ДОКЛАД относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8–0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Дариуш Росати


Процедура : 2016/0010(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0157/2016
Внесени текстове :
A8-0157/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

(COM(2016)0025 – C8–0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0025),

–  като взе предвид членове 113 и 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8–0030/2016),

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8–0157/2016),

1.  одобрява измененото предложение на Комисията;

2.  призовава Комисията да внесе съответните промени в предложението си, в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) През последните години предизвикателствата, свързани с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, нараснаха значително и тази тенденция буди тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в това отношение, затова в своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация и на бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. В заключенията си от 22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация както на равнището на ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране.

(1) През последните години предизвикателствата, свързани с данъчните измами, избягването на данъчно облагане и отклонението от данъчно облагане, нараснаха значително и тази тенденция буди тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в това отношение, затова в своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация и на бъдещите европейски и международни стандарти за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. В заключенията си от 22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация както на равнището на ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Тъй като мултинационалните групи от предприятия (МГП) извършват дейност в различни държави, те имат възможност да използват практики за агресивно данъчно планиране, до които националните дружества нямат достъп. При това положение националните дружества, които обикновено са малки и средни предприятия (МСП), могат да се окажат особено силно засегнати, тъй като данъчната им тежест е по-висока от тази на МГП. От друга страна, всички държави членки могат да понесат загуба на приходи, като съществува и риск от конкуренция за привличане на МГП чрез предлагането на данъчни предимства. Това се превръща в проблем за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(2) Тъй като мултинационалните групи от предприятия (МГП) извършват дейност в различни държави, те имат възможност да използват практики за агресивно данъчно планиране, до които националните дружества нямат достъп. При това положение националните дружества, които обикновено са малки и средни предприятия (МСП), могат да се окажат особено силно засегнати, тъй като те обикновено плащат ефективна данъчна ставка, която е много по-близо до законоустановените ставки, отколкото МГП, което води до нарушаване и недобро функциониране на вътрешния пазар, както и до нарушаване на конкуренцията в ущърб на МСП. За да се избегне нарушаването на конкуренцията, националните дружества следва да не се оказват в неблагоприятно положение поради своя размер или поради липсата на трансгранична търговия. Освен това държавите членки могат да понесат загуба на приходи, като съществува и риск от нелоялна конкуренция помежду им за привличане на МГП чрез предлагането на данъчни предимства. Това се превръща в проблем за гладкото функциониране на вътрешния пазар. В тази връзка следва да се подчертае, че Комисията е тази, която отговаря за доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) От жизненоважно значение за Съюза е данъчните правила да се разработват така, че да не се възпрепятстват растежът или инвестициите, да не се поставят в неблагоприятно конкурентно положение дружествата от Съюза и да не се повишава рискът от двойно данъчно облагане, както и да са разработени с цел намаляване до минимум на разходите и на административната тежест за дружествата.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Данъчните органи на Съюза се нуждаят от изчерпателна и адекватна информация относно структурата на МГП, политиката им за трансферно ценообразуване и вътрешните им сделки в рамките на ЕС и извън него. Тази информация ще даде възможност на данъчните органи да противодействат на вредните данъчни практики чрез промени в законодателството или подходящи оценки на риска и данъчни одити, както и да определят дали предприятията са участвали в практики, водещи до изкуствено прехвърляне на значителни по размер печалби в по-облагодетелствани в данъчно отношение райони.

(3) Данъчните органи на държавите членки се нуждаят от изчерпателна и адекватна информация относно структурата на МГП, политиката им за трансферно ценообразуване, данъчните им споразумения, данъчните им кредити и вътрешните им сделки в рамките на Съюза и извън него. Тази информация ще даде възможност на данъчните органи да противодействат на вредните данъчни практики чрез промени в законодателството или подходящи оценки на риска и данъчни одити, както и да определят дали предприятията са участвали в практики, водещи до изкуствено прехвърляне на значителни по размер печалби в по-облагодетелствани в данъчно отношение райони. Комисията също трябва да има достъп до информацията, която се обменя между данъчните органи на държавите членки, за да се гарантира спазването на съответните разпоредби в областта на конкуренцията. Комисията следва да третира информацията като поверителна и да предприеме всички подходящи мерки, за да защити посочената информация.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) По-голямата прозрачност спрямо данъчните органи би могла да стимулира МГП да се откажат от някои практики и да заплащат своя справедлив дял от данъците в държавата, в която реализират печалби. Затова повишаването на прозрачността за МГП представлява съществена част от усилията за овладяване на проблема със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

(4) Подходящата степен на предоставяне и обмен на информация между данъчните органи на държавите членки, както и с Комисията, би могла да стимулира МГП да се откажат от някои практики и да заплащат своите дължими данъци в държавата, в която се създава стойност. Това също така ще увеличи „партньорския натиск“ между държавите членки и ще съсредоточи вниманието на финансовите пазари върху фискалната отчетност на МГП. Затова повишаването на прозрачността за МГП, без да се вреди на конкурентоспособността на Съюза, представлява съществена част от усилията за овладяване на проблема със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, а в крайна сметка и с избягването на данъци.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В отчета по държави МГП следва ежегодно да предоставят информация за размера на дохода, печалбата преди данъка върху доходите, както и за платения и начисления данък върху дохода за всяка данъчна юрисдикция, в която извършват дейност. МГП следва също така да отчитат броя на своите наети лица, обявения капитал, неразпределената печалба и материалните активи във всяка данъчна юрисдикция. На последно място, МГП следва да идентифицират всички предприятия в групата, които извършват стопанска дейност в определена данъчна юрисдикция, и да предоставят информация за тази дейност по отношение на всяко едно от тях.

(6) В отчета по държави МГП следва ежегодно да предоставят информация за размера на дохода, печалбата преди данъка върху доходите, платения и начисления данък върху дохода за всяка данъчна юрисдикция, в която извършват дейност, както и данъчните кредити. МГП следва също така да отчитат броя на своите наети лица, обявения капитал, неразпределената печалба и материалните активи във всяка данъчна юрисдикция. На последно място, МГП следва да идентифицират всички предприятия в групата, които извършват стопанска дейност в определена данъчна юрисдикция, и да предоставят информация за тази дейност по отношение на всяко едно от тях.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се обезпечи гладкото функциониране на вътрешния пазар, ЕС трябва да осигури лоялна конкуренция между европейските МГП и неевропейските МГП, при които едно или повече от принадлежащите към групата предприятия се намират в ЕС. Поради това задължението за отчитане следва да се прилага и за двата вида МГП.

(8) За да се обезпечи гладкото функциониране на вътрешния пазар, Съюзът трябва да осигури лоялна конкуренция между европейските МГП и неевропейските МГП, при които едно или повече от принадлежащите към групата предприятия се намират в ЕС. Поради това задължението за отчитане следва да се прилага и за двата вида МГП. В тази връзка държавите членки следва да отговарят за гарантирането на прилагането на задълженията за докладване на МГП посредством, например, въвеждане на мерки за санкциониране на МГП в случай на непредоставяне на отчет.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Държавите членки следва да гарантират, че запазват или повишават равнището на човешки, технически и финансови ресурси, заделени за автоматичния обмен на информация между данъчните администрации и за обработването на данни в рамките на данъчните администрации.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Що се отнася до обмена на информация между държавите членки, в Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО такъв задължителен обмен вече е предвиден в редица области. Обхватът му следва да бъде разширен, така че да включва и задължителния автоматичен обмен на информация между държавите членки по отношение на отчетите по държави.

(11) Що се отнася до обмена на информация между държавите членки, в Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО такъв задължителен обмен вече е предвиден в редица области. Обхватът му следва да бъде разширен, така че да включва и задължителния автоматичен обмен на информация между държавите членки по отношение на отчетите по държави и предоставянето на тези отчети на Комисията. Освен това Европейската комисия използва отчетите по държави, за да оцени спазването от страна на държавите членки на правилата за държавната помощ на ЕС, тъй като съществува и измерение, свързано с държавната помощ, по отношение на нелоялните данъчни практики в областта на корпоративното данъчно облагане.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен между държавите членки на информация относно отчетите по държави следва да включва съобщаването на определен набор от основна информация, до която да имат достъп онези държави членки, в които, въз основа на информацията в съответния отчет, едно или повече принадлежащи към МГП предприятия са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, която извършват чрез място на стопанска дейност на МГП.

(12) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен между държавите членки и с Комисията на информация относно отчетите по държави следва да включва съобщаването на определен набор от основна информация, която следва да се основава на единни определения и до която да имат достъп онези държави членки, в които, въз основа на информацията в съответния отчет, едно или повече принадлежащи към МГП предприятия са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, която извършват чрез място на стопанска дейност на МГП.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Необходимо е да се уточнят езиковите договорености за обмена на информация между държавите членки относно отчетите по държави. Освен това е нужно да се приемат практическите договорености, необходими за актуализирането на мрежата CCN. За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 20, параграф 6 и член 21, параграф 7, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

(16) Необходимо е да се уточнят езиковите договорености за обмена на информация между държавите членки и за предоставянето на посочената информация на Комисията относно отчетите по държави. Освен това е нужно да се приемат практическите договорености, необходими за актуализирането на мрежата CCN, и да се гарантира, че е избегнато дублирането на стандарти, водещо до увеличаване на административните разходи за стопанските субекти. За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 20, параграф 6 и член 21, параграф 7, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a) Годишните доклади на държавите членки до Комисията съгласно настоящата директива следва да съдържат подробна информация относно степента на водене на местни досиета съгласно член 8аа и раздел 2, точка 1 от приложение III към настоящата директива, както и списък на всички юрисдикции, в които са местни лица крайните предприятия майки на установени в Съюза съставни единици, но не са били подадени или обменени пълни отчети.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18б) Следва да съществува възможност информацията да не се обменя съгласно настоящата директива, когато обменът би довел до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна, или на търговски процес, или на информация, разкриването на която би било в разрез с обществения ред.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18в) Следва да се вземат предвид резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, докладът на Европейския парламент относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната заинтересованост на акционерите и Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи от декларацията за корпоративно управление, както и резолюцията от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(20) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки, както и с Комисията, при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 1 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1) Член 1, параграф 1 се изменя, както следва:

1. С настоящата директива се определят правилата и процедурите, посредством които държавите-членки си сътрудничат помежду си с оглед на обмена на информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите-членки относно данъците, посочени в член 2.

‘1. С настоящата директива се определят правилата и процедурите, посредством които държавите членки си сътрудничат помежду си и с Комисията с оглед на обмена на информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите членки относно данъците, посочени в член 2.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-a) Член 3, параграф 2 се изменя, както следва:

(2) „централно звено за връзка“ е службата, посочена като такава, натоварена с основната отговорност за осъществяване на контактите с останалите държави-членки в областта на административното сътрудничество;

„(2) „централно звено за връзка“ означава службата, посочена като такава, натоварена с основната отговорност за осъществяване на контактите с останалите държави членки и с Комисията в областта на административното сътрудничество;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 2011/16/ЕС

Член 3 – точка 9 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а и 8аа — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време; за целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информация в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;

а) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а и 8аа – системно предоставяне на друга държава членка и на Комисията на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време; за целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информация в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка; Тези документи са на разположение също и на трети държави. Работата по обмена на отчетите с трети държави вече започна в рамките на Многонационалното споразумение между компетентните органи на ОИСР и се гарантира, че трети държави могат да получат поисканата информация от всички държави членки.

Обосновка

Нелоялните данъчни практики в областта на корпоративното данъчно облагане имат и измерение, свързано с държавната помощ. Поради тази причина Европейската комисия следва също да има достъп до обменената между данъчните органи на държавите членки информация, за да се гарантира спазването на съответните разпоредби в областта на конкуренцията.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 4 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a) Член 4, параграф 6 се изменя, както следва:

6. Когато отдел за връзка или компетентно длъжностно лице изпраща или получава искане или отговор на искане за сътрудничество, то уведомява за това централното звено за връзка на своята държава-членка съгласно установената от тази държава-членка процедура.

‘6. Когато отдел за връзка или компетентно длъжностно лице изпраща или получава искане или отговор на искане за сътрудничество, то уведомява за това централното звено за връзка на своята държава членка и Комисията съгласно установената от тази държава членка процедура.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 6 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б) Член 6, параграф 2 се изменя, както следва:

2. Посоченото в член 5 искане може да съдържа мотивирано искане за специфично административно разследване. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган за причините.

‘2. Посоченото в член 5 искане може да съдържа мотивирано искане за специфично административно разследване. Ако запитаният орган прецени, че не е необходимо административно разследване, той незабавно уведомява запитващия орган и Комисията за причините.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в) В член 8, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„да) отчети по държави,“

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган на държава членка, която е получила „отчета по държави“ съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя този доклад на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, една или повече „съставни единици“ на „МГП“ на „отчитащото се предприятие“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност.

2. Компетентният орган на държава членка, която е получила „отчета по държави“ съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя във възможно най-кратък срок този доклад на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, една или повече „съставни единици“ на „МГП“ на „отчитащото се предприятие“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност. Компетентният орган на съответната държава членка предоставя също така отчета по държави на Комисията, която отговаря за централизирания регистър на отчетите по държави, които са на разположение на компетентните ѝ служби.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 3 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) за всяка юрисдикция, в която „МГП“ извършва дейност — обобщена информация относно размера на приходите, печалбата (загубата) преди данъка върху дохода, платения данък върху дохода, начисления данък върху дохода, обявения капитал, натрупаната печалба, броя на наетите лица и материалните активи, различни от парични средства или парични еквиваленти;

а) за всяка юрисдикция, в която „МГП“ извършва дейност — обобщена информация относно размера на приходите, печалбата (загубата) преди данъка върху дохода, платения данък върху дохода, начисления данък върху дохода, обявения капитал, натрупаната печалба, броя на наетите лица, материалните активи, различни от парични средства или парични еквиваленти, получените публични субсидии, стойността на активите и годишните разходи за тяхното поддържане, както и продажбите и покупките, извършени от групата;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2011/16/ЕС

Член 8 а – параграф 3 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) бъдещия европейски данъчен идентификационен номер (TIN) на МГП, посочен в Плана за действие на Комисията за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци от 2012 г.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2011/16/ЕС

Член 8а – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. С цел да се увеличи прозрачността за гражданите, Комисията публикува отчетите по държави, като се основава на информацията, съдържаща се в централизирания регистър на отчетите по държави. При публикуването Комисията спазва разпоредбите на член 23а относно поверителността.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 9 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a) Член 9, параграф 1 се изменя, както следва:

1. Компетентният орган на всяка държава-членка спонтанно съобщава информацията по член 1, параграф 1 на компетентния орган на всяка друга заинтересована държава-членка във всеки един от следните случаи:

‘1. Компетентният орган на всяка държава членка спонтанно съобщава информацията по член 1, параграф 1 на компетентния орган на всяка друга заинтересована държава членка и на Комисията във всеки един от следните случаи:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 9 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(2б) Член 9, параграф 2 се изменя, както следва:

2. Компетентните органи на държавите-членки могат спонтанно да съобщават на компетентните органи на другите държави-членки всяка информация, която им е известна и която може да е от полза за компетентните органи на другите държави-членки.

‘2. Компетентните органи на държавите членки могат спонтанно да съобщават на компетентните органи на другите държави членки и на Комисията всяка информация, която им е известна и която може да е от полза за компетентните органи на другите държави членки.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Член 23, параграф 2 се изменя, както следва:

2. Държавите-членки съобщават на Комисията цялата необходима информация за оценката на ефективността на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество при борбата с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане.

‘2. Държавите членки съобщават на Комисията цялата необходима информация за оценката на ефективността на предвиденото в настоящата директива административно сътрудничество при борбата с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки предоставят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, и съобщават постигнатите практически резултати. Редът и условията за предоставянето на годишната оценка се одобряват от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.“;

3. Държавите членки предоставят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, и съобщават постигнатите практически резултати. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета относно посочените резултати по подходящ начин, например годишен консолидиран доклад, в който се разглеждат изходът и резултатът от процедурата за отчитане. Редът и условията за предоставянето на годишната оценка се одобряват от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.“;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В член 23 се добавя следният параграф:

 

„3а. Комисията представя годишен консолидиран доклад на Европейския парламент и на Съвета във връзка с годишната оценка на държавите членки относно ефективността на автоматичния обмен на информация, както и постигнатите практически резултати.“

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 23 – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) В член 23 се добавя следният параграф:

 

3б. В случай че в оценката на въздействието на Комисията относно последиците от публичното оповестяване на информацията по държави се установи, че не са налице отрицателни последици за МГП, Комисията незабавно предлага законодателство, което да направи информацията публично достояние.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 24 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(5в) Член 24, параграф 1 се изменя, както следва:

1. Ако компетентният орган на държава-членка получи от трета държава информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на тази държава-членка относно данъците, посочени в член 2, този орган може да предоставя информацията на компетентните органи на държавите-членки, за които тази информация може да бъде полезна, и на всички запитващи органи, доколкото това е разрешено съгласно споразумение с тази трета държава.

1. Ако компетентният орган на държава членка получи от трета държава информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на тази държава членка относно данъците, посочени в член 2, този орган може да предоставя информацията на компетентните органи на държавите членки, за които тази информация може да бъде полезна, и на всички запитващи органи, както и на Комисията, доколкото това е разрешено съгласно споразумение с тази трета държава.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Директива 2011/16/ЕС

Член 27 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Добавя се следният член:

 

„Член 27a

 

Преглед

 

Комисията извършва преглед на ефективността на настоящата директива в срок от три години след нейното влизане в сила.“

Изменение    34

Предложение за директива

Приложение – Приложение IIІ – раздел ІІ – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При наличие на няколко „съставни единици“ на една и съща „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза, и когато са изпълнени едно или няколко от условията, посочени в буква б), „МГП“ може да натовари една от тези „съставни единици“ със задачата да представи отчета по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 1 по отношение на всяка „отчетна финансова година“ на или преди датата, посочена в член 8аа, параграф 1, и да уведоми държавата членка, че подаването на отчета е предназначено да отговори на изискването за подаване, приложимо спрямо всички „съставни единици“ на съответната „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза. Тази държава членка в съответствие с член 8аа, параграф 2 предоставя получения отчет по държави на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията от отчета по държави, една или повече „съставни единици“ на „МГП“ на „отчитащото се предприятие“ са или местни лица за данъчни цели, или обект на данъчно облагане по отношение на дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност.

При наличие на няколко „съставни единици“ на една и съща „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза, и когато са изпълнени едно или няколко от условията, посочени в буква б), „МГП“ може да натовари една от тези „съставни единици“, за предпочитане тази с най-големия оборот, със задачата да представи отчета по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 1 по отношение на всяка „отчетна финансова година“ на или преди датата, посочена в член 8аа, параграф 1, и да уведоми държавата членка, че подаването на отчета е предназначено да отговори на изискването за подаване, приложимо спрямо всички „съставни единици“ на съответната „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза. Тази държава членка в съответствие с член 8аа, параграф 2 предоставя получения отчет по държави на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията от отчета по държави, една или повече „съставни единици“ на „МГП“ на „отчитащото се предприятие“ са или местни лица за данъчни цели, или обект на данъчно облагане по отношение на дейността, извършвана чрез място на стопанска дейност.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят значителна тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб.

В докладите на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси (ECON) и на парламентарната специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE), Европейският парламент призова за повишена прозрачност по отношение на данъчната информация, за да се противодейства на агресивното данъчно планиране, по-специално чрез въвеждане на отчитане по държави за многонационалните групи от предприятия (МГП).

Съгласно действащата правна уредба (Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество, понастоящем ДАС 3) държавите членки все още не обменят помежду си отчетите по държави.

Поради това е налице спешна необходимост от повишаване на прозрачността. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и на механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета.

Предложението на Комисията

Предложението за директива изменя Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество, чието последно за момента изменение беше извършено с Директива (ЕС) 2015/2376. То въвежда нов член в действащата директива, който определя обхвата и условията за задължителния автоматичен обмен на информация за отчетите по държави.

Конкретни аспекти на предложението

Обхват на предложението – праг за МГП

Многонационалните групи от предприятия (МГП), разположени в ЕС или извършващи дейност в ЕС, чиито общи консолидирани приходи възлизат на най-малко 750 милиона евро, ще бъдат задължени да подават отчета по държави.

Компетентният орган на държавата членка, която е получила отчета по държави, съгласно автоматичния обмен предоставя този отчет на всяка друга държава членка, в която една или повече съставни единици на съответната многонационална група от предприятия са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

Компетентен орган

Отчетът по държави трябва да бъде подаден в държавата членка, в която крайното предприятие майка на МГП или който и да било друг отчитащ се субект е данъчно задължено лице.

Държавата членка предоставя отчета на всяка друга държава членка, в която една или повече съставни единици на съответната МГП са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

Обхват на обмена на информация

Отчетът по държави ще включва информация за всяка данъчна юрисдикция, в която МГП извършва стопанска дейност, относно размера на приходите, печалбата преди облагането с данък на доходите, платения и начисления данък върху доходите, броя на наетите лица, обявения капитал, неразпределената печалба и материалните активи.

График

Считано от 2017 г., МГП ще трябва да представят отчет по държави относно отчетната финансова година на годишна база, не по-късно от 12 месеца след последния ден на отчетната финансова година на МГП.

Формат / образец

МГП ще подават отчетите по държави в съответствие със стандартния образец, включен в Доклада на ОИСР относно Действие 13.

Автоматичният обмен на информация относно отчетите по държави ще се извършва, като се използва стандартният формуляр. Съобщената информация се предоставя чрез електронни средства, като се използва мрежата CCN.

Публично оповестяване

Настоящото предложение не предвижда публично оповестяване на отчетите по държави. Комисията обаче обяви публикуването на оценката на въздействието на отчитането по държави за април 2016 г., която може да бъде придружена от предложение за налагане на задължения за публично оповестяване за дружествата.

Някои въпроси за разискване

Докладчикът като цяло оценява положително предложението, по-специално необходимостта от прозрачност, прага за МГП, задължени да представят отчет по държави, определянето на компетентния орган, обхвата на информацията, която се обменя, и графика за прилагането и интервалите на отчитане.

Докладчикът по-специално приветства предложението, с което се изпълнява препоръката на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, без да се създават двойни стандарти, които иначе биха довели ненужна административна тежест и разходи за привеждане в съответствие.

Докладчикът счита за целесъобразно първо да се въведе автоматичен обмен на информация относно отчетите по държави, преди евентуално да се представи предложение за публично оповестяване на отчетите по държави, и то единствено при условие че оценката на въздействието покаже, че няма отрицателни последици за конкурентоспособността на европейските предприятия и за икономиката.

Освен това докладчикът счита, че Комисията следва да участва в автоматичния обмен на информация и да има достъп до отчетите по държави, заедно с националните данъчни органи, като същевременно изцяло зачита разпоредбите за поверителност.

Комисията, въз основа на годишната оценка на ефективността на автоматичния обмен на информация и на отчитането по държави, извършвана от държавите членки, следва да представя доклад до Европейския парламент и до Съвета, обобщаващ основните констатации в националните оценки на държавите членки, като същевременно зачита разпоредбите относно поверителността, предвидени в директивата.

Заключение

Докладчикът приветства предложението на Комисията като положителна стъпка в стремежа за постигане на повече прозрачност. Той обаче счита, че предложението ще бъде по-ефикасно, ако се внесат предложените изменения, като обхватът на обмена на информация се разшири, за да включва и Европейската комисия, и призовава Комисията да извърши оценка на спазването от страна на държавите членки по отношение на разпоредбите на ЕС за държавната помощ въз основа на посочената информация.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Позовавания

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Дата на консултация с ЕП

11.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

25.2.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Дата на приемане

26.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

0

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Дата на внасяне

28.4.2016