BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Dariusz Rosati


Procedure : 2016/0010(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0157/2016
Indgivne tekster :
A8-0157/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0025),

–  der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0030/2016),

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0157/2016),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) I de senere år har skattesvig og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, at det var nødvendigt på det kraftigste at fremme automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede i sine konklusioner fra mødet den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

(1) I de senere år har skattesvig, skatteundgåelse og skatteunddragelse givet stadig større udfordringer og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan. Den automatiske udveksling af oplysninger er et vigtigt værktøj i den forbindelse, og Kommissionen påpegede i sin meddelelse af 6. december 2012 om en handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, at det var nødvendigt på det kraftigste at fremme automatisk udveksling af oplysninger som fremtidens europæiske og internationale standard for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Det Europæiske Råd anmodede i sine konklusioner fra mødet den 22. maj 2013 om, at den automatiske udveksling af oplysninger på EU-plan og globalt plan blev udvidet med henblik på at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Eftersom multinationale koncerner er aktive i forskellige lande, har de mulighed for at give sig af med aggressiv skatteplanlægning, hvilket ikke er muligt for nationale virksomheder. En sådan praksis fra de multinationale koncerners side risikerer især at have negative følger for rent nationale virksomheder (typisk SMV'er), idet disse beskattes kraftigere end de multinationale koncerner. Samtidig risikerer alle medlemsstaterne at miste indtægter og at begive sig ud i en kamp om at tiltrække de multinationale koncerner ved at tilbyde dem ekstra skattefordele. Det er derfor et problem for det indre markeds rette funktion.

(2) Eftersom multinationale koncerner er aktive i forskellige lande, har de mulighed for at give sig af med aggressiv skatteplanlægning, hvilket ikke er muligt for nationale virksomheder. En sådan praksis fra de multinationale koncerners side risikerer især at have negative følger for rent nationale virksomheder (typisk SMV'er), idet de normalt betaler en faktisk skattesats, der er langt tættere på de lovpligtige satser end de multinationale koncerners, hvilket medfører konkurrenceforvridning og dårlig funktion af det indre marked samt konkurrenceforvridning på bekostning af SMV'erne. For at undgå konkurrenceforvridning skal nationale virksomheder ikke stilles dårligere på grund af deres størrelse eller manglende grænseoverskridende handel. Endvidere risikerer alle medlemsstater at miste indtægter og at begive sig ud i en unfair kamp mellem hinanden om at tiltrække de multinationale koncerner ved at tilbyde dem ekstra skattefordele. Det er derfor et problem for det indre markeds rette funktion. Det bør i denne forbindelse understreges, at det er Kommissionen, der har ansvaret for et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Det er af afgørende betydning for EU, at skattereglerne udformes på en sådan måde, at de ikke hindrer vækst, investeringer eller stiller EU's virksomheder dårligere med hensyn til konkurrenceevne eller øger risikoen for dobbeltbeskatning, og at de udformes på en sådan måde, at de minimerer omkostninger og administrative byrder for virksomhederne.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Skattemyndighederne i Unionen har behov for omfattende og relevante oplysninger om de multinationale koncerner, for så vidt angår deres struktur, deres interne afregningspolitik og deres interne transaktioner inden for og uden for EU. Disse oplysninger vil sætte skattemyndighederne i stand til at reagere på skadelig skattepraksis ved at ændre lovgivningen eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner samt til at fastslå, om en virksomhed anvender metoder til kunstigt at flytte en betydelig del af fortjenesten til områder, hvor den kan få en skattefordel.

(3) Medlemsstaternes skattemyndigheder har behov for omfattende og relevante oplysninger om de multinationale koncerner, for så vidt angår deres struktur, deres interne afregningspolitik, deres skatteafregninger, skattegodtgørelser og deres interne transaktioner inden for og uden for Unionen. Disse oplysninger vil sætte skattemyndighederne i stand til at reagere på skadelig skattepraksis ved at ændre lovgivningen eller foretage målrettede risikovurderinger og skatterevisioner samt til at fastslå, om en virksomhed anvender metoder til kunstigt at flytte en betydelig del af fortjenesten til områder, hvor den kan få en skattefordel. Kommissionen bør også have adgang til de oplysninger, som er udvekslet mellem medlemsstaternes skattemyndigheder for at sikre overholdelsen af de relevante konkurrenceregler. Kommissionen bør behandle disse oplysninger som fortrolige og træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af disse oplysninger.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) En øget gennemsigtighed over for skattemyndighederne vil kunne tilskynde multinationale koncerner til at opgive visse metoder og i stedet betale deres rimelige del af skatten i det land, hvor de genererer deres overskud. Øget gennemsigtighed for multinationale koncerner er derfor et afgørende element i kampen mod udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste.

(4) En passende mængde oplysninger, der formidles til og udveksles mellem medlemsstaternes skattemyndigheder og Kommissionen, vil kunne tilskynde multinationale koncerner til at betale deres skyldige skat i det land, hvor de genererer deres overskud. Dette ville også øge "gruppepresset" mellem medlemsstaterne og rette de finansielle markeders opmærksomhed mod de multinationale selskabers skatteansvar. Øget gennemsigtighed for multinationale koncerner uden at hæmme Unionens konkurrenceevne er derfor et afgørende element i kampen mod udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste og i sidste instans mod skatteundgåelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De multinationale koncerner bør i land for land-rapporten årligt og for hver af de jurisdiktioner, som de er aktive inden for, oplyse om deres samlede omsætning, overskud før selskabsskat og betalt og beregnet selskabsskat. De bør ligeledes oplyse om antallet af ansatte, vedtaget kapital, tilbageholdt overskud og materielle aktiver for hver jurisdiktion. Endelig bør de multinationale koncerner identificere alle de enheder inden for koncernen, der er aktive i hver enkelt skattejurisdiktion, og oplyse om de forretningsaktiviteter, som hver af disse enheder beskæftiger sig med.

(6) De multinationale koncerner bør i land for land-rapporten årligt og for hver af de jurisdiktioner, som de er aktive inden for, oplyse om deres samlede omsætning, overskud før selskabsskat og betalt og beregnet selskabsskat samt skattegodtgørelser. De bør ligeledes oplyse om antallet af ansatte, vedtaget kapital, tilbageholdt overskud og materielle aktiver for hver jurisdiktion. Endelig bør de multinationale koncerner identificere alle de enheder inden for koncernen, der er aktive i hver enkelt skattejurisdiktion, og oplyse om de forretningsaktiviteter, som hver af disse enheder beskæftiger sig med.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at garantere det indre markeds rette funktion skal EU sikre en fair konkurrence mellem EU-baserede og ikke-EU-baserede multinationale koncerner, hvoraf en eller flere af deres enheder er beliggende i EU. Begge koncerntyper bør derfor være underlagt obligatorisk indberetning.

(8) For at garantere det indre markeds rette funktion skal Unionen sikre en fair konkurrence mellem EU-baserede og ikke-EU-baserede multinationale koncerner, hvoraf en eller flere af deres enheder er beliggende i EU. Begge koncerntyper bør derfor være underlagt obligatorisk indberetning. Medlemsstaterne bør i denne forbindelse være ansvarlige for at håndhæve indberetningskravet for multinationale selskaber ved f.eks. at tage skridt til at indføre sanktioner over for multinationale selskaber i tilfælde af manglende indberetning.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Medlemsstaterne bør sikre, at de fastholder eller øger antallet af menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, der er dedikeret til automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltningerne og databehandling i skatteforvaltningerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Med hensyn til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne indeholder Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF allerede bestemmelser om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på en række områder. Dets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte obligatorisk automatisk udveksling af land for land-rapporter mellem medlemsstaterne.

(11) Med hensyn til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne indeholder Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF allerede bestemmelser om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på en række områder. Dets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte obligatorisk automatisk udveksling af land for land-rapporter mellem medlemsstaterne og fremsendelse af disse rapporter til Kommissionen. Kommissionen anvender desuden land for land-rapporterne til at vurdere medlemsstaternes overholdelse af EU's statsstøtteregler, idet unfair skattepraksis inden for virksomhedsbeskatning også har en dimension som statsstøtteforanstaltning.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Den obligatoriske automatiske udveksling af land for land-rapporter mellem medlemsstaterne bør i hvert enkelt tilfælde omfatte meddelelsen af et fast defineret sæt basisoplysninger, som skal stilles til rådighed for de medlemsstater, som en eller flere enheder i den multinationale koncern ifølge land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem en multinational koncerns faste driftssted.

(12) Den obligatoriske automatiske udveksling af land for land-rapporter mellem medlemsstaterne og Kommissionen bør i hvert enkelt tilfælde omfatte meddelelsen af et fast defineret sæt basisoplysninger, der bør baseres på ensartede definitioner, og som skal stilles til rådighed for de medlemsstater, som en eller flere enheder i den multinationale koncern ifølge land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem en multinational koncerns faste driftssted.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Det er nødvendigt at fastlægge sproglige krav for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne vedrørende land for land-rapporterne. Det er ligeledes nødvendigt at vedtage de praktiske foranstaltninger, der er nødvendige for at opgradere CCN-netværket. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 6, og artikel 21, stk. 7, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

(16) Det er nødvendigt at fastlægge sproglige krav for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og fremsendelse af sådanne oplysninger til Kommissionen vedrørende land for land-rapporterne. Det er ligeledes nødvendigt at vedtage de praktiske foranstaltninger, der er nødvendige for at opgradere CCN-netværket og sikre, at en duplikation af standarder, der ville medføre en stigning i de administrative omkostninger for økonomiske aktører, undgås. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 20, stk. 6, og artikel 21, stk. 7, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Medlemsstaternes årlige rapport til Kommissionen i henhold til nærværende direktiv bør specificere omfanget af lokal indgivelse i henhold til artikel 8aa og bilag III, afsnit II, punkt 1, til dette direktiv og indeholde en liste over eventuelle jurisdiktioner, hvor EU-baserede koncernenheders ultimative moderselskaber er hjemmehørende, men hvor der ikke er indgivet eller udvekslet fuldstændige rapporter.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18b) Det bør være muligt ikke at udveksle oplysninger i henhold til dette direktiv, hvis en sådan udveksling vil føre til videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller af oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18c) Der bør tages hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, Europa-Parlamentets betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse og Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Formålet med dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på betingelser, som er forenelige med et velfungerende indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20) Formålet med dette direktiv, nemlig at sikre et effektivt administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne og med Kommissionen på betingelser, som er forenelige med et velfungerende indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den påkrævede ensartethed og effektivitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 1 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

1. Dette direktiv fastsætter de regler og procedurer, hvorefter medlemsstaterne skal samarbejde indbyrdes med henblik på at udveksle de oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af medlemsstaternes nationale love vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter.

"1. Dette direktiv fastsætter de regler og procedurer, hvorefter medlemsstaterne skal samarbejde indbyrdes og med Kommissionen med henblik på at udveksle de oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af medlemsstaternes nationale love vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter."

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra -a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-a) Artikel 3, nr. 2), affattes således:

2) "centralt forbindelseskontor": det kontor, der er udpeget som særligt ansvarligt for kontakterne til de øvrige medlemsstater med henblik på det administrative samarbejde

"2) "centralt forbindelseskontor": det kontor, der er udpeget som særligt ansvarligt for kontakterne til de øvrige medlemsstater og Kommissionen med henblik på det administrative samarbejde"

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – nr. 9 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, artikel 8a og artikel 8aa, systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat

a) i forbindelse med artikel 8, stk. 1, artikel 8a og artikel 8aa, systematisk meddelelse til en anden medlemsstat og Kommissionen uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat Disse dokumenter skal også være tilgængelige for tredjelande. Arbejdet med deling af rapporter med tredjelande er allerede påbegyndt under OECD's multinationale aftale mellem kompetente myndigheder, og det skal sikres, at tredjelande har adgang til de nødvendige oplysninger fra alle medlemsstater.

Begrundelse

Unfair skattepraksis inden for virksomhedsbeskatning har også en dimension som statsstøtteforanstaltning. Derfor bør Kommissionen bør også have adgang til de oplysninger, som er udvekslet mellem medlemsstaternes skattemyndigheder for at sikre overholdelsen af de relevante konkurrenceregler.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 4 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1a) Artikel 4, stk. 6, affattes således:

6. Når en forbindelsesafdeling eller en kompetent embedsmand sender eller modtager en anmodning om samarbejde eller et svar på en sådan anmodning, underretter den/han det centrale forbindelseskontor i sin medlemsstat efter de procedurer, der anvendes i denne medlemsstat.

"6. Når en forbindelsesafdeling eller en kompetent embedsmand sender eller modtager en anmodning om samarbejde eller et svar på en sådan anmodning, underretter den/han det centrale forbindelseskontor i sin medlemsstat og Kommissionen efter de procedurer, der anvendes i denne medlemsstat."

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 6 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

1b) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

2. Den i artikel 5 omhandlede anmodning kan indeholde en begrundet anmodning om en specifik administrativ undersøgelse. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke finder det nødvendigt med en administrativ undersøgelse, underretter den straks den bistandssøgende myndighed om grundene hertil.

"2. Den i artikel 5 omhandlede anmodning kan indeholde en begrundet anmodning om en specifik administrativ undersøgelse. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke finder det nødvendigt med en administrativ undersøgelse, underretter den straks den bistandssøgende myndighed og Kommissionen om grundene hertil."

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c) I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ea) land for land-rapporter."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 aa - stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling meddele rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted, inden den frist, der er fastsat i stk. 4.

2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling hurtigst muligt meddele rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted, inden den frist, der er fastsat i stk. 4. Den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal også meddele land for land-rapporten til Kommissionen, der er ansvarlig for centralregistret for land for land-rapporter, der er tilgængelige for dens kompetente tjenester.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa - stk. 3 - litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) oplysninger for hele koncernen vedrørende den samlede omsætning, overskud (underskud) før selskabsskat, betalt selskabsskat, beregnet selskabsskat, vedtaget kapital, akkumuleret fortjeneste, antal ansatte samt andre materielle aktiver end likvide midler for hver jurisdiktion, som den Multinationale Koncern opererer i

a) oplysninger for hele koncernen vedrørende den samlede omsætning, overskud (underskud) før selskabsskat, indbetalt selskabsskat, beregnet selskabsskat, vedtaget kapital, akkumuleret fortjeneste, antal ansatte samt andre materielle aktiver end likvide midler for hver jurisdiktion, som den multinationale koncern opererer i, modtaget offentlig støtte, værdien af aktiver og årlige omkostninger til vedligeholdelse af disse samt koncernens salg og køb

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa - stk. 3 - litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) den multinationale koncerns fremtidige europæiske skatteidentifikationsnummer (TIN) anført i Kommissionens handlingsplan fra 2012 for at fremme bekæmpelsen af svindel og skatteunddragelse

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa - stk. 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For at øge gennemsigtigheden for borgerne skal Kommissionen offentliggøre land for land-rapporterne baseret på oplysningerne indeholdt i centralregistret for land for land-rapporter. I denne forbindelse skal Kommissionen overholde bestemmelserne vedrørende fortrolighed i artikel 23a.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 9 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a) Artikel 9, stk. 1, affattes således:

1. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i enhver anden berørt medlemsstat i ethvert af følgende tilfælde:

"1. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler de i artikel 1, stk. 1, omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i enhver anden berørt medlemsstat og Kommissionen i ethvert af følgende tilfælde:"

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 9 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2b) Artikel 9, stk. 2, affattes således:

2. Hver medlemsstats kompetente myndigheder kan ved spontan udveksling meddele de andre medlemsstaters kompetente myndigheder oplysninger, som de har kendskab til, og som kan være nyttige for de andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

"2. Hver medlemsstats kompetente myndigheder kan ved spontan udveksling meddele de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen oplysninger, som de har kendskab til, og som kan være nyttige for de andre medlemsstaters kompetente myndigheder."

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) Artikel 23, stk. 2, affattes således:

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.

"2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteundgåelse, skatteunddragelse og skattesvig."

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Directive 2011/16/UE

Artikel 23 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, artikel 8a og artikel 8aa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 26, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8, artikel 8a og artikel 8aa og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen informerer på en passende måde Rådet og Europa-Parlamentet om disse resultater, f.eks. via en årlig konsolideret rapport, hvori resultaterne af rapporteringsproceduren behandles. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) I artikel 23 tilføjes følgende stykke:

 

"3a. Kommissionen forelægger hvert år en konsolideret rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes årlige vurderinger af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger og af de opnåede konkrete resultater."

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) I artikel 23 tilføjes følgende stykke:

 

"3b. Hvis Kommissionens konsekvensanalyse vedrørende konsekvenserne af offentliggørelsen af oplysninger om land for land-rapportering fastslår, at der ikke er negative konsekvenser for de multinationale koncerner, skal Kommissionen straks fremsætte et lovforslag om at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige."

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 24 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c) Artikel 24, stk. 1, affattes således:

1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat fra et tredjeland modtager oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de nationale love i den pågældende medlemsstat vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter, kan denne myndighed, i det omfang det tillades i medfør af en aftale med det pågældende tredjeland, videresende oplysningerne til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der kan have gavn af disse oplysninger, og til enhver bistandssøgende myndighed.

"1. Når den kompetente myndighed i en medlemsstat fra et tredjeland modtager oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de nationale love i den pågældende medlemsstat vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter, kan denne myndighed, i det omfang det tillades i medfør af en aftale med det pågældende tredjeland, videresende oplysningerne til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der kan have gavn af disse oplysninger, og til enhver bistandssøgende myndighed og til Kommissionen."

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 27a

 

Evaluering

 

Kommissionen foretager en evaluering af dette direktivs effektivitet senest tre år efter dets ikrafttrædelse."

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Bilag - bilag III - afsnit II - punkt 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis mere end en Koncernenhed i en Multinational Koncern er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen, og en eller flere af betingelserne i punkt b) er opfyldt, kan den Multinationale Koncern udpege en af disse Koncernenheder til at indgive land for land-rapporten i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 1, for så vidt angår ethvert Rapporteringsår, inden for den frist, der er angivet i artikel 8aa, stk. 1, samt til at meddele medlemsstaten, at rapporten opfylder rapporteringskravet for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen. Medlemsstaten meddeler i henhold til artikel 8aa, stk. 2, den modtagne land for land-rapport til alle andre medlemsstater, som en eller flere af den Multinationale Koncerns Koncernenheder ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, de driver gennem et fast driftssted.

Hvis mere end en Koncernenhed i en Multinational Koncern er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen, og en eller flere af betingelserne i punkt b) er opfyldt, kan den Multinationale Koncern udpege en af disse Koncernenheder, fortrinsvis den med den største omsætning, til at indgive land for land-rapporten i overensstemmelse med kravene i artikel 8aa, stk. 1, for så vidt angår ethvert Rapporteringsår, inden for den frist, der er angivet i artikel 8aa, stk. 1, samt til at meddele medlemsstaten, at rapporten opfylder rapporteringskravet for alle de Koncernenheder i den Multinationale Koncern, der er skattemæssigt hjemmehørende i Unionen. Medlemsstaten meddeler i henhold til artikel 8aa, stk. 2, den modtagne land for land-rapport til alle andre medlemsstater, som en eller flere af den Multinationale Koncerns Koncernenheder ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige i for så vidt angår de forretningsaktiviteter, de driver gennem et fast driftssted.

BEGRUNDELSE

Udfordringen i forbindelse med grænseoverskridende skatteundgåelse, aggressiv skatteplanlægning og skadelig skattekonkurrence er blevet betydeligt større og er kommet stærkt i fokus inden for Unionen og på globalt plan.

Europa-Parlamentet har i sine betænkninger fra henholdsvis ECON- og TAXE-udvalget opfordret til øget gennemsigtighed omkring skatteoplysninger med henblik på at modvirke aggressiv skatteplanlægning, navnlig ved at indføre landeopdelt regnskabsaflæggelse (country-by-country reporting, CbCR) for multinationale koncerner.

I henhold til det nuværende regelsæt (direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde, pt. i sin tredje udgave (DAC3)), skal medlemsstaterne endnu ikke dele CbCR med hinanden.

Det haster derfor med at få øget gennemsigtigheden. De værktøjer og mekanismer, der blev indført med Rådets direktiv 2011/16/EU, må gøres bedre for at nå dertil.

Kommissionens forslag

Forslaget til direktiv ændrer direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde, senest ændret ved direktiv (EU) 2015/2376. I det nuværende direktiv indføjes en ny artikel, der fastlægger anvendelsesområdet og betingelserne for den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger af CbCR.

Specifikke aspekter af forslaget

Forslagets anvendelsesområde — tærskel for multinationale selskaber

Multinationale koncerner med hjemsted eller aktiviteter i EU, der har en samlet konsolideret omsætning på 750 000 000 EUR eller derover, skal have pligt til at indgive en land for land-rapport.

Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten, skal ved hjælp af automatisk udveksling sende rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere enheder i den multinationale koncern enten er skattemæssigt hjemmehørende eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

Kompetent myndighed

Land for land-rapporten skal indgives i den medlemsstat, hvor den multinationale koncerns ultimative moderselskab eller enhver anden rapporterende enhed er skattemæssigt hjemmehørende.

Medlemsstaten skal ved hjælp af automatisk udveksling sende rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere enheder i den multinationale koncern enten er skattemæssigt hjemmehørende eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.

Omfanget af de udvekslede oplysninger

Land for land-rapporten skal for hver af de skattejurisdiktioner, hvor den multinationale koncern er aktiv, indeholde oplysninger om den samlede omsætning, overskud før selskabsskat, betalt og beregnet selskabsskat, antal ansatte, vedtaget kapital, tilbageholdt overskud og materielle aktiver.

Tidsramme

Med virkning fra 2017 skal den multinationale koncern indgive en land for land-rapport for sit rapporteringsår en gang om året, senest 12 måneder efter den sidste dag i det pågældende rapporteringsår.

Format/standardformular

Multinationale koncerner skal indgive land for land-rapporter i henhold til den standardformular, som er medtaget i OECD's rapport om punkt 13 i BEPS-handlingsplanen.

Den automatiske udveksling af oplysninger om land for land-rapporten skal ske ved hjælp af standardformularen. Oplysningerne skal fremsendes elektronisk ved hjælp af CCN-netværket.

Offentliggørelse

Det foreliggende forslag indeholder ingen bestemmelser om offentliggørelse af CbCR. Kommissionen har imidlertid bebudet, at den vil offentliggøre en konsekvensanalyse vedrørende offentlig land for land-rapportering i april 2016, eventuelt ledsaget af et forslag om at pålægge selskaber en offentliggørelsesforpligtelse.

Punkter til drøftelse

Ordføreren vurderer generelt forslaget positivt, navnlig hvad angår behovet for mere gennemsigtighed, tærskelværdien for multinationale virksomheder med pligt til at udarbejde CbCR, udpegelse af den kompetente myndighed, omfanget af de udvekslede oplysninger, tidsrammen for gennemførelsen samt rapporteringsintervallet.

Ordføreren finder det især glædeligt, at forslaget på denne måde gennemfører OECD's BEPS-henstilling uden at skabe dobbelte standarder, som ellers ville have ført til unødvendige administrative byrder og efterlevelsesomkostninger.

Ordføreren finder det hensigtsmæssigt, at man først indfører automatisk udveksling af oplysninger om CbCR mellem nationale skattemyndigheder, inden der eventuelt fremlægges et forslag om offentliggørelse af CbCR, men kun hvis konsekvensanalysen viser, at det ikke vil få nogen negative virkninger for det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne eller økonomien.

Ordføreren er desuden af den opfattelse, at Kommissionen bør være en del af den automatiske udveksling af oplysninger og have adgang til CbCR sammen med de nationale skattemyndigheder, under fuld overholdelse af reglerne om fortrolighed.

Kommissionen bør på grundlag af medlemsstaternes årlige vurdering af, hvor effektiv den automatiske udveksling af oplysninger om CbCR er, forelægge en årlig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en opsummering af de vigtigste resultater af medlemsstaternes nationale vurderinger, samtidig med at direktivets bestemmelser om fortrolighed overholdes.

Konklusion

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkomment som et positivt skridt i retning af øget gennemsigtighed. Han mener dog, at forslaget kunne vinde i effektivitet med de foreslåede ændringer, hvorved udvekslingen af oplysninger udvides til også at omfatte Kommissionen, og Kommissionen opfordres til at vurdere medlemsstaternes overholdelse af Unionens statsstøtteregler på grundlag af disse oplysninger.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

Referencer

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Dato for høring af EP

11.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

25.2.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Dato for vedtagelse

26.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

11

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Dato for indgivelse

28.4.2016