Eljárás : 2016/0010(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0157/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0157/2016

Viták :

PV 11/05/2016 - 17

Szavazatok :

PV 12/05/2016 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0221

JELENTÉS     *
PDF 556kWORD 382k
28.4.2016
PE 576.877v02-00 A8-0157/2016

a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Dariusz Rosati

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0025),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0030/2016),

–  tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0157/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás és az adókijátszás jelentette kihívás, és e jelenségek napjainkban már az Európai Unión belül és világszerte egyaránt jelentős aggodalmat váltanak ki. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköz, és a Bizottság az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet tartalmazó 2012. december 6-i közleményében kiemelte, hogy határozottan ösztönözni kell az automatikus információcserét mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Tanács a 2013. május 22-i következtetéseiben az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését.

(1) Az elmúlt években nagymértékben megnőtt az adócsalás, az adókikerülés és az adókijátszás jelentette kihívás, és e jelenségek napjainkban már az Európai Unión belül és világszerte egyaránt jelentős aggodalmat váltanak ki. Az automatikus információcsere e tekintetben fontos eszköz, és a Bizottság az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem megerősítésére irányuló cselekvési tervet tartalmazó 2012. december 6-i közleményében kiemelte, hogy határozottan ösztönözni kell az automatikus információcserét mint az adóügyi átláthatóság és információcsere jövőbeli európai és nemzetközi standardját. Az Európai Tanács a 2013. május 22-i következtetéseiben az adócsalás, az adókijátszás és az agresszív adótervezés elleni küzdelem céljából kérte az automatikus információcsere uniós és globális szintű kiterjesztését.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A multinacionális vállalatcsoportoknak, mivel több országban fejtik ki tevékenységüket, lehetőségük van arra, hogy agresszív adótervezést folytassanak, amire az egyetlen országban működő vállalkozásoknak nincs módjuk. Amennyiben a multinacionális vállalatok élnek ezzel a lehetőséggel, az különösen érintheti a csupán belföldön működő vállalatokat, rendszerint kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), mivel adóterheik magasabbak lesznek, mint a multinacionális vállalatcsoportokéi. Másfelől minden tagállamban jelentkezhetnek bevételkiesések, és fennáll annak a kockázata, hogy egyes országok versengeni kezdenek egymással a multinacionális vállalatcsoportok további adóelőnyök nyújtásával történő megnyerésében. A probléma tehát a belső piac megfelelő működését érinti.

(2) A multinacionális vállalatcsoportoknak, mivel több országban fejtik ki tevékenységüket, lehetőségük van arra, hogy agresszív adótervezést folytassanak, amire az egyetlen országban működő vállalkozásoknak nincs módjuk. Amennyiben a multinacionális vállalatok élnek ezzel a lehetőséggel, az a csupán belföldön működő vállalatokat, rendszerint kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) sújtja, mivel ők általában olyan tényleges adókulccsal adóznak, amely sokkal közelebb áll a jogszabályban előírt kulcshoz, mint a multinacionális vállalatok esetében, ami a belső piac torzulásaihoz és működési zavaraihoz, valamint a verseny kkv-k rovására történő torzulásához vezet. A verseny torzulásának elkerülése érdekében a hazai vállalkozásoknak nem szabad hátrányba kerülniük méretük vagy határon átnyúló kereskedelmi tevékenységük hiánya miatt. Továbbá minden tagállamban jelentkezhetnek bevételkiesések, és fennáll annak a kockázata, hogy tisztességtelen módonversengeni kezdenek egymással a multinacionális vállalatcsoportok további adóelőnyök nyújtásával történő megnyerésében. A probléma tehát a belső piac megfelelő működését érinti. Ennek kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság felel a belső piac megfelelő működéséért.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Alapvető fontosságú az Unió számára, hogy az adójogszabályok ne hátráltassák a növekedést és a beruházásokat, ne okozzanak versenyhátrányt az uniós vállalkozások számára, ne növeljék a kettős adóztatás kockázatát, és úgy legyenek kialakítva, hogy a minimalizálják a vállalkozások költségeit és adminisztratív terheit.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az uniós adóhatóságoknak a multinacionális vállalatcsoportok struktúrájára, transzferárazással kapcsolatos politikájára és az Unióban és azon kívül zajló belső ügyleteire vonatkozóan átfogó és lényegi információkra van szükségük. Ezek az információk lehetővé teszik majd az adóhatóságok számára, hogy a jogi szabályozás megváltoztatásával vagy megfelelő kockázatértékelésekkel és adóellenőrzésekkel fellépjenek a káros adózási gyakorlatokkal szemben, valamint felismerjék, ha egyes vállalkozások olyan gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek révén jelentős összegű bevételt csoportosítanak át mesterségesen adózási szempontból előnyösebb környezetbe.

(3) A tagállami adóhatóságoknak a multinacionális vállalatcsoportok struktúrájára, transzferárazással kapcsolatos politikájára, adóügyi egyezségeire, adójóváírásaira és az Unióban és azon kívül zajló belső ügyleteire vonatkozóan átfogó és lényegi információkra van szükségük. Ezek az információk lehetővé teszik majd az adóhatóságok számára, hogy a jogi szabályozás megváltoztatásával vagy megfelelő kockázatértékelésekkel és adóellenőrzésekkel fellépjenek a káros adózási gyakorlatokkal szemben, valamint felismerjék, ha egyes vállalkozások olyan gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek révén jelentős összegű bevételt csoportosítanak át mesterségesen adózási szempontból előnyösebb környezetbe. A vonatkozó versenyszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak is hozzá kell férnie a tagállami adóhatóságok között átadott információkhoz. A Bizottságnak az információkat bizalmasan kell kezelnie, és minden megfelelő intézkedést meg kell tennie ezen információk védelme érdekében.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az adóhatóságok előtti nagyobb átláthatóság arra ösztönözheti a multinacionális vállalatcsoportokat, hogy felhagyjanak bizonyos gyakorlatokkal, és megfelelően eleget tegyenek adófizetési kötelezettségüknek abban az országban, ahol nyereségre tesznek szert. A multinacionális vállalatcsoportok átláthatóságának növelése tehát lényegi részét képezi az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás visszaszorításának.

(4) A tagállami adóhatóságok, illetve a Bizottság számára szolgáltatott, illetve azok által egymás között cserélt adatok megfelelő szintje arra ösztönözheti a multinacionális vállalatcsoportokat, hogy felhagyjanak bizonyos gyakorlatokkal, és eleget tegyenek adófizetési kötelezettségüknek abban az országban, ahol az értéket létrehozzák. Ennek következtében a tagállamok kölcsönösen nagyobb nyomást gyakorolnának egymásra, és a pénzügyi piacok figyelmét a multinacionális vállalatok pénzügyi elszámoltathatóságára irányítanák. A multinacionális vállalatcsoportok átláthatóságának növelése az Unió versenyképességének rontása nélkül tehát lényegi részét képezi az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás, és végső soron az adókikerülés visszaszorításának.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az országonkénti jelentésben a multinacionális vállalatcsoportoknak minden egyes olyan adójogrendszer tekintetében, amelyben üzleti tevékenységet folytatnak, minden évben meg kell adniuk a bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, valamint a megfizetett és a még esedékes nyereségadót. A multinacionális vállalatcsoportoknak alkalmazottaik létszámáról, jegyzett tőkéjükről, eredménytartalékukról és tárgyi eszközeikről is jelentést kell tenniük minden egyes adójogrendszer vonatkozásában. Végül a multinacionális vállalatcsoportoknak meg kell adniuk minden egyes olyan, a csoporthoz tartozó gazdálkodó egységet, amely az adott adójogrendszerben folytat üzleti tevékenységet, és meg kell jelölniük minden egyes gazdálkodó egység üzleti tevékenységeit.

(6) Az országonkénti jelentésben a multinacionális vállalatcsoportoknak minden egyes olyan adójogrendszer tekintetében, amelyben üzleti tevékenységet folytatnak, minden évben meg kell adniuk a bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, a megfizetett és a még esedékes nyereségadót, valamint az adójóváírást. A multinacionális vállalatcsoportoknak alkalmazottaik létszámáról, jegyzett tőkéjükről, eredménytartalékukról és tárgyi eszközeikről is jelentést kell tenniük minden egyes adójogrendszer vonatkozásában. Végül a multinacionális vállalatcsoportoknak meg kell adniuk minden egyes olyan, a csoporthoz tartozó gazdálkodó egységet, amely az adott adójogrendszerben folytat üzleti tevékenységet, és meg kell jelölniük minden egyes gazdálkodó egység üzleti tevékenységeit.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az uniós multinacionális vállalatcsoportok és azon nem uniós multinacionális vállalatcsoportok, amelyek egy vagy több gazdálkodó egysége az Unió területén található, tisztességes versenyt folytassanak egymással. Ezért az adatszolgáltatási kötelezettséget a vállalatcsoportok mindkét kategóriájára ki kell terjeszteni.

(8) A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az uniós multinacionális vállalatcsoportok és azon nem uniós multinacionális vállalatcsoportok, amelyek egy vagy több gazdálkodó egysége az Unió területén található, tisztességes versenyt folytassanak egymással. Ezért az adatszolgáltatási kötelezettséget a vállalatcsoportok mindkét kategóriájára ki kell terjeszteni. Ennek kapcsán a tagállamok felelnek a multinacionális vállalatcsoportok jelentéstételi kötelezettségeinek betartatásáért, például büntetések bevezetésével a jelentést nem készítő multinacionális vállalatcsoportok számára.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adóhatóságok automatikus információcseréjére és az adatok feldolgozására szánt emberi, technikai és pénzügyi erőforrások szintje ne csökkenjen, vagy növekedjen.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tagállamok közötti információcsere tekintetében az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv már több területen előírja a kötelező automatikus információcserét. Ennek hatályát ki kell terjeszteni az országonkénti jelentésekre vonatkozóan a tagállamok által folytatandó kötelező automatikus információcsere előírásával.

(11) A tagállamok közötti információcsere tekintetében az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelv már több területen előírja a kötelező automatikus információcserét. Ennek hatályát ki kell terjeszteni az országonkénti jelentésekre vonatkozóan a tagállamok által folytatandó kötelező automatikus információcsere, valamint az ilyen jelentések Bizottság részére történő továbbításának előírásával. A Európai Bizottságnak ezeket az országonkénti jelentéseket annak értékelésére kell felhasználnia, hogy a tagállamok megfelelnek-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak, mivel állami támogatási dimenziója is van a tisztességtelen adózási gyakorlatoknak a társasági adó terén.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az országonkénti jelentésekre vonatkozóan a tagállamok által folytatandó kötelező automatikus információcserének minden esetben magában kell foglalnia az alapvető információk azon meghatározott körének a közlését, amelyhez hozzáférhetnek azok a tagállamok, amelyekben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján a multinacionális vállalatcsoport egy vagy több gazdálkodó egysége vagy adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

(12) Az országonkénti jelentésekre vonatkozóan a tagállamok és a Bizottság által folytatandó kötelező automatikus információcserének minden esetben magában kell foglalnia az egységes fogalommeghatározásokon alapuló alapvető információk azon meghatározott körének a közlését, amelyhez hozzáférhetnek azok a tagállamok, amelyekben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján a multinacionális vállalatcsoport egy vagy több gazdálkodó egysége vagy adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Meg kell határozni az országonkénti jelentésekre vonatkozó tagállamok közötti információcsere kapcsán alkalmazandó nyelvi követelményeket. El kell fogadni továbbá a CCN-hálózat fejlesztéséhez szükséges gyakorlati intézkedéseket is. Annak érdekében, hogy a 20. cikk (6) bekezdésének és a 21. cikk (7). bekezdésének végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(16) Meg kell határozni az országonkénti jelentésekre vonatkozó tagállamok közötti információcsere és az ilyen jelentések Bizottság részére történő továbbítása kapcsán alkalmazandó nyelvi követelményeket. El kell fogadni továbbá a CCN-hálózat fejlesztéséhez szükséges gyakorlati intézkedéseket is, továbbá gondoskodni kell az előírások vállalkozások adminisztratív költségeit növelő megkettőzésének elkerüléséről. Annak érdekében, hogy a 20. cikk (6) bekezdésének és a 21. cikk (7) bekezdésének végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A tagállamoknak az ezen irányelv szerint a Bizottságnak megküldendő éves jelentésükben részletesen be kell számolniuk az ezen irányelv 8aa. cikke és III. melléklete II. szakaszának 1. pontja szerint teljesített országonkénti adatszolgáltatás nagyságrendjéről, továbbá fel kell sorolniuk azokat a joghatóságokat, amelyekben az Unióban bejegyzett csoporttagok végső anyavállalatai illetőséggel rendelkeznek, de ahol nem került sor teljes körű jelentések benyújtására vagy továbbítására.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) Az ezen irányelv értelmében teljesített információk cseréje elmaradhat, amennyiben az ilyen információcsere olyan üzleti, ipari vagy szakmai titok, üzleti folyamat vagy információ közléséhez vezetne, amelynek felfedése ellentétes lenne a közrenddel.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18c) Kellő figyelmet kell fordítani a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről szóló 2015. november 25-i európai parlamenti állásfoglalásra, az Európai Parlament jelentésére a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról, valamint a társasági adóra vonatkozó politikák átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről szóló 2015. december 16-i állásfoglalására.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e célok – a szükséges egységesség és hatékonyság miatt – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(20) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, valamint a Bizottsággal folytatott, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért e célok – a szükséges egységesség és hatékonyság miatt – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

2011/16/EU irányelv

1 cikk – 1 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

1. Ez az irányelv megállapítja azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján a tagállamok a 2. cikkben említett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása szempontjából előreláthatólag releváns információk cseréje céljából együttműködnek egymással.

„(1) Ez az irányelv megállapítja azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján a tagállamok a 2. cikkben említett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása szempontjából előreláthatólag releváns információk cseréje céljából együttműködnek egymással és a Bizottsággal.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – -a pont (új)

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) A 3. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2) „központi kapcsolattartó iroda” az a kijelölt hivatal, amely elsődlegesen felelős a közigazgatási együttműködés területén a többi tagállammal való kapcsolattartásért;

„(2) »központi kapcsolattartó iroda«: az a kijelölt hivatal, amely elsődlegesen felelős a közigazgatási együttműködés területén a többi tagállammal és a Bizottsággal való kapcsolattartásért;”

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

2011/16/EU irányelv

3 cikk – 9 pont – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk és a 8.aa cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal; a 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában rendelkezésre álló információkon az információt közlő tagállam adónyilvántartásában található, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információkat kell érteni;

a) a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk és a 8.aa cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal és a Bizottsággal; a 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában rendelkezésre álló információkon az információt közlő tagállam adónyilvántartásában található, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információkat kell érteni; E dokumentumokat harmadik országok számára is elérhetővé kell tenni. A jelentések harmadik országokkal történő megosztása az OECD illetékes hatóságok közötti többoldalú megállapodása keretében már megkezdődött, és garantálni kell, hogy a harmadik országok minden tagállamtól megkapják a szükséges információkat.

Indokolás

A társasági adózás terén a tisztességtelen adózási gyakorlatoknak az állami támogatásokkal kapcsolatos dimenziója is van. Ezért a vonatkozó versenyszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak is hozzá kell férnie a tagállami adóhatóságok között átadott információkhoz.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

4 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1a) A 4. cikk (6) bekezdése a következőképpen módosul:

(6) Amennyiben egy kapcsolattartó szerv vagy illetékes tisztviselő együttműködésre vonatkozó megkeresést vagy egy ilyen megkeresésre adott választ küld vagy kap, úgy a tagállama által meghatározott eljárásoknak megfelelően tájékoztatja tagállamának központi kapcsolattartó irodáját.

(6) Amennyiben egy kapcsolattartó szerv vagy illetékes tisztviselő együttműködésre vonatkozó megkeresést vagy egy ilyen megkeresésre adott választ küld vagy kap, úgy a tagállama által meghatározott eljárásoknak megfelelően tájékoztatja tagállamának központi kapcsolattartó irodáját és a Bizottságot.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

6 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(1b) A 6. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2) Az 5. cikkben említett megkeresés tartalmazhat konkrét közigazgatási vizsgálatra vonatkozó indokolt kérést. Amenynyiben a megkeresett hatóság úgy véli, hogy nincs szükség közigazgatási vizsgálatra, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal.

(2) Az 5. cikkben említett megkeresés tartalmazhat konkrét közigazgatási vizsgálatra vonatkozó indokolt kérést. Amennyiben a megkeresett hatóság úgy véli, hogy nincs szükség közigazgatási vizsgálatra, ennek indokait haladéktalanul közli a megkereső hatósággal és a Bizottsággal.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

2011/16/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 8. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) országonkénti jelentések,”

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8 aa cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés szerinti országonkénti jelentést megkapta, a (4) bekezdés szerinti határidőn belül automatikus csere útján közli a jelentést minden olyan másik tagállammal, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó egység multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

(2) Azon tagállam illetékes hatósága, amely az (1) bekezdés szerinti országonkénti jelentést megkapta, a (4) bekezdés szerinti határidőn belül a lehető leghamarabb automatikus csere útján közli a jelentést minden olyan másik tagállammal, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó egység multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy a multinacionális vállalatcsoport állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett. Az érintett tagállam illetékes hatósága az országonkénti jelentést eljuttatja a Bizottságnak is, amely felelős az országonkénti jelentéseknek az illetékes szolgálatai rendelkezésére álló központosított nyilvántartásáért.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8aa cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) minden egyes olyan joghatóság tekintetében, amelyben a Multinacionális vállalatcsoport tevékenységet fejt ki, a bevétel összegére, az adózás előtti eredményre, a megfizetett nyereségadóra, a még esedékes nyereségadóra, a jegyzett tőkére, a felhalmozott nyereségre, az alkalmazottak számára és a pénzeszközökön és a pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli tárgyi eszközökre vonatkozó összesített információk;

a) minden egyes olyan joghatóság tekintetében, amelyben a multinacionális vállalatcsoport tevékenységet fejt ki, a bevétel összegére, az adózás előtti eredményre, a megfizetett nyereségadóra, a még esedékes nyereségadóra, a jegyzett tőkére, a felhalmozott nyereségre, az alkalmazottak számára, a pénzeszközökön és a pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli tárgyi eszközökre, a kapott állami támogatásokra, az eszközök értékére és fenntartásuk éves költségére, valamint a csoport eladásaira és beszerzéseire vonatkozó összesített információk;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8aa cikk – 3 bekezdés– b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a multinacionális vállalatcsoportnak az adócsalás és az adókikerülés elleni küzdelem megerősítésére irányuló 2012. évi bizottsági cselekvési tervben foglalt, jövőbeli európai adóazonosító száma (TIN).

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

2011/16/EU irányelv

8aa cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A polgárok számára az átláthatóság fokozása érdekében a Bizottság az országonkénti jelentések központosított nyilvántartásában szereplő információk alapján közzéteszi az országonkénti jelentéseket. Ennek során a Bizottság betartja a 23a. cikk titoktartásra vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2a) A 9. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az alábbi esetek mindegyikében közli az 1. cikk (1) bekezdésében említett információkat bármely más érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával:

(1) Minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az alábbi esetek mindegyikében közli az 1. cikk (1) bekezdésében említett információkat bármely más érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal:

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

9 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(2b) A 9. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai minden olyan tudomásukra jutott információt spontán információcsere keretében közölhetnek egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival, amely az az utóbbi számára hasznos lehet.

„(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai minden olyan tudomásukra jutott információt spontán információcsere keretében közölhetnek egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a Bizottsággal, amely az utóbbi számára hasznos lehet.”

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A 23. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

(2) A tagállamok közölnek a Bizottsággal minden olyan releváns információt, amely az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem érdekében ezzel az irányelvvel összhangban folytatott közigazgatási együttműködés hatékonyságának értékeléséhez szükséges.

(2) A tagállamok közölnek a Bizottsággal minden olyan releváns információt, amely az adócsalás, adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelem érdekében ezzel az irányelvvel összhangban folytatott közigazgatási együttműködés hatékonyságának értékeléséhez szükséges.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok éves értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a. és a 8aa. cikk szerinti automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság végrehajtási aktusok révén megállapítja az éves értékelés formáját és közlésének feltételeit. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 26. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(3) A tagállamok éves értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8., a 8a. és a 8aa. cikk szerinti automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság megfelelő módon, például egy, a jelentéstételi eljárás eredményét és kimenetelét taglaló éves összefoglaló jelentés révén tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot ezekről az eredményekről. A Bizottság végrehajtási aktusok révén megállapítja az éves értékelés formáját és közlésének feltételeit. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 26. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A Bizottság éves összevont jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az automatikus információcsere hatékonyságával és az elért gyakorlati eredményekkel kapcsolatos éves tagállami értékelésekről.”

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

2011/16/EU irányelv

23 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3b) Amennyiben az országonkénti információk nyilvános közzétételének következményeire vonatkozó bizottsági hatásvizsgálat megállapítja, hogy a multinacionális vállalatcsoportokra nézve nincsenek kedvezőtlen következmények, a Bizottság haladéktalanul jogszabályt javasol az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan.”

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

2011/16/EU irányelv

24 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(5c) A 24. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1) Ha egy tagállam illetékes hatósága egy harmadik országtól a 2. cikkben említett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása szempontjából előreláthatólag fontos információt kap, az említett hatóság – amennyiben ezt az adott harmadik országgal kötött megállapodás lehetővé teszi – továbbíthatja az információt azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának, amelyek számára ez az információ hasznos lehet, valamint a megkereső hatóságoknak.

(1) Ha egy tagállam illetékes hatósága egy harmadik országtól a 2. cikkben említett adókra vonatkozó tagállami jogszabályok kezelése és végrehajtása szempontjából előreláthatólag fontos információt kap, az említett hatóság – amennyiben ezt az adott harmadik országgal kötött megállapodás lehetővé teszi – továbbíthatja az információt azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságának, amelyek számára ez az információ hasznos lehet, valamint a megkereső hatóságoknak és a Bizottságnak.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

2011/16/EU irányelv

27 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

 

„27a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság az irányelv hatálybalépésétől számított három év elteltével felülvizsgálja annak hatékonyságát.”

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – III melléklet – II szakasz – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben ugyanazon Multinacionális vállalatcsoportnak több Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége is rendelkezik belföldi adóügyi illetőséggel az Unióban, és a b) pont szerinti feltételek közül egy vagy több teljesül, a Multinacionális vállalatcsoport kijelölheti az egyik ilyen Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egységét arra, hogy bármely adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében a 8aa. cikk (1) bekezdése szerinti határidőig a 8aa. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően benyújtsa az országonkénti jelentést, valamint értesítse a tagállamot arról, hogy a jelentés benyújtásával az adott Multinacionális vállalatcsoport összes olyan Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége tekintetében eleget kíván tenni a jelentéstételi kötelezettségnek, amely az Unióban belföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik. Ez a tagállam a 8aa. cikk (2) bekezdése értelmében minden olyan más tagállammal közli a hozzá benyújtott országonkénti jelentést, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett gazdasági egység Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége belföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy állandó telephelyen keresztül végzett üzleti tevékenység tekintetében adófizetésre kötelezett.

Amennyiben ugyanazon Multinacionális vállalatcsoportnak több Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége is rendelkezik belföldi adóügyi illetőséggel az Unióban, és a b) pont szerinti feltételek közül egy vagy több teljesül, a Multinacionális vállalatcsoport kijelölheti az egyik ilyen Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egységét – lehetőség szerint a legnagyobb árbevétellel rendelkezőt – arra, hogy bármely adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében a 8aa. cikk (1) bekezdése szerinti határidőig a 8aa. cikk (1) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelően benyújtsa az országonkénti jelentést, valamint értesítse a tagállamot arról, hogy a jelentés benyújtásával az adott Multinacionális vállalatcsoport összes olyan Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége tekintetében eleget kíván tenni a jelentéstételi kötelezettségnek, amely az Unióban belföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik. Ez a tagállam a 8aa. cikk (2) bekezdése értelmében minden olyan más tagállammal közli a hozzá benyújtott országonkénti jelentést, amelyben az országonkénti jelentésben foglalt információk alapján az Adatszolgáltatásra kötelezett gazdasági egység Multinacionális vállalatcsoportjának egy vagy több Vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége belföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy állandó telephelyen keresztül végzett üzleti tevékenység tekintetében adófizetésre kötelezett.

INDOKOLÁS

A határokon átnyúló adókikerülés, az agresszív adótervezés és a káros adóverseny problémája az elmúlt években egyre súlyosabb kihívásként merült fel, és az Európai Unióban és világszerte előtérbe került.

Az ECON és a TAXE bizottság jelentéseiben az Európai Parlament az agresszív adótervezéssel szembeni fellépés érdekében szorgalmazta az adózási információk átláthatóságának fokozását, konkrétan az országonkénti jelentéstétel multinacionális vállalatcsoportok számára történő bevezetése révén.

A jelenlegi jogi keret (a közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv, jelenleg DAC3) értelmében a tagállamok egyelőre nem osztják meg egymással országonkénti jelentéseiket.

Sürgősen szükség van tehát az átláthatóság növelésére. Ennek elérése érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU tanácsi irányelv által létrehozott eszközöket és mechanizmusokat.

A Bizottság javaslata

Az irányelvtervezet módosítja a legutóbb a 2015/2376/EU irányelvvel módosított, közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelvet. Egy olyan új cikket emel be az irányelvbe, amely meghatározza az országonkénti jelentésekre vonatkozó kötelező automatikus információcsere alkalmazási körét és feltételeit.

A javaslat konkrét vonatkozásai

A javaslat alkalmazási köre – a multinacionális vállalatokra vonatkozó küszöbérték

Azok az Unióban található vagy az Unióban működő multinacionális vállalatcsoportok, amelyek összesített konszolidált bevétele legalább 750 000 000 €, kötelesek lesznek országonkénti jelentést benyújtani.

Azon tagállam illetékes hatósága, amely az országonkénti jelentést megkapta, automatikus csere útján közli a jelentést minden olyan másik tagállammal, amelyben a multinacionális vállalatcsoport egy vagy több vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy az állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

Az illetékes hatóság

Az országonkénti jelentést abban a tagállamban kell benyújtani, amelyben a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalata vagy bármely más, adatszolgáltatásra kötelezett gazdasági egység adóügyi illetékességgel rendelkezik.

Azon tagállam illetékes hatósága, amely az országonkénti jelentést megkapta, automatikus csere útján közli a jelentést minden olyan másik tagállammal, amelyben a multinacionális vállalatcsoport egy vagy több gazdasági egysége adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy az állandó telephelyén keresztül végzett üzleti tevékenység alapján adófizetésre kötelezett.

A megosztott információk köre

Az országonkénti jelentés minden egyes olyan adójogrendszer tekintetében tartalmaz információkat, amelyben a multinacionális vállalatcsoport üzleti tevékenységet folytat, ideértve a bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, a megfizetett és a még esedékes nyereségadót, az alkalmazottak létszámát, a jegyzett tőkét, az eredménytartalékot és a tárgyi eszközöket.

Határidő

2017-től kezdve a multinacionális vállalatcsoportnak minden évben országonkénti jelentést kell benyújtania az adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan, a multinacionális vállalatcsoport adatszolgáltatási pénzügyi éve utolsó napjától számított 12 hónapon belül.

Formátum/űrlap

A multinacionális vállalatcsoportok az országonkénti jelentést a 13. fellépésről szóló OECD-jelentésben szereplő mintaűrlapon nyújtják be.

Az országonkénti jelentésre vonatkozó automatikus információcseréhez a formanyomtatványt kell használni. A közölt információkat a CCN-hálózat használatával, elektronikus úton kell továbbítani.

Közzététel

A jelenlegi javaslat nem rendelkezik az országonkénti jelentések közzétételéről. A Bizottság azonban bejelentette a nyilvános országonkénti jelentéstétellel kapcsolatos hatásvizsgálat 2016. áprilisi közzétételét, és ezt a vállalatokra kirótt közzétételi kötelezettségre irányuló javaslat is követheti.

Néhány megvitatandó kérdés

Az előadó összességében pozitívan értékeli a javaslatot, különösen az átláthatóság fokozásának szükségessége, az országonkénti jelentéstételre kötelezett multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozó küszöbérték, az illetékes hatóság kijelölése, a megosztott információk köre, valamint a végrehajtás határideje és a jelentéstételi időszak tekintetében.

Az előadó kifejezetten üdvözli, hogy a javaslat ily módon végrehajtja az OECD adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra vonatkozó ajánlását, és mindeközben nem alkalmaz kettős mércét, amely szükségtelen adminisztratív terhekhez és megfelelési költségekhez vezetett volna.

Az előadó célszerűnek tartja elsőként az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos, nemzeti adóhatóságok közötti automatikus információcsere bevezetését, még az országonkénti jelentések közzétételére vonatkozó javaslat esetleges bevezetését megelőzően, de kizárólag abban az esetben, ha a hatásvizsgálat azt mutatja, hogy ez nem lenne káros hatással az európai vállalkozások versenyképességére és a gazdaságra.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a titoktartási szabályok teljes körű tiszteletben tartásával a Bizottságot – a nemzeti adóhatóságokkal együtt – az automatikus információcsere részévé kell tenni és hozzáférést kell biztosítani számukra az országonkénti jelentésekhez.

A Bizottságnak az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos automatikus információcsere hatékonyságáról készített éves tagállami értékelések alapján éves jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, melyben összefoglalja a tagállami értékelések főbb eredményeit, tiszteletben tartva mindeközben az irányelvben rögzített titoktartási rendelkezéseket.

Következtetés

Az előadó a nagyobb átláthatóság felé tett pozitív lépésként üdvözli a Bizottság javaslatát. Úgy véli azonban, hogy a javaslat hatékonyabbá válhatna azon javasolt módosítások beépítésével, melyek egyrészt az információcsere Európai Bizottságra történő kiterjesztésére vonatkoznak, másrészt arra, hogy a Bizottságot fel kell szólítani, hogy ezen információk alapján értékelje, hogy a tagállamok betartják-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokat.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Kötelező automatikus információcsere az adózás területén

Hivatkozások

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

11.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

25.2.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

26.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Benyújtás dátuma

28.4.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat