Betänkande - A8-0157/2016Betänkande
A8-0157/2016

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

28.4.2016 - (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Dariusz Rosati


Förfarande : 2016/0010(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0157/2016
Ingivna texter :
A8-0157/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

(COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0025),

–  med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0030/2016),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0157/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) På senare år har skattebedrägeri och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande belyste kommissionen behovet att fortsätta att arbeta intensivt på att främja automatiskt informationsutbyte som framtida europeisk och internationell norm för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet på EU-nivå och global nivå skulle utökas, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

(1) På senare år har skattebedrägeri, skatteflykt och skatteundandragande blivit ett allt större problem och en viktig källa till oro i Europeiska unionen och globalt. Det automatiska utbytet av upplysningar är ett viktigt instrument i detta avseende och i sitt meddelande av den 6 december 2012 med en handlingsplan för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande belyste kommissionen behovet att fortsätta att arbeta intensivt på att främja automatiskt informationsutbyte som framtida europeisk och internationell norm för insyn och informationsutbyte i skattefrågor. Europeiska rådet begärde vid sitt möte den 22 maj 2013 att det automatiska informationsutbytet på EU-nivå och global nivå skulle utökas, i syfte att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Eftersom multinationella företagsgrupper bedriver verksamhet i olika länder har de möjlighet att utnyttja aggressiva skatteplaneringsmetoder som inte finns tillgängliga för inhemska företag. När multinationella företagsgrupper gör detta kan inhemska företag, vanligtvis små och medelstora företag, påverkas särskilt, eftersom deras skattebörda blir högre än de multinationella företagsgruppernas. Å andra sidan kan alla medlemsstater drabbas av inkomstförluster och det finns risk för konkurrens för att locka till sig multinationella företagsgrupper genom att erbjuda dem ytterligare skatteförmåner. Det finns därför ett problem när det gäller den inre marknadens funktion.

(2) Eftersom multinationella företagsgrupper bedriver verksamhet i olika länder har de möjlighet att utnyttja aggressiva skatteplaneringsmetoder som inte finns tillgängliga för inhemska företag. När multinationella företagsgrupper gör detta kan inhemska företag, vanligtvis små och medelstora företag, påverkas särskilt, eftersom de vanligtvis betalar en effektiv skattesats som ligger mycket närmare lagstadgade nivåer än vad multinationella företagsgrupper gör, vilket leder till att den inre marknaden störs och fungerar sämre och dessutom snedvrider konkurrensen till nackdel för små och medelstora företag. För att undvika snedvridning av konkurrensen bör inhemska företag inte missgynnas p.g.a. sin storlek eller för att de inte bedriver gränsöverskridande handel. Dessutom kan alla medlemsstater drabbas av inkomstförluster och det finns risk för illojal konkurrens mellan dem för att locka till sig multinationella företagsgrupper genom att erbjuda dem ytterligare skatteförmåner. Det finns därför ett problem när det gäller den inre marknadens funktion. I detta sammanhang bör det framhållas att det är kommissionen som är ansvarig för att den inre marknaden fungerar väl.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Det är synnerligen viktigt för unionen att skattebestämmelserna utformas så att de inte hämmar tillväx eller investeringar, medför konkurrensnackdelar för unionens företag eller risk för dubbelbeskattning, och att de utformas för att minimera kostnader och administrativa bördor för företagen.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Skattemyndigheter i unionen behöver omfattande och relevanta upplysningar om multinationella företagsgrupper när det gäller deras struktur, internprissättningspolicy och interna transaktioner inom och utanför unionen. Dessa upplysningar kommer att göra det möjligt för skattemyndigheterna att reagera på skadliga skattemetoder genom ändringar av lagstiftningen eller lämpliga riskbedömningar och skatterevisioner, och att fastställa om företag har använt sig av metoder som får till följd att betydande inkomstbelopp överförs till skatteförmånliga miljöer på konstlad väg.

(3) Medlemsstaternas skattemyndigheter behöver omfattande och relevanta upplysningar om multinationella företagsgrupper när det gäller deras struktur, internprissättningspolicy, skattebeslut, skattelättnader och interna transaktioner inom och utanför unionen. Dessa upplysningar kommer att göra det möjligt för skattemyndigheterna att reagera på skadliga skattemetoder genom ändringar av lagstiftningen eller lämpliga riskbedömningar och skatterevisioner, och att fastställa om företag har använt sig av metoder som får till följd att betydande inkomstbelopp överförs till skatteförmånliga miljöer på konstlad väg. Kommissionen bör också ha tillgång till den information som utbyts mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar, så att man kan se till att de tillämpliga bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen följs. Kommissionen bör behandla informationen som konfidentiell och vidta alla åtgärder som krävs för att skydda denna information.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Ökad transparens gentemot skattemyndigheter kan få till effekt att ge multinationella företagsgrupper ett incitament att överge vissa metoder och betala sin skäliga andel av skatten i det land där vinsterna görs. Att öka transparensen för multinationella företagsgrupper utgör därför en väsentlig del i arbetet med att motverka urholkning av skattebasen och överföring av vinster.

(4) En adekvat nivå på den information som lämnas till och utväxlas mellan medlemsstaternas skattemyndigheter och mellan dem och kommissionen kan ge multinationella företagsgrupper ett incitament att överge vissa metoder och betala sina upplupna skatter i det land där värdet skapas. Det skulle också öka grupptrycket bland medlemsstaterna och skulle koncentrera finansmarknadernas uppmärksamhet på hur multinationella företagsgrupper tar sitt skatteansvar. Att öka transparensen för multinationella företagsgrupper utan att försämra unionens konkurrenskraft utgör därför en väsentlig del i arbetet med att motverka urholkning av skattebasen och överföring av vinster och, i sista hand, bekämpa skatteundandragande.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I den landsspecifika rapporten bör multinationella företagsgrupper varje år och för varje skattejurisdiktion i vilken de bedriver affärsverksamhet lämna upplysningar om inkomstbelopp, vinst före inkomstskatt samt betald och upplupen inkomstskatt. Multinationella företagsgrupper bör också redovisa antal anställda, aktiekapital, outdelade vinster och materiella anläggningstillgångar i varje skattejurisdiktion. Slutligen bör multinationella företagsgrupper identifiera varje enhet inom gruppen som bedriver verksamhet i en viss skattejurisdiktion och de bör lämna en indikation om den affärsverksamhet varje enhet bedriver.

(6) I den landsspecifika rapporten bör multinationella företagsgrupper varje år och för varje skattejurisdiktion i vilken de bedriver affärsverksamhet lämna upplysningar om inkomstbelopp, vinst före inkomstskatt samt betald och upplupen inkomstskatt, liksom skattekrediter. Multinationella företagsgrupper bör också redovisa antal anställda, aktiekapital, outdelade vinster och materiella anläggningstillgångar i varje skattejurisdiktion. Slutligen bör multinationella företagsgrupper identifiera varje enhet inom gruppen som bedriver verksamhet i en viss skattejurisdiktion och de bör lämna en indikation om den affärsverksamhet varje enhet bedriver.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att säkerställa en väl fungerande inre marknad är det nödvändigt att unionen säkrar en rättvis konkurrens mellan EU-baserade multinationella företagsgrupper och icke EU-baserade multinationella företagsgrupper där en eller flera av enheterna är lokaliserade inom EU. Båda bör därför omfattas av kravet på rapportering.

(8) För att säkerställa en väl fungerande inre marknad är det nödvändigt att unionen säkrar en rättvis konkurrens mellan EU-baserade multinationella företagsgrupper och icke EU-baserade multinationella företagsgrupper där en eller flera av enheterna är lokaliserade inom EU. Båda bör därför omfattas av kravet på rapportering. I detta sammanhang bör medlemsstaterna vara ansvariga för att genomdriva kravet på rapportering från multinationella företagsgrupper, t.ex. genom att införa sanktioner i fall av utebliven rapportering.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Medlemsstaterna bör se till att behålla eller öka de personella, tekniska och ekonomiska resurser som skattemyndigheterna disponerar för arbetet med automatiskt informationsutbyte mellan skatteförvaltningarna och behandling av uppgifter inom skatteförvaltningarna.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Vad gäller utbyte av upplysningar mellan medlemsstaterna föreskrivs redan i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på ett antal områden. Dess tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta obligatoriskt automatiskt utbyte av landsspecifika rapporter mellan medlemsstater.

(11) Vad gäller utbyte av upplysningar mellan medlemsstaterna föreskrivs redan i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på ett antal områden. Dess tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta obligatoriskt automatiskt utbyte av landsspecifika rapporter mellan medlemsstater och översändandet av dessa rapporter till kommissionen. Kommissionen ska dessutom använda de landsspecifika rapporterna för att kontrollera huruvida medlemsstaterna följer EU:s bestämmelser för statligt stöd, eftersom illojal företagsbeskattningspraxis också har en koppling till offentligt stöd.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det obligatoriska automatiska utbytet av landsspecifika rapporter mellan medlemsstater bör i varje enskilt fall inbegripa lämnande av en definierad uppsättning grundläggande upplysningar som finns tillgängliga för de medlemsstater i vilka, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera enheter i den multinationella företagsgruppen antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga med beaktande av den affärsverksamhet som bedrivs genom en multinationell företagsgrupps fasta etableringsställe.

(12) Det obligatoriska automatiska utbytet av landsspecifika rapporter mellan medlemsstater och med kommissionen bör i varje enskilt fall inbegripa lämnande av en definierad uppsättning grundläggande upplysningar som bör baseras på enhetliga definitioner och som finns tillgängliga för de medlemsstater i vilka, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera enheter i den multinationella företagsgruppen antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga med beaktande av den affärsverksamhet som bedrivs genom en multinationell företagsgrupps fasta etableringsställe.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Det är nödvändigt att specificera språkkrav för utbytet av upplysningar mellan medlemsstater om den landsspecifika rapporten. Det är också nödvändigt att anta de praktiska arrangemang som krävs för att uppgradera det gemensamma kommunikationsnätet (CCN-nätet). För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 20.6 och 21.7, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

(16) Det är nödvändigt att specificera språkkrav för utbytet av upplysningar mellan medlemsstater om den landsspecifika rapporten och översändandet av sådan information till kommissionen. Det är också nödvändigt att anta de praktiska arrangemang som krävs för att uppgradera det gemensamma kommunikationsnätet (CCN-nätet) och se till att man undviker att dubbla standarder leder till en ökning av företagens administrativa kostnader. För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 20.6 och 21.7, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Medlemsstaternas årliga rapporter till kommissionen i enlighet med detta direktiv bör redovisa omfattningen av lokal rapportering enligt artikel 8aa och punkt 1 avsnitt 2 i bilaga III i detta direktiv, och innehålla en förteckning över samtliga jurisdiktioner där unionsbaserade ingående enheters yttersta moderföretag har sin hemvist men där fullständiga rapporter inte har lämnats eller utbytts.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b) Det bör vara möjligt att inte utbyta uppgifter enligt detta direktiv när ett sådant utbyte skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs eller till att upplysningar lämnas vilket skulle strida mot allmän ordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c) Hänsyn bör tas till parlamentets resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, parlamentets betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang, direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning samt parlamentets resolution av den 16 december 2015 om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstater under förutsättningar som är förenliga med en väl fungerande inre marknad, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen ett effektivt administrativt samarbete mellan medlemsstater och med kommissionen under förutsättningar som är förenliga med en väl fungerande inre marknad, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av den enhetlighet och ändamålsenlighet som krävs, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 1 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1) Artikel 1.1 ska ändras på följande sätt:

1. I detta direktiv fastställs de regler och förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska samarbeta med varandra för att utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2.

1. I detta direktiv fastställs de regler och förfaranden enligt vilka medlemsstaterna ska samarbeta med varandra och med kommissionen för att utbyta sådana upplysningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av medlemsstaternas nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – led 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a) Artikel 3.2 ska ändras på följande sätt:

2. centralt kontaktkontor: det kontor som har utsetts som sådant och som har huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater när det gäller administrativt samarbete.

2. centralt kontaktkontor: det kontor som har utsetts som sådant och som har huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater och med kommissionen när det gäller administrativt samarbete.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 3 – led 9 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) vid tillämpning av artiklarna 8.1, 8a och 8aa, systematiskt lämnande av på förhand bestämda upplysningar till en annan medlemsstat, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller; med tillgängliga upplysningar enligt artikel 8.1 avses upplysningar i skattemyndigheternas akter i den medlemsstat som lämnar informationen vilka kan inhämtas i enlighet med förfarandena för insamling och behandling av upplysningar i den medlemsstaten.

a) vid tillämpning av artiklarna 8.1, 8a och 8aa, systematiskt lämnande av på förhand bestämda upplysningar till en annan medlemsstat och till kommissionen, utan föregående begäran, med i förväg fastställda regelbundna intervaller; med tillgängliga upplysningar enligt artikel 8.1 avses upplysningar i skattemyndigheternas akter i den medlemsstat som lämnar informationen vilka kan inhämtas i enlighet med förfarandena för insamling och behandling av upplysningar i den medlemsstaten. Dessa dokument ska också vara tillgängliga för tredjeländer. Arbetet med att dela med sig av rapporterna till tredjeländer har redan inletts genom OECD:s multilaterala avtal om behöriga myndigheter, och det ska garantera att tredjeländer kan få den information som krävs från samtliga medlemsstater.

Motivering

Illojal företagsbeskattningspraxis har också en koppling till offentligt stöd. Därför bör kommissionen också ha tillgång till den information som utbyts mellan medlemsstaternas skatteförvaltningar, så att man kan se till att de tillämpliga bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen följs.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 4 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 4.6 ska ändras på följande sätt:

6. När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala kontaktkontoret i sin medlemsstat i enlighet med de förfaranden som denna medlemsstat fastställer.

6. När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala kontaktkontoret i sin medlemsstat och kommissionen i enlighet med de förfaranden som denna medlemsstat fastställer.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1b (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 6 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 6.2 ska ändras på följande sätt:

2. Den begäran som avses i artikel 5 får innehålla en motiverad begäran om en särskild administrativ utredning. Om den anmodade myndigheten anser att det inte behövs någon administrativ utredning, ska den omedelbart underrätta den begärande myndigheten om skälen till detta.

2. Den begäran som avses i artikel 5 får innehålla en motiverad begäran om en särskild administrativ utredning. Om den anmodade myndigheten anser att det inte behövs någon administrativ utredning, ska den omedelbart underrätta den begärande myndigheten och kommissionen om skälen till detta.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1c (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) I artikel 8.1 ska följande led läggas till:

 

”ea) Landsspecifika rapporter”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där den landsspecifika rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 ska, genom automatiskt utbyte och inom den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna rapporten till varje annan medlemsstat i vilken, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera ingående enheter i den multinationella företagsgrupp som den rapporterande enheten är en del av antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga med beaktande av den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast etableringsställe.

2. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där den landsspecifika rapporten togs emot i enlighet med punkt 1 ska så snart som möjligt, genom automatiskt utbyte och inom den tidsfrist som anges i punkt 4, lämna rapporten till varje annan medlemsstat i vilken, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera ingående enheter i den multinationella företagsgrupp som den rapporterande enheten är en del av antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga med beaktande av den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast etableringsställe. Den berörda medlemsstatens behöriga myndighet ska också sända den landsspecifika rapporten till kommissionen som är ansvarig för det centraliserade registret över landsspecifika rapporter som är tillgängligt för dess behöriga administration.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Sammanställda upplysningar om inkomstbelopp, resultaträkning före inkomstskatt, betald inkomstskatt, upplupen inkomstskatt, aktiekapital, ansamlade vinstmedel, antal anställda och andra materiella anläggningstillgångar än kontanter eller likvida medel med avseende på varje jurisdiktion i vilken den multinationella företagsgruppen bedriver verksamhet.

a) Sammanställda upplysningar om inkomstbelopp, resultaträkning före inkomstskatt, betald inkomstskatt, upplupen inkomstskatt, aktiekapital, ansamlade vinstmedel, antal anställda, andra materiella anläggningstillgångar än kontanter eller likvida medel med avseende på varje jurisdiktion i vilken den multinationella företagsgruppen bedriver verksamhet, mottaget offentligt stöd, tillgångarnas värde och årlig kostnad för deras förvaltning samt gruppens försäljningar och köp.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa – punkt 3 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) den multinationella företagsgruppens framtida europeiska skatteregistreringsnummer (TIN-nummer) som kommissionen hänvisar till i sin handlingsplan från 2012 för att förstärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 8aa – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. För att förbättra transparensen för medborgarna ska kommissionen offentliggöra de landsspecifika rapporterna, baserad på informationen i det centraliserade registret över landsspecifika rapporter. Därvid ska kommissionen följa sekretessbestämmelserna i artikel 23a.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a) Artikel 9.1 ska ändras på följande sätt:

1. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska lämna de upplysningar som avses i artikel 1.1 till den behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat i följande fall:

”1. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska lämna de upplysningar som avses i artikel 1.1 till den behöriga myndigheten i varje annan berörd medlemsstat och till kommissionen i följande fall:

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 9 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b) Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt:

2. De behöriga myndigheterna i vardera medlemsstat får, genom utbyte utan föregående begäran, till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna överlämna alla upplysningar som de har kännedom om och som kan vara användbara för behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna:

2. De behöriga myndigheterna i vardera medlemsstat får, genom utbyte utan föregående begäran, till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och till kommissionen överlämna alla upplysningar som de har kännedom om och som kan vara användbara för behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Artikel 23.2 ska ändras på följande sätt:

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla relevanta upplysningar som krävs för att utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet enligt detta direktiv är när det gäller att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt.

”2. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna alla relevanta upplysningar som krävs för att utvärdera hur ändamålsenligt det administrativa samarbetet enligt detta direktiv är när det gäller att bekämpa skatteundandragande, skatteflykt och skattebedrägeri.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a och 8aa samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formerna och villkoren för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 26.2.”

3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a och 8aa samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om dessa resultat på lämpligt sätt, t.ex. genom en årlig konsoliderad rapport där rapporteringsförfarandets genomförande och dess resultat diskuteras. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formerna och villkoren för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 26.2.”

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I artikel 23 ska följande punkt läggas till:

 

”3a. Kommissionen ska årligen lägga fram en konsoliderad rapport inför Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas årliga utvärdering av hur ändamålsenligt det automatiska utbytet av upplysningar är samt vilka konkreta resultat som uppnåtts.”

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 23 – punkt 3b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) I artikel 23 ska följande punkt läggas till:

 

”3b. Om kommissionens konsekvensutvärdering av de ekonomiska följderna av offentliggörandet av den landsspecifikt rapporterade informationen visar att detta inte påverkar de multinationella företagsgrupperna negativt, ska kommissionen direkt föreslå lagstiftning som gör denna information tillgänglig för allmänheten.”

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 24 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5c) Artikel 24.1 ska ändras på följande sätt:

1. När en medlemsstats behöriga myndighet från ett tredjeland tar emot upplysningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av den medlemsstatens nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2, får denna myndighet, om det är tillåtet enligt ett avtal med det tredjelandet, vidarebefordra dessa upplysningar till de medlemsstaters behöriga myndigheter för vilka upplysningarna kan vara till nytta och till alla begärande myndigheter.

1. När en medlemsstats behöriga myndighet från ett tredjeland tar emot upplysningar som kan antas vara relevanta för administration och verkställighet av den medlemsstatens nationella lagstiftningar i fråga om de skatter som avses i artikel 2, får denna myndighet, om det är tillåtet enligt ett avtal med det tredjelandet, vidarebefordra dessa upplysningar till de medlemsstaters behöriga myndigheter för vilka upplysningarna kan vara till nytta och till alla begärande myndigheter samt till kommissionen.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7a (nytt)

Direktiv 2011/16/EU

Artikel 27a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 27a

 

Översyn

 

Kommissionen ska se över hur effektivt detta direktiv är inom tre år från dess ikraftträdande.”

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Bilaga – bilaga III – avsnitt II – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns fler än en Ingående enhet i samma Multinationella företagsgrupp med skatterättslig hemvist i unionen och ett eller flera av villkoren i led b är tillämpliga, får den Multinationella företagsgruppen utse en av dessa Ingående enheter att lämna den landsspecifika rapporten i enlighet med kraven i artikel 8aa.1 med avseende på varje Rapporterat räkenskapsår inom den tidsfrist som anges i artikel 8aa.1 och underrätta medlemsstaten om att lämnandet är avsett att tillgodose kraven på lämnande för alla Ingående enheter i en sådan Multinationell företagsgrupp med skatterättslig hemvist i unionen. Den medlemsstaten ska, i enlighet med artikel 8aa.2, lämna den landsspecifika rapport som tagits emot till varje annan medlemsstat i vilken, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera Ingående enheter i den Multinationella företagsgruppen antingen har skattemässig hemvist eller är föremål för skatt avseende den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast driftsställe.

Om det finns fler än en ingående enhet i samma multinationella företagsgrupp med skatterättslig hemvist i unionen och ett eller flera av villkoren i led b är tillämpliga, får den multinationella företagsgruppen utse en av dessa ingående enheter, företrädesvis den med störst omsättning, att lämna den landsspecifika rapporten i enlighet med kraven i artikel 8aa.1 med avseende på varje rapporterat räkenskapsår inom den tidsfrist som anges i artikel 8aa.1 och underrätta medlemsstaten om att lämnandet är avsett att tillgodose kraven på lämnande för alla ingående enheter i en sådan multinationell företagsgrupp med skatterättslig hemvist i unionen. Den medlemsstaten ska, i enlighet med artikel 8aa.2, lämna den landsspecifika rapport som tagits emot till varje annan medlemsstat i vilken, på grundval av upplysningarna i den landsspecifika rapporten, en eller flera Ingående enheter i den Multinationella företagsgruppen antingen har skattemässig hemvist eller är föremål för skatt avseende den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast driftsställe.

MOTIVERING

Gränsöverskridande skatteflykt, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens har blivit ett allt större problem och en betydande källa till oro inom unionen och på global nivå.

Europaparlamentet har i betänkandena från utskotten ECON och TAXE uppmanat till förbättrad transparens när det gäller skatteinformation, så att man ska kunna motarbeta aggressiv skatteplanering, särskilt genom att införa landsspecifik rapportering för multinationella koncerner.

Enligt den gällande lagstiftningen (direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete, nuvarande DAC3), delar medlemsstaterna ännu inte de landspecifika rapporterna med varandra.

Därför är det ytterst angeläget med förbättrad transparens. De verktyg och mekanismer som fastställts i rådets direktiv 2011/16/EU måste förstärkas för att uppnå detta.

Kommissionens förslag

Förslaget till direktiv ändrar direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete, senast ändrat genom direktiv (EU) 2015/2376. Det inför en ny artikel i det gällande direktivet, som fastställer omfattning och villkor för det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar om de landspecifika rapporterna.

Särskilda aspekter av förslaget

Förslagets räckvidd – tröskelvärden för multinationella koncerner

Multinationella koncerner som är etablerade i EU eller som har verksamhet i EU, med totala konsoliderade intäkter på minst 750 000 000 EUR, kommer att vara tvungna att lämna in landsspecifika rapporter.

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där den landsspecifika rapporten tas emot ska genom automatiskt utbyte lämna rapporten till alla andra medlemsstater i vilka en eller flera enheter i den multinationella företagsgrupp som den rapporterande enheten ingår i antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga för den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast etableringsställe.

Behörig myndighet

De landsspecifika rapporterna måste lämnas in i de medlemsstater där den multinationella koncernens yttersta moderföretag eller varje annan rapporterande enhet har skattemässig hemvist.

Medlemsstaterna ska genom automatiskt utbyte lämna rapporten till alla andra medlemsstater i vilka en eller flera enheter i den multinationella koncernen antingen har skattemässig hemvist eller är skattskyldiga för den affärsverksamhet som bedrivs genom ett fast etableringsställe.

Informationsutbytets omfattning

Den landsspecifika rapporten ska innehålla information om inkomstbelopp, vinst före inkomstskatt, betald och upplupen inkomstskatt, antalet anställda, aktiekapital, outdelad vinst och materiella anläggningstillgångar för varje skattejurisdiktion inom vilken den multinationella koncernen bedriver verksamhet.

Tidsram

Från och med 2017 kommer multinationella koncerner att vara tvungna att varje år lämna in landsspecifika rapporter över sina räkenskapsår, senast 12 månader efter att den multinationella koncernens räkenskapsår har löpt ut.

Format/rapporteringsmall

Multinationella koncerner ska lämna in sina landsspecifika rapporter i enlighet med den standardmall som ingår i punkt 13 i OECD:s handlingsplan.

Vid det automatiska utbytet av information i de landsspecifika rapporterna ska standardblanketten användas. Den översända informationen ska tillhandahållas elektroniskt via det gemensamma kommunikationsnätet (CCN-nätet).

Upplysningsplikt

Det föreliggande förslaget innehåller inga bestämmelser om offentliggörande av de landsspecifika rapporterna. Kommissionen har dock annonserat att man i april 2016 kommer att publicera konsekvensutvärderingen av offentliga landsspecifika rapporter, vilken kan komma att åtföljas av ett förslag om att göra det obligatoriskt för företag att offentliggöra de landsspecifika rapporterna.

Frågor att diskutera

Föredraganden har en i stort sett positiv uppfattning av förslaget, särskilt behovet av ökad transparens, tröskelvärden för de multinationella koncerner som måste tillhandahålla landsspecifika rapporter, fastställandet av behörig myndighet, informationsutbytets omfattning, tidsplanen för genomförandet och rapporteringsintervall.

Föredraganden välkomnar särskilt att förslaget därmed bygget på OECD:s BEPS-rekommendationer och inte skapar dubbla standarder, vilket annars kunde ha lett till onödiga administrativa bördor och efterlevnadskostnader.

Föredraganden anser att det är lämpligt att först införa automatiskt utbyte av information om landsspecifika rapporter mellan nationella skattemyndigheter, innan man eventuellt lägger fram ett förslag om offentliggörande av de landsspecifika rapporterna, men endast om konsekvensutvärderingen visar att det inte skadar de europeiska företagens konkurrenskraft eller Europas ekonomi.

Dessutom anser föredraganden att kommissionen bör ingå i det automatiska utbytet av information, och bör ha tillgång till de landsspecifika rapporterna tillsammans med de nationella skattemyndigheterna, samtidigt som sekretessbestämmelserna måste respekteras helt och fullt.

Med utgångspunkt i medlemsstaternas årliga utvärdering av hur ändamålsenligt det automatiska utbytet av upplysningar om de landsspecifika rapporterna är bör kommissionen lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet och rådet, som sammanfattar de huvudsakliga iakttagelserna i medlemsstaternas nationella utvärderingar, samtidigt som man respekterar direktivets sekretessbestämmelser.

Slutsats

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som ett steg i rätt riktning mot bättre transparens. Han tror dock att förslaget skulle bli ännu effektivare med de föreslagna ändringarna, vilka utsträcker informationsutbytet till att omfatta kommissionen, och uppmanar kommissionen att med utgångspunkt från denna information utvärdera hur väl medlemsstaterna följer EU:s bestämmelser om statligt stöd.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

Referensnummer

COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

11.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

25.2.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

25.2.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

LIBE

17.2.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dariusz Rosati

21.1.2016

 

 

 

Behandling i utskott

16.3.2016

25.4.2016

 

 

Antagande

26.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

0

11

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Ingivande

28.4.2016