Procedūra : 2016/0010(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0157/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0157/2016

Debates :

PV 11/05/2016 - 17

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0221

ZIŅOJUMS     *
PDF 792kWORD 384k
28.4.2016
PE 576.877v02-00 A8-0157/2016

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Dariusz Rosati

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0025),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. un 115. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0030/2016),

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0157/2016),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome savos 2013. gada 22. maija secinājumos aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu.

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi krāpšana nodokļu jomā, nodokļu apiešana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un to novēršanai arvien vairāk uzmanības velta gan Savienības, gan pasaules līmenī. Šajā ziņā svarīgs instruments ir automātiskā informācijas apmaiņa, un Komisija 2012. gada 6. decembra paziņojumā, kurā ir ietverts rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu, uzsvēra nepieciešamību enerģiski veicināt automātisku informācijas apmaiņu kā nākotnes standartu Eiropā un pasaulē pārredzamības nodrošināšanai un informācijas apmaiņai nodokļu jomā. Eiropadome savos 2013. gada 22. maija secinājumos aicināja paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Savienības un pasaules līmenī ar mērķi apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un agresīvu nodokļu plānošanu.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Tā kā starptautiskas uzņēmumu grupas aktīvi darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvas nodokļu plānošanas praksēs, kas nav pieejamas vietējiem uzņēmumiem. Ja starptautiskas uzņēmumu grupas šādi rīkojas, tikai vietēja mēroga uzņēmumi, kas parasti ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), var tikt īpaši ietekmēti, jo to nodokļu slogs ir lielāks nekā starptautisku uzņēmumu grupās. No otras puses, visas dalībvalstīs var ciest no ieņēmumu zuduma, un pastāv risks, ka konkurence piesaista starptautiskas uzņēmumu grupas, piedāvājot tām papildu nodokļu priekšrocības. Tāpēc pastāv problēma saistībā ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

(2) Tā kā starptautiskas uzņēmumu grupas aktīvi darbojas dažādās valstīs, tās var iesaistīties agresīvas nodokļu plānošanas praksēs, kas nav pieejamas vietējiem uzņēmumiem. Ja starptautiski uzņēmumi šādi rīkojas, tad tas jo īpaši var ietekmēt patiešām vietējos uzņēmumus, un parasti tie ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), jo tieši šie uzņēmumi maksā nodokļus pēc faktiskās likmes, kas ar likumu noteiktajai likmei ir krietni tuvāka nekā faktiskā likme, pēc kuras nodokļus maksā starptautiski uzņēmumi, kā rezultātā rodas iekšējā tirgus izkropļojumi un darbības traucējumi, kā arī konkurences izkropļojumi, un tas kaitē MVU. Lai neveidotos konkurences izkropļojumi, nedrīkstētu pieļaut, ka vietējie uzņēmumi sava lieluma vai pārrobežu tirdzniecības trūkuma dēļ nonāk nelabvēlīgākā situācijā. Turklāt visas dalībvalstis var ciest no ieņēmumu zuduma, un pastāv risks, ka starp dalībvalstīm veidosies negodīga konkurence, lai piesaistītu starptautiskas uzņēmumu grupas, piedāvājot tām papildu nodokļu atvieglojumus. Tāpēc pastāv problēma saistībā ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Ņemot to vērā, būtu jāuzsver, ka tieši Komisija ir atbildīga par iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Nodokļu piemērošanas tiesību aktus Savienībai ir būtiski svarīgi izstrādāt tā, lai tie nekavētu izaugsmi vai investīcijas un neradītu Savienības uzņēmumiem nelabvēlīgākus konkurences apstākļus, nedz arī palielinātu nodokļu dubultas uzlikšanas risku, un lai ar tiem būtu nodrošināts, ka līdz minimumam samazinās uzņēmumu izmaksas un administratīvais slogs.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Savienības nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas politiku un iekšējiem darījumiem ES un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz nevēlamu nodokļu praksi, veicot izmaiņas tiesību aktos vai atbilstīgu riska novērtējumu un nodokļu revīziju, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu priekšrocības.

(3) Dalībvalstu nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas politiku, nodokļu norēķiniem, nodokļu samazinājumiem un iekšējiem darījumiem Savienībā un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz nevēlamu nodokļu praksi, veicot izmaiņas tiesību aktos vai atbilstīgu riska novērtējumu un nodokļu revīziju, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu priekšrocības. Lai panāktu attiecīgo konkurences noteikumu ievērošanu, informācijai, ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes, vajadzētu būt pieejamai arī Komisijai. Komisijai informācija būtu jāuzskata par konfidenciālu un jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai šo informāciju aizsargātu.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Lielāka pārredzamība attiecībā pret nodokļu iestādēm varētu stimulēt starptautiskas uzņēmumu grupas atteikties no konkrētas prakses un maksāt nodokļus taisnīgā apmērā valstī, kurā tiek gūta peļņa. Tāpēc pārredzamības uzlabošana starptautiskās uzņēmumu grupās ir nozīmīgs elements cīņā pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu.

(4) Attiecīgā apjomā informācija, ko saņem un ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes un arī Komisija, varētu stimulēt starptautiskas uzņēmumu grupas atteikties no zināmas prakses un maksāt tām uzliktos nodokļus valstī, kurā tiek radīta vērtība. Tas palielinātu arī dalībvalstu „sāncensības garu” un galveno uzmanību finanšu tirgos pievērstu starptautisku uzņēmumu fiskālajai pārskatatbildībai. Tāpēc pārredzamības uzlabošana starptautiskās uzņēmumu grupās, nekaitējot Savienības konkurētspējai, ir nozīmīgs elements cīņā pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu un galarezultātā pret nodokļu apiešanu.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Pārskatā par katru valsti starptautiskām uzņēmumu grupām katru gadu un par katru jurisdikciju, kurā tās veic darījumdarbību, būtu jāsniedz informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, kā arī samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli. Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu arī jāsniedz pārskats par to darbinieku skaitu, pamatkapitālu, nesadalīto peļņu un materiālajiem aktīviem katrā jurisdikcijā. Visbeidzot, starptautiskām uzņēmumu grupām būtu jāidentificē katra grupas vienība, kas veic darījumdarbību kādā konkrētā nodokļu jurisdikcijā, un būtu jāsniedz norāde par katras vienības veikto darījumdarbību.

(6) Pārskatā par katru valsti starptautiskām uzņēmumu grupām katru gadu un par katru jurisdikciju, kurā tās veic darījumdarbību, būtu jāsniedz informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli, kā arī par nodokļu samazinājumiem. Starptautiskām uzņēmumu grupām būtu arī jāsniedz pārskats par to darbinieku skaitu, pamatkapitālu, nesadalīto peļņu un materiālajiem aktīviem katrā jurisdikcijā. Visbeidzot, starptautiskām uzņēmumu grupām būtu jāidentificē katra grupas vienība, kas veic darījumdarbību kādā konkrētā nodokļu jurisdikcijā, un būtu jāsniedz norāde par katras vienības veikto darījumdarbību.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, ES ir jānodrošina taisnīga konkurence starp ES starptautiskajām uzņēmumu grupām un ārpus ES esošām starptautiskajām uzņēmumu grupām, kurās viena vai vairākas vienības atrodas ES. Tādēļ abu veidu grupām būtu jāpiemēro pārskatu sniegšanas pienākums.

(8) Lai nodrošinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, Savienībai ir jānodrošina godīga konkurence starp starptautiskām ES uzņēmumu grupām un starptautiskām trešo valstu uzņēmumu grupām, kuru viena vai vairākas vienības atrodas ES. Tādēļ abu veidu grupām būtu jāpiemēro pārskatu sniegšanas pienākums. Ņemot to vērā, dalībvalstīm būtu pienākums panākt, ka starptautiski uzņēmumi pilda pārskatu sniegšanas prasību, un šajā nolūkā dalībvalstīm, piemēram, būtu jāsāk rīkoties, lai sodītu starptautiskus uzņēmumus par pārskatu nesniegšanu.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka automātiskai informācijas apmaiņai starp nodokļu pārvaldības iestādēm un datu apstrādei nodokļu pārvaldības iestādēs atvēlētais cilvēkresursu un tehnisko un finanšu resursu apjoms tiek saglabāts vai palielināts.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau paredzēta obligāta automātiska informācijas apmaiņa vairākās jomās. Minētās direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek pārskatu par katru valsti obligāta automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm.

(11) Attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK, jau paredzēta obligāta automātiska informācijas apmaiņa vairākās jomās. Minētās direktīvas darbības joma būtu jāpaplašina, lai paredzētu, ka notiek pārskatu par katru valsti obligāta automātiska apmaiņa starp dalībvalstīm un ka šie pārskati tiek iesniegti Komisijai. Turklāt pārskati par katru valsti Eiropas Komisijai būtu jāizmanto, lai novērtētu, kā dalībvalstis ievēro ES pieņemtos valsts atbalsta noteikumus, jo negodīga uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem zināmā mērā ir saistīta arī ar valsts atbalstu.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pārskatu par katru valsti obligātai automātiskai apmaiņai starp dalībvalstīm katrā gadījumā būtu jāietver tādas noteiktas pamatinformācijas paziņošana, kas būtu pieejama tām dalībvalstīm, kurās, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām, vai kurās tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar starptautiskas uzņēmumu grupas pastāvīgās iestādes starpniecību.

(12) Īstenojot pārskatu par katru valsti obligātu automātisku apmaiņu starp dalībvalstīm un ar Komisiju, jebkurā gadījumā būtu jāpaziņo noteikts pamatinformācijas kopums, kas balstītos uz vienotām definīcijām un būtu pieejams tām dalībvalstīm, kurās, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti sniegto informāciju, viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurās tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar starptautiskas uzņēmumu grupas pastāvīgās iestādes starpniecību.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Ir jāprecizē konkrētas valodas prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm pārskatā par katru valsti. Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai jauninātu CCN tīklu. Lai nodrošinātu vienveidīgus nosacījumus 20. panta 6. punkta un 21. panta 7. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(16) Ir jāprecizē valodas prasības attiecībā uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un šādas informācijas paziņošanu Komisijai saistībā ar pārskatiem par katru valsti. Turklāt ir nepieciešams pieņemt praktiskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai modernizētu CCN tīklu un nodrošinātu, ka nav iespējama standartu dublēšanās, kura palielinātu uzņēmēju administratīvās izmaksas. Lai nodrošinātu vienveidīgus nosacījumus 20. panta 6. punkta un 21. panta 7. punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) Ziņojumā, ko dalībvalstis saskaņā ar šo direktīvu reizi gadā iesniedz Komisijai, būtu sīki jāizklāsta vietējo pārskatu iesniegšanas apjoms atbilstoši šīs direktīvas 8.aa pantam un III pielikuma II iedaļas 1. punktam un jāuzskaita visas jurisdikcijas, kurās pilnīgi pārskati nav iesniegti vai nav notikusi apmaiņa ar tiem, kaut gan galīgie mātesuzņēmumi sastāvā esošām vienībām, kas savu pamata darījumdarbību veic Savienībā, ir šo jurisdikciju rezidenti.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

18.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18b) Būtu jāparedz iespēja neveikt šajā direktīvā noteikto informācijas apmaiņu, ja šādas apmaiņas rezultātā tiktu izpausts komercnoslēpums, rūpniecisks vai dienesta noslēpums vai komercprocess, vai arī informācija, kuras izpaušana būtu pretrunā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

18.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18c) Būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. novembra rezolūcija par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem, Parlamenta ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem, kā arī Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūciju par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tāpēc vienveidības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(20) Ņemot vērā, ka šīs direktīvas mērķi — proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo sadarbību un to sadarbību ar Komisiju saskaņā ar nosacījumiem, kas ir saderīgi ar iekšējā tirgus pienācīgu darbību, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un tāpēc vienveidības un efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

1. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-1) direktīvas 1. panta 1. punktu groza šādi:

1. Šajā direktīvā paredz noteikumus un kārtību, kādā dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai apmainītos ar informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minēto dalībvalstu valsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem.

1. Šajā direktīvā paredz noteikumus un kārtību, kādā dalībvalstis sadarbojas savstarpēji un ar Komisiju, lai apmainītos ar informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minēto dalībvalstu valsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-a) direktīvas 3. panta 2. punktu groza šādi:

2) „centrālais koordinācijas birojs” ir birojs, kas par tādu izraudzīts un kam uzticēta galvenā atbildība par saziņu ar citām dalībvalstīm administratīvās sadarbības jomā;

2) „centrālais koordinācijas birojs” ir birojs, kas par tādu izraudzīts un kam uzticēta galvenā atbildība par saziņu ar citām dalībvalstīm un ar Komisiju administratīvās sadarbības jomā;

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2011/16/ES

3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a un 8.aa panta vajadzībām — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos; direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām;

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a un 8.aa panta vajadzībām — iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij un Komisijai bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos; direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām. Šie dokumenti ir pieejami arī trešām valstīm. Darbs pie tā, lai pārskati būtu pieejami arī trešām valstīm, jau ir sācies, īstenojot ESAO daudzpusējo kompetentās iestādes nolīgumu, un trešām valstīm būs garantēta iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no visām dalībvalstīm.

Pamatojums

Negodīga uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem zināmā mērā ir saistīta arī ar valsts atbalstu. Tāpēc informācijai, ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes, vajadzētu būt pieejamai arī Komisijai, lai panāktu, ka tiek ievēroti attiecīgie konkurences noteikumi.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

4. pants – 6. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1a) direktīvas 4. panta 6. punktu groza šādi:

6. Ja koordinācijas departaments vai kompetentais ierēdnis nosūta vai saņem sadarbības pieprasījumu vai atbildi uz sadarbības pieprasījumu, tas informē savas dalībvalsts centrālo koordinācijas biroju saskaņā ar minētās dalībvalsts noteikto kārtību.

6. Ja koordinācijas departaments vai kompetentais ierēdnis nosūta vai saņem sadarbības pieprasījumu vai atbildi uz sadarbības pieprasījumu, tas informē savas dalībvalsts centrālo koordinācijas biroju un Komisiju saskaņā ar minētās dalībvalsts noteikto kārtību.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

6. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1b) direktīvas 6. panta 2. punktu groza šādi:

2. Šīs direktīvas 5. pantā minētajā pieprasījumā var būt iekļauts pamatots konkrētas administratīvās procedūras pieprasījums. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei attiecīgos iemeslus.

2. Šīs direktīvas 5. pantā minētajā pieprasījumā var būt iekļauts pamatots konkrētas administratīvās procedūras pieprasījums. Ja pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka administratīvā procedūra nav vajadzīga, tā nekavējoties paziņo pieprasījuma iesniedzējai iestādei un Komisijai attiecīgos iemeslus.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants − 1. daļa – 1.c punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

8. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1c) direktīvas 8. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ea) pārskati par katru valsti.”

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aa pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz informāciju pārskatā par katru valsti, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām, vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.

2. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā Pārskats par katru valsti saņemts saskaņā ar 1. punktu, 4. punktā noteiktajā termiņā, veicot automātisku apmaiņu, pēc iespējas drīzāk nosūta pārskatu jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti sniegto informāciju, viena vai vairākas vienības, kas ir Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības, ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību. Attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pārskatu par katru valsti iesniedz arī Komisijai, kuras pienākums ir uzturēt pārskatu par katru valsti centralizēto reģistru, kas pieejams Komisijas atbildīgajiem dienestiem.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aa pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) apkopotu informāciju, kura attiecas uz ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrāto peļņu, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru jurisdikciju, kurā darbojas Starptautiska uzņēmumu grupa;

a) apkopotu informāciju, kura attiecas uz ieņēmumu summu, peļņu (zaudējumiem) pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto ienākuma nodokli, uzkrāto ienākuma nodokli, pamatkapitālu, uzkrāto peļņu, darbinieku skaitu un materiālajiem aktīviem, kas nav nauda vai naudas ekvivalenti, attiecībā uz katru jurisdikciju, kurā darbojas Starptautiska uzņēmumu grupa, informāciju par saņemtajām publiskajām subsīdijām, aktīvu vērtību un to uzturēšanas ikgadējām izmaksām, kā arī par grupas pārdošanas un iegādes darījumiem;

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aa pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) gaidāmo Eiropas nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (TIN), kas minēts Komisijas 2012. gada rīcības plānā par cīņas pastiprināšanu pret krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Direktīva 2011/16/ES

8.aa pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Lai nodrošinātu iedzīvotājiem lielāku pārredzamību, Komisija publicē pārskatus par katru valsti, pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta pārskatu par katru valsti centralizētajā reģistrā. Komisija pārskatus publicē, ievērojot 23.a panta noteikumus par konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

9. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2a) direktīvas 9. panta 1. punktu groza šādi:

1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. panta 1. punktā minēto informāciju jebkurā no šiem gadījumiem:

1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo jebkuras citas dalībvalsts kompetentajai iestādei un Komisijai 1. panta 1. punktā minēto informāciju jebkurā no šiem gadījumiem:

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

9. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

2b) direktīvas 9. panta 2. punktu groza šādi:

2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes var pēc savas iniciatīvas paziņot citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tām zināmu un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm iespējami noderīgu informāciju.

2. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes var pēc savas iniciatīvas paziņot citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai tām zināmu un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm iespējami noderīgu informāciju.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a) direktīvas 23. panta 2. punktu groza šādi:

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai izvērtētu, cik efektīva ir saskaņā ar šo direktīvu izveidotā administratīvā sadarbība, apkarojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu.

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai visu būtisko informāciju, kas vajadzīga, lai izvērtētu, cik efektīva ir saskaņā ar šo direktīvu izveidotā administratīvā sadarbība, apkarojot nodokļu apiešanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a un 8.aa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Dalībvalstis nosūta Komisijai gada novērtējumu par 8., 8.a un 8.aa pantā minētās automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, kā arī sasniegtos praktiskos rezultātus. Komisija par šiem rezultātiem pienācīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi, piemēram, iesniedzot konsolidētu gada ziņojumu, kurā analizēts pārskatu sniegšanas procedūras galarezultāts un iegūtie dati. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem minētā gada novērtējuma paziņojuma formātu un nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5a) direktīvas 23. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei konsolidētu ziņojumu par to, kā dalībvalstis novērtējušas automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti, un arī par praksē sasniegtajiem rezultātiem.”

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

23. pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5b) direktīvas 23. pantā iekļauj šādu punktu:

 

3.b Ja, izvērtējot no pārskatiem par katru valsti iegūtās informācijas publiskošanas sekas, Komisija konstatē, ka tam nebūtu nelabvēlīgas ietekmes uz starptautiskām uzņēmumu grupām, tā nekavējoties sagatavo likumdošanas priekšlikumu, ar ko nodrošina, ka attiecīgā informācija ir publiski pieejama.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants − 1. daļa – 5.c punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

24. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

5c) direktīvas 24. panta 1. punktu groza šādi:

1. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde saņem informāciju no trešās valsts, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minētās dalībvalsts tiesību aktus, kas attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, minētā iestāde, ciktāl tas atļauts saskaņā ar nolīgumu ar minēto trešo valsti, var sniegt minēto informāciju tām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām minētā informācija varētu noderēt, un visām pieprasījuma iesniedzējām iestādēm.

1. Ja dalībvalsts kompetentā iestāde no trešās valsts saņem informāciju, kas ir prognozējami svarīga, lai pārvaldītu un īstenotu minētās dalībvalsts tiesību aktus, kuri attiecas uz 2. pantā minētajiem nodokļiem, minētā iestāde, ciktāl tas atļauts saskaņā ar nolīgumu ar minēto trešo valsti, var sniegt minēto informāciju tām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurām minētā informācija varētu noderēt, un visām pieprasījuma iesniedzējām iestādēm, kā arī Komisijai.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Direktīva 2011/16/ES

27.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7a) direktīvā iekļauj šādu pantu:

 

„27.a pants

 

Pārskatīšana

 

Kad ir pagājuši trīs gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā, Komisija izvērtē tās efektivitāti.”

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

Pielikums – III pielikums – II iedaļa – 1. punkts - 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja vienai un tai pašai Starptautisku uzņēmumu grupai ir viena vai vairākas Sastāvā esošas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā, un ja ir piemērojams viens vai vairāki b) apakšpunktā izklāstītie noteikumi, Starptautiskā uzņēmumu grupa vienu no šādām Sastāvā esošajām vienībām var izraudzīties, lai tā 8.aa panta 1. punkta prasībām atbilstīgu pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkuru no Pārskata fiskālajiem gadiem iesniegtu 8.aa panta 1. punktā norādītajā termiņā un paziņotu dalībvalstij, ka ar šo iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas Starptautisku uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā. Minētā dalībvalsts saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu saņemto pārskatu par katru valsti nosūta jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti norādīto informāciju, vienas vai vairākas Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzliek nodokli par darījumdarbību, kas veikta ar pastāvīgas iestādes starpniecību.

Ja vienai un tai pašai Starptautisku uzņēmumu grupai ir viena vai vairākas Sastāvā esošas vienības, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā, un ja ir piemērojams viens vai vairāki b) apakšpunktā izklāstītie noteikumi, Starptautiskā uzņēmumu grupa vienu no šādām Sastāvā esošajām vienībām (vēlams, to, kurai ir vislielākais apgrozījums) var izraudzīties, lai tā 8.aa panta 1. punkta prasībām atbilstīgu pārskatu par katru valsti attiecībā uz jebkuru no Pārskata fiskālajiem gadiem iesniegtu 8.aa panta 1. punktā norādītajā termiņā un paziņotu dalībvalstij, ka ar šo iesniegšanu ir paredzēts izpildīt pārskatu iesniegšanas prasību attiecībā uz visām šādas Starptautisku uzņēmumu grupas Sastāvā esošajām vienībām, kuras nodokļu vajadzībām ir rezidentes Savienībā. Minētā dalībvalsts saskaņā ar 8.aa panta 2. punktu saņemto pārskatu par katru valsti nosūta jebkurai citai dalībvalstij, kurā, pamatojoties uz pārskatā par katru valsti norādīto informāciju, vienas vai vairākas Pārskatu sniedzošās vienības Starptautiskās uzņēmumu grupas Sastāvā esošās vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzliek nodokli par darījumdarbību, kas veikta ar pastāvīgas iestādes starpniecību.

PASKAIDROJUMS

Pēdējos gados ir pamatīgi saasinājušās problēmas, ko rada izvairīšanās no nodokļu maksāšanas pārrobežu līmenī, agresīva nodokļu plānošana un kaitējoša nodokļu konkurence, un tām tiek veltīta ļoti liela uzmanība gan Savienībā, gan visā pasaulē.

ECON un TAXE komiteju ziņojumos Eiropas Parlaments pieprasīja panākt, ka ir pieejama pārredzamāka informācija par nodokļiem, lai cīnītos pret nodokļu agresīvu plānošanu, šajā nolūkā jo īpaši piemērojot prasību starptautiskām uzņēmumu grupām sniegt pārskatus par katru valsti atsevišķi.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu (Direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, tagadējā DAC3) apmaiņa ar pārskatiem par katru valsti starp dalībvalstīm vēl nenotiek.

Tāpēc ir steidzami jāpalielina pārredzamība. Lai to panāktu, ir jāpilnveido instrumenti un mehānismi, kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 2011/16/ES.

Komisijas priekšlikums

Ar direktīvas priekšlikumu ir paredzēts grozīt Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES) 2015/2376. Spēkā esošo direktīvu ir iecerēts papildināt ar jaunu pantu, kurā būs noteikts, cik lielā mērā un ar kādiem nosacījumiem notiek obligāta automātiska informācijas apmaiņa saistībā ar pārskatiem par katru valsti.

Konkrēti priekšlikuma aspekti

Priekšlikuma darbības joma — starptautiskām uzņēmumu grupām noteikta robežvērtība

Starptautiskām uzņēmumu grupām, kuras atrodas Eiropas Savienībā vai veic tajā darījumdarbību un kuru kopējais konsolidēto ieņēmumu apjoms ir vismaz EUR 750 000 000, būs pienākums iesniegt pārskatu par katru valsti.

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas saņēmusi pārskatu par katru valsti, ar automātiskas apmaiņas palīdzību pārskatu dara zināmu jebkurai citai dalībvalstij, kurā viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.

Kompetentā iestāde

Pārskats par katru valsti ir jāiesniedz tajā dalībvalstī, kurā starptautiskās uzņēmumu grupas galīgais mātesuzņēmums vai cita vienība, kas sniedz šādu pārskatu, ir rezidents nodokļu vajadzībām.

Attiecīgā dalībvalsts pārskatu dara zināmu jebkurai citai dalībvalstij, kurā viena vai vairākas starptautiskas uzņēmumu grupas vienības ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām uzlikti nodokļi par darījumdarbību, ko veic ar pastāvīgās iestādes starpniecību.

Apmaiņai paredzētās informācijas apjoms

Pārskatā par katru valsti būs iekļauta informācija par ieņēmumu summu, peļņu pirms ienākuma nodokļa nomaksas, samaksāto un uzkrāto ienākuma nodokli, darbinieku skaitu, pamatkapitālu, nesadalīto peļņu un materiālajiem aktīviem katrā nodokļu jurisdikcijā, kurā starptautiskā uzņēmumu grupa veic darījumdarbību.

Termiņi

No 2017. gada starptautiskai uzņēmumu grupai par katru savu pārskata fiskālo gadu būs jāiesniedz pārskats par katru valsti un tas jāizdara ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā, skaitot no starptautiskās uzņēmumu grupas pārskata fiskālā gada pēdējās dienas.

Formāts / veidlapa

Starptautiskas uzņēmumu grupas iesniegs pārskatu par katru valsti, izmantojot standarta veidlapu, kas pievienota ESAO 13. Rīcības pārskatam.

Automātiska informācijas apmaiņa saistībā ar pārskatu par katru valsti būs jāveic, izmantojot standarta veidlapu. Apmaiņai paredzētā informācija jāsniedz elektroniski ar CCN tīkla starpniecību.

Informācijas publiskošana

Pašlaik priekšlikumā nav paredzēts publiskot informāciju saistībā ar pārskatu sniegšanu par katru valsti. Tomēr Komisija ir paziņojusi, ka 2016. gada aprīlī publicēs ar pārskatu sniegšanu par katru valsti saistītās ietekmes novērtējumu, kuram, iespējams, būs pievienots priekšlikums noteikt uzņēmumiem informācijas publiskošanas pienākumus.

Daži diskutējami jautājumi

Kopumā referents priekšlikumu vērtē pozitīvi, jo īpaši attiecībā uz prasību panākt lielāku pārredzamību, robežvērtības noteikšanu starptautiskām uzņēmumu grupām, kurām ir pienākums sniegt pārskatu par katru valsti, kompetentās iestādes izraudzīšanos, apmaiņai paredzētās informācijas apjomu un īstenošanas termiņiem, kā arī ziņošanas intervālu.

Referents īpaši atzinīgi vērtē priekšlikumu tāpēc, ka ESAO ieteikumu, kas vērsts pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu, ar to ir iespējams īstenot, neradot dubultus standartus, jo tādā gadījumā veidotos lieks administratīvais slogs un ar atbilstības nodrošināšanu saistītas izmaksas.

Referents uzskata, ka vispirms būtu lietderīgi ieviest automātisku informācijas apmaiņu starp valstu nodokļu iestādēm saistībā ar pārskatu sniegšanu par katru valsti, un pēc tam varētu apsvērt priekšlikumu par informācijas publiskošanu saistībā ar pārskatu sniegšanu par katru valsti, taču tikai tādā gadījumā, ja ietekmes novērtējums liecinās, ka nav nelabvēlīgas ietekmes uz Eiropas uzņēmumu un ekonomikas konkurētspēju.

Turklāt referents uzskata, ka arī Komisijai būtu jāpiedalās informācijas automātiskās apmaiņas procesā un ka ir jānodrošina, lai pārskati par katru valsti būtu pieejami gan valstu nodokļu iestādēm, gan Komisijai, šajā sakarībā pilnībā ievērojot konfidencialitātes noteikumus.

Ņemot vērā to, kā dalībvalstis attiecīgajā gadā novērtējušas automātiskās informācijas apmaiņas efektivitāti saistībā ar pārskatu sniegšanu par katru valsti, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu, kurā, ievērojot direktīvā izklāstītās konfidencialitātes prasības, sniedz kopsavilkuma pārskatu par galvenajiem secinājumiem, kas iekļauti dalībvalstu sagatavotajos novērtējumos.

Secinājums

Komisijas priekšlikumu referents vērtē atzinīgi kā pozitīvu soli ceļā uz lielāku pārredzamību. Tomēr referents uzskata, ka priekšlikums kļūtu iedarbīgāks, ja to papildinātu ar ierosinātajiem grozījumiem, ar ko informācijas apmaiņas procesā iekļauj arī Komisiju un aicina to, pamatojoties uz šo informāciju, izvērtēt, kā dalībvalstis ievēro ES pieņemtos valsts atbalsta noteikumus.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Obligāta automātiska informācijas apmaiņa nodokļu jomā

Atsauces

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

11.2.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

0

11

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Iesniegšanas datums

28.4.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika