SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Dariusz Rosati


Procedura : 2016/0010(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0157/2016
Teksty złożone :
A8-0157/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0025),

–  uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0030/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  zgodnie z art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0157/2016),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W ostatnich latach znacząco przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania; wyzwania te stały się również przedmiotem poważnych obaw w Unii i na całym świecie. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. W konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie unijnym i globalnym z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

(1) W ostatnich latach znacząco przybyło wyzwań związanych z oszustwami podatkowymi, unikaniem opodatkowania i uchylaniem się od opodatkowania; wyzwania te stały się również przedmiotem poważnych obaw w Unii i na całym świecie. Automatyczna wymiana informacji stanowi ważne narzędzie w tym względzie, a Komisja w swoim komunikacie z dnia 6 grudnia 2012 r. zawierającym Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania podkreśliła potrzebę zdecydowanego promowania automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. W konkluzjach z dnia 22 maja 2013 r. Rada Europejska wezwała do rozszerzenia automatycznej wymiany informacji na poziomie unijnym i globalnym z myślą o zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Ponieważ grupy przedsiębiorstw wielonarodowych działają w różnych krajach, mają możliwość stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego, które nie są dostępne dla przedsiębiorstw krajowych. Wskutek stosowania tych praktyk przez grupy przedsiębiorstw wielonarodowych mogą ucierpieć przede wszystkim przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym (zwykle małe i średnie – MŚP), jako że ich obciążenie podatkowe jest wyższe niż w przypadku grup przedsiębiorstw wielonarodowych. Z drugiej strony, wszystkie państwa członkowskie są narażone na uszczuplenie dochodów podatkowych, istnieje zatem ryzyko, że będą one ze sobą konkurowały, oferując grupom przedsiębiorstw wielonarodowych dodatkowe korzyści podatkowe, aby je przyciągnąć. Taka sytuacja utrudnia właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(2) Ponieważ wielonarodowe grupy przedsiębiorstw działają w różnych krajach, mają możliwość stosowania praktyk agresywnego planowania podatkowego, które nie są dostępne dla przedsiębiorstw krajowych. Wskutek stosowania tych praktyk przez wielonarodowe grupy przedsiębiorstw mogą ucierpieć przede wszystkim przedsiębiorstwa działające wyłącznie na rynku krajowym (zwykle małe i średnie – MŚP), jako że płacona przez nie zwykle efektywna stawka opodatkowania jest o wiele bliższa stawkom ustawowym niż w przypadku wielonarodowych grup przedsiębiorstw, co prowadzi do zakłóceń rynku wewnętrznego i jego niewłaściwego funkcjonowania, jak również do zakłócenia konkurencji ze szkodą dla MŚP. Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym nie powinny być stawiane w gorszej sytuacji ze względu na ich wielkość lub brak obrotu transgranicznego. Ponadto wszystkie państwa członkowskie są narażone na uszczuplenie dochodów podatkowych, istnieje zatem ryzyko, że będą one ze sobą konkurowały w sposób nieuczciwy, oferując wielonarodowym grupom przedsiębiorstw dodatkowe korzyści podatkowe, aby je przyciągnąć. Taka sytuacja utrudnia właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W tym kontekście należy podkreślić, że to Komisja odpowiada za należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Kluczowe znaczenie dla Unii ma to, aby przepisy podatkowe nie utrudniały wzrostu gospodarczego ani inwestycji, nie stawiały przedsiębiorstw unijnych w niekorzystnej sytuacji w zakresie konkurencji, ani nie zwiększały ryzyka podwójnego opodatkowania, lecz aby przyczyniały się do minimalizacji kosztów i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Unijne organy podatkowe potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych na temat struktury grup przedsiębiorstw wielonarodowych, ich polityki cen transferowych oraz transakcji wewnętrznych zarówno w UE, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez zmianę prawa lub odpowiednie oceny ryzyka i kontrole podatkowe oraz pozwolą im stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego przerzucania znacznej części dochodów w celu uzyskania korzyści podatkowych.

(3) Organy podatkowe państw członkowskich potrzebują wyczerpujących i rzetelnych danych na temat struktury wielonarodowych grup przedsiębiorstw, ich polityki cen transferowych, rozliczeń podatkowych, ulg podatkowych oraz transakcji wewnętrznych zarówno w Unii, jak i poza jej terytorium. Informacje te umożliwią organom podatkowym reagowanie na szkodliwe praktyki podatkowe poprzez zmianę prawa lub odpowiednie oceny ryzyka i kontrole podatkowe oraz pozwolą im stwierdzić, czy przedsiębiorstwa stosują praktyki prowadzące do sztucznego przerzucania znacznej części dochodów w celu uzyskania korzyści podatkowych. Komisja powinna mieć również dostęp do informacji wymienianych między organami podatkowymi państw członkowskich, aby zagwarantować przestrzeganie odpowiednich reguł konkurencji. Komisja powinna traktować te informacje jako poufne i powinna podjąć wszelkie stosowne działania w celu ochrony tych informacji.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Większa przejrzystość wobec organów podatkowych może nakłonić grupy przedsiębiorstw wielonarodowych do zaprzestania pewnych praktyk i do uczciwego płacenia podatków w kraju, w którym uzyskują dochód. Wprowadzenie większej przejrzystości po stronie grup przedsiębiorstw wielonarodowych stanowi w związku z tym niezbędny element działań zapobiegających erozji bazy podatkowej i przerzucaniu zysków.

(4) Odpowiedni poziom informacji przekazywanych i wymienianych między krajowymi organami podatkowymi oraz z Komisją mógłby nakłonić wielonarodowe grupy przedsiębiorstw do zaprzestania pewnych praktyk i do płacenia należnych podatków w kraju, w którym tworzona jest wartość. Zwiększyłaby ona również wzajemną presję państw członkowskich i skoncentrowałaby uwagę rynków finansowych na odpowiedzialności fiskalnej przedsiębiorstw wielonarodowych. Wprowadzenie większej przejrzystości po stronie wielonarodowych grup przedsiębiorstw – bez uszczerbku dla konkurencyjności Unii – stanowi w związku z tym niezbędny element działań zapobiegających erozji bazy podatkowej i przerzucaniu zysków, a co za tym idzie, zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W sprawozdaniu według krajów grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny zgłaszać co roku – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której prowadzą działalność – wysokość osiągniętych przychodów, dochodu przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego i należnego podatku dochodowego. W sprawozdaniu powinny się także znaleźć informacje na temat liczby pracowników, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i rzeczowych aktywów trwałych w każdej jurysdykcji podatkowej. Grupy przedsiębiorstw wielonarodowych powinny również wskazać wszystkie podmioty wchodzące w jej skład, które prowadzą działalność gospodarczą w danej jurysdykcji podatkowej, i informacje na temat typu działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z tych podmiotów.

(6) W sprawozdaniu według krajów wielonarodowe grupy przedsiębiorstw powinny zgłaszać co roku – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której prowadzą działalność – wysokość osiągniętych przychodów, dochodu przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego i należnego podatku dochodowego, a także ulg podatkowych. W sprawozdaniu powinny się także znaleźć informacje na temat liczby pracowników, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i rzeczowych aktywów trwałych w każdej jurysdykcji podatkowej. Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw powinny również wskazać wszystkie podmioty wchodzące w jej skład, które prowadzą działalność gospodarczą w danej jurysdykcji podatkowej, i informacje na temat typu działalności gospodarczej prowadzonej przez każdy z tych podmiotów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, UE musi zadbać o uczciwą konkurencję pomiędzy grupami przedsiębiorstw wielonarodowych z UE i tymi grupami spoza UE, w których skład wchodzi co najmniej jeden podmiot mający siedzibę w UE. Obowiązkowi sprawozdawczemu powinny zatem podlegać oba te rodzaje grup.

(8) Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Unia musi zadbać o uczciwą konkurencję pomiędzy wielonarodowymi grupami przedsiębiorstw z UE i tymi grupami spoza UE, w których skład wchodzi co najmniej jeden podmiot mający siedzibę w UE. Obowiązkowi sprawozdawczemu powinny zatem podlegać oba te rodzaje grup. W związku z tym państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za wdrożenie obowiązku sprawozdawczego dla przedsiębiorstw wielonarodowych, na przykład poprzez wprowadzenie kar dla tych przedsiębiorstw w przypadku niewypełnienia obowiązku sprawozdawczego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Państwa członkowskie powinny zadbać o utrzymanie lub zwiększenie poziomu zasobów ludzkich, technicznych i finansowych przeznaczanych na automatyczną wymianę informacji między organami administracji podatkowej i przetwarzanie danych w organach administracji podatkowej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jeśli chodzi o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi, dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG przewiduje już obowiązkową automatyczną wymianę informacji w szeregu dziedzin. Jej zakres należy rozszerzyć, aby obejmowała również obowiązkową automatyczną wymianę sprawozdań według krajów pomiędzy państwami członkowskimi.

(11) Jeśli chodzi o wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi, dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG przewiduje już obowiązkową automatyczną wymianę informacji w szeregu dziedzin. Jej zakres należy rozszerzyć, aby obejmowała również obowiązkową automatyczną wymianę sprawozdań według krajów pomiędzy państwami członkowskimi oraz przekazywanie takich sprawozdań Komisji. Ponadto Komisja Europejska powinna wykorzystać sprawozdania według krajów do dokonania oceny przestrzegania przez państwa członkowskie unijnych zasad pomocy państwa, ponieważ nieuczciwe praktyki podatkowe w dziedzinie opodatkowania osób prawnych mają też aspekt związany z pomocą państwa.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Obowiązkowa automatyczna wymiana sprawozdań według krajów prowadzona pomiędzy państwami członkowskimi powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji wszystkim państwom członkowskim, w których – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych lub w którym co najmniej jeden taki podmiot podlega opodatkowaniu w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

(12) Obowiązkowa automatyczna wymiana sprawozdań według krajów między państwami członkowskimi oraz z Komisją powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji, które powinny być oparte o jednolite definicje i które byłyby dostępne dla tych państw członkowskich, w których – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub w których co najmniej jeden taki podmiot podlega opodatkowaniu w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Konieczne jest określenie wymogów językowych na potrzeby wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów dokonywanej między państwami członkowskimi. Konieczne jest również przyjęcie ustaleń praktycznych niezbędnych do modernizacji sieci CCN. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 20 ust. 6 i 21 ust. 7 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

(16) Konieczne jest określenie wymogów językowych na potrzeby wymiany informacji dotyczących sprawozdania według krajów dokonywanej między państwami członkowskimi oraz przekazywania takich informacji Komisji. Konieczne jest również przyjęcie ustaleń praktycznych niezbędnych do modernizacji sieci CCN i dopilnowanie, aby nie prowadziło to do powielania standardów, a co za tym idzie do zwiększenia kosztów administracyjnych po stronie podmiotów gospodarczych. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania art. 20 ust. 6 i 21 ust. 7 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) W corocznym sprawozdaniu składanym Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą należy szczegółowo opisać zakres dokumentacji na poziomie lokalnym na podstawie art. 8aa i załącznika III sekcja II pkt 1 niniejszej dyrektywy oraz umieścić wykaz wszelkich jurysdykcji, których rezydentami są 'ostateczne jednostki dominujące' 'podmiotów wchodzących w skład grupy' mających siedzibę w Unii, jednak w przypadku których nie złożono ani nie wymieniono pełnych sprawozdań.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b) Na mocy niniejszej dyrektywy powinna istnieć możliwość niedokonywania wymiany informacji, jeżeli wymiana taka prowadziłaby do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej, procesu produkcyjnego lub informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18c) Należy uwzględnić rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, a także rezolucję Parlamentu z dnia 16 grudnia 2015 r. z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi oraz z Komisją na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-1) Artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i procedury, zgodnie z którymi państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu wymiany informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2.

„1. Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady i procedury, zgodnie z którymi państwa członkowskie współpracują ze sobą i z Komisją w celu wymiany informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących podatków, o których mowa w art. 2.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 3 – punkt 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a) Artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) „centralne biuro łącznikowe” oznacza biuro wyznaczone jako takie, które jest odpowiedzialne głównie za kontakty z innymi państwami członkowskimi w dziedzinie współpracy administracyjnej;

2) „centralne biuro łącznikowe” oznacza biuro wyznaczone jako takie, które jest odpowiedzialne głównie za kontakty z innymi państwami członkowskimi i z Komisją w dziedzinie współpracy administracyjnej;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 3 – punkt 9 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu; do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;

a) do celów art. 8 ust. 1 oraz art. 8a i 8aa – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu i Komisji Europejskiej, bez uprzedniego wniosku z ich strony, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu; do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które można wyszukiwać zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim; Do dokumentów tych dostęp powinny mieć również kraje trzecie. Prace w zakresie udostępniania sprawozdań krajom trzecim rozpoczęto już w ramach wielostronnej umowy między właściwymi organami zawartej na forum OECD i należy dopilnować, aby kraje trzecie mogły otrzymać wymagane informacje od wszystkich państw członkowskich.

Uzasadnienie

Nieuczciwe praktyki podatkowe w dziedzinie opodatkowania osób prawnych mają też aspekt związany z pomocą państwa. W związku z tym Komisja Europejska powinna mieć również dostęp do informacji wymienianych między organami podatkowymi państw członkowskich, aby zagwarantować przestrzeganie odpowiednich reguł konkurencji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 4 – ustęp 6

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1a) Artykuł 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Jeżeli łącznikowy organ administracyjny lub właściwy urzędnik przesyłają lub otrzymują wniosek o współpracę lub odpowiedź na taki wniosek, informują centralne biuro łącznikowe w swoim państwie członkowskim zgodnie z procedurami określonymi przez to państwo członkowskie.

„6. Jeżeli łącznikowy organ administracyjny lub właściwy urzędnik przesyłają lub otrzymują wniosek o współpracę lub odpowiedź na taki wniosek, informują centralne biuro łącznikowe w swoim państwie członkowskim i Komisję zgodnie z procedurami określonymi przez to państwo członkowskie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1b) Artykuł 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wniosek, o którym mowa w art. 5, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępowania administracyjnego. Jeżeli organ współpracujący uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, natychmiast informuje organ wnioskujący o przyczynach takiego stanowiska.

„2. Wniosek, o którym mowa w art. 5, może zawierać uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępowania administracyjnego. Jeżeli organ współpracujący uważa, że postępowanie administracyjne nie jest konieczne, natychmiast informuje organ wnioskujący i Komisję o przyczynach takiego stanowiska.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c) W art. 8 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea) sprawozdania według krajów,”

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – punkt 2

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 a a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

2. Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów zgodnie z ust. 1, ma obowiązek przekazać to sprawozdanie jak najszybciej – w drodze wymiany automatycznej i w terminie określonym w ust. 4 – każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład. Właściwy organ danego państwa członkowskiego ma również obowiązek przekazać sprawozdanie według krajów Komisji, która jest odpowiedzialna za centralny rejestr sprawozdań według krajów, udostępniany właściwym służbom.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 a a – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zagregowane dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów, dochodu (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników i rzeczowych aktywów trwałych innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której 'grupa przedsiębiorstw wielonarodowych' prowadzi działalność;

a) zagregowane dane dotyczące wysokości osiągniętych przychodów, dochodu (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników i rzeczowych aktywów trwałych innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w odniesieniu do każdej jurysdykcji, w której 'wielonarodowa grupa przedsiębiorstw' prowadzi działalność, wysokość otrzymanych dotacji publicznych, wartość aktywów wraz z rocznym kosztem ich utrzymania, a także wartość transakcji sprzedaży i zakupów dokonanych przez grupę;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 a a – ustęp 3 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) przyszły europejski numer identyfikacji podatkowej (NIP) wielonarodowej grupy przedsiębiorstw, o którym mowa w planie działania Komisji na rok 2012 w celu zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 8 a a – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W celu zwiększenia przejrzystości z korzyścią dla obywateli Komisja publikuje sprawozdania według krajów w oparciu o informacje zawarte w centralnym rejestrze sprawozdań według krajów. Komisja musi przy tym przestrzegać postanowień art. 23a dotyczącego zachowania poufności.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 9 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a) Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych zainteresowanych państw członkowskich informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, w każdym z następujących przypadków:

„1. Właściwy organ każdego z państw członkowskich przekazuje właściwemu organowi któregokolwiek z pozostałych zainteresowanych państw członkowskich i Komisji informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1, w każdym z następujących przypadków:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2b) Artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Właściwe organy każdego z państw członkowskich mogą przekazywać, w ramach spontanicznej wymiany, właściwym organom pozostałych państw członkowskich wszelkie znane im informacje, które mogą być przydatne właściwym organom pozostałych państw członkowskich.

„2. Właściwe organy każdego z państw członkowskich mogą przekazywać, w ramach spontanicznej wymiany, właściwym organom pozostałych państw członkowskich i Komisji wszelkie znane im informacje, które mogą być przydatne właściwym organom pozostałych państw członkowskich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) Artykuł 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które są niezbędne dla oceny skuteczności współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania.

„2. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które są niezbędne dla oceny skuteczności współpracy administracyjnej prowadzonej zgodnie z niniejszą dyrektywą w zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i oszustw podatkowych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a i 8aa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 26 ust. 2.

3. Państwa członkowskie przekazują Komisji roczną ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji, o której mowa w art. 8, 8a i 8aa, a także jej praktyczne wyniki. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o tych wynikach w odpowiedni sposób, na przykład w formie rocznego skonsolidowanego sprawozdania omawiającego wyniki i rezultaty procedury sprawozdawczej. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – formę i warunki przekazywania tej rocznej oceny. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 26 ust. 2.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a) W art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne skonsolidowane sprawozdanie dotyczące przekazanych przez państwa członkowskie rocznych ocen skuteczności automatycznej wymiany informacji, a także osiągniętych praktycznych wyników.”

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 23 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b) W art. 23 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3b. Jeżeli w wyniku oceny skutków dotyczącej konsekwencji podania do wiadomości publicznej informacji w podziale na poszczególne kraje Komisja stwierdzi brak negatywnych skutków dla wielonarodowych grup przedsiębiorstw, Komisja niezwłocznie zaproponuje przepis umożliwiający podanie takich informacji do wiadomości publicznej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 c (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

5c) Artykuł 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje od państwa trzeciego informacje, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych tego państwa członkowskiego dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, organ ten może – w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy umowy z tym państwem trzecim – przekazać te informacje właściwym organom państw członkowskich, którym mogą one być przydatne oraz wszelkim organom wnioskującym.

1. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje od państwa trzeciego informacje, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania przepisów krajowych tego państwa członkowskiego dotyczących podatków, o których mowa w art. 2, organ ten może – w zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy umowy z tym państwem trzecim – przekazać te informacje właściwym organom państw członkowskich, którym mogą one być przydatne oraz wszelkim organom wnioskującym i Komisji.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Dyrektywa 2011/16/UE

Artykuł 27 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 27a

 

Przegląd

 

Komisja dokonuje przeglądu skuteczności niniejszej dyrektywy w okresie trzech lat po jej wejściu w życie.”

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – Załącznik III – sekcja II – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy rezydentami do celów podatkowych w Unii jest większa liczba 'podmiotów wchodzących w skład' tej samej 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych' i gdy stosuje się co najmniej jeden z warunków określonych w lit. b), 'grupa przedsiębiorstw wielonarodowych' może wyznaczyć jeden z 'podmiotów wchodzących w skład grupy', aby złożył sprawozdanie według krajów zgodne z wymogami art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do 'sprawozdawczego roku podatkowego' w terminie wskazanym w art. 8aa ust. 1 i aby powiadomił państwo członkowskie, że sprawozdanie to jest przedstawiane w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w imieniu wszystkich 'podmiotów wchodzących w skład' tej 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', które są rezydentami do celów podatkowych w Unii. Zgodnie z art. 8aa ust. 2 zainteresowane państwo członkowskie ma obowiązek przekazać otrzymane sprawozdanie według krajów każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'grupy przedsiębiorstw wielonarodowych', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

W przypadku gdy rezydentami do celów podatkowych w Unii jest większa liczba 'podmiotów wchodzących w skład' tej samej 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw' i gdy stosuje się co najmniej jeden z warunków określonych w lit. b), 'wielonarodowa grupa przedsiębiorstw' może wyznaczyć jeden z 'podmiotów wchodzących w skład grupy', najlepiej podmiot o największym obrocie, aby złożył sprawozdanie według krajów zgodne z wymogami art. 8aa ust. 1 w odniesieniu do 'sprawozdawczego roku podatkowego' w terminie wskazanym w art. 8aa ust. 1 i aby powiadomił państwo członkowskie, że sprawozdanie to jest przedstawiane w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego w imieniu wszystkich 'podmiotów wchodzących w skład' tej 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', które są rezydentami do celów podatkowych w Unii. Zgodnie z art. 8aa ust. 2 zainteresowane państwo członkowskie ma obowiązek przekazać otrzymane sprawozdanie według krajów każdemu państwu członkowskiemu, w którym – jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu według krajów – rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden 'podmiot wchodzący w skład' 'wielonarodowej grupy przedsiębiorstw', do której należy 'podmiot raportujący', lub w którym opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

UZASADNIENIE

Wyzwania związane z transgranicznym unikaniem opodatkowania, agresywnym planowaniem podatkowym i szkodliwą konkurencją podatkową poważnie wzrosły i stały się istotnym źródłem zaniepokojenia na szczeblu unijnym i ogólnoświatowym.

W sprawozdaniach przygotowanych przez komisje ECON i TAXE Parlament Europejski wezwał do zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do informacji podatkowych celem zwalczania agresywnego planowania podatkowego, głównie za pomocą wprowadzenia sprawozdawczości w podziale na kraje dla wielonarodowych grup przedsiębiorstw.

Na mocy obecnych ram prawnych (dyrektywa 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej, obecnie DAC 3) państwa członkowskie nie wymieniają się między sobą sprawozdaniami według krajów.

Należy zatem pilnie zwiększyć przejrzystość. W tym celu należy rozbudować narzędzia i mechanizmy ustanowione dyrektywą Rady 2011/16/UE.

Wniosek Komisji

Projekt dyrektywy zmienia dyrektywę 2011/16/EU w sprawie współpracy administracyjnej, zmienioną ostatnio dyrektywą (UE) 2015/2376. Wprowadza on do obowiązującej dyrektywy nowy artykuł określający zakres i warunki obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na temat sprawozdań według krajów.

Szczegółowe aspekty wniosku

Zakres wniosku – próg dotyczący przedsiębiorstw wielonarodowych

Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw posiadające siedzibę w UE lub prowadzące działalność w UE, których skonsolidowane przychody ogółem wynoszą co najmniej 750 000 000 EUR, będą miały obowiązek przedstawiania sprawozdań według krajów.

Właściwy organ państwa członkowskiego, które otrzymało sprawozdanie według krajów ma obowiązek przekazać to sprawozdanie – w drodze wymiany automatycznej – każdemu państwu członkowskiemu, w którym rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

Właściwy organ

Sprawozdanie według krajów musi zostać przedstawione w państwie członkowskim, w którym rezydentem do celów podatkowych jest ostateczna jednostka dominująca wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub jakikolwiek inny podmiot raportujący.

To państwo członkowskie przekazuje to sprawozdanie każdemu państwu członkowskiemu, w którym rezydentem do celów podatkowych jest co najmniej jeden podmiot wchodzący w skład wielonarodowej grupy przedsiębiorstw lub w którym podlega opodatkowaniu działalność gospodarcza prowadzona przez jego stały zakład.

Zakres wymienianych informacji

Sprawozdanie według krajów będzie zawierać informacje – w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której wielonarodowa grupa przedsiębiorstw prowadzi działalność – na temat wysokości osiągniętych przychodów, dochodu przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, liczby pracowników, kapitału zakładowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i rzeczowych aktywów trwałych.

Ramy czasowe

Począwszy od 2017 r. wielonarodowa grupa przedsiębiorstw będzie musiała przedstawić sprawozdanie według krajów w odniesieniu do jej sprawozdawczego roku podatkowego co roku, nie później niż 12 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku podatkowego danej wielonarodowej grupy przedsiębiorstw.

Format / model formularza

Wielonarodowe grupy przedsiębiorstw będą przedstawiać sprawozdanie według krajów w standardowym formacie określonym w sprawozdaniu OECD dotyczącym działania 13.

Automatyczna wymiana informacji dotyczących sprawozdania według krajów musi być prowadzona przy użyciu standardowego formularza. Przekazywanie informacji musi odbywać się drogą elektroniczną przy użyciu sieci CCN.

Podawanie informacji do wiadomości publicznej

Obecna propozycja nie przewiduje podawania sprawozdań według krajów do wiadomości publicznej. Jednak Komisja zapowiedziała na kwiecień 2016 r. publikację oceny skutków sprawozdawczości w podziale na kraje, której może towarzyszyć wniosek dotyczący nałożenia na firmy obowiązku podawania informacji do wiadomości publicznej.

Niektóre kwestie do dyskusji

Sprawozdawca ogólnie pozytywnie ocenia przedstawiony wniosek, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie aspekty jak konieczność zapewnienia większej przejrzystości, określenie progu, od którego przedsiębiorstwa wielonarodowe mają obowiązek przedstawiania sprawozdań według krajów, wyznaczenie właściwego organu, zakres wymienianych informacji oraz harmonogram wdrożenia i częstotliwość raportowania.

Sprawozdawca ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że przedstawiony wniosek wdraża zalecenie OECD dotyczące BEPS, nie tworząc podwójnych standardów, które doprowadziłyby do niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów.

Sprawozdawca uważa, że w pierwszej kolejności należy wprowadzić automatyczna wymianę informacji na temat sprawozdań według krajów między krajowymi organami podatkowymi, a dopiero później ewentualnie przedstawić propozycję publicznego ujawniania tych sprawozdań, i to jedynie wówczas, gdy ocena skutków nie wykaże żadnych szkodliwych konsekwencji dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich oraz gospodarki.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że Komisja powinna uczestniczyć w automatycznej wymianie informacji i podobnie jak krajowe organy podatkowe powinna mieć dostęp do sprawozdań według krajów, przy pełnym poszanowaniu zasad poufności.

Na podstawie dokonanej przez państwa członkowskie rocznej oceny skuteczności automatycznej wymiany informacji na temat sprawozdań według krajów Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie podsumowujące główne wnioski z ocen krajowych, przestrzegając określonych w dyrektywie przepisów dotyczących zachowania poufności.

Wniosek

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji jako właściwy krok ku większej przejrzystości. Uważa jednak zarazem, że wniosek ten byłby bardziej efektywny po uwzględnieniu zaproponowanych poprawek, które rozszerzają wymianę informacji o Komisję Europejską oraz wzywają Komisję, aby na podstawie tych informacji dokonała oceny przestrzegania zasad pomocy państwa przez państwa członkowskie.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

Odsyłacze

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Data konsultacji z PE

11.2.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

25.2.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Data przyjęcia

26.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

0

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Data złożenia

28.4.2016