ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Dariusz Rosati


Διαδικασία : 2016/0010(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0157/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0157/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0025),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0030/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0157/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία περιλάμβανε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

(1) Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία περιλάμβανε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Επειδή οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δεν διαθέτουν εγχώριες εταιρείες. Όταν το κάνουν αυτό οι ΠΕ, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από εκείνη των Ομίλων ΠΕ. Από την άλλη πλευρά, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος ανταγωνισμού για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Υπάρχει συνεπώς πρόβλημα για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Επειδή οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δεν διαθέτουν εγχώριες εταιρείες. Όταν το κάνουν αυτό οι ΠΕ, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι συνήθως καταβάλλουν πραγματικό συντελεστή φόρου που είναι πολύ πιο κοντά στους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία συντελεστές από εκείνον που καταβάλλουν οι ΠΕ, πράγμα που οδηγεί σε στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες της αγοράς, καθώς και σε νόθευση του ανταγωνισμού εις βάρος των ΜΜΕ. Για να αποφεύγεται η νόθευση του ανταγωνισμού, οι εγχώριες εταιρείες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα λόγω του μεγέθους τους ή λόγω έλλειψης διασυνοριακού εμπορίου. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τους για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Υπάρχει συνεπώς πρόβλημα για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι η Επιτροπή.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Έχει καθοριστική σημασία για την Ένωση, οι φορολογικοί κανόνες να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην θέτουν φραγμούς στην ανάπτυξη ή τις επενδύσεις, να μην δημιουργούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, και να μην αυξάνουν τον κίνδυνο διπλής φορολογίας, όπως επίσης να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν το κόστος και τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι φορολογικές αρχές της Ένωσης χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά τη διάρθρωση, την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της ΕΕ. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα.

(3) Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά τη διάρθρωση, την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών, τους φορολογικούς διακανονισμούς, τις πιστώσεις φόρου και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει κι αυτή πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατεύει τις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η αυξημένη διαφάνεια έναντι των φορολογικών αρχών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί στη χώρα όπου πραγματοποιούνται κέρδη. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.

(4) Αν είναι επαρκές το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχονται και ανταλλάσσονται μεταξύ φορολογικών αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο τους στη χώρα όπου δημιουργείται η αξία. Θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την αμοιβαία πίεση μεταξύ κρατών μελών και εστιάσει την προσοχή των χρηματοπιστωτικών αγορών στη φορολογική λογοδοσία των ΠΕ. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών, και, τελικά, της φοροαποφυγής.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Στην έκθεση ανά χώρα, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος. Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα μη διανεμηθέντα κέρδη και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του ομίλου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και θα πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.

(6) Στην έκθεση ανά χώρα, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, καθώς και τις πιστώσεις φόρου. Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα μη διανεμηθέντα κέρδη και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του ομίλου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και θα πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της ΕΕ και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην ΕΕ. Επομένως, αμφότεροι πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων.

(8) Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της ΕΕ και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην ΕΕ. Επομένως, αμφότεροι πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την επιβολή της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων εκ μέρους των ΠΕ, για παράδειγμα με τη λήψη μέτρων για την επιβολή κυρώσεων σε ΠΕ σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διατήρηση ή την αύξηση των ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων που προορίζονται για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και την επεξεργασία δεδομένων εντός των φορολογικών διοικήσεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να προβλέπεται η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών.

(11) Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να προβλέπονται η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών και η κοινοποίηση των εν λόγω εκθέσεων στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει χρήση των εκθέσεων ανά χώρα για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι ενυπάρχει και μία διάσταση κρατικής ενίσχυσης στις αθέμιτες φορολογικές πρακτικές στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ομίλου ΠΕ.

(12) Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών και με την Επιτροπή θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα πρέπει να βασίζονται σε ομοιόμορφους ορισμούς και να είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ομίλου ΠΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για την έκθεση ανά χώρα. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δικτύου CCN. Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(16) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την έκθεση ανά χώρα, καθώς και για την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην Επιτροπή. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δικτύου CCN και να διασφαλιστεί ότι αποφεύγονται οι επικαλύψεις προτύπων που οδηγούν σε αύξηση του διοικητικού κόστους για τους επιχειρηματικούς φορείς. Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Στην ετήσια έκθεση των κρατών μελών προς την Επιτροπή δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς η έκταση της πρακτικής της κατά τόπους υποβολής δυνάμει του άρθρου 8αα και του παραρτήματος III τμήμα ΙΙ παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, και να περιλαμβάνεται κατάλογος τυχόν περιοχών δικαιοδοσίας όπου βρίσκονται τελικές μητρικές οντότητες συνιστωσών οντοτήτων εγκατεστημένων στην ΕΕ, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ή ανταλλαγεί πλήρεις εκθέσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β) Θα πρέπει να είναι δυνατή η μη ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου, ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18γ) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή, κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1) Το άρθρο 1 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.

«1. Η παρούσα οδηγία ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – σημείο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-α) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(2) «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, με κύρια αρμοδιότητα τις επαφές με άλλα κράτη μέλη στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας·

«2) «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, με κύρια αρμοδιότητα τις επαφές με άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας·»

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα· για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος και στην Επιτροπή, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα· για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται επίσης για τρίτες χώρες. Το έργο της ανταλλαγής των εκθέσεων με τρίτες χώρες έχει ήδη αρχίσει δυνάμει της Συμφωνίας Πολυεθνικών Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ, και θα εξασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες θα μπορούν να λαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι αθέμιτες φορολογικές πρακτικές στον τομέα της εταιρικής φορολογίας έχουν και μια διάσταση κρατικής ενίσχυσης. Συνεπώς, θα πρέπει να διαθέτει και η Επιτροπή πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες του ανταγωνισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1α) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

6. Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης ή ένας αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει ή παραλαμβάνει αίτημα ή απάντηση σε αίτημα συνεργασίας, ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του οικείου κράτους μέλους βάσει των διαδικασιών τις οποίες ορίζει το εν λόγω κράτος-μέλος.

«6. Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης ή ένας αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει ή παραλαμβάνει αίτημα ή απάντηση σε αίτημα συνεργασίας, ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του οικείου κράτους μέλους και την Επιτροπή βάσει των διαδικασιών τις οποίες ορίζει το εν λόγω κράτος-μέλος.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β) Το άρθρο 6 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

2. Το αίτημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Εάν η λαμβάνουσα αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, αιτιολογεί αμέσως την άποψη αυτή στην αιτούσα αρχή.

«2. Το αίτημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Εάν η λαμβάνουσα αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, αιτιολογεί αμέσως την άποψη αυτή στην αιτούσα αρχή και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«ε β) Εκθέσεις ανά χώρα,»

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8αα – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους πρέπει να κοινοποιεί την έκθεση ανά χώρα στην Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο εκθέσεων ανά χώρα, που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8αα – παράγραφος 3 – στοιχείο a

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συνολικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων, όσον αφορά κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ·

α) συνολικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων, τα υλικά στοιχεία ενεργητικού εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων, όσον αφορά κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ, τις ληφθείσες κρατικές επιδοτήσεις, την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και το ετήσιο κόστος της διατήρησής τους, και τις πωλήσεις και τις αγορές στις οποίες προέβη ο Όμιλος·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8αα – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) τον μελλοντικό ευρωπαϊκό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του Ομίλου ΠΕ, που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του 2012 για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8αα – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις ανά χώρα με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο κεντρικό μητρώο των ανά χώρα εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 23α περί εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -2 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α) Το άρθρο 9 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πληροφορίες στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

«1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πληροφορίες στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και στην Επιτροπή, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να κοινοποιούν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή κάθε πληροφορία την οποία γνωρίζουν και η οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμη για τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

«2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να κοινοποιούν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή κάθε πληροφορία την οποία γνωρίζουν και η οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμη για τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Το άρθρο 23 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.

«2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8αα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8αα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά με κατάλληλο τρόπο, όπως με ετήσια ενοποιημένη έκθεση στην οποία εξετάζονται η έκβαση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής στοιχείων. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια ενοποιημένη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες αξιολογήσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τα πρακτικά αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν.»

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

3β. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της δημοσιοποίησης των ανά χώρα πληροφοριών προσδιορίζει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τους Ομίλους ΠΕ, η Επιτροπή προτείνει αμέσως νομοθεσία με σκοπό οι πληροφορίες αυτές να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5γ) Το άρθρο 24 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει από τρίτη χώρα πληροφορίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα έχουν σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή δύναται, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με συμφωνία με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες και σε όλες τις αιτούσες αρχές που το ζητούν.

1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει από τρίτη χώρα πληροφορίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα έχουν σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή δύναται, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με συμφωνία με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες και σε όλες τις αιτούσες αρχές που το ζητούν, καθώς και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 27 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 27a

 

Επανεξέταση

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της.»

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – Παράρτημα ΙΙΙ – Τμήμα ΙΙ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β), ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 1 για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 και να γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί τη ληφθείσα έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β), ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά προτίμηση στην οντότητα με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, να υποβάλλει την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 1 για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 και να γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί τη ληφθείσα έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόβλημα της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και παγκοσμίως.

Με τις εκθέσεις των επιτροπών ECON και TAXE, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη φορολογική ενημέρωση με στόχο την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως με την καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα για ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ).

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, επί του παρόντος ΟΔΣ3) δεν προβλέπει ακόμη την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των κρατών μελών.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου.

Η πρόταση της Επιτροπής

Το σχέδιο οδηγίας τροποποιεί την οδηγία 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, όπως αυτή τροποποιήθηκε πιο πρόσφατα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2376. Εισάγεται ένα νέο άρθρο στην ισχύουσα οδηγία, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις προϋποθέσεις για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ανά χώρα.

Ειδικές πτυχές της πρότασης

Πεδίο εφαρμογής της πρότασης – Όριο όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με επίπεδο συνολικών ενοποιημένων εσόδων ίσο ή υψηλότερο από 750.000.000 ευρώ, θα υποχρεώνονται να υποβάλλουν έκθεση ανά χώρα.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία υποβάλλεται η έκθεση ανά χώρα, την κοινοποιεί αυτομάτως σε οποιαδήποτε κράτη μέλη στα οποία μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Αρμόδια αρχή

Η έκθεση ανά χώρα πρέπει να υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη φορολογική της κατοικία η τελική μητρική οντότητα του Ομίλου ΠΕ ή οποιαδήποτε άλλη αναφέρουσα οντότητα.

Το κράτος μέλος κοινοποιεί την έκθεση σε οποιαδήποτε κράτη μέλη στα οποία μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Εύρος των ανταλλασσόμενων πληροφοριών

Η έκθεση ανά χώρα θα περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ, πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, τον αριθμό των εργαζομένων, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα μη διανεμηθέντα κέρδη και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού.

Χρονοδιάγραμμα

Από το 2017, κάθε όμιλος ΠΕ θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση ανά χώρα για το φορολογικό έτος υποβολής εκθέσεων σε ετήσια βάση, το αργότερο 12 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους υποβολής εκθέσεων για τον εν λόγω όμιλο ΠΕ.

Υπόδειγμα/Πρότυπο

Οι όμιλοι ΠΕ θα υποβάλλουν έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δράση 13.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την έκθεση ανά χώρα πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένου εντύπου. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου CCN.

Δημοσιοποίηση

Η παρούσα πρόταση δεν προβλέπει δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα. Ωστόσο, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο του 2016 θα δημοσιεύσει την εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, η οποία ενδέχεται να συνοδεύεται από πρόταση για την καθιέρωση υποχρεώσεων δημοσιοποίησης για τις εταιρείες.

Ορισμένα ζητήματα προς συζήτηση

Συνολικά, ο εισηγητής αξιολογεί θετικά την πρόταση, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, το όριο από το οποίο ξεκινά η υποχρέωση των ομίλων ΠΕ να υποβάλλουν εκθέσεις ανά χώρα, τον ορισμό της αρμόδιας αρχής, το εύρος των ανταλλασσόμενων πληροφοριών, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων.

Ο εισηγητής εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με τον τρόπο αυτόν, η πρόταση θέτει σε εφαρμογή τη σύσταση του ΟΟΣΑ για την BEPS, χωρίς να δημιουργεί παράλληλα πρότυπα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος συμμόρφωσης.

Ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να θεσπιστεί πρώτα η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών όσον αφορά τις εκθέσεις ανά χώρα, ενδεχομένως πριν υποβληθεί πρόταση για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, αλλά μόνον εάν η εκτίμηση αντικτύπου καταδείξει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις ανά χώρα, μαζί με τις εθνικές φορολογικές αρχές, με πλήρη σεβασμό στους κανόνες περί εμπιστευτικότητας.

Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα, να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία θα συνοψίζονται τα κύρια πορίσματα των εθνικών αξιολογήσεων των κρατών μελών, χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην οδηγία.

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής ως θετικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Θεωρεί, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητα της πρότασης θα ενισχυόταν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, με τις οποίες επεκτείνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλείται, βάσει αυτών, να αξιολογεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

11.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

25.2.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Ημερομηνία κατάθεσης

28.4.2016