidena liberalizacija trgovine s kmetijskimi in industrijskimi proizvodi, pa tudi s storitvami. Vsebuje tudi določbe o poreklu blaga, tehničnih ovirah v trgovini, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, konkurenci, intelektualni lastnini ter javnih naročilih.

Poročevalec meni, da je sodelovanje Hrvaške pri trgovinskem sporazumu naravna posledica njenega pristopa k EU. Zato je razumljivo, da sta Komisija in Svet sprejela potrebne pravne ukrepe, s katerimi se omogoči to sodelovanje.

Poročevalec zaradi tega priporoča, da Parlament odobri sklenitev protokola o sodelovanju Hrvaške k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani.

Odobritev tega sklepa Sveta s strani Evropskega parlamenta je nujna za dokončno ratifikacijo dodatnega protokola.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Jude Kirton-Darling, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Danuta Maria Hübner, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, József Szájer, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Emilian Pavel, Maurice Ponga, Marco Valli, Axel Voss

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov