ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση

28.4.2016 - (2015/2275(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Geoffrey Van Orden
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Paavo Väyrynen, Επιτροπή Ανάπτυξη
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2015/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0158/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0158/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση

(2015/2275(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 21, 41, 42 και 43 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα κεφάλαια VI, VII και VIII αυτού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 1ης Απριλίου 2015, "Σύμπραξη για την ειρήνη: προς τη σύμπραξη για τη διατήρηση της ειρήνης"[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης - Στήριξη στους εταίρους για την αποτροπή και τη διαχείριση των κρίσεων»[2],

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Ιουνίου 2015 έκθεση της ανεξάρτητης ομάδας υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα της 14ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για ενισχυμένη στήριξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ»[4] και το έγγραφο της 23ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων: Προτεραιότητες 2015-2018»[5] ,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ) που συμφωνήθηκε κατά τη δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα στις 8-9 Δεκεμβρίου 2007[6] και τον Χάρτη Πορείας της ΚΣΑΕ για την περίοδο 2014-2017, επί του οποίου συνήφθη συμφωνία κατά την τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στις Βρυξέλλες στις 2-3 Απριλίου 2014[7],

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3 του 2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Αξιολόγηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά από δέκα έτη: αποτελεσματικότητα και προοπτικές για το μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030,

–  έχοντας υπόψη τις «κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο» σχετικά με τη χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής άμυνας για την αντιμετώπιση καταστροφών, του Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4η και 4ι της Καταστατικής Πράξης της Αφρικανικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δέκατη επέτειο από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια[9],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις ρίζες της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη το Άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0158/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης (ΕΥΕ) αποτελούν μορφή αντιμετώπισης κρίσεων, συνήθως προς υποστήριξη διεθνώς αναγνωρισμένης οργάνωσης όπως ο ΟΗΕ ή η Αφρικανική Ένωση, με εντολή του ΟΗΕ, και έχουν ως σκοπό την πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων, την αποκατάσταση, διατήρηση ή οικοδόμηση της ειρήνης, την τήρηση των ειρηνευτικών συμφωνιών και την αντιμετώπιση περίπλοκων επειγουσών καταστάσεων και προκλήσεων που ανακύπτουν σε υπό διάλυση ή αδύναμα κράτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα της αφρικανικής και της ευρωπαϊκής γειτονίας θα ωφελούσε σημαντικά όλες τις χώρες μας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των ΕΥΕ είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών, ασφαλών και ευνοϊκότερων περιβαλλόντων σε μακροπρόθεσμη βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δικαιοσύνη, ο μεγαλύτερος σεβασμός του κράτους δικαίου, η προστασία των αμάχων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ασφάλεια αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού και ότι τα επιτυχή προγράμματα συμφιλίωσης, ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτοσυντηρούμενης ειρήνης και ευημερίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τοπίο ασφαλείας στην Αφρική ειδικότερα έχει τροποποιηθεί δραματικά κατά την τελευταία δεκαετία, με την ανάδυση τρομοκρατικών και ανταρτικών ομάδων στη Σομαλία, τη Νιγηρία και την περιοχή Σαχέλ-Σαχάρας, και με τις επιχειρήσεις ενίσχυσης της ειρήνης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας να έχουν γίνει μάλλον ο κανόνας παρά η εξαίρεση σε πολλές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εύθραυστα κράτη και οι ακυβέρνητες περιοχές αυξάνονται στον αριθμό, αφήνοντας πολλά άτομα έκθετα στη φτώχεια, την ανομία, τη διαφθορά και τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαπερατά σύνορα εντός της ηπείρου συμβάλλουν στην τροφοδότηση της βίας, τη μείωση της ασφάλειας και την παροχή ευκαιριών για εγκληματικές δραστηριότητες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη αναγνωρίστηκε ως παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη στο νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και ότι θεσπίστηκε ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 16 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις και τα κράτη που διαθέτουν κατάλληλη πείρα και εξοπλισμό θα πρέπει ιδεωδώς, με μια σαφή και ρεαλιστική εντολή του ΟΗΕ, να παρέχουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για μια επιτυχημένη ΕΥΕ, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο οι μη στρατιωτικές οργανώσεις θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ παραμένει ο κύριος εγγυητής της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και διαθέτει το πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο για πολυμερή συνεργασία στη διαχείριση κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος πραγματοποιούνται 16 ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ με προσωπικό άνω των 120.000 ατόμων, αριθμός μεγαλύτερος από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ χρησιμοποιείται σε οκτώ αποστολές στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ περιορίζεται ως προς το εύρος των επιχειρήσεών του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση λειτουργεί υπό άλλους όρους απ' ό, τι ο ΟΗΕ και μπορεί να λαμβάνει θέση, να επεμβαίνει χωρίς πρόσκληση και να επεμβαίνει ακόμα και όταν δεν έχει υπογραφεί συμφωνία ειρήνης, σεβόμενη όμως τον Χάρτη του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά αυτή είναι σημαντική δεδομένου του αριθμού των διακρατικών και ενδοκρατικών διαμαχών στην Αφρική·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ έχει υποστηρίξει την Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων την AMIS στο Νταρφούρ και την Amisom στη Σομαλία, παρέχοντας βοήθεια με προγραμματισμό και στρατηγικές αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, και με τη δημιουργία ικανοτήτων για την Αφρικανική Δύναμη Επιφυλακής (ASF)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις στην Αφρική χρήζουν συνεκτικής παγκόσμιας απόκρισης, η οποία υπερβαίνει τις πτυχές που αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ότι όλοι οι τοπικοί και διεθνείς φορείς έχουν τονίσει την ανάγκη για στενό συντονισμό μεταξύ της πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια μακρόπνοη προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και ο αφοπλισμός, η αποστράτευση και η επανένταξη πρώην μαχητών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της σταθερότητας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Σύνδεσης του ΟΗΕ για την Ειρήνη και την Ασφάλεια και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αφρικανικής Ένωσης στις Βρυξέλλες διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών τους και της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των εθνικών πρεσβειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωταρχικός μηχανισμός για την ευρωπαϊκή συνεργασία με την ΑΕ είναι το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά το 2004 και παρέχει 1,9 περίπου δισεκατομμύρια EUR μέσω του χρηματοδοτούμενου από τα κράτη μέλη ΕΤΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν δημιουργήθηκε το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική το 2003, η χρηματοδότησή του μέσω κονδυλίων του ΕΤΑ προβλεπόταν να είναι προσωρινή, αλλά ότι 12 χρόνια αργότερα το ΕΤΑ παραμένει η κύρια πηγή χρηματοδότησης του Μέσου· λαμβάνοντας ότι το 2007, το πεδίο εφαρμογής του Μέσου διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις ευρύτερες δραστηριότητες πρόληψης των συγκρούσεων και σταθεροποίησης μετά τις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δράσης 2014-2016 λαμβάνει υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και εισάγει νέα στοιχεία για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 43 της ΣΕΕ αναφέρει τις λεγόμενες εργασίες Petersberg Plus, οι οποίες καλύπτουν τα καθήκοντα παροχής συμβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεμάτων, τα καθήκοντα πρόληψης συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης και τα καθήκοντα μαχίμων δυνάμεων κατά τη διαχείριση των κρίσεων περιλαμβανομένης της αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθεροποίησης ύστερα από συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, άνω του 90% του προϋπολογισμού αφιερώθηκε στις επιχειρήσεις στήριξης της ειρήνης, εκ του οποίου 65% στο προσωπικό της AMISOM· λαμβάνοντας ότι η ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης και των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας των επιχειρήσεων υποστήριξης της ειρήνης (ΕΥΕ) και των διαδικασιών συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των συνεισφορών που καταβάλλουν πολυάριθμες χώρες και οργανώσεις στις ΕΥΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, π.χ., οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και ότι παρέχουν άμεση υποστήριξη στην ΑΕ μέσω της Αφρικανικής Ειρηνευτικής Εταιρικής Σχέσης Ταχείας Ανταπόκρισης, καθώς και 5 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση επιχειρήσεων του ΟΗΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Νότιο Σουδάν και τη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης συντονίζονται από την Ομάδα Εταίρων της Αφρικανικής Ένωσης για την Ειρήνη και την Ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έγινε ενεργός συμμέτοχος στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και ότι το Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας-Αφρικής περιλαμβάνει την Επιτροπή της ΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την Αιθιοπία, η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές είναι οι χώρες που συμβάλλουν περισσότερο στο προσωπικό των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και η ίδια η ΕΕ συμβάλλουν τα μέγιστα στο σύστημα του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα παρέχοντας χρηματοδοτική ενίσχυση στα προγράμματα και σχέδια του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι συνεισφορείς στον προϋπολογισμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν μαζί τον μεγαλύτερο συνεισφορέα στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης, με ποσοστό περίπου 37%, και ότι αυτή τη στιγμή συνεισφέρουν στρατεύματα σε εννέα ειρηνευτικές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014 και το 2015, οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΕΕ προς την ΑΕ ανήλθαν συνολικά στα 717,9 εκατ. EUR και ότι οι συνεισφορές από την ΑΕ αντιστοιχούσαν σε μόλις 25 εκατ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν μόνο το 5% περίπου του ειρηνευτικού προσωπικού του ΟΗΕ, με 5.000 στρατιώτες έναντι συνόλου 92.000 περίπου· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, για παράδειγμα, η Γαλλία εκπαιδεύει κάθε χρόνο 25.000 αφρικανούς στρατιώτες και αναπτύσσει ξεχωριστά πάνω από 4.000 προσωπικό σε αφρικανικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νάρκες ξηράς κατά προσωπικού έχουν αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για την αποκατάσταση και ανάπτυξη μετά από συγκρούσεις, ειδικότερα στην Αφρική, και ότι η ΕΕ έχει δαπανήσει 1,5 δισεκατομμύρια EUR περίπου κατά την τελευταία εικοσαετία σε διαδικασίες για τη στήριξη της εξουδετέρωσης ναρκών και την υποστήριξη των θυμάτων ναρκών, και ότι κατέστη κατ' αυτόν τον τρόπο ο μεγαλύτερος δωρητής στον τομέα αυτό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός του ρόλου των μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών, η ΕΕ πρέπει να συμβάλει ξεχωριστά σε ΕΥΕ με πολυδιάστατες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει τεχνική και οικονομική στήριξη στην ΑΕ και στις υποπεριφερειακές οργανώσεις, ιδίως διά του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, του Μηχανισμού Συμβολής στην Ειρήνη και τη Σταθερότητα και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πραγματοποιεί συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο των αποστολών ΚΠΑΑ, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αφρικανικών δυνατοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε μη στρατιωτικές αποστολές και οι τέσσερις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αφρική, πραγματοποιούνται συχνά είτε παράλληλα με δράσεις του ΟΗΕ, της ΑΕ ή με εθνικές δράσεις είτε σε συνέχεια αυτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας, ειδικότερα υποστηρίζοντας τη θέση σε λειτουργία της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξάνουν την υποστήριξή τους σε χώρες και οργανώσεις εταίρους, παρέχοντας εκπαίδευση, συμβουλές, εξοπλισμό και πόρους, ούτως ώστε να μπορούν σταδιακά αυτόνομα να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται κρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για παρεμβάσεις αμοιβαίας ενίσχυσης στους τομείς της ασφάλειας και της ανάπτυξης για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει τις δράσεις άλλων, που μπορεί να είναι πιο ικανοί στο να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους, να αποφεύγει την επικάλυψη και να βοηθά στην ενίσχυση του έργου αυτών που είναι ήδη παρόντες επί τόπου, ιδίως των κρατών μελών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 41 της ΣΕΕ απαγορεύει τη διάθεση πόρων των προϋπολογισμών της ΕΕ για ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άμυνα, ενώ δεν αποκλείει ρητά τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δράσεων από την ΕΕ, όπως ειρηνευτικών επιχειρήσεων, με αναπτυξιακούς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές δαπάνες επιβαρύνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού Αθηνά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ναι μεν ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής για την ανάπτυξη είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας, όμως τα άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ δεν αποκλείουν ρητά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ και το APF, ως μέσα τα οποία δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση του πλέγματος ασφάλειας-ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ απαιτεί ο προγραμματισμός να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να πληροί τα κριτήρια για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ), η οποία αποκλείει κατά κύριο λόγο τα έξοδα που σχετίζονται με την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται πάνω στη δυνατότητα πρόσθετων ειδικών μέσων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της σχετικά με την Οικοδόμηση Ικανοτήτων για τη Στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης (CBSD)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ενδιαφερομένων χωρών και η ευρωπαϊκή ασφάλεια πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές για την εμπλοκή της ΕΕ·

1.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες εξωτερικές ενέργειες οι οποίες θα αξιοποιούν τους διπλωματικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ασφάλειας και ανάπτυξης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των πολέμων, των εσωτερικών συγκρούσεων, της ανασφάλειας, της αστάθειας και της μετάβασης·

2.  παρατηρεί ότι οι πολλαπλές αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο ίδιο θέατρο επιχειρήσεων, με διαφορετικούς παράγοντες και περιφερειακές οργανώσεις, αντιπροσωπεύουν ολοένα και περισσότερο την πραγματικότητα των σύγχρονων ειρηνευτικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των περίπλοκων αυτών εταιρικών σχέσεων, χωρίς αλληλοεπικάλυψη εργασιών ή αποστολών, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των υφισταμένων δομών·

3.  τονίζει τη σημασία της έγκαιρης επικοινωνίας και των ενισχυμένων διαδικασιών για τη διαβούλευση σχετικά με καταστάσεις κρίσεως με τον ΟΗΕ και την ΑΕ, καθώς και με άλλους οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ άλλων και για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ανάλυση των αποστολών· επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση και υπογραφή της διοικητικής συμφωνίας ΕΕ-ΟΗΕ σχετικά με την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών· αναγνωρίζει τη σημασία της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ και του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-ΑΕ για την ειρήνη και την ασφάλεια· συνιστά μια συμφωνία μεταξύ της ΑΕ, της ΕΕ και άλλων βασικών παραγόντων και του ΟΗΕ σχετικά με δέσμη κοινών στόχων για την αφρικανική ασφάλεια και ανάπτυξη·

4.  καλεί επιτακτικά την ΕΕ, δεδομένης της κλίμακας των προκλήσεων και της πολύπλοκης συμμετοχής άλλων οργανώσεων και εθνών, να αναζητήσει μια κατάλληλη κατανομή των εργασιών και να εστιάσει στα σημεία όπου μπορεί με βέλτιστο τρόπο να προσδώσει προστιθέμενη αξία· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη εμπλέκονται ήδη σε επιχειρήσεις στην Αφρική και ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προσφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στηρίζοντας περισσότερο τις εν λόγω επιχειρήσεις·

5.  σημειώνει ότι οι αποστολές του ΟΗΕ και της ΑΕ, σε ένα όλο και πιο περίπλοκο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια, απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας, παράλληλα με την ενεργοποίηση στρατιωτικών, διπλωματικών και αναπτυξιακών μέσων, η άριστη γνώση του περιβάλλοντος ασφάλειας, η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και σύγχρονων τεχνολογιών, γνώσεων σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας σε περιοχές συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, η χρήση κρίσιμων παραγόντων διευκόλυνσης, η εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποκατάσταση του πολιτικού διαλόγου, είναι ουσιαστικής σημασίας, και οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συμβάλουν στην διαδικασία αυτή· εφιστά την προσοχή στο έργο που έχουν ήδη επιτελέσει συγκεκριμένα κράτη μέλη, αλλά και άλλες πολυεθνικές οργανώσεις του τομέα αυτού·

6.  τονίζει τη σημασία των υπόλοιπων μέσων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΕΠΑΑ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πραγματοποιεί παρεμβάσεις στην Αφρική με σκοπό να συμβάλει στη σταθεροποίηση των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίσεις, ιδίως μέσω των εκπαιδευτικών αποστολών της· υπογραμμίζει τον ρόλο των αποστολών ΚΕΠΑΑ, τόσο των μη στρατιωτικών όσο και των στρατιωτικών, στη στήριξη μεταρρυθμίσεων στον τομέα ασφαλείας και στη συμβολή στη διεθνή στρατηγική διαχείρισης κρίσεων·

7.  παρατηρεί ότι για να σημειώσει επιτυχία μια ΕΥΕ είναι καίριας σημασίας να θεωρείται νόμιμη· είναι πεπεισμένο ότι ΑΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συμβάλει με στήριξη και στρατιωτικές δυνάμεις, όποτε αυτό είναι εφικτό· σημειώνει ότι αυτό έχει σημασία επίσης ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτοελέγχου της ΑΕ·

8.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα δράσης του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική αντιμετωπίζει ανεπάρκειες, και δίδει μεγαλύτερη έμφαση σε στρατηγικές εξόδου, ευρύτερη κατανομή του βάρους μεταξύ αφρικανικών χωρών, περισσότερο επικεντρωμένη στήριξη και βελτιωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

9.  επιδοκιμάζει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων και τις προτεραιότητές της από το 2015 έως το 2018, όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2015· σημειώνει τις παλαιότερες και τις εν εξελίξει αποστολές ΚΕΠΠΑ για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενδυνάμωση της διεθνούς ασφάλειας, και λαμβάνει υπόψη τον βασικό ρόλο άλλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και παναφρικανικών και περιφερειακών οργανώσεων, και χωρών σε αυτούς τους τομείς· καλεί την ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων στην Αφρική, με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ· σημειώνει ότι μόνον 11 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν υποσχέσεις κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης, της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, ενώ η Κίνα υποσχέθηκε μια δύναμη επιφυλακής 8.000 και η Κολομβία 5.000 στρατιωτών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας αφρικανικής ανταπόκρισης σε κρίσεις, και αναγνωρίζει το ρόλο κλειδί, στο πλαίσιο αυτό, της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF)· υπογραμμίζει τη μέγιστη συμβολή της ΕΕ, μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και της χρηματοδότησης της ΑΕ, η οποία δίδει τη δυνατότητα στην ΑΕ να ενισχύσει τις ικανότητές της για παροχή συλλογικής ανταπόκρισης στις κρίσεις που πλήττουν την ήπειρο· ενθαρρύνει τις περιφερειακές οργανώσεις, όπως η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC), να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα της ταχείας αφρικανικής αντιμετώπισης των κρίσεων και να συμπληρώσουν τις προσπάθειες της ΑΕ·

11.  εμμένει ωστόσο στην σημασία μιας μεγαλύτερης επένδυσης στην πρόληψη των συγκρούσεων, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η πολιτική και θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση, η εκλογική βία, οι εκτοπίσεις πληθυσμών και η αλλαγή του κλίματος·

12.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική όσον αφορά την ανάπτυξη της τριγωνικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΟΗΕ, ΕΕ και ΑΕ· πιστεύει ότι αυτό το μέσο παρέχει τόσο ένα σημείο αφετηρίας όσο και έναν δυνητικό μοχλό για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ΑΕ και έχει αποδειχθεί αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει η ΑΕ και, μέσω αυτής, οι οκτώ περιφερειακές οικονομικές κοινότητες (ΠΟΚ), να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τις επιχειρήσεις τους· θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στενή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί πλήρως το Μέσο Στήριξης, καθώς και την επίδειξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και διαφάνειας εκ μέρους της ΑΕ όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων· κρίνει ότι το APF θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια διαρθρωτική στήριξη και όχι μόνο στη χρηματοδότηση των μισθών των αφρικανικών δυνάμεων· αναγνωρίζει ότι υπάρχουν άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται, αλλά πιστεύει ότι, δεδομένου ότι το μέσο στήριξης επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Αφρική και έχει σαφείς στόχους, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις ΕΥΕ στην Αφρική· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης στην Αφρική να συνεισφέρουν τις απόψεις τους, στο πλαίσιο μιας πιο στρατηγικής συνεργασίας με τις ΟΚΠ για την ειρήνη και την ασφάλεια· εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την πολιτική θέληση εκ μέρους των αφρικανικών χωρών· σημειώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να «εξεταστούν άλλες μορφές χρηματοδότησης, πέραν της προερχόμενης από το ΕΤΑ»·

13.  παρατηρεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια της ευρωπαϊκής συμβολής στο πλαίσιο των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ·

14.  χαιρετίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της δημιουργίας αφρικανικών ικανοτήτων, την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης Amani Africa II τον Οκτώβριο του 2015, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 6000 στρατιώτες, αστυνομικοί και πολίτες, και προσβλέπει στη θέση σε λειτουργία της Αφρικανικής Δύναμης Επιφυλακής (ASF), με τα 25 000 μέλη της, το νωρίτερο δυνατόν το 2016·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της καθώς και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συμβάλουν στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχίας, τον εξοπλισμό, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη χρηματοδοτική βοήθεια και την ανάπτυξη κανόνων εμπλοκής (RoE), να ενθαρρύνουν και να συνδράμουν πλήρως τα αφρικανικά κράτη για μια πλήρη και συνεχιζόμενη δέσμευση στο πλαίσιο της ASF· ζητεί όπως οι πρεσβείες των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ υποστηρίζουν ενεργότερα την ASF στις αφρικάνικές πρωτεύουσες· πιστεύει ότι η ΕΑΒ θα πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ υπό το πρίσμα της οικοδόμησης της ειρήνης· θεωρεί ότι ο κανονισμός σχετικά με το ΕΤΑ θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να καταστήσει δυνατό έναν προγραμματισμό που περιλαμβάνει δαπάνες για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, οι οποίες έχουν αναπτυξιακά κίνητρα·

16.  επισημαίνει την σημασία των αποστολών ΚΠΑΑ για την ασφάλεια στην Αφρική, ειδικότερα μέσω των αποστολών εκπαίδευσης και υποστήριξης των αφρικανικών δυνάμεων, κυρίως με τις αποστολές EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali και EUCAP Sahel Niger, EUTM Somalie και EUCAP Nestor· τονίζει τη συμπληρωματική υποστήριξη που προσφέρουν οι εν λόγω αποστολές στις προσπάθειες άλλων αποστολών του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες των ως άνω εκπαιδευτικών αποστολών, κυρίως επιτρέποντας την παρακολούθηση των εκπαιδευθέντων Αφρικανών στρατιωτών στα θέατρα των επιχειρήσεων και μετά την επιστροφή τους από αυτά·

17.  επιμένει ότι ούτε η ΕΕ ούτε τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν μεμονωμένα όταν υποστηρίζουν τις ΕΥΕ αλλά μάλλον να λαμβάνουν πλήρως υπόψη την συμβολή άλλων διεθνών παραγόντων, να βελτιώνουν τον συντονισμό μαζί τους και την ταχύτητα της ανταπόκρισης, και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε ορισμένες χώρες προτεραιότητας υπό την καθοδήγηση των πλέον κατάλληλων κρατών μελών με την μεγαλύτερη πείρα· υπογραμμίζει την σημασία των περιφερειακών οικονομικών κοινοτήτων στην αρχιτεκτονική της αφρικανικής ασφάλειας· σημειώνει τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διευκολύνοντας τον συντονισμό μεταξύ των διεθνών παραγόντων·

18.  υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ, η οποία συνιστά το βασικό μέσο για την κινητοποίηση του πλήρους δυναμικού της δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης και της διαδικασίας σταθεροποίησης, καθώς και για την κινητοποίηση διαφόρων μέσων για τη στήριξη της ανάπτυξης των χωρών της ΑΕ·

19.  εμμένει στην ανάγκη να αναχθεί η ενίσχυση για τη διαχείριση των συνόρων σε προτεραιότητα της δέσμευσης της ΕΕ στην Αφρική· τονίζει ότι ο πορώδης χαρακτήρας των συνόρων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες αύξησης της τρομοκρατίας στην Αφρική·

20.  επιδοκιμάζει την κοινή ανακοίνωση για τη δημιουργία ικανοτήτων, και ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, την επείγουσα εφαρμογή της· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει το δυναμικό, ειδικότερα με την ολοκληρωμένη προσέγγισή της που καλύπτει μη στρατιωτικά και στρατιωτικά μέσα, να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε ευάλωτες και πληττόμενες από συγκρούσεις χώρες, και να καλύψει τις ανάγκες των εταίρων μας, ιδίως για στρατιωτικούς αποδέκτες, επαναλαμβάνοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη δημοκρατία· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο κοινοποίησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αξιολόγηση των νομικών επιλογών που πραγματοποίησαν προς υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων· καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό σε εύθετο χρόνο· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομική βάση σύμφωνα με τους αρχικούς ευρωπαϊκούς στόχους του 2013, οι οποίοι αναφέρονται στην πρωτοβουλία «Enable and Enhance»·

21.  υπογραμμίζει ότι η συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 με το έγγραφο «ενίσχυση των ικανοτήτων υπέρ της ασφάλειας και της ανάπτυξης - νομικά ζητήματα» εξετάζει διάφορους τρόπους και μέσα για τη χρηματοδότηση των εξοπλισμών των στρατιωτικών δυνάμεων των αφρικανικών χωρών· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή·

22.  επιδοκιμάζει θετικές αποκρίσεις που ελήφθησαν από τη Γαλλία ως συνέπεια της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7· εκφράζει τη βαθειά του ικανοποίηση για τη νέα συμμετοχή των ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Αφρική·

23.  αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα συχνά δεν είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια και ποιοι άλλοι πόροι χρησιμοποιούνται· σημειώνει ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως· ζητεί να αξιολογείται τακτικά ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια που διατίθενται από εθνικές κυβερνήσεις μέσω της ΕΕ και του ΟΗΕ· είναι πεπεισμένο ότι είναι ζωτικής σημασίας η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων, δεδομένου ότι τα μέσα είναι περιορισμένα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σημαντικά· πιστεύει ότι η λογοδοσία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της διαδικασίας αυτής καθώς και ότι βοηθά την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς στην Αφρική· εμμένει σε μια περισσότερο εμπεριστατωμένη και διαφανή αξιολόγηση των ΕΥΕ που υποστηρίζονται από την ΕΕ· επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το καταπιστευματικό ταμείο «Bêkou», που δρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και αποσκοπεί στην κοινή χρήση των πόρων, της εμπειρογνωμοσύνης και των ικανοτήτων της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της διεθνούς δράσης στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης μιας χώρας· ζητεί έναν πιο συστηματικό κοινό προγραμματισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων της ΕΕ·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την Έκθεση Αξιολόγησης του ΟΗΕ, της 15ης Μαΐου 2015, για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων· θεωρεί ότι η ΑΕ, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρίσκονται σε αυστηρή επαγρύπνηση όσον αφορά τέτοιου είδους ποινικά ζητήματα, και ζητεί τις πλέον αυστηρές πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες και την καταβολή των μεγαλύτερων δυνατών προσπαθειών για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων· ζητεί, επιπλέον, την κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, και πιστεύει ότι η τοποθέτηση γυναικείου προσωπικού και συμβούλων σε θέματα φύλου θα βοηθούσε να ξεπεραστούν οι λανθασμένες πολιτιστικές αντιλήψεις και να μειωθεί η συχνότητα της σεξουαλικής βίας·

25.  ζητεί τον συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία ικανοτήτων από την ΕΕ και τον ΟΗΕ· πιστεύει ότι το σημερινό πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν είναι βιώσιμο και ότι θα πρέπει να προβλεφθούν όροι για το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ΑΕ να αυξήσει τις συνεισφορές στις ΕΥΕ·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο της Επιτροπής της ΑΕ, τον Πρόεδρο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.

  • [1]  S/2015/229.
  • [2]  JOIN(2015)17 τελικό.
  • [3]  A/70/95–S/2015/446.
  • [4]  Έγγραφο του Συμβουλίου 11216/12.
  • [5]  ΕΥΕΔ(2015)458, Έγγραφο του Συμβουλίου 7632/15.
  • [6]  Έγγραφο του Συμβουλίου 7204/08.
  • [7]  Έγγραφο του Συμβουλίου 8370/14.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.
  • [9]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0439.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση

(2015/2275(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Geoffrey Van Orden

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

Η έκθεση έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά της ΕΕ στις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της ειρήνης και στη συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση. Η έκθεση ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ.

Απορρίπτουμε την έκθεση διότι:

-  καλεί την ΕΕ να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, και εκφράζει την άποψη ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί τον γνώμονα για τις παρεμβάσεις της ΕΕ·

-  δεν αναγνωρίζει τον αρνητικό και αποσταθεροποιητικό ρόλο της Δύσης·

-  πολλές (στρατιωτικές) αποστολές διατήρησης της ειρήνης χρηματοδοτούνται από το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική και χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

-  παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι παλαιότερες "ισχυρές" αποστολές δεν ήταν καθόλου επιτυχείς όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια.

Ζητούμε με έμφαση:

-  καμία χρηματοδότηση στρατιωτικών αποστολών και ασφάλειας από το ΕΤΑ·

-  να μη χρησιμοποιείται ο μηχανισμός «ευθύνη προστασίας» ως πρόσχημα για στρατιωτικές επεμβάσεις·

-  να σταματήσει αμέσως η λεηλασία των φυσικών πόρων από πολυεθνικές, από ξένες δυνάμεις και από καταστροφές·

-  την έξοδο του ΝΑΤΟ από την αφρικανική ήπειρο και το σταμάτημα της συγχώνευσης πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων, καθώς και της συνεργασίας και των επεμβάσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ·

-  τον αυστηρό διαχωρισμό της ΕΕ από το ΝΑΤΟ·

-  την ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των υποθέσεων βιασμού και σεξουαλικής κακομεταχείρισης από στρατιωτικά σώματα των ΕΥΕ και της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (16.3.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης – συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση
(2015/2275(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Paavo Väyrynen

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε ευάλωτες και εμπόλεμες περιοχές και σε ευάλωτα κράτη, καθώς και ότι οι ακυβέρνητες ζώνες εξαπλώνονται, δημιουργώντας συνθήκες φτώχειας, ανομίας, αύξησης της διαφθοράς και βίας·

2.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες εξωτερικές ενέργειες οι οποίες θα αξιοποιούν τους διπλωματικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ασφάλειας και ανάπτυξης προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των πολέμων, των εσωτερικών συγκρούσεων, της ανασφάλειας, της αστάθειας και της μετάβασης·

3.  επιδοκιμάζει τον σκοπό να αποσαφηνιστούν τα όρια της συμμετοχής της ΕΕ όσον αφορά τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης (ΕΥΕ) με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ)· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση χρηματοδότηση στρατιωτικών ή αμυντικών επιχειρήσεων (άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ)· επικρίνει το γεγονός ότι πολλές (στρατιωτικές) ειρηνευτικές αποστολές χρηματοδοτούνται από το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, το οποίο θέτει σε σαφή προτεραιότητα την ασφάλεια και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και χρηματοδοτείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης· υπενθυμίζει με έμφαση ότι πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ (άρθρο 208 της ΣΛΕΕ) είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόλις 11 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν δεσμεύσεις στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης της 28ης Σεπτεμβρίου 2015·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας στις ΕΥΕ της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να διεξάγονται πλήρεις έρευνες σε περιπτώσεις καταγγελιών, μεταξύ άλλων για οικονομικά θέματα· τονίζει ότι πρέπει να διώκονται και να τιμωρούνται τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση, η σεξουαλική βία και η εμπορία ανθρώπων, καθώς από πρόσφατες περιπτώσεις καταδεικνύεται επίσης η εμπλοκή ειρηνευτικών δυνάμεων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο η βελτίωση της παρούσας χρηματοδότησης της ΕΕ προς τις ΕΥΕ να μην αποβεί επιζήμια για άλλα κονδύλια, ιδίως για εκείνα που διατίθενται για την ανάπτυξη των χωρών όπου διεξάγονται ΕΥΕ· υπογραμμίζει ότι η ΑΕ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Αφρικής, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί την απόφαση της ΑΕ, της 15ης Ιουνίου 2015, να διαθέσει το 25% των πόρων της στον προϋπολογισμό της για επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακοί μηχανισμοί· θεωρεί ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και τα περιφερειακά προγράμματα της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνεκτικό τρόπο, στο πλαίσιο συστηματικότερου κοινού προγραμματισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (APF) εξακολουθεί να χρηματοδοτείται κυρίως από το ΕΤΑ, ενώ είναι σαφές ότι, όταν δημιουργήθηκε το APF το 2003, η χρηματοδότησή του μέσω του ΕΤΑ προβλεπόταν να είναι προσωρινή· καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ, να υποβάλει πρόταση να ενσωματωθεί η χρηματοδότηση του APF στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενδεχομένως μέσω νέου εργαλείου για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης θα έλυνε τα διαρκή προβλήματα που συνδέονται με την επιλεξιμότητα ορισμένων δαπανών του APF·

7.  τονίζει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΥΕΔ μια πολύ περισσότερο αποτελεσματική και στρατηγική προσέγγιση των υπηρεσιών του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τις αρμόδιες αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ασταθείς περιοχές να διασφαλίσουν μεγαλύτερη προβολή της επιτόπιας βοήθειας που παρέχει η ΕΕ·

8.  πιστεύει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες των συγκρούσεων και ζητεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί μακρόπνοη ανάπτυξη υπενθυμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν εργαλεία με τα οποία θα επιτευχθεί σαφής πρόοδος προς τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές αξίες, όπως είναι η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η απαγόρευση των διακρίσεων για οιονδήποτε λόγο, παράλληλα με μία βιώσιμη οικονομία και σταθερή κοινωνία· σημειώνει ότι η αποτροπή μη στρατιωτικών συγκρούσεων και οι δραστηριότητες οικοδόμησης της ειρήνης δεν πρέπει να παραβλέπονται προς όφελος των στρατιωτικών πτυχών και των πτυχών βραχυπρόθεσμης διαχείρισης των κρίσεων στο πλαίσιο της ειρήνης και της ασφάλειας· υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για τις περιοχές συγκρούσεων και τις γειτονικές τους περιοχές, με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης νέων συγκρούσεων· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολύ συχνά οι «ειρηνευτικές» επιχειρήσεις αποσκοπούν απλώς στην ασταθή διατήρηση μιας επιφανειακής ασφάλειας· ζητεί επιμόνως να επανεξεταστούν σε βάθος η έννοια, η δομή, ακόμα και η ονομασία των εν λόγω επιχειρήσεων· επαναβεβαιώνει και υπογραμμίζει με έμφαση ότι ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων πρέπει στην πραγματικότητα να αποσκοπεί στην καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων των πολέμων, της αστάθειας και της υπανάπτυξης σε μια δεδομένη περιοχή και να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας·

10.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της ΕΕ προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) να κατέχει σημαντικότερη θέση σε όλες τις εταιρικές σχέσεις και ζητεί πιο στρατηγική συνεργασία με τις ΟΚΠ η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους εξωτερικούς μηχανισμούς, σε όλα τα προγράμματα και σε όλους τους τομείς συνεργασίας, ιδίως στο πρόγραμμα για την ειρήνη και την ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο των ΟΚΠ στον εν λόγω τομέα·

11.  εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο αύξησης της τρομοκρατίας στην Αφρική και στον πολλαπλασιασμό τρομοκρατικών ομάδων όπως η Μπόκο Χαράμ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η στήριξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης αντιτρομοκρατικής πολιτικής στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους, καθώς η ανεργία των νέων ενισχύει τη στρατολόγηση από τρομοκρατικές ομάδες·

12.  υπενθυμίζει ότι σε πολλές περιοχές συγκρούσεων η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη τους για προστασία, με την υποστήριξη εκπαιδευμένων ένοπλων δυνάμεων που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  υπενθυμίζει ότι στο νέο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίζεται ο καίριος ρόλος της ειρήνης για την ανάπτυξη, καθώς και ότι έχει συμπεριληφθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 16 για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη·

14.  τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και συνολική προσέγγιση για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη· υπογραμμίζει με έμφαση ότι τα αναπτυξιακά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μακροπρόθεσμη προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τα γενεσιουργά αίτια του προβλήματος, όμως καταδικάζει απερίφραστα την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις σε διαφορετικούς –αν και σχετικούς– τομείς, όπως η ασφάλεια και η ειρήνη·

15.  υπενθυμίζει την εξαιρετική σημασία του αφοπλισμού –με ιδιαίτερη έμφαση στους μη στρατιωτικούς μαχητές και στα άτακτα στρατεύματα– για την επίτευξη των στόχων σταθερότητας και ανάπτυξης·

16.  τονίζει την ανάγκη να εντάσσονται οι ΕΥΕ σε ένα συνεχές που να περιλαμβάνει την αποτροπή συγκρούσεων, τη διευθέτηση συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και τη μετασυγκρουσιακή ανάπτυξη· θεωρεί ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ στις ευάλωτες χώρες και στις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αποτροπή συγκρούσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτό τα γενεσιουργά αίτια της αστάθειας· υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ασφάλειας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των πληθυσμών και η ασφάλεια των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις εκ μέρους του ΟΗΕ, της ΑΕ, της ΕΕ και άλλων φορέων·

17.  εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνεχής πολιτικός διάλογος μεταξύ ΕΕ και ΑΕ σχετικά με τις προκλήσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και σχετικά με τρόπους μακροπρόθεσμης εδραίωσης των πρόσφατων οφελών του APF·

18.  τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα πολιτικά, ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά εγχειρήματα, με στήριξη από μη στρατιωτικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις, και ότι η υποστήριξη από στρατιωτικούς φορείς και ικανότητες θα πρέπει να θεωρείται ως έσχατο μέσο· συνιστά όπως οι στρατιωτικές ειρηνευτικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το πλέγμα ασφάλειας-ανάπτυξης, και ότι θα πρέπει να συντονίζονται με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική τόσο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, προκειμένου να βοηθείται η ειρηνευτική διευθέτηση της σύγκρουσης, όσο και μετά, προκειμένου να καταστεί η ειρήνευση διαρκής· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν συστατικό στοιχείο της στρατιωτικής εκπαίδευσης· τονίζει ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται επί τη βάσει ενδελεχών αξιολογήσεων των αναγκών·

19.  σημειώνει με βαθύτατη ανησυχία και εκφράζει τη λύπη του για τον σημαντικό αριθμό περιπτώσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και προτροπής σε πορνεία γυναικών, παιδικής πορνείας και εμπορίας παιδιών, ο οποίος συχνά πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το πέρας των ειρηνευτικών επιχειρήσεων· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές –ιδίως όταν στις εν λόγω επιχειρήσεις συμμετέχει η ΕΕ– να καταβάλουν επειγόντως κάθε προσπάθεια προκειμένου να σταματήσουν οι συγκεκριμένες παραβιάσεις, να προστατευθούν τα θύματα, να παραπεμφθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη και να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται στο πλαίσιο των εν λόγω επιχειρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Ελένη Θεοχάρους, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα, Андрей Ковачев, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Ελένη Θεοχάρους, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Monika Hohlmeier, Zdzisław Krasnodębski, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec