MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Dariusz Rosati


Menettely : 2016/0010(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0157/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0157/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0025),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0030/2016),

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0157/2016),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Veropetoksiin ja verovilppiin liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja verovilpin torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa tulevana eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon standardina. Eurooppa-neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013 antamissaan päätelmissä, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, verovilpin ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

(1) Veropetoksiin, veronkiertoon ja verovilppiin liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja komission 6 päivänä joulukuuta 2012 antamassa tiedonannossa, joka sisältää toimintasuunnitelman veropetosten ja verovilpin torjunnan tehostamiseksi, korostetaan tarvetta edistää voimakkaasti automaattista tietojenvaihtoa tulevana eurooppalaisena ja kansainvälisenä veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon standardina. Eurooppa-neuvosto pyysi 22 päivänä toukokuuta 2013 antamissaan päätelmissä, että automaattista tiedonvaihtoa laajennettaisiin unionin ja maailmanlaajuisella tasolla veropetosten, verovilpin ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Koska Monikansalliset Yritysryhmittymät toimivat eri maissa, ne voivat harjoittaa sellaista aggressiivista verosuunnittelua, joka ei ole mahdollista paikallisille yrityksille. Tällaisissa tapauksissa vaikutus puhtaasti paikallisiin yrityksiin, jotka ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), voi olla erityisen suuri, koska niiden verorasitus on suurempi kuin Monikansallisilla Yritysryhmittymillä. Toisaalta kaikille jäsenvaltioille voi syntyä tulonmenetyksiä ja vaarana on, että syntyy kilpailua, jossa Monikansallisille Yritysryhmittymille tarjotaan suurempia veroetuuksia. Kyseessä on siis sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan liittyvä ongelma.

(2) Koska Monikansalliset Yritysryhmittymät toimivat eri maissa, ne voivat harjoittaa sellaista aggressiivista verosuunnittelua, joka ei ole mahdollista paikallisille yrityksille. Tällaisissa tapauksissa vaikutus puhtaasti paikallisiin yrityksiin, jotka ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), voi olla erityisen suuri, koska niillä tosiasiallinen verokanta on yleensä paljon lähempänä lakisääteistä verokantaa kuin Monikansallisilla Yritysryhmittymillä, mikä johtaa vääristymiin ja toimintahäiriöihin sisämarkkinoilla pk-yritysten vahingoksi. Kilpailun vääristymisen estämiseksi paikalliset yritykset eivät saisi joutua epäedulliseen asemaan kokonsa vuoksi tai sen vuoksi, että ne eivät harjoita rajatylittävää kauppaa. Lisäksi kaikille jäsenvaltioille voi syntyä tulonmenetyksiä ja vaarana on, että niiden välille syntyy vilpillistä kilpailua, jossa Monikansallisille Yritysryhmittymille tarjotaan suurempia veroetuuksia. Kyseessä on siis sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan liittyvä ongelma. Tässä yhteydessä olisi korostettava, että sisämarkkinoiden moitteeton toimivuus on komission vastuulla.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Unionin kannalta on erittäin tärkeää, että verosäännöt laaditaan niin, että ne eivät haittaa kasvua tai investointeja, saata unionin yrityksiä huonoon kilpailuasemaan tai lisää yritysten kaksinkertaisen verotuksen riskiä ja että ne on laadittu siten, että yritysten kustannukset ja hallinnollinen rasite ovat mahdollisimman pienet.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unionin veroviranomaiset tarvitsevat kattavia ja merkityksellisiä tietoja Monikansallisten Yritysryhmittymien rakenteesta, siirtohinnoittelupolitiikasta ja sisäisistä liiketoimista EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. Kyseisten tietojen avulla veroviranomaiset voivat reagoida haitallisiin verokäytäntöihin lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla tai asianmukaisilla riskinarvioinneilla ja verotarkastuksilla sekä toteamaan, tekevätkö yritykset huomattavia keinotekoisia tulonsiirtoja verotuksellisesti edullisiin maihin.

(3) Jäsenvaltioiden veroviranomaiset tarvitsevat kattavia ja merkityksellisiä tietoja Monikansallisten Yritysryhmittymien rakenteesta, siirtohinnoittelupolitiikasta, verosopimuksista, verohyvityksistä ja sisäisistä liiketoimista unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Kyseisten tietojen avulla veroviranomaiset voivat reagoida haitallisiin verokäytäntöihin lainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla tai asianmukaisilla riskinarvioinneilla ja verotarkastuksilla sekä toteamaan, tekevätkö yritykset huomattavia keinotekoisia tulonsiirtoja verotuksellisesti edullisiin maihin. Komission olisi myös voitava tutustua jäsenvaltioiden veroviranomaisten keskenään vaihtamiin tietoihin, jotta varmistettaisiin asiaankuuluvien kilpailusääntöjen noudattaminen. Komission olisi käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisina ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden tietojen suojaamiseksi.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Avoimuus veroviranomaisia kohtaan voisi lisätä Monikansallisten Yritysryhmittymien painetta hylätä tietyt käytännöt ja maksaa oikeudenmukainen osuutensa veroista maahan, jossa voitot syntyvät. Sen vuoksi Monikansallisten Yritysryhmittymien avoimuuden parantaminen on olennainen osa veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen estämistä.

(4) Riittävien tietojen antaminen jäsenvaltioiden veroviranomaisille sekä komissiolle ja riittävä tietojenvaihto niiden välillä voisi lisätä Monikansallisten Yritysryhmittymien painetta hylätä tietyt käytännöt ja maksaa niihin kohdistuvat veronsa niihin maihin, joissa arvo luodaan. Näin lisättäisiin myös ”vertaispainetta” jäsenvaltioiden välillä ja kiinnitettäisiin rahoitusmarkkinoiden huomio Monikansallisten Yritysryhmittymien finanssipoliittiseen vastuuvelvollisuuteen. Sen vuoksi Monikansallisten Yritysryhmittymien avoimuuden parantaminen unionin kilpailukykyä heikentämättä on olennainen osa veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen sekä viime kädessä veronkierron estämistä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi Maakohtaisessa raportissa ilmoitettava joka vuosi kultakin verotukselliselta lainkäyttöalueelta, jolla ne harjoittavat liiketoimintaa, tulojen määrä, voitto ennen veroja sekä maksetut ja kertyneet tuloverot. Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi myös ilmoitettava kunkin verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta työntekijöidensä lukumäärä, oman pääomansa kirjanpidollinen arvo, kertyneet voittovaransa ja aineelliset hyödykkeensä. Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi myös yksilöitävä kukin tietyllä verotuksellisella lainkäyttöalueella liiketoimintaa harjoittava ryhmittymän yhteisö ja ilmoitettava, millaista liiketoimintaa kukin yhteisö harjoittaa.

(6) Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi Maakohtaisessa raportissa ilmoitettava joka vuosi kultakin verotukselliselta lainkäyttöalueelta, jolla ne harjoittavat liiketoimintaa, tulojen määrä, voitto ennen veroja, maksetut ja kertyneet tuloverot sekä verohyvitykset. Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi myös ilmoitettava kunkin verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta työntekijöidensä lukumäärä, oman pääomansa kirjanpidollinen arvo, kertyneet voittovaransa ja aineelliset hyödykkeensä. Monikansallisten Yritysryhmittymien olisi myös yksilöitävä kukin tietyllä verotuksellisella lainkäyttöalueella liiketoimintaa harjoittava ryhmittymän yhteisö ja ilmoitettava, millaista liiketoimintaa kukin yhteisö harjoittaa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi EU:n on taattava oikeudenmukainen kilpailu EU:n Monikansallisten Yritysryhmittymien ja sellaisten EU:n ulkopuolisten Monikansallisten Yritysryhmittymien välillä, joiden yksi tai useampi yhteisö sijaitsee EU:ssa. Näin ollen raportointivelvollisuuden olisi koskettava niitä molempia.

(8) Sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi unionin on taattava oikeudenmukainen kilpailu EU:n Monikansallisten Yritysryhmittymien ja sellaisten EU:n ulkopuolisten Monikansallisten Yritysryhmittymien välillä, joiden yksi tai useampi yhteisö sijaitsee EU:ssa. Näin ollen raportointivelvollisuuden olisi koskettava niitä molempia. Jäsenvaltioiden olisi tässä yhteydessä vastattava Monikansallisten Yritysryhmittymien raportointivelvoitteen täytäntöönpanosta ottamalla esimerkiksi käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla Monikansallisille Yritysryhmittymille määrätään seuraamuksia noudattamatta jättämisestä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava veroviranomaisten automaattiseen tietojenvaihtoon verohallintojen välillä ja tietojen käsittelyyn tarkoitettujen henkilöstö- ja teknisten resurssien sekä rahoituksen säilymisestä entisellään tai lisäämisestä.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon osalta hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2011 annetussa neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään jo pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta useilla aloilla. Sen soveltamisala olisi laajennettava koskemaan maakohtaisten raporttien pakollista automaattista vaihtamista jäsenvaltioiden välillä.

(11) Jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon osalta hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2011 annetussa neuvoston direktiivissä 2011/16/EU säädetään jo pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta useilla aloilla. Sen soveltamisala olisi laajennettava koskemaan maakohtaisten raporttien pakollista automaattista vaihtamista jäsenvaltioiden välillä ja kyseisten raporttien antamista tiedoksi komissiolle. Lisäksi komissio käyttää maakohtaisia raportteja sen arvioimiseen, noudattavatko jäsenvaltiot unionin valtiontukisääntöjä, sillä yritysverotuksen alan sopimattomilla käytännöillä on myös valtiontukiulottuvuus.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden välillä tapahtuvan maakohtaisten raporttien pakollisen automaattisen vaihdon olisi kaikissa tapauksissa sisällettävä sellaisten määriteltyjen perustietojen tiedoksi antaminen, jotka ovat niiden jäsenvaltioiden saatavilla, joissa maakohtaisen raportin mukaan Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai joissa Monikansallisen Yritysryhmittymän kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

(12) Jäsenvaltioiden ja komission välillä tapahtuvan maakohtaisten raporttien pakollisen automaattisen vaihdon olisi kaikissa tapauksissa sisällettävä sellaisten määriteltyjen perustietojen tiedoksi antaminen, joiden olisi perustuttava yhdenmukaisiin määritelmiin ja jotka ovat niiden jäsenvaltioiden saatavilla, joissa maakohtaisen raportin mukaan Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai joissa Monikansallisen Yritysryhmittymän kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) On tarpeen eritellä jäsenvaltioiden välillä maakohtaisesta raporteista käytävän tietojenvaihdon kielelliset vaatimukset. On myös tarpeen hyväksyä yhteisen tietoliikenneverkon, jäljempänä ’CCN-verkko’, parantamiseksi tarvittavat käytännön järjestelyt. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 20 artiklan 6 kohdan ja 21 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(16) On tarpeen eritellä jäsenvaltioiden välillä maakohtaisesta raporteista käytävän tietojenvaihdon ja tietojen komissiolle tiedoksi antamisen kielelliset vaatimukset. On myös tarpeen hyväksyä yhteisen tietoliikenneverkon, jäljempänä ’CCN-verkko’, parantamiseksi tarvittavat käytännön järjestelyt sekä varmistaa, että vältytään standardien päällekkäisyydeltä, joka lisäisi liiketoiminnan harjoittajien hallinnollisia kustannuksia. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 20 artiklan 6 kohdan ja 21 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Jäsenvaltioiden komissiolle tämän direktiivin mukaisesti toimittamassa vuosittaisessa raportissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti tämän direktiivin 8 aa artiklan sekä liitteessä III olevan II jakson 1 kohdan mukaisen paikallisen raportoinnin laajuus, ja siihen olisi sisällyttävä luettelo kaikista lainkäyttöalueista, jotka ovat unionissa toimivien Yritysryhmittymään Kuuluvien Yhteisöjen Perimmäisten Emoyhteisöjen kotipaikkoja mutta joiden osalta ei ole annettu tai vaihdettu täysimittaisia raportteja.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b) Olisi oltava mahdollista jättää tietoja vaihtamatta tämän direktiivin mukaisesti, jos tällainen tietojenvaihto johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn tai sellaisen tiedon paljastamiseen, jonka paljastaminen olisi oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 c) Olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin 25 päivänä marraskuuta 2015 antama päätöslauselma veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä, Euroopan parlamentin mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta sekä sen 16 päivänä joulukuuta 2015 antama päätöslauselma aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(20) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden keskinäistä ja jäsenvaltioiden ja komission välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

1 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-1) muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt ja menettelyt, joiden mukaan jäsenvaltiot tekevät toistensa kanssa yhteistyötä vaihtaakseen tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

”1. ”Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt ja menettelyt, joiden mukaan jäsenvaltiot tekevät toistensa ja komission kanssa yhteistyötä vaihtaakseen tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.”

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

3 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-a) muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

(2) ”keskusyhteystoimistolla” sellaiseksi nimettyä virastoa, joka pääasiallisesti vastaa yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla;

(2) ”keskusyhteystoimistolla” sellaiseksi nimettyä virastoa, joka pääasiallisesti vastaa yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin ja komissioon hallinnollisen yhteistyön alalla;

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

3 artikla – 9 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a ja 8 aa artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin; kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotietueissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tietojen keräämis- ja käsittelymenettelyjä noudattaen;

(a) kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 8 a ja 8 aa artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin; kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotietueissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tietojen keräämis- ja käsittelymenettelyjä noudattaen; näiden asiakirjojen on oltava myös kolmansien maiden käytettävissä; raporttien vaihtaminen kolmansien maiden kanssa on jo pantu alulle OECD:n monenvälisen toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaisesti, ja on varmistettava, että kolmannet maat saavat tarvittavat tiedot kaikilta jäsenvaltioilta;

Perustelu

Yritysverotuksen alan sopimattomilla käytännöillä on myös valtiontukiulottuvuus. Komissionkin olisi sen vuoksi voitava tutustua jäsenvaltioiden veroviranomaisten keskenään vaihtamiin tietoihin, jotta varmistettaisiin asiaankuuluvien kilpailusääntöjen noudattaminen.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

4 artikla – 6 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 a) muutetaan 4 artiklan 6 kohta seuraavasti:

6. Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies lähettää tai vastaanottaa yhteistyöpyynnön tai vastauksen yhteistyöpyyntöön, sen on ilmoitettava tästä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle kyseisen jäsenvaltion vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

‘6. ”Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies lähettää tai vastaanottaa yhteistyöpyynnön tai vastauksen yhteistyöpyyntöön, sen on ilmoitettava tästä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle ja komissiolle kyseisen jäsenvaltion vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

6 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(1 b) muutetaan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää erityistä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus ei ole tarpeen, sen on välittömästi ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt tähän.

2. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää erityistä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että hallinnollinen tutkimus ei ole tarpeen, sen on välittömästi ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle ja komissiolle syyt tähän.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

8 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c) lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”(e a) maakohtaiset raportit,”

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 aa artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti Maakohtaisen Raportin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen annettava raportti tiedoksi 4 kohdassa säädetyssä määräajassa mahdolliselle muulle jäsenvaltiolle, jossa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan Raportoivan Yhteisön Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman Yritysryhmittymään Kuuluvan Yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti Maakohtaisen Raportin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen annettava raportti mahdollisimman pian tiedoksi 4 kohdassa säädetyssä määräajassa mahdolliselle muulle jäsenvaltiolle, jossa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan Raportoivan Yhteisön Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman Yritysryhmittymään Kuuluvan Yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista. Kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava maakohtainen raportti komissiolle, joka vastaa maakohtaisten raporttien keskitetystä rekisteristä, joka on sen asiasta vastaavien yksiköiden käytettävissä.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 a a artikla – 3 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a) kootut tiedot kunkin sellaisen lainkäyttöalueen osalta, jolla Monikansallinen Yritysryhmittymä harjoittaa toimintaa, tulojen määrästä, voitosta (tappiosta) ennen tuloveroja, maksetuista tuloveroista, kertyneistä tuloveroista, oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta, kertyneistä voittovaroista, työntekijöiden määrästä ja muista aineellisista hyödykkeistä kuin käteisestä tai muista rahavaroista;

(a) kootut tiedot kunkin sellaisen lainkäyttöalueen osalta, jolla Monikansallinen Yritysryhmittymä harjoittaa toimintaa, tulojen määrästä, voitosta (tappiosta) ennen tuloveroja, maksetuista tuloveroista, kertyneistä tuloveroista, oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta, kertyneistä voittovaroista, työntekijöiden määrästä, muista aineellisista hyödykkeistä kuin käteisestä tai muista rahavaroista sekä saadusta julkisesta tuesta, varojen arvosta ja niiden vuotuisista hoitokustannuksista sekä ryhmittymän toteuttamasta myynnistä ja ostoista;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 a a artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) komission vuoden 2012 toimintaohjelmassa tarkoitettu Monikansalliselle Yritysryhmittymälle käyttöön otettava eurooppalainen verotunniste petosten ja verovilpin vastaisten toimien tehostamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

8 a a artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jotta lisätään avoimuutta kansalaisten suhteen, komissio julkistaa maakohtaiset raportit maakohtaisten raporttien keskitettyyn rekisteriin sisältyvän tiedon perusteella. Komissio noudattaa näin toimiessaan 23 a artiklan luottamuksellisuussäännöksiä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

9 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(2 a) muutetaan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavissa tilanteissa:

1. ”Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

9 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(2 b) muutetaan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa oma-aloitteista tietojenvaihtoa noudattaen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tuntemansa tiedot, joista voi olla hyötyä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa oma-aloitteista tietojenvaihtoa noudattaen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kaikki tuntemansa tiedot, joista voi olla hyötyä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) muutetaan 23 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta veronkierron ja verojen välttämisen torjunnassa.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan arvioitaessa tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta verovilpin, veronkierron ja verojen välttämisen torjunnassa.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8, 8 a ja 8 aa artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8, 8 a ja 8 aa artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle näistä tuloksista asianmukaisella tavalla, kuten vuosittaisella konsolidoidulla raportilla, jossa käsitellään raportointimenettelyn vaikutuksia ja tuloksia. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain konsolidoidun raportin jäsenvaltioiden vuosittaisista arvioinneista, jotka koskevat automaattisen tietojenvaihdon tehokkuutta ja saavutettuja käytännön tuloksia.”

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

23 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3 b. Jos komission suorittamassa maakohtaisten raportointitietojen julkistamisen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa todetaan, että Monikansallisiin Yritysryhmittymiin ei kohdistu kielteisiä vaikutuksia, komissio antaa viipymättä lainsäädäntöehdotuksen näiden tietojen tekemiseksi julkisiksi."

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

24 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(5 c) muutetaan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa kolmannelta maalta tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien tämän jäsenvaltion kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kyseinen viranomainen voi, sikäli kuin tämä on sallittua kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, antaa nämä tiedot niille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille tiedoista voi olla hyötyä, ja kaikille pyynnön esittäville viranomaisille.

1. Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa kolmannelta maalta tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien tämän jäsenvaltion kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kyseinen viranomainen voi, sikäli kuin tämä on sallittua kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, antaa nämä tiedot niille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille tiedoista voi olla hyötyä, ja kaikille pyynnön esittäville viranomaisille ja komissiolle.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2011/16/EU

27 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) lisätään artikla seuraavasti:

 

”27 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee uudelleen tämän direktiivin vaikuttavuutta kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.”

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Liite – Liite III – II jakso – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun samassa Monikansallisessa Yritysryhmittymässä on useampi kuin yksi Yritysryhmittymään Kuuluva Yhteisö, jonka verotuksellinen kotipaikka on unionissa, ja jokin b alakohdassa vahvistetuista edellytyksistä täyttyy, Monikansallisen Yritysryhmittymän on nimettävä jonkin näistä Yritysryhmittymään Kuuluvista Yhteisöistä antamaan 8 aa artiklan 1 kohdassa säädetyn maakohtaisen raportin miltä tahansa Raportoitavalta Verovuodelta 8 aa artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa ja ilmoittamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle, että raportin antamisen tarkoituksena on täyttää kaikkien sellaisten Yritysryhmittymään Kuuluvien Yhteisöjen raportointivaatimukset, jotka kuuluvat tällaiseen Monikansalliseen Yritysryhmittymään ja joiden verotuksellinen kotipaikka on unionissa. Kyseisen jäsenvaltion on 8 aa artiklan 2 kohdan nojalla annettava vastaanotettu maakohtainen raportti tiedoksi mahdolliselle muulle jäsenvaltiolle, jossa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan Raportoivan Yhteisön Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman Yritysryhmittymään Kuuluvan Yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

Kun samassa Monikansallisessa Yritysryhmittymässä on useampi kuin yksi Yritysryhmittymään Kuuluva Yhteisö, jonka verotuksellinen kotipaikka on unionissa, ja jokin b alakohdassa vahvistetuista edellytyksistä täyttyy, Monikansallinen Yritysryhmittymä voi nimetä jonkin näistä Yritysryhmittymään Kuuluvista Yhteisöistä, ensisijaisesti liikevaihdoltaan suurimman, antamaan 8 aa artiklan 1 kohdassa säädetyn maakohtaisen raportin miltä tahansa Raportoitavalta Verovuodelta 8 aa artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa ja ilmoittamaan asianomaiselle jäsenvaltiolle, että raportin antamisen tarkoituksena on täyttää kaikkien sellaisten Yritysryhmittymään Kuuluvien Yhteisöjen raportointivaatimukset, jotka kuuluvat tällaiseen Monikansalliseen Yritysryhmittymään ja joiden verotuksellinen kotipaikka on unionissa. Kyseisen jäsenvaltion on 8 aa artiklan 2 kohdan nojalla annettava vastaanotettu maakohtainen raportti tiedoksi mahdolliselle muulle jäsenvaltiolle, jossa maakohtaisen raportin sisältämien tietojen mukaan Raportoivan Yhteisön Monikansallisen Yritysryhmittymän yhden tai useamman Yritysryhmittymään Kuuluvan Yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

PERUSTELUT

Rajatylittävään veron kiertämiseen, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja vahingolliseen verokilpailuun liittyvät haasteet ovat lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti.

ECON- ja TAXE-valiokuntien mietinnöissä Euroopan parlamentti kehotti lisäämään verotietoja koskevaa avoimuutta aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi erityisesti siten, että otetaan käyttöön monikansallisia yritysryhmittymiä koskeva maakohtainen raportointi.

Nykyisen oikeuskehyksen (hallinnollisesta yhteistyöstä annettu direktiivi 2011/16/EU, tällä hetkellä kolmas muutettu direktiivi) puitteissa jäsenvaltiot eivät vielä jaa maakohtaisia raportteja toistensa kanssa.

Avoimuutta on siksi lisättävä kiireellisesti. Neuvoston direktiivissä 2011/16/EU vahvistettuja välineitä ja mekanismeja on tehostettava tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Komission ehdotus

Direktiiviluonnoksella tarkistetaan hallinnollisesta yhteistyöstä annettua direktiiviä 2011/16/EU, jota viimeksi tarkistettiin direktiivillä (EU) 2015/2376. Direktiiviluonnoksessa lisätään nykyiseen direktiiviin uusi artikla, jossa määritellään soveltamisala ja edellytykset maakohtaisia raportteja koskevalle pakolliselle automaattiselle tietojenvaihdolle.

Ehdotukseen liittyvät erityiset näkökulmat

Ehdotuksen soveltamisala – monikansallisiin yritysryhmittymiin sovellettava kynnysarvo

Sellaisten monikansallisten yritysryhmittymien, jotka sijaitsevat EU:ssa tai joilla on toimintaa EU:ssa ja joiden konsolidoidut tulot ovat yhteensä vähintään 750 000 000 euroa, on annettava maakohtainen raportti.

Maakohtaisen raportin vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen annettava raportti tiedoksi mahdollisille muille jäsenvaltioille, joissa monikansallisen yritysryhmittymän yhden tai useamman yritysryhmittymään kuuluvan yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

Toimivaltainen viranomainen

Maakohtainen raportti on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa monikansallisen yritysryhmittymän perimmäisen emoyhtiön tai mahdollisen muun raportoivan yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee.

Jäsenvaltion on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen annettava raportti tiedoksi mahdollisille muille jäsenvaltioille, joissa monikansallisen yritysryhmittymän yhden tai useamman yritysryhmittymään kuuluvan yhteisön verotuksellinen kotipaikka sijaitsee tai jossa kiinteän toimipaikan kautta harjoitettu liiketoiminta on verollista.

Vaihdettavien tietojen laajuus

Maakohtaiseen raporttiin on sisällytettävä jokaisesta sellaisesta verotuksellisesta lainkäyttöalueesta, jolla monikansalliset yritysryhmittymät harjoittavat liiketoimintaa, tiedot tulojen määrästä, voitosta ennen tuloveroja, maksetuista ja kertyneistä tuloveroista, työntekijöiden lukumäärästä, oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta, kertyneistä voittovaroista ja aineellisista hyödykkeistä.

Aikataulu

Vuodesta 2017 lähtien monikansallisen yritysryhmittymien on annettava vuosittain maakohtainen raportti raportoitavasta verovuodestaan 12 kuukauden kuluessa monikansallisen yritysryhmittymän raportoitavan verovuoden viimeisestä päivästä.

Vakiomuoto/lomake

Monikansallisten yritysryhmittymien on annettava maakohtainen raportti käyttäen OECD:n raportin 13 kohtaan sisältyvää vakiolomaketta.

Maakohtaisia raportteja koskeva automaattinen tietojenvaihto on suoritettava vakiolomakkeella. Annettavat tiedot on annettava sähköisesti CCN-verkkoa käyttäen.

Tietojen julkistaminen

Nykyisessä ehdotuksessa ei edellytetä maakohtaisten raporttien julkistamista. Komissio kuitenkin ilmoitti julkaisevansa julkistettua maakohtaista raportointia koskevan vaikutustenarvioinnin huhtikuussa 2016, ja tämän jälkeen saatetaan esittää ehdotus julkistamisvelvollisuuden säätämiseksi yhtiöille.

Keskustelunaiheita

Esittelijä pitää ehdotusta yleisesti ottaen myönteisenä, erityisesti kohtia, jotka koskevat avoimuuden lisäämistä, kynnysarvoa, jota sovelletaan monikansallisiin yritysryhmittymiin maakohtaisen raportin antamiseksi, toimivaltaisten viranomaisten nimittämistä, vaihdettavien tietojen laajuutta ja toteuttamisaikataulua sekä raportointiväliä.

Esittelijä on erityisen tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa pannaan täytäntöön OECD:n BEPS-suositus eikä luoda päällekkäisiä standardeja, jotka johtaisivat vain turhaan hallinnolliseen taakkaan ja noudattamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Esittelijä katsoo, että maakohtaisia raportteja koskeva automaattinen tietojenvaihto kannattaa ensin ottaa käyttöön kansallisten veroviranomaisten kesken ja vasta sen jälkeen mahdollisesti esittää maakohtaisten raporttien julkistamista. Esittelijä katsoo myös, että julkistaminen tulee kysymykseen vain, jos vaikutustenarviointi osoittaa, että se ei vaikuta haitallisesti unionin yritysten kilpailukykyyn ja talouteen.

Lisäksi esittelijä on sitä mieltä, että komission olisi osallistuttava automaattiseen tietojenvaihtoon ja sen olisi voitava tutustua maakohtaisiin raportteihin yhdessä kansallisten veroviranomaisten kanssa luottamuksellisuussääntöjä noudattaen.

Komission olisi jäsenvaltioiden maakohtaisia raportteja koskevan automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta vuosittain tekemän arvioinnin perusteella toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain raportti, johon kerätään jäsenvaltioiden kansallisten arviointien tärkeimmät tulokset, noudattaen direktiivissä vahvistettuja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

Päätelmät

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä askeleena kohti avoimuutta. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että esitetyt tarkistukset tekisivät ehdotuksesta tehokkaamman, kun tietojenvaihto laajennettaisiin komissioon ja kehotettaisiin komissiota arvioimaan näiden tietojen perusteella, noudattavatko jäsenvaltiot unionin valtiontukisääntöjä.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

Viiteasiakirjat

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

11.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

25.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

0

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.4.2016