Процедура : 2015/2323(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0161/2016

Внесени текстове :

A8-0161/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 21
CRE 25/05/2016 - 21

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0234

ДОКЛАД     
PDF 654kWORD 162k
28.4.2016
PE 571.801v02-00 A8-0161/2016

относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия

(2015/2323(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Тереза Грифин

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия

(2015/2323(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г., озаглавено „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия“ (COM(2015)0339),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г., озаглавено „Започване на процеса на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“ (COM(2015)0340),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2016 г., озаглавено „Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането“ (COM(2016)0051),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“ (COM(2015)0080),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (COM(2014)0903),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2012 г., озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“ (COM(2012)0663),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

–  като взе предвид третия енергиен пакет,

–  като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО,

–  като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО,

–  като взе предвид Директива 2010/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни,

–  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики,

–  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите,

–  като взе предвид Препоръка 2012/148/ЕС на Европейската комисия от 9 март 2012 г. относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни системи,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно Европейска харта за правата на потребителите на енергия(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2013 г. относно постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. – бъдеще с енергия(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно последиците на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно защита на потребителите – защита на потребителите при предоставянето на комунални услуги(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2015 г. относно постигането на Европейски енергиен съюз(6),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0161/2016),

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия“;

2.  подчертава, че настоящият доклад е съсредоточен изключително върху потребителите на енергия за битови нужди в контекста на енергийния преход; подчертава, че промишлените потребители следва да се разглеждат съгласно отделна рамка;

3.  подчертава, че настоящият енергиен преход води до отдалечаване от енергийна система, основаваща се на традиционно централизирано производство, в посока към по-децентрализирана, енергийноефективна, гъвкава и основана предимно на възобновяеми източници система;

4.  обръща внимание на разходите, свързани с прехода към нова структура на пазара в някои държави членки; приканва Комисията надлежно да отчете тези разходи от гледна точка на достъпността и конкурентоспособността;

5.  припомня, че крайната цел следва да бъде икономика, основана на 100% възобновяеми източници, която може да бъде постигната единствено чрез намаляване на нашето потребление на енергия при пълноценно прилагане на принципа „енергийната ефективност: най-важно гориво“, като се даде приоритет на икономиите на енергия и на мерките във връзка с търсенето пред предлагането, с цел постигане на нашите цели в областта на климата в съответствие със сценария на Споразумението от Париж за ограничаване на повишаването на температурата до под 1,5 градуса, енергийната сигурност, конкурентоспособността и особено по-ниските сметки на потребителите;

6.  счита, че в този контекст интересите на настоящото и бъдещото поколение граждани следва да са поставени в центъра на енергийния съюз, като той следва:

а)  да осигурява на гражданите стабилна, достъпна, ефикасна и устойчива енергия и висококачествени енергийноефективни продукти, услуги и сгради;

б)  да предоставя възможност на гражданите да произвеждат, потребяват, съхраняват и търгуват със собствена енергия от възобновяеми източници, самостоятелно или колективно, да предприемат енергоспестяващи мерки, да станат активни участници в енергийния пазар чрез потребителския избор и да им се даде възможността за безопасно и уверено участие в оптимизацията на потреблението; счита, че в този контекст на равнището на ЕС следва да бъде постигнато общо практическо разбиране на определението за „производители потребители“ посредством процес на участие, направляван от Комисията;

в)  да допринесе за премахването на енергийната бедност;

г)  да защитава потребителите от неправомерни, неконкурентни и нелоялни практики на участници на пазара и да позволява на потребителите да упражняват в пълна степен своите права;

д)  да създаде благоприятни условия за осигуряването на добре функциониращ и конкурентен вътрешен енергиен пазар, предоставящ избор и прозрачен и ясен достъп до информация на потребителите;

7.  счита, че постепенното премахване на регулираните цени на енергията за потребителите следва да отчита действителното равнище на пазарна конкуренция в контекста на стратегията за енергиен съюз, която следва да гарантира достъпа на потребителите до сигурни цени на енергията;

8.  счита, като общ принцип, че енергийният преход следва да доведе до по-ефикасна, прозрачна, устойчива, конкурентоспособна, стабилна, децентрализирана и приобщаваща енергийна система, която е полезна за обществото като цяло, засилва участието на гражданите, местните и регионални участници и общности и им дава възможност да притежават изцяло или да притежават дял в собствеността на производството, разпределението и съхранението на енергия, като в същото време защитава най-уязвимите и гарантира, че ползите от мерките за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници са достъпни за тях;

Към постигане на добре функциониращ енергиен пазар в полза на гражданите

9.  счита, че макар и да е постигнат известен напредък, целта на третия енергиен пакет за осигуряване на действително конкурентен, прозрачен и ориентиран към потребителите енергиен пазар на дребно все още не е напълно реализирана във всички държави – членки на ЕС, както е видно от постоянно високите нива на концентрация на пазара, липсата на отразяване на намаляващите разходи на едро в цените на дребно и ниските нива на смяна на доставчика и удовлетворение на потребителите;

10.  следователно счита, че Комисията трябва да определи или разработи допълнителни показатели за добре функциониращи и ориентирани към потребителите енергийни пазари; подчертава, че тези показатели следва да отчитат, наред с другото, икономическото въздействие върху потребителите на енергия от смяната на енергийните доставчици, техническите пречки за смяната на доставчиците или плана, както и равнището на информираност на потребителите;

11.  подчертава, че откритите, прозрачни и конкурентоспособни добре регулирани пазари са важни за запазването на ниски цени, за стимулиране на иновациите, подобряване на обслужването на клиентите, както и за премахването на пречките за новаторски бизнес модели, които могат да предлагат икономическа изгода за гражданите, като им предоставят възможности и същевременно спомагат за предотвратяване на енергийната бедност;

12.  припомня, че потребителският избор е ограничен при разпределителните мрежи поради естеството им на естествени монополи, т.е. клиентите не могат да сменят своя оператор на разпределителна система; подчертава необходимостта от подходящ мониторинг на пазара на операторите на разпределителни мрежи с цел да бъдат защитени потребителите от внезапни увеличения на сметките за разпределение, например чрез определяне на максимален законен процент на всяко увеличение;

13.  призовава Комисията да анализира въпроса за агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане на енергийния пазар, особено от страна на естествените монополи като операторите на разпределителни мрежи;

14.  счита, че Комисията и държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че ползата от повишаване на нивото на междусистемна свързаност на националните мрежи не се прехвърля на ОРС, а се преобразува директно в ползи за крайните потребители; освен това счита, че повишаването на нивото на междусистемна свързаност на националните мрежи трябва да се отрази положително на цената на енергията за потребителите и по тази причина трябва да се избягва отклоняването на ползите единствено към ОРС;

15.  призовава Комисията и държавите членки стриктно да гарантират пълното прилагане на третия енергиен пакет и призовава при преразглеждането на пакета във формата на нова структура на енергийния пазар да бъдат взети предвид следните препоръки по отношение на битовите потребители:

а)  препоръчва подобряване на честотата на сметките за енергия и яснотата и прозрачността както на сметките, така и на договорите, с цел подпомагане на възможността за тълкуване и съпоставяне и в сметките да се включват или те да бъдат придружавани от сравнения с аналогични потребители и информация относно смяната на доставчика; настоява, че трябва да се използва ясен език, като се избягват техническите термини; изисква от Комисията да определи минимални изисквания за информация в това отношение, включително най-добри практики; подчертава, че постоянните такси, данъците и налозите следва да бъдат ясно обозначени като такива в сметките, за да се даде възможност на клиента лесно да ги разграничи от променливите разходи, свързани с потреблението; припомня съществуващите изисквания към доставчиците да посочват в сметките или в съпътстваща информация дела на всеки енергиен източник в общия горивен микс на доставчика през предходната година по разбираем и ясно съпоставим начин, включително препратка къде може да бъде намерена информация относно въздействието върху околната среда по отношение на емисиите на CO2 и радиоактивните отпадъци;

б)  препоръчва да се създаде единно звено за контакт за предоставяне на цялата информация, необходима на потребителите да вземат решение;

в)  препоръчва доставчиците и операторите на разпределителни системи, при положение че имат достъп до потребление на дадено домакинство от минали периоди, и операторите на независими инструменти за сравнение да работят съвместно с органите за енергийно регулиране, за да определят най-добрите начини, по които могат да снабдяват потребителите със сравнения на офертите, с цел да се даде възможност на всички потребители, дори на тези без достъп до интернет или съответните умения, да видят дали могат да спестят пари чрез смяна на доставчика;

г)  препоръчва да бъдат изготвени насоки за инструментите за сравнение на цените, за да се гарантира, че потребителите имат достъп до независими, актуални и разбираеми инструменти за сравнение; счита, че държавите членки следва да обмислят разработването на схеми за акредитация, обхващащи всички инструменти за сравнение на цените, в съответствие с насоките на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER);

д)  препоръчва създаването на нови платформи, които да служат като независими инструменти за сравнение на цени (ИСЦ), за да предоставят по-голяма яснота на потребителите относно таксуването; препоръчва тези независими платформи да предоставят на потребителите информация за дела на използваните енергийни източници и различните данъци, налози и добавки, съдържащи се в енергийните тарифи, по съпоставим начин, който да даде възможност на потребителя лесно да търси по-подходящи оферти по отношение на цени, качество и устойчивост; предлага тази роля да бъде поета от съществуващите органи като националните енергийни ведомства, регулаторни органи или потребителски организации; препоръчва разработването на най-малко един независим инструмент за сравнение на цените за всяка държава членка;

е)  препоръчва, с цел засилване на конкуренцията на пазара на дребно между доставчиците, държавите членки да разработят насоки, след консултации с операторите на инструменти за сравняване на цените и потребителските групи, за да се гарантира, че използваният от доставчиците дизайн на различните тарифи позволява лесно сравняване, като се избягва объркване сред потребителите;

ж)  препоръчва потребителите да бъдат уведомени във или успоредно със сметките за енергия относно най-подходящата и благоприятна тарифа за тях въз основа на моделите на потребление от минали периоди, и да се дава възможност на потребителите да преминат към тази тарифа, ако желаят, по най-лесния възможен начин; отбелязва, като се има предвид, че честотата на смяна на доставчика е много ниска в много държави членки, че домакинствата, и особено най-уязвимите от тях, не участват в енергийния пазар и са блокирани от неуместни, остарели и скъпи тарифи;

з)  препоръчва да бъдат проучени мерки с цел да се даде възможност цените на дребно по-добре да отразяват цените на едро и по този начин да се обърне тенденцията за увеличаване на дяла на постоянните елементи в сметките за енергия, по-конкретно данъците и налозите, а в някои случаи мрежовите такси; препоръчва тези елементи да се прилагат постепенно; посочва несъответствието между равнището на налози и данъци, плащани от домакинствата и промишлените потребители;

16.  изразява твърдо убеждение, че уебсайтовете на всички енергийни доставчици и цифровите фактури следва да бъдат напълно достъпни за лица с увреждания и да отговарят на съответните изисквания на европейския стандарт EN 301 549;

17.  настоява разпоредбите относно смяната на доставчика, посочени в третия енергиен пакет, да бъдат приложени в пълна степен от държавите членки, а националното законодателство да гарантира на потребителите правото да сменят доставчиците бързо, лесно и безплатно, а възможността им за смяна на доставчика да не бъде възпрепятствана от такси или санкции за прекратяване на договора; настоява, че прилагането на това право чрез наблюдение на пазара и ефективни, съразмерни и възпиращи санкции е от основно значение и подкрепя препоръките от документа „Мост към 2025“ на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия относно смяната на доставчика;

18.  счита, че колективните схеми и кампаниите за смяна на доставчика следва да бъдат насърчавани, с цел да помогнат на потребителите да намерят по-изгодно предложение по отношение както на цената, така и на качеството; подчертава, че такива схеми трябва да бъдат независими, надеждни, прозрачни, всеобхватни и приобщаващи, като също така достигат до по-малко ангажираните участници; счита, че местните органи, регулаторните органи и потребителските организации и други организации с нестопанска цел са в добра позиция да изпълняват тази роля с цел да се избегнат всякакви неправомерни практики;

19.  настоява разпоредбите на директивите относно нелоялните търговски практики и правата на потребителите във връзка с продажбите по домовете, неравноправните клаузи или нелоялните практики и агресивните маркетингови техники да се прилагат и изпълняват правилно от държавите членки, така че да се защитят потребителите на енергия, особено най-уязвимите потребители; отбелязва, че в няколко държави членки се е увеличил броят на жалбите относно продажбите по домовете, и призовава тези практики да бъдат забранени;

20.  приветства намерението на Комисията да разгледа възможността за включване на законодателни актове, отнасящи се конкретно до енергията, в приложението към Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите(7);

Гарантиране на приобщаваща енергийна система чрез осигуряване на възможност на гражданите да се ангажират с енергийния преход, да произвеждат собствена енергия от възобновяеми източници и да постигнат енергийна ефективност

21.  счита, че в контекста на добре функционираща енергийна система местните органи, общностите, кооперациите, домакинствата и физическите лица имат ключова роля, следва да допринесат в значителна степен за енергийния преход и следва да бъдат насърчавани да станат производители и доставчици на енергия, ако решат да направят това; посочва, че поради тази причина е важно Европейският съюз да приеме общо оперативно определение на термина „произвеждащи потребители“;

22.  предлага следното общо оперативно определение с цел да допринесе активно за запълване на сегашната празнина: произвеждащите потребители са активни потребители на енергия, например домакинства (което включва както собственици, така и наематели), институции и малки предприятия, които участват в енергийния пазар, като произвеждат енергия от възобновяеми източници самостоятелно или колективно чрез кооперации, други социални предприятия или обединения; произвеждащите потребители също така могат да осъществят принос към енергийната ефективност и/или да подкрепят управлението на енергийната система и присъединяването към мрежата на променливи възобновяеми източници на енергия чрез оптимизация на потреблението; произвеждащите потребители допринасят за постигане на пълния потенциал на производството на енергия от възобновяеми източници, като увеличават до максимум развитието на проекти за фотоволтаична енергия, вятърна енергия или енергия от други възобновяеми източници в подходящи градски райони, включително по покривите, и в райони, които не се конкурират с производството на храни или с опазването на биологичното разнообразие;

23.  счита, че е изключително важно да се установи и определи основно право на автономно производство и автономно потребление на енергия и да се въведе обща правна рамка за правото на съхраняване и продажба на излишъка от електроенергия на справедлива цена в рамките на преработен текст на Директивата за енергията от възобновяеми източници (ДЕВИ). счита, освен това, че следва да се поддържа приоритетен достъп до мрежата и приоритетно диспечерско управление за възобновяемите източници на енергия, както е посочено в настоящата ДЕВИ;

24.  счита, че държавите членки, въз основа на публично участие, следва да разработват стратегия за производство на енергия от гражданите и общностите, като описват в своите национални планове за действие как ще насърчат малките и средните по размер проекти за енергия от възобновяеми източници и енергийни кооперации и как възнамеряват да ги вземат под внимание в своите законодателни рамки, в политиките си за подпомагане и във връзка с достъпността на пазара.

25.  призовава държавите членки да въведат схеми за нетно измерване, за да се подкрепи автономното и кооперативното производство на енергия;

26.  призовава за въвеждане на нова глава за производство на енергия от гражданите и общностите в рамките на преработената ДЕВИ, за да се премахнат основните пазарни и административни пречки и да се създаде благоприятна за инвестиции среда за автономно производство и автономно потребление на енергия от възобновяеми източници; счита, че тази нова глава в рамките на ДЕВИ следва да формира законодателната рамка, която да даде повече права и възможности на потребителите и да ги превърне в активни участници на пазара като инвеститори и заинтересовани страни; отбелязва, че индивидуалните, а също и колективните действия на гражданите под формата на общностни енергийни кооперации или сдружения са от основно значение за енергийния преход, тъй като подобни действия допринасят за разнообразяването на участниците на пазара и за по-голяма енергийна демокрация, стимулират местната икономика и заетостта по устойчив начин и могат да отговорят ефективно на сериозни социални проблеми, като например енергийната бедност, на местно равнище; счита, че като цяло те са от решаващо значение за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата и за насърчаване на подкрепата на местно равнище за енергийния преход;

27.  счита, че значителна промяна на поведението на гражданите ще бъде важна с цел постигането на оптимален енергиен преход; счита, че стимулите и достъпът до качествена информация са ключови в това отношение и призовава Комисията да обърне внимание на този въпрос в предстоящите предложения; счита, че образованието, обучението и информационните кампании ще бъдат важни фактори за постигането на промяна в поведението;

28.  счита, че ограниченият достъп до капитал и ноу-хау във финансовата област, значителните първоначални инвестиционни разходи и удължените срокове за изплащане представляват пречки за предприемането на автономно производство и мерки за енергийна ефективност; насърчава нови бизнес модели, схеми за колективно закупуване и иновативни финансови инструменти, които стимулират автономно производство, потребление на енергия и мерки за енергийна ефективност за всички потребители; предлага това да се превърне във важна цел за ЕИБ, ЕФСИ, „Хоризонт 2020“ и структурните фондове, от която публичните органи и участниците на пазара следва да се възползват изцяло; отново заявява, че проектите следва да се финансират въз основа на сравнителната ефективност на разходите, като същевременно се отчитат националните и европейските цели и задължения в областта на климата и енергетиката;

29.  призовава за стабилни, достатъчни и рентабилни схеми за възнаграждения, за да може да се гарантира сигурността на инвеститорите и да се увеличи предприемането на проекти с малък и среден мащаб за производство на енергия от възобновяеми източници, като същевременно се сведат до минимум нарушенията на пазара; призовава, в този контекст, държавите членки да се възползват изцяло от минималните изключения, предвидени в насоките за държавна помощ от 2014 г.; счита, че мрежовите тарифи и другите такси следва да бъдат прозрачни и недискриминационни и следва да отразяват правилно въздействието на потребителя върху мрежата, като се избягва двойното таксуване и като същевременно се гарантира достатъчно финансиране за поддържането и развитието на разпределителните мрежи; изразява съжаление във връзка с промените със задна дата в схемите за подкрепа на енергията от възобновяеми източници, както и въвеждането на несправедливи наказателни данъци или такси, които възпрепятстват продължаващото разрастване на автономното производство; подчертава значението на добре изготвените и насочени към бъдещето схеми за подкрепа с цел повишаване на сигурността за инвеститорите и на получената стойност за вложените средства, и за да се избегнат такива промени в бъдеще; подчертава, че произвеждащите потребители, предоставящи на мрежата капацитет за съхранение, следва да бъдат възнаградени;

30.  препоръчва намаляване до абсолютния минимум на административните пречки пред новия капацитет за автономно производство, и по-специално чрез премахване на ограниченията за достъп до пазара и мрежата; предлага съкращаване и опростяване на процедурите по издаване на разрешения, например чрез преминаване към обикновено задължение за уведомяване, като същевременно продължават да се спазват всички правни изисквания и се гарантира, че ОРС са информирани; счита, че преразглеждането на директивата за енергията от възобновяеми източници би могло да включва специфични разпоредби за премахване на пречките и за насърчаване на общностни схеми/ схеми за сътрудничество в областта на енергията чрез обслужване на едно гише, занимаващо се с разрешенията за проектите и предоставящо финансов и технически експертен опит, и/или специални информационни кампании на местно и общностно равнище, както и чрез гарантиране на произвеждащите потребители на достъп до механизми за алтернативно решаване на спорове;

31.  подчертава необходимостта от разработване на благоприятна, стабилна и справедлива рамка за наемателите и живущите в многофамилни сгради, за да им се даде възможност също да се възползват от съсобственост, автономно производство и мерки за енергийна ефективност;

32.  призовава Комисията да засили подкрепата си за Споразумението на кметовете и инициативата за интелигентни градове и общности, както и за общности със 100% енергия от възобновяеми източници, така че да ги разшири и развие допълнително като инструмент за насърчаване на автономно производство и мерки за енергийна ефективност, за борба с енергийната бедност, улесняване на обмена на най-добри практики между всички местни органи, региони и държави членки, и да гарантира, че всички местни органи са наясно с финансовата подкрепа, която могат да получат;

Насърчаване на развитието на управлението на оптимизацията на търсенето

33.  подчертава, че за да се създадат стимули за оптимизация на потреблението, цените на енергията трябва да варират между пиковите и непиковите периоди; следователно подкрепя развитието на динамично ценообразуване въз основа на право на избор, което трябва да е предмет на задълбочена оценка на въздействието върху всички потребители; подчертава необходимостта от разгръщане на технологии, които да дават ценови сигнали, възнаграждаващи гъвкавото потребление, като по този начин правят по-отговорни потребителите; счита, че тарифите трябва да бъдат прозрачни, съпоставими и ясно обяснени; препоръчва да се анализират допълнително начините за разработване и прилагане на прогресивни и променливи тарифни системи, с цел да се стимулират икономиите на енергия, автономното производство, оптимизацията на потреблението и енергийната ефективност; припомня на Комисията, че при изготвянето на предстоящите законодателни предложения следва да се гарантира, че въвеждането на динамично ценообразуване е съпътствано от повишена информираност на потребителите;

34.  счита, че потребителите следва да имат лесен и своевременен достъп до данните за своето потребление и свързани разходи, за да им се помогне да вземат информирани решения; отбелязва, че само 16 държави членки са се ангажирали да осъществят широкомащабно въвеждане на интелигентни измервателни уреди до 2020 г.; счита, че когато се въвеждат интелигентни измервателни уреди, държавите членки следва да осигурят солидна правна рамка, за да гарантират прекратяване на необоснованото фактуриране със задна дата, както и въвеждане, което е ефективно и достъпно за всички потребители, и особено за онези потребители, които се намират в състояние на енергийна бедност; настоява, че ползите от интелигентните измервателни уреди следва да бъдат споделени по справедлив начин между мрежовите оператори и ползвателите;

35.  подчертава, че развитието на интелигентни технологии изпълнява ключова роля в енергийния преход и може да помогне на потребителите да намалят своите разходи за енергия и да повишат енергийната ефективност; призовава за бързото разгръщане на ИКТ, включително мобилни приложения, онлайн платформи и онлайн фактуриране; подчертава обаче, че тази промяна не трябва да оставя най-уязвимите или по-малко ангажираните потребители на заден план, нито да води до нарастване на техните сметки, ако те не са получили преки ползи; отбелязва, че следва да се осигури специална помощ за тези групи и че следва да се избягва всеки порочен кръг, който може да попречи на възможността на потребителите да избират свободно между тарифите и доставчиците;

36.  подчертава необходимостта да се улесни разработването на интелигентни мрежи и уреди, които ще автоматизират управлението на търсенето на енергия в отговор на ценовите сигнали; отбелязва, че интелигентните уреди трябва да гарантират високо равнище на защита на личните данни и да са оперативно съвместими, предназначени да принасят полза на крайния потребител и снабдени с функции, насърчаващи енергоспестяването и подкрепящи развитието на пазарите за енергийни услуги и за управление на потреблението;

37.  подчертава, че потребителите следва да могат да избират свободно групиращи структури и дружества за предоставяне на енергийни услуги, независимо от доставчиците;

38.  подчертава, че събирането, обработката и съхранението на данни, свързани с енергопотреблението на гражданите, следва да бъдат управлявани от лица, управляващи достъпа до данните по недискриминационен начин, и следва да са в съответствие със съществуващата рамка на ЕС за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, която посочва, че потребителите винаги следва да продължат да упражняват контрол върху своите лични данни и че тези данни следва да бъдат предоставяни на трети страни само с изричното съгласие на потребителите; счита, в допълнение към това, че гражданите следва да могат да упражняват своите права на поправка и заличаване на лични данни;

Премахване на причините за енергийната бедност

39.  призовава за засилена координация на равнище ЕС за борба с енергийната бедност, чрез обмен на най-добри практики между държавите членки, и за развитието на широко, общо определение за енергийна бедност, но без количествени показатели, съсредоточено върху идеята, че достъпът до енергия на достъпни цени е основно социално право; настоятелно призовава Комисията да отдаде приоритет на мерките за намаляване на енергийната бедност в предстоящите законодателни предложения, както и да представи специален план за действие до средата на 2017 г.;

40.  настоява, че по-добрата наличност и подобреното събиране на данни са от съществено значение, за да се оцени положението и за да се насочи помощта към енергийно бедните граждани, домакинства и общности по възможно най-ефективния начин; подчертава, че всички значителни промени на пазара трябва да се преценят предварително по отношение на тяхното положително или неутрално въздействие върху уязвимите домакинства и да се оценят впоследствие, за да се потвърдят първоначалните оценки или да се предприемат своевременно корективни мерки, когато е необходимо;

41.  подчертава колко е важно насърчаването на всички взаимодействия в тази област, по-специално тези, които могат да се осъществят между местните власти и операторите на разпределителни мрежи, като се предоставя максимално възможната информация за равнището на енергийната бедност и се откриват рисковите ситуации при пълно спазване на европейските и националните разпоредби относно защитата на данните;

42.  счита, че рамката за управление на енергийния съюз следва да включва цели и докладване от държавите членки относно енергийната бедност, както и че следва да бъде изготвен набор от добри практики;

43.  счита, че мерките за енергийна ефективност са от основно значение за всяка икономически изгодна стратегия за борба с енергийната бедност и уязвимостта на потребителите и допълват политиките в областта на социалната сигурност; призовава за действия, които да гарантират, че енергийноефективното обновяване на съществуващи сгради е насочено по-добре към енергийно бедните граждани в контекста на преразглеждането на ДЕХС и на ДЕЕ, и по-специално член 7; предлага да бъде обмислена цел за намаляване на броя на енергийно неефективните жилища до 2030 г., като акцентът бъде поставен върху имотите за отдаване под наем и социалните жилища; счита, че притежаваните и заеманите от публични органи сгради следва да служат за пример в тази област;

44.  призовава за фондове на ЕС за енергийна ефективност и подкрепа за автономно производство, с цел по-голяма насоченост към енергийно бедните потребители с ниски доходи и разрешаване на въпроса за поделените стимули между наематели и собственици;

45.  счита, че, като същевременно се зачитат различните практики в държавите членки, добре насочените социални тарифи са жизненоважни за уязвимите граждани с ниски доходи и поради това следва да бъдат насърчавани; счита, че всички такива социални тарифи следва да бъдат напълно прозрачни;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2008)0306.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0344.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0088.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2014)0065.

(5)

Приети текстове, P7_TA(2014)0342.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2015)0444.

(7)

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1 – 11.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.4.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия

(2015/2323(INI))

Докладчик по становище: Кая Калас

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия“(1); изразява съгласие с Комисията, че трябва да бъдат премахнати пречките, които не позволяват на потребителите да управляват правилно потреблението си и да намалят разходите си за енергия;

2.  счита, че интересите на гражданите следва да са поставени в центъра на енергийния съюз(2);

3.  изразява своята дълбока загриженост, че пет години след датата на транспониране на третия енергиен пакет неговата цел за осигуряване на действително конкурентен и ориентиран към потребителите пазар на дребно все още не е реализирана, че либерализацията и интеграцията на енергийните пазари на дребно, както и отделянето на операторите на мрежи в някои държави членки все още не са приключили, което води до недостатъчна конкуренция, случаи на злоупотреба с господстващо положение, липса на прозрачност и по-малък избор на доставчици и услуги;

4.  настоятелно призовава Комисията да предприеме конкретни действия за по-добро свързване на енергийните пазари на едро и на дребно, така че да се отрази по-добре намаляването на разходите на едро в цените на дребно и да се постигне постепенно премахване на регулираните цени, както и да насърчава отговорно поведение на потребителите, като поощрява държавите членки да търсят други средства за предотвратяване на енергийната бедност; припомня, че определяните от пазара цени са от полза за потребителите; призовава таксите за мрежата да бъдат определяни по начин, който да предоставя възможност за разумно възстановяване на разходите и да не възпрепятства мерките за енергийна ефективност;

5.  призовава за пълното прилагане на третия енергиен пакет, включително правото на безплатна промяна на доставчиците и по-добро информиране на потребителите относно техните права, и за предприемането на допълнителни мерки, които да направят по-лесна и по-бърза смяната на доставчиците, включително съкратен период за смяна и ефективна и сигурна преносимост на данните, за да се предотврати създаването на зависимост за потребителите;

6.  подчертава ролята, която колективните схеми и кампании за смяна на доставчика, в случай че са независими и приобщаващи, могат да играят с цел да помогнат на потребителите да намерят по-изгодно предложение, като достигнат до по-малко ангажираните лица и най-уязвимите домакинства;

7.  призовава Комисията да гарантира прилагането на Директивата за нелоялни търговски практики(3) и призовава за по-добро сътрудничество между националните органи на държавите членки, които разследват подобни практики; приветства намерението на Комисията да разгледа възможността за включване на законодателни актове, отнасящи се конкретно до енергията, в приложението към Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите;(4)

8.  подчертава важността на достъпа до информация относно енергийния микс и потреблението на енергия, както и свързаните с него разходи в реално време, така че потребителите да имат по-голям контрол върху потреблението и ефективното използване на енергията и да се увеличат прозрачността и конкуренцията на енергийния пазар; следователно призовава за бързото разгръщане на ИКТ, например мобилни приложения, онлайн платформи, центрове за данни и интелигентни измервателни уреди, в ясна рамка относно защитата на данните, сигурността и достъпа до данни за всички пазарни участници, като по този начин се гарантира, че потребителите запазват контрол върху своите данни; освен това призовава Комисията да наблюдава прилагането на Препоръка 2012/148/ЕС от 9 март 2012 г. относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни системи(5) и да гарантира, че потребителите, използващи в по-малка степен цифрови технологии, няма да бъдат пренебрегнати;

9.  призовава Комисията да предприеме по-нататъшни действия с цел подобряване на честотата на сметките за енергия и свързаните с тях показания на измервателните уреди, както и на тяхната яснота, съпоставимост и прозрачност по отношение на видовете източници на енергия, потреблението, ценовата структура и обработването на запитвания и оплаквания; призовава за насоки на Европейския съюз относно независими, актуални и лесни за използване инструменти за сравнение на цените, в частност с цел подобряване на прозрачността, надеждността и конкуренцията между всички пазарни участници и с цел да се направи достъпно и по-лесно за потребителите сравнението на предложенията, включително видове договори, цени и видове източници на енергия; призовава също така за предоставяне на достъп за всички потребители до поне един инструмент за сравнение на цените за енергийни услуги; счита, че данъците и таксите, които не са свързани с енергията, не следва да се включват в сметките за енергия; подчертава, че е необходима ясна средна цена за киловатчас, включваща всички съответни такси и данъци, която да позволи на потребителите да сравнят правилно настоящата си ставка с други възможни предложения от техните настоящи енергийни дружества или от други енергийни дружества;

10.  изразява твърдо убеждение, че уебсайтовете на всички енергийни доставчици и цифровите фактури следва да бъдат напълно достъпни за лица с увреждания и да отговарят на съответните изисквания на европейския стандарт EN 301 549;

11.  счита, че ключова цел на прегледа на структурата на пазара на електроенергия следва да бъде гарантирането на достатъчни инвестиции в пазарите на електроенергия и достъпни цени и предоставянето на потребителите на повече възможности за избор и на по-добър контрол върху тяхното участие в напълно функциониращ и ефективен енергиен пазар, в частност посредством договори с динамични цени и премахването на пречките пред автономно производство; призовава за лесен достъп до пазара и за отговорност за балансиращата електроенергия за потребителите производители, за справедливо разпределение на разходите и ползите, както и за високо равнище на защита на потребителите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.3.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Jane Collins

(1)

COM(2015)339 final.

(2)

Съобщение на Комисията от 25 февруари 2015 г., озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“, COM(2015)080 final.

(3)

Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО, и Регламент (EО) № 2006/2004, ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22–39.

(4)

Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1 – 11.

(5)

ОВ L 73, 13.3.2012 г., стр. 9–22.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nicolas Bay, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Soledad Cabezón Ruiz, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Andrew Lewer, Miroslav Mikolášik

Правна информация - Политика за поверителност