Proċedura : 2015/2323(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0161/2016

Testi mressqa :

A8-0161/2016

Dibattiti :

PV 25/05/2016 - 21
CRE 25/05/2016 - 21

Votazzjonijiet :

PV 26/05/2016 - 6.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0234

RAPPORT     
PDF 581kWORD 153k
28.4.2016
PE 571.801v02-00 A8-0161/2016

dwar "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"

(2015/2323(INI))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Theresa Griffin

EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"

(2015/2323(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Lulju 2015, bl-isem "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija" (COM(2015)0339),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Lulju 2015 bit-titolu "Tnedija tal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar disinn ġdid tas-suq tal-enerġija" (COM(2015)0340),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2016 bit-titolu "Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ" (COM(2016)0051),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Frar 2015 bit-titolu "Qafas Strateġiku għal Unjoni tal-Enerġija Reżiljenti b'Politika dwar it-Tibdil fil-Klima li tħares 'il quddiem" (COM(2015)0080),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2014 intitolata "Pjan ta' Investiment għall-Ewropa" (COM(2014)0903),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Novembru 2012 bit-titolu "Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti" (COM(2012)0663),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2011 bit-titolu "Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-2050" (COM(2011)0112),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2011 bit-titolu "Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050" (COM(2011)0885),

–  wara li kkunsidra t-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni tad-data personali,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2012/148/EU tad-9 ta' Marzu 2012 dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni ta' sistemi ta' metraġġ intelliġenti,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2008 bit-titolu "Lejn l-adozzjoni ta' Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi tal-Enerġija"(1),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 2013 dwar "Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti"(2),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2013 dwar il-pjan direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija(3),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti(4),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2014 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi – protezzjoni tal-konsumaturi fis-servizzi ta' utilità(5),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2016 bit-titolu "Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija"(6),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0161/2016),

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija";

2.  Jenfasizza li dan ir-rapport iffoka esklużivament fuq il-konsumaturi domestiċi tal-enerġija fil-kuntest tat-tranżizzjoni tal-enerġija; jenfasizza li l-konsumaturi industrijali għandhom jitqiesu f'qafas separat;

3.  Jenfasizza li t-tranżizzjoni tal-enerġija li għaddejja bħalissa qed twassal għal ċaqliq lil hinn minn sistema ta' enerġija tradizzjonali bbażata fuq ġenerazzjoni ċentralizzata għal waħda iktar deċentralizzata, effiċjenti fl-użu tal-enerġija, flessibbli u bbażata ġeneralment fuq sorsi rinnovabbli tal-enerġija;

4.  Jiġbed l-attenzjoni dwar l-ispejjeż għat-tranżizzjoni għal disinn tas-suq ġdid f'ċerti Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu kont dovut ta' dawn l-ispejjeż f'termini ta' affordabbiltà u kompetittività;

5.  Ifakkar li l-għan aħħari għandu jkun ekonomija bbażata 100 % fuq enerġija rinnovabbli, li tista' tinkiseb biss permezz tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tagħna, billi jsir użu sħiħ mill-prinċipju "energy efficiency first / first fuel" (l-effiċjenza enerġetika hija l-ewwel fjuwil); u permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-iffrankar enerġetiku u tal-miżuri min-naħa tad-domanda fuq dawk min-naħa tal-provvista, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħna dwar il-klima f'konformità max-xenarju ta' 1.5° tal-Ftehim ta' Pariġi, is-sigurtà tal-enerġija, il-kompetittività u b'mod speċjali kontijiet orħos għall-konsumaturi;

6.  Jemmen li, f'dan il-kuntest, l-Unjoni tal-Enerġija għandu jkollha l-interessi tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri taċ-ċittadini fil-qalba tagħha u għandha:

a.  tipprovdi liċ-ċittadini b'enerġija stabbli, bi prezz raġonevoli, effiċjenti u sostenibbli, u prodotti, servizzi u bini ta' kwalità għolja fl-użu effiċjenti tal-enerġija;

b.  tagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex jipproduċu, jikkunsmaw, jaħżnu u jikkumerċjalizzaw l-enerġija li tiġġedded tagħhom stess, individwalment jew kollettivament, biex jieħdu miżuri għall-iffrankar tal-enerġija, biex isiru parteċipanti attivi fis-suq tal-enerġija permezz tal-għażla tal-konsumaturi u biex ikun possibbli għalihom jipparteċipaw b'mod sikur u b'kunfidenza fir-reazzjoni għad-domanda; jemmen li, f'dan il-kuntest, għandu jkun hemm qbil dwar fehim komuni prattiku tad-definizzjoni ta' "prosumaturi" fil-livell tal-UE, permezz ta' proċess parteċipattiv iggwidat mill-Kummissjoni;

c.  tikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar enerġetiku;

d.  tipproteġi lill-konsumaturi minn prattiki abbużivi mhux kompetittivi u inġusti, minn atturi tas-suq u tippermettilhom jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet tagħhom;

e.  toħloq kundizzjonijiet favorevoli biex ikunu żgurati l-funzjonament tajjeb u l-kompetittività ta' suq tal-enerġija intern li jipprovdi għażliet trasparenti u aċċess ċar għal informazzjoni lill-konsumaturi;

7.  Iqis li l-eliminazzjoni gradwali tal-prezzijiet tal-enerġija regolati għall-konsumaturi għandha tqis il-livell reali tal-kompetizzjoni fis-suq fil-kuntest tal-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija li għandha tiżgura li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal prezzijiet tal-enerġija sikuri;

8.  Jemmen li, bħala prinċipju ġenerali, it-tranżizzjoni tal-enerġija għandha twassal għal sistema iktar effiċjenti, trasparenti, sostenibbli, kompetittiva, stabbli, deċentralizzata u inklużiva tal-enerġija li tibbenefika lis-soċjetà fit-totalità tagħha, iżżid l-involviment taċ-ċittadini u tal-atturi u l-komunitajiet lokali u reġjonali, u tagħtihom is-setgħa ta' sjieda jew ta' sehem fis-sjieda tal-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-ħżin tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li fl-istess ħin tipproteġi lil dawk l-aktar vulnerabbli u tiżgura li l-benefiċċji tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli jkunu disponibbli għalihom;

Lejn suq tal-enerġija li jaħdem sew u li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini

9.  Iqis li, filwaqt li sar xi progress, l-għan tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija li jkun hemm suq tal-enerġija tal-bejgħ bl-imnut verament kompetittiv, trasparenti u favorevoli għall-konsumatur għadu ma ntlaħaqx b'mod sħiħ fl-Istati Membri kollha tal-UE, kif evidenzjat minn livelli persistentement għolja ta' konċentrazzjoni tas-suq, in-nuqqas milli jiġu riflessi l-ispejjeż bl-ingrossa li qed jaqgħu fil-prezzijiet bl-imnut u livelli baxxi ta' bdil u sodisfazzjon min-naħa tal-konsumaturi;

10.  Jemmen, għalhekk, li l-Kummissjoni jeħtieġ tidentifika u tiżviluppa iżjed indikaturi ta' swieq tal-enerġija li jaħdmu tajjeb u li huma attraenti għall-konsumatur; jissottolinja li dawn l-indikaturi għandhom iqisu, inter alia, l-impatt ekonomiku fuq il-konsumaturi tal-enerġija meta jibdlu l-fornituri tal-enerġija, l-ostakoli tekniċi għall-bdil tal-fornituri jew tal-pjan, u l-livelli tas-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi;

11.  Jenfasizza li swieq irregolati tajjeb li huma miftuħa, trasparenti u kompetittivi huma importanti biex iżommu l-prezzijiet baxxi, jagħtu spinta lill-innovazzjoni, itejbu s-servizz u jneħħu l-ostakoli għall-mudelli innovattivi ġodda ta' negozju li jistgħu joffru valur tajjeb liċ-ċittadini, billi kemm jagħtuhom is-setgħa kif ukoll jgħinuhom jevitaw il-faqar enerġetiku;

12.  Ifakkar li l-għażla tal-konsumaturi hija limitata fin-netwerks tad-distribuzzjoni minħabba n-natura tagħhom bħala monopolji naturali, jiġifieri li l-konsumaturi ma jistgħux jibdlu l-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' monitoraġġ tas-suq adegwat tal-operaturi tan-netwerks tad-distribuzzjoni biex jipproteġi lill-konsumaturi minn żidiet f'salt fil-kontijiet tad-distribuzzjoni, pereżempju billi jiġi stabbilit perċentwal massimu legali għal kull żieda;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-kwistjoni tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa fis-suq tal-enerġija, b'mod speċjali minn monopolji naturali bħall-operaturi tan-netwerks tad-distribuzzjoni;

14.  Iqis li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-benefiċċju taż-żieda fil-livell ta' interkonnessjoni tan-netwerks nazzjonali ma jiġix trasferit lid-DSOs iżda jiġi mibdul b'mod dirett f'benefiċċji għall-konsumaturi finali; barra minn hekk iqis li t-titjib fil-livell ta' interkonnessjoni tan-netwerks nazzjonali jrid ikollu effett pożittiv fuq il-prezz tal-enerġija għall-konsumaturi u, għalhekk, iċ-ċaqliq tal-benefiċċji lejn id-DSOs biss irid jiġi evitat;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b'mod rigoruż jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija, u jitlob li ssir ir-reviżjoni tagħha fil-forma ta' Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija biex jittieħed kont tar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fir-rigward tal-konsumaturi domestiċi:

a.  Jirrakkomanda titjib fil-frekwenza tal-kontijiet tal-enerġija u t-trasparenza u ċ-ċarezza kemm ta' kontijiet u kemm ta' kuntratti sabiex jgħinu l-interpretazzjoni u t-tqabbil u li, fil-kontijiet tal-enerġija jew flimkien magħhom jiġu inklużi paraguni bbażati fuq il-pari u informazzjoni dwar bdil; jinsisti li għandu jintuża lingwaġġ ċar, li jevita termini tekniċi; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika rekwiżiti minimi ta' tagħrif f'dan ir-rigward, inklużi l-aħjar prattiki; jenfasizza li kemm it-tariffi fissi kif ukoll it-taxxi u l-imposti għandhom jiġu identifikati b'mod ċar bħala tali fil-kontijiet, biex il-konsumatur ikun jista' jiddistingwihom b'mod faċli mill-ispiża varjabbli, relatata mal-konsum; ifakkar li jeżistu rekwiżiti għall-fornituri biex, fil-kontijiet jew flimkien magħhom, jispeċifikaw il-kontribuzzjoni ta' kull sors ta' enerġija lejn it-taħlita ġenerali tal-fjuwil li jkun għamel il-fornitur matul is-sena ta' qabel b'mod komprensibbli u komparabbli b'mod ċar, inkluża referenza għal-lok fejn tista' tinstab l-informazzjoni fuq l-impatt ambjentali, f'termini ta' emissjonijiet ta' CO2 u skart radjuattiv;

b.  Jirrakkomanda l-ħolqien ta' one-stop-shop li jipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata;

c.  Jirrakkomanda li l-fornituri u l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni, peress li dawn ikollhom aċċess għall-konsum storiku tad-djar, kif ukoll l-operaturi ta' għodod ta' tqabbil indipendenti, jaħdmu flimkien mar-regolaturi tal-enerġija biex jeżaminaw kif l-aħjar ikunu jistgħu jipprovdu lill-konsumaturi bi tqabbil ta' offerti sabiex jippermettu lill-konsumaturi kollha, anki dawk li m'għandhomx aċċess għall-internet jew il-ħiliet biex jużawh, isiru jafu jekk jistgħux jiffrankaw il-flus billi jibdlu;

d.  Jirrakkomanda l-iżvilupp ta' linji gwida għal għodod ta' tqabbil tal-prezzijiet sabiex ikun żgurat li l-konsumaturi jista' jkollhom aċċess għal għodod tat-tqabbil indipendenti, aġġornati u li jinftiehmu; jemmen li l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jiżviluppaw skemi ta' akkreditazzjoni li jkopru l-għodod kollha tat-tqabbil tal-prezzijiet, skont il-linji gwida tas-CEER;

e.  Jirrakkomanda li jinħolqu pjattaformi ġodda biex iservu bħala Għodod tat-Tqabbil tal-Prezzijiet (PCTs) indipendenti biex jipprovdu ċarezza ikbar għall-konsumaturi fil-kontijiet; jirrakkomanda li tali pjattaformi indipendenti jipprovdu lill-konsumaturi b'tagħrif dwar il-perċentwal tas-sehem ta' sorsi ta' enerġija użat u d-diversi taxxi, imposti u żidiet fit-tariffi tal-enerġija b'mod komparabbli biex il-konsumatur jingħata s-setgħa li faċilment ifittex offerti iżjed xierqa f'termini ta' prezz, kwalità u sostenibbiltà; jissuġġerixxi li dan ir-rwol jista' jkun ir-responsabbiltà ta' korpi eżistenti bħal dipartimenti nazzjonali tal-enerġija, regolaturi jew organizzazzjonijiet tal-konsumatur; jirrakkomanda l-iżvilupp ta' mill-inqas għodda waħda indipendenti bħal din għat-tqabbil tal-prezzijiet għal kull Stat Membru;

f.  Jirrakkomanda, sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni bejn il-fornituri, li l-Istati Membri jiżviluppaw linji gwida, f'konsultazzjoni mal-operaturi ta' għodod ta' tqabbil tal-prezzijiet u gruppi tal-konsumaturi, biex jiżguraw li d-disinn mill-fornituri ta' tariffi differenti jippermetti tqabbil sempliċi, u tiġi evitata l-konfużjoni fost il-konsumaturi;

g.  Jirrakkomanda li l-konsumaturi għandhom jiġu mgħarrfa fl-kontijiet tal-enerġija jew flimkien magħhom dwar l-iktar tariffa xierqa u vantaġġuża għalihom, abbażi ta' mudelli ta' konsum storiċi, u li għandu jkun possibbli għall-konsumaturi biex imorru għal dik it-tariffa, jekk jixtiequ, bl-aktar mod sempliċi possibbli; jinnota li, minħabba li f'ħafna Stati Membri r-rati ta' tibdil huma baxxi, ħafna familji, speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli, mhumiex involuti fis-suq tal-enerġija u huma mwaħħlin fuq tariffi mhux xierqa, skaduti u għaljin;

h.  Jirrakkomanda li jiġu studjati miżuri li jippermettu li l-prezzijiet bl-imnut jirriflettu aħjar il-prezzijiet bl-ingrossa u b'hekk titreġġa' lura x-xejra ta' proporzjon dejjem jiżdied ta' elementi fissi fil-kontijiet tal-enerġija, b'mod partikolari, it-taxxi u l-imposti u f'xi każijiet it-tariffi tan-netwerk; jirrakkomanda li dawn l-elementi jiġu applikati progressivament; jenfasizza d-diskrepanza bejn il-livelli ta' imposti u taxxi mħallsa mill-konsumaturi domestiċi u l-industrija;

16.  Jemmen bis-sħiħ li s-siti tal-internet kollha tal-fornituri tal-enerġija u l-fatturazzjoni diġitali għandhom ikunu kompletament aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità u jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tal-Istandard Ewropew EN 301 549;

17.  Jinsisti li d-dispożizzjonijiet dwar il-bidla minn fornitur għal ieħor, kif stabbilit fit-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija, għandhom jiġu implimentati bis-sħiħ mill-Istati Membri, u li l-leġiżlazzjoni nazzjonali għandha tiggarantixxi lill-konsumaturi d-dritt li jbiddlu l-fornitur b'mod rapidu, faċli u bla ħlas, u li l-possibbiltà li jbiddlu m'għandhiex tiġi mxekkla minn ħlasijiet jew penali ta' terminazzjoni; jinsisti li l-infurzar ta' dan id-dritt permezz ta' sorveljanza tas-suq u pieni effikaċi, proporzjonati u dissważivi huwa essenzjali u jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet dwar il-bdil tal-ACER "Bridge to 2025";

18.  Jemmen li skemi u kampanji ta' bdil kollettivi għandhom jiġu promossi sabiex jgħinu lill-konsumaturi jsibu offerta aħjar, f'dak li jirrigwarda kemm il-prezz kif ukoll il-kwalità; jenfasizza li skemi bħal dawn għandhom ikunu indipendenti, affidabbli, trasparenti, komprensivi u inklużivi, u li jilħqu wkoll lil dawk li huma inqas involuti; jissuġġerixxi li l-awtoritajiet lokali, ir-regolaturi, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u organizzazzjonijiet oħrajn mingħajr skop ta' qligħ huma f'pożizzjoni tajba biex jaqdu dan ir-rwol sabiex jiġu evitati prattiki abbużivi;

19.  Jinsisti li d-dispożizzjonijiet tad-direttivi dwar il-prattiki kummerċjali inġusti u d-drittijiet tal-konsumaturi dwar il-bejgħ fid-dar, it-termini jew il-prattiki inġusti u t-tekniki aggressivi ta' kummerċjalizzazzjoni jiġu implimentati u infurzati kif xieraq mill-Istati Membri sabiex jiġu protetti l-konsumaturi tal-enerġija, speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli; jinnota li l-ilmenti dwar il-bejgħ fid-dar żdiedu f'diversi Stati Membri u jitlob li dawn il-prattiki jiġu pprojbiti;

20.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikkunsidra li tinkorpora liġijiet li jikkonċernaw speċifikament l-enerġija fl-Anness tar-Regolament dwar Kooperazzjoni fil-Protezzjoni tal-Konsumaturi(7);

Niżguraw sistema tal-enerġija inklużiva billi ngħinu liċ-ċittadini jieħdu s-sjieda tat-tranżizzjoni tal-enerġija, jipproduċu l-enerġija rinnovabbli tagħhom stess u jsiru effiċjenti fl-użu tal-enerġija

21.  Jemmen li, fil-kuntest ta' sistema tal-enerġija li taħdem sew, l-awtoritajiet lokali, il-komunitajiet, il-kooperattivi, il-familji u l-individwi għandhom rwol kruċjali x'jaqdu, għandhom jikkontribwixxu sostanzjalment għat-tranżizzjoni enerġetika u għandhom ikunu inkoraġġuti jsiru produtturi u fornituri tal-enerġija jekk jagħżlu li jagħmlu dan; isosti li, għal din ir-raġuni, huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tadotta definizzjoni operattiva komuni ta' "prosumaturi";

22.  Jipproponi d-definizzjoni operattiva komuni li ġejja sabiex jikkontribwixxi b'mod proattiv biex timtela' l-lakuna preżenti: il-prosumaturi huma konsumaturi attivi tal-enerġija, bħal unitajiet domestiċi (inklużi kemm is-sidien kif ukoll l-inkwilini), istituzzjonijiet u negozji żgħar li jipparteċipaw fis-suq tal-enerġija billi jipproduċu l-enerġija rinnovabbli waħedhom jew kollettivament permezz ta' kooperattivi, intrapriżi soċjali jew aggregazzjonijiet oħra; il-prosumaturi jistgħu jikkontribwixxu wkoll għall-effiċjenza enerġetika u/jew jappoġġjaw il-ġestjoni tas-sistema tal-enerġija u l-integrazzjoni fil-grid ta' sorsi volatili tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' reazzjoni għad-domanda; il-prosumaturi jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-potenzjal sħiħ tal-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli bil-massimizzazzjoni tal-iżvilupp tal-proġetti tal-enerġija fotovoltajka, mir-riħ jew sorsi rinnovabbli oħra f'żoni urbani xierqa, inklużi bjut, u f'żoni ta' art li mhumiex f'kompetizzjoni mal-produzzjoni tal-ikel jew il-konservazzjoni tal-bijodiversità;

23.  Iqis ta' importanza kbira li jiġi stabbilit u ddefinit dritt bażiku għall-ġenerazzjoni proprja u l-konsum proprju u li jiġi stabbilit qafas ġuridiku komuni għad-dritt għall-ħżin u l-bejgħ ta' elettriku żejjed bi prezz ġust fi ħdan direttiva dwar l-enerġija rinnovabli (RED) riveduta; barra minn hekk iqis li għandu jinżamm aċċess prijoritarju għall-grid u dispaċċ prijoritarju għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli kif stipulat fl-RED attwali;

24.  Jikkunsidra li l-Istati Membri għandhom, abbażi ta' parteċipazzjoni pubblika, jiżviluppaw Strateġija tal-Enerġija taċ-Ċittadini u l-Komunità u jiddeskrivu fil-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom kif se jippromwovu proġetti tal-enerġija rinnovabbli u kooperattivi tal-enerġija żgħar u ta' daqs medju u kif biħsiebhom jintegrawhom fl-oqfsa leġiżlattivi tagħhom, fil-politiki ta' sostenn u fl-aċċessibbiltà tas-suq tagħhom;

25.  Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu skemi ta' kejl nett bil-meters sabiex jappoġġjaw il-ġenerazzjoni proprja u l-produzzjoni tal-enerġija kooperattiva;

26.  Jitlob għall-introduzzjoni ta' kapitolu ġdid ta' Enerġija taċ-Ċittadini u l-Komunità taħt l-RED riveduta biex jiġu indirizzati l-ostakoli prinċipali tas-suq u dawk amministrattivi u jinħoloq ambjent tal-investiment li jista' jwassal aktar għall-ġenerazzjoni proprja u l-konsum proprju ta' enerġija rinnovabbli; jikkunsidra li dan il-kapitolu ġdid taħt l-RED għandu jifforma l-qafas leġiżlattiv li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini u jagħmilhom parteċipanti attivi fis-suq bħala investituri u partijiet ikkonċernati; jirrimarka li azzjoni individwali iżda wkoll kollettiva miċ-ċittadini fil-forma ta' kooperattivi jew assoċjazzjonijiet tal-enerġija tal-komunità hija fundamentali fit-tranżizzjoni enerġetika, peress li azzjoni bħal din tikkontribwixxi għad-diversifikazzjoni tal-parteċipanti tas-suq u għal demokrazija akbar fl-enerġija, tagħti spinta lill-ekonomija lokali u l-impjiegi b'mod sostenibbli u tista' tindirizza b'mod effikaċi problemi soċjali serji bħall-faqar enerġetiku, fil-livell lokali; jikkunsidra li dawn huma kumplessivament strumentali biex jintlaħqu l-miri tal-UE għall-enerġija u l-klima u jrawmu appoġġ lokali għat-tranżizzjoni enerġetika;

27.  Iqis li bidla sinifikanti fl-imġiba fost iċ-ċittadini se tkun importanti biex tinkiseb l-aħjar tranżizzjoni enerġetika; iqis li l-inċentivi u l-aċċess għal informazzjoni ta' kwalità huma kruċjali f'dan ir-rigward u jitlob lill-Kummissjoni biex tindirizza dan fi proposti futuri; jissuġġerixxi li l-edukazzjoni, it-taħriġ u kampanji ta' informazzjoni se jkunu fatturi importanti sabiex iwasslu għal kambjament fl-imġiba;

28.  Iqis li aċċess limitat għall-kapital u l-għarfien finanzjarju, spejjeż inizjali sinifikanti tal-investiment u perjodi estiżi ta' ħlas lura jirrappreżenta l-ostakoli għall-użu tal-ġenerazzjoni proprja u ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika; jinkoraġġixxi mudelli ġodda tan-negozju, skemi tax-xiri kollettiv u strumenti finanzjarji innovattivi li jinċentivaw l-awtoġenerazzjoni u l-awtokonsum u l-miżuri għall-effiċjenza fl-enerġija għall-konsumaturi kollha; jissuġġerixxi li dan għandu jsir objettiv importanti għall-BEI, il-FEIS, l-Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, li l-korpi pubbliċi u l-atturi tas-suq għandhom jagħmlu użu sħiħ minnhom; itenni mill-ġdid li l-proġetti għandhom jiġu ffinanzjati fuq il-bażi ta' kosteffettività komparattiva filwaqt li jitqiesu l-għanijiet u l-obbligi nazzjonali u Ewropej dwar il-klima u l-enerġija;

29.  Jitlob li jkun hemm skemi ta' rimunerazzjoni stabbli, suffiċjenti u kosteffettivi biex tiġi ggarantita ċ-ċertezza għall-investituri u jiżdied l-użu ta' proġetti tal-enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira jew medja filwaqt li jiġu mminimizzati d-distorsjonijiet tas-suq; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-eżenzjonijiet de minimis previsti mill-linji gwida ta' għajnuna mill-Istat tal-2014; jemmen li t-tariffi tal-grid u tariffi oħra għandhom ikunu trasparenti u ma jiddiskriminawx, u għandhom jirriflettu b'mod ġust l-impatt tal-konsumatur fuq il-grid billi jevitaw ħlas doppju, filwaqt li jiġi ggarantit finanzjament suffiċjenti għall-manutenzjoni u l-iżvilupp tal-grids ta' distribuzzjoni; jiddeplora l-bidliet retroattivi fi skemi ta' appoġġ rinnovabbli, kif ukoll l-introduzzjoni ta' taxxi jew tariffi punittivi u inġusti li jxekklu l-espansjoni kontinwa tal-awtoġenerazzjoni; jenfasizza l-importanza ta' skemi ta' appoġġ imfassla tajjeb u validi anki għall-ġejjieni sabiex tiżdied iċ-ċertezza tal-investituri u l-valur għall-flus, u biex jiġu evitati bidliet bħal dawn fil-futur; jenfasizza li l-prosumaturi li jipprovdu l-grid b'kapaċitajiet ta' ħażna għandhom jiġu ppremjati;

30.  Jirrakkomanda li jitnaqqsu għal minimu assolut l-ostakoli amministrattivi għal kapaċità ġdida tal-awtoġenerazzjoni, b'mod partikolari billi jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-swieq u għall-grids; jissuġġerixxi li jiqsaru u jiġu simplifikati l-proċeduri tal-awtorizzazzjoni, pereżempju billi ngħaddu għal rekwiżit ta' notifika sempliċi, filwaqt li jibqgħu rrispettati r-rekwiżiti legali kollha u jiġi żgurat li d-DSOs jiġu nfurmati; jissuġġerixxi li r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tista' tinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi biex jitneħħew l-ostakoli u jiġu promossi skemi ta' enerġija tal-komunità/kooperattivi permezz ta' punti uniċi ta' servizz li jittrattaw il-permessi tal-proġetti u li jipprovdu kompetenza finanzjarja u teknika esperta, u/jew kampanji ta' informazzjoni speċifiċi fil-livell lokali u dak tal-komunità kif ukoll li jiġi ggarantit l-aċċess tal-prosumaturi għal mekkaniżmi alternattivi għas-soluzzjoni ta' tilwim;

31.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żviluppat qafas favorevoli, stabbli u ġust għall-inkwilini u dawk li jgħixu f'bini b'ħafna abitazzjonijiet, sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mis-sjieda konġunta, mill-awtoġenerazzjoni u minn miżuri ta' effiċjenza enerġetika;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid l-appoġġ tagħha għall-Patt tas-Sindki, il-Bliet u l-Komunitajiet Intelliġenti u l-komunitajiet 100 % RES sabiex tkabbarhom u tiżviluppahom aktar bħala għodda għall-promozzjoni tal-awtoġenerazzjoni u miżuri ta' effiċjenza enerġetika, jiġi miġġieled il-faqar enerġetiku, jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet lokali kollha, ir-reġjuni u l-Istati Membri, u jiġi żgurat li l-awtoritajiet lokali kollha jkunu konxji mill-appoġġ finanzjarju disponibbli għalihom;

Nippromwovu l-iżvilupp ta' ġestjoni tar-reazzjoni għad-domanda

33.  Jisħaq li sabiex tiġi inċentivata d-domanda, il-prezzijiet tal-enerġija jridu jvarjaw bejn perjodi "peak" u "off-peak", u għalhekk jappoġġja l-iżvilupp ta' prezzijiet dinamiċi fuq bażi fakoltattiva, soġġett għal valutazzjoni bir-reqqa tal-impatti tagħha fuq il-konsumaturi kollha; jenfasizza l-ħtieġa li jintużaw teknoloġiji li jagħtu sinjali tal-prezzijiet li jippremjaw konsum flessibbli, u b'hekk jagħmlu lill-konsumaturi aktar reattivi; jemmen li t-tariffi għandhom ikunu trasparenti, komparabbli u spjegati b'mod ċar; jirrakkomanda analiżi ulterjuri dwar kif jistgħu jiġu stabbiliti u implimentati sistemi ta' tariffi progressivi u varjabbli, sabiex jiġi inċentivat l-iffrankar enerġetiku, l-awtoġenerazzjoni, ir-rispons għad-domanda u l-effiċjenza enerġetika; ifakkar lill-Kummissjoni li fl-abbozzar tal-proposti leġiżlattivi li jmiss għandu jkun garantit li l-introduzzjoni ta' pprezzar dinamiku jkun akkumpanjat minn żieda fl-informazzjoni għall-konsumaturi;

34.  Jemmen li l-konsumaturi għandu jkollhom aċċess faċli u fil-ħin għad-data tal-konsum tagħhom u l-ispejjeż relatati, sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati; jinnota li 16-il Stat Membru biss impenjaw ruħhom għal tifrix fuq skala kbira tal-ismart meters sal-2020; jemmen li fejn jiġu introdotti l-ismart meters, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm qafas ġuridiku b'saħħtu biex jiżguraw li jintemm il-back-billing mhux ġustifikat u li jkun hemm tifrix li jkun effiċjenti u bi prezz li jista' jintlaħaq mill-konsumaturi kollha b'mod partikolari għall-konsumaturi li jbatu faqar enerġetiku; jinsisti li l-benefiċċji minn smart meters għandhom jinqasmu fuq bażi ġusta bejn l-operaturi tas-sistema u l-utenti;

35.  Jenfasizza li l-iżvilupp ta' teknoloġiji intelliġenti għandu rwol ewlieni fit-tranżizzjoni tal-enerġija u jista' jgħin lill-konsumaturi jnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija tagħhom u jtejbu l-effiċjenza enerġetika; jitlob għal tnedija rapida tal-ICT, inklużi applikazzjonijiet mobbli, pjattaformi online u fatturar online; jenfasizza madankollu, li dan l-iżvilupp m'għandux iħalli li jaqgħu lura l-konsumaturi l-aktar vulnerabbli jew li huma inqas intiżi, u lanqas li jogħlew il-kontijiet tagħhom jekk ma jkunux ibbenefikaw b'mod dirett; jinnota li għandha tingħata assistenza speċjali lil dawn il-gruppi u li kwalunkwe effett li jibblokka, li jista' jxekkel il-ħila tal-konsumaturi li jagħżlu liberament bejn it-tariffi u l-fornituri għandu jiġi evitat;

36.  Jenfasizza l-bżonn li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' tagħmir u grids intelliġenti li jawtomatizzaw l-amministrazzjoni tad-domanda għall-enerġija bi tweġiba għas-sinjali tal-prezzijiet; jinnota li t-tagħmir intelliġenti jeħtieġ jiżgura livelli għolja ta' protezzjoni tad-data u jkun interoperabbli, iddisinjat għall-benefiċċju tal-konsumatur finali u mgħammar b'funzjonijiet li jtejbu l-iffrankar enerġetiku u jappoġġja l-iżvilupp tas-swieq għas-servizzi tal-enerġija u l-amministrazzjoni tad-domanda;

37.  Jenfasizza li l-konsumaturi għandu jkollhom għażla ħielsa tal-aggregaturi u l-kumpaniji ta' servizz ta' enerġija (ESCOs) indipendentement mill-fornituri;

38.  Jenfasizza li l-ġbir, l-ipproċessar u l-ħżin ta' data marbuta mal-enerġija taċ-ċittadini għandhom jiġu ġestiti minn entitajiet li jiġġestixxu l-aċċess tad-data b'mod mhux diskriminatorju u għandhom ikun konformi mal-qafas eżistenti tal-UE dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, li jistipula li l-konsumaturi għandhom dejjem jibqgħu jikkontrollaw id-data personali tagħhom u li dawn għandhom jiġu pprovduti biss lill-partijiet terzi bil-kunsens espliċitu tal-konsumaturi; iqis li, barra minn hekk, iċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li jikkoreġu u li jħassru data personali;

Nindirizzaw il-kawżi tal-faqar enerġetiku

39.  Jitlob koordinazzjoni msaħħa fil-livell tal-UE għall-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku permezz tal-qsim tal-aħjar prattiċi fost l-Istati Membri u l-iżvilupp ta' sħubija wiesgħa, definizzjoni komuni iżda mhux kwantitattiva tal-faqar enerġetiku, li tiffoka fuq l-idea li l-aċċess għal enerġija bi prezz raġonevoli huwa dritt soċjali bażiku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil miżuri biex itaffu l-faqar fl-enerġija fil-proposti leġiżlattivi li ġejjin u biex tippreżenta pjan ta' azzjoni dedikat sa nofs l-2017;

40.  Jinsisti li d-disponibbiltà u l-ġbir aħjar tad-data huma essenzjali sabiex tiġi evalwata s-sitwazzjoni u l-għajnuna tiġi mmirata lejn iċ-ċittadini, il-familji u l-komunitajiet li jbatu minn faqar enerġetiku bl-aktar mod effettiv possibbli; jisħaq li kwalunkwe bidla sinifikanti għas-suq trid tiġi vvalutata minn qabel fir-rigward tal-impatt pożittiv jew newtrali tagħha fuq il-familji vulnerabbli, u tiġi evalwata ex post sabiex jiġu kkonfermati tali valutazzjonijiet inizjali, jew jiġu implimentati miżuri korrettivi immedjatament, jekk ikun meħtieġ;

41.  Jenfasizza l-importanza li f'dan il-qasam jitħeġġu s-sinerġiji kollha, b'mod partikolari dawk li jistgħu jitħaddmu bejn l-awtoritajiet lokali u l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni, li huma kapaċi jipprovdu informazzjoni massima dwar il-livell tal-faqar enerġetiku u jidentifikaw is-sitwazzjonijiet ta' riskju, b'rispett sħiħ tal-leġiżlazzjonijiet Ewropej u nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data;

42.  Iqis li l-qafas ta' governanza tal-Unjoni tal-Enerġija għandu jinkludi objettivi u rappurtar mill-Istati Membri dwar il-faqar tal-enerġija, u li għandha tiġi żviluppata għodda ta' prattiċi tajba;

43.  Iqis li l-miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija huma ċentrali għal kwalunkwe strateġija kosteffiċjenti biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku u l-vulnerabbiltà tal-konsumaturi, u huma komplementari għall-politiki ta' sigurtà soċjali; jitlob azzjoni biex jiġi żgurat li r-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti b'effiċjenza fl-enerġija tiffoka aħjar fuq iċ-ċittadini li jbatu minn faqar enerġetiku fil-kuntest tar-reviżjoni tal-EPBD u tal-EED, b'mod partikolari l-Artikolu 7; jissuġġerixxi li għandu jiġi kkunsidrat objettiv għat-tnaqqis tan-numru ta' djar mhux effiċjenti fl-enerġija sal-2030, b'enfasi fuq proprjetajiet għall-kiri u akkomodazzjoni soċjali; jemmen li l-bini bi sjieda tal-awtoritajiet pubbliċi jew okkupat minnhom għandu jistabbilixxi eżempju f'dan il-qasam;

44.  Jitlob li l-fondi tal-UE għall-effiċjenza fl-enerġija u l-appoġġ għall-ġenerazzjoni proprja jkunu ffukati iktar lejn konsumaturi bi dħul baxx u li jbatu minn faqar enerġetiku u jindirizzaw il-kwistjoni ta' inċentivi maqsuma bejn l-inkwilini u s-sidien;

45.  Jemmen li, filwaqt li jiġu rispettati l-prattiki differenti fi Stati Membri, it-tariffi soċjali mmirati tajjeb huma vitali għal ċittadini vulnerabbli u b'introjtu baxx, u b'hekk jixraq li dawn jiġu promossi; iqis li kwalunkwe tariffa soċjali tali għandha tkun trasparenti għalkollox;

46.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Testi Adottati, P6_TA(2008)0306.

(2)

Testi Adottati, P7_TA(2013)0344.

(3)

Testi Adottati, P7_TA(2013)0088.

(4)

Testi Adottati, P7_TA(2014)0065.

(5)

Testi Adottati, P7_TA(2014)0342.

(6)

Testi Adottati, P8_TA(2015)0444.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi, ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11.


OPINJONI tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (12.4.2016)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"

(2015/2323(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Kaja Kallas

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"(1); jaqbel mal-Kummissjoni li jridu jitneħħew l-ostakli li jimpedixxu lill-konsumaturi milli jimmaniġġjaw sew il-konsum tagħhom u jnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija tagħhom;

2.  Jemmen li l-Unjoni tal-Enerġija(2) għandu jkollha l-interessi taċ-ċittadini fil-qalba tagħha;

3.  Huwa mħasseb ħafna li ħames snin wara d-data tat-traspożizzjoni tat-tielet pakkett dwar l-enerġija, l-għan tiegħu li jkun tabilħaqq kompetittiv u attraenti għall-konsumatur fis-suq bl-imnut għadu ma ntlaħaqx, li l-liberalizzazzjoni u l-integrazzjoni tas-swieq tal-enerġija bl-imnut, kif ukoll is-separazzjoni tal-operaturi tas-sistema f'ċerti Stati Membri, għadhom mhux kompluti, li jirriżulta f'nuqqas ta' kompetizzjoni, każijiet ta' abbużi ta' pożizzjonijiet dominanti, nuqqas ta' trasparenza u inqas għażla ta' fornituri u servizzi;

4.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni konkreta biex ikun hemm rabta aħjar tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa u bl-imnut, sabiex l-ispejjeż bl-ingrossa li qed jonqsu jiġu riflessi aħjar fil-prezzijiet bl-imnut u biex tinkiseb it-tneħħija gradwali ta' prezzijiet regolati, u biex tiġi promossa mġiba responsabbli tal-konsumatur, billi tħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu mezzi oħra biex jipprevjenu l-faqar enerġetiku; ifakkar li l-prezzijiet tas-suq huma ta' benefiċċju għall-konsumaturi; jitlob biex it-tariffi tan-netwerk jitfasslu b'tali mod li jippermettu l-irkupru raġonevoli tal-ispejjeż u li ma jostakolawx miżuri tal-effiċjenza enerġetika;

5.  Jitlob li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tat-tielet pakkett dwar l-enerġija, inkluż id-dritt li jitbiddlu l-fornituri mingħajr ħlas u informazzjoni aħjar lill-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom, u għal aktar miżuri biex il-bdil bejn fornituri jkun aktar faċli u rapidu, inkluż perjodu iqsar ta' bdil u portabbiltà ta' data effikaċi u sikura sabiex jiġi evitat l-intrappolament tal-konsumaturi;

6.  Jenfasizza r-rwol li skemi u kampanji ta' qlib kollettiv, jekk ikunu indipendenti u inklużivi, jista' jkollhom biex jgħinu lill-konsumaturi jsibu offerta aħjar, jilħqu lil dawk li huma inqas intiżi u l-aktar familji vulnerabbli;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali(3) u jitlob għal kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li jinvestigaw prattiċi bħal dawn; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikkunsidra li tinkorpora liġijiet li jikkonċernaw speċifikament l-enerġija fl-Anness tar-Regolament dwar Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumaturi(4);

8.  Jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal informazzjoni f'ħin reali dwar it-taħlita tal-enerġija u l-konsum tal-enerġija, kif ukoll l-ispejjeż relatati, sabiex il-konsumaturi jkollhom aktar kontroll fuq il-konsum tagħhom u l-użu effiċjenti tal-enerġija u biex tiżdied it-trasparenza u l-kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija; jitlob għat-tnedija rapida tal-ICT, bħal pereżempju applikazzjonijiet tal-mobile, pjattaformi online, ċentri tad-data u miters intelliġenti, fi ħdan qafas ċar dwar il-protezzjoni tad-data, is-sigurtà, u l-aċċess għad-data għall-parteċipanti kollha tas-suq, biex b'hekk jiġi żgurat li l-konsumaturi jżommu l-kontroll fuq id-data tagħhom; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 2012/148/UE tad-9 ta' Marzu 2012 dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni ta' sistemi ta' metraġġ intelliġenti(5) u biex jiġi żgurat li konsumaturi li huma inqas intiżi f'suġġetti diġitali ma jibqgħux lura;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni ulterjuri biex ittejjeb il-frekwenza tal-kontijiet tal-enerġija u l-qari tal-miter assoċjat, u ċ-ċarezza, il-komparabilità, u t-trasparenza tagħhom fir-rigward tat-tipi ta' sorsi tal-enerġija, il-konsum, l-istruttura tal-prezzijiet u l-ipproċessar tal-mistoqsijiet u l-ilmenti; jappella għal linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar għodod ta' tqabbil indipendenti, aġġornati u faċli biex tużahom, b'mod partikolari biex jittejbu t-trasparenza, l-affidabbiltà, u l-kompetizzjoni bejn l-atturi kollha tas-suq u biex jagħmluha aktar aċċessibbli u eħfef għall-konsumaturi li jqabblu offerti inklużi tipi ta' kuntratti, prezzijiet u tipi ta' sorsi tal-enerġija; jappella wkoll għal aċċess għall-konsumaturi kollha għal mill-inqas għodda waħda ta' tqabbil għas-servizzi tal-enerġija; jemmen li t-taxxi u t-tariffi mhux relatati mal-enerġija m'għandhomx jiġu inklużi fil-kontijiet tal-enerġija; jissottolinja li huwa meħtieġ prezz medju ċar għal kull kWh, inklużi t-tariffi u t-taxxi kollha rilevanti, biex jippermetti lill-konsumaturi jqabblu korrettament ir-rata attwali tagħhom ma' offerti possibbli oħra mill-kumpanija attwali tagħhom jew minn kumpaniji oħra tal-enerġija;

10.  Jemmen bis-sħiħ li s-siti tal-internet kollha tal-fornituri tal-enerġija u l-fatturazzjoni diġitali għandhom ikunu kompletament aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità u jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tal-Istandard Ewropew EN 301 549;

11.  Jemmen li għan ewlieni tar-rieżami tad-disinn tas-suq tal-elettriku għandu jkun li jiżgura investiment suffiċjenti fi swieq tal-elettriku u fi prezzijiet affordabbli u biex il-konsumaturi jingħataw aktar għażla u kontroll aħjar fuq il-parteċipazzjoni tagħhom f'suq tal-enerġija li jiffunzjona b'mod sħiħ u effiċjenti, b'mod partikolari permezz ta' kuntratti dinamiċi tal-prezzijiet u t-tneħħija ta' ostakli għall-ġenerazzjoni proprja; jitlob li jkun hemm aċċess sempliċi għas-suq u responsabbiltà tal-ibbilanċjar tal-elettriku għall-prosumaturi, distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż u l-benefiċċji, u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

15.3.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Petras Auštrevičius, Jane Collins

(1)

COM(2015)339 finali.

(2)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Frar 2015 dwar Strateġija Qafas għal Unjoni dwar l-Enerġija b'Saħħitha għall-Bidla fil-Klima li Tħares 'il Quddiem, COM(2015)080 finali.

(3)

Id-Direttiva 2005/29/KE tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttivi 84/450/KEE, 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004, ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22–39.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi, ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11.

(5)

ĠU L 73, 13.3.2012, p. 9-22.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

21.4.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

55

3

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nicolas Bay, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Soledad Cabezón Ruiz, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Andrew Lewer, Miroslav Mikolášik

Avviż legali - Politika tal-privatezza