Procedure : 2015/2323(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0161/2016

Ingediende teksten :

A8-0161/2016

Debatten :

PV 25/05/2016 - 21
CRE 25/05/2016 - 21

Stemmingen :

PV 26/05/2016 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0234

VERSLAG     
PDF 312kWORD 117k
28.4.2016
PE 571.801v02-00 A8-0161/2016

over een "new deal" voor energieconsumenten

(2015/2323(INI))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur voor advies: Theresa Griffin

AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een "new deal" voor energieconsumenten

(2015/2323(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 getiteld "Een 'new deal' voor energieconsumenten" (COM(2015)0339),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 getiteld "Startsein voor een openbare raadpleging over de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt" (COM(2015)0340),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 16 februari 2016 getiteld "Een EU-strategie betreffende verwarming en koeling" (COM(2016)0051),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 25 februari 2015 getiteld "Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering" (COM(2015)0080),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 26 november 2014 getiteld "Een investeringsplan voor Europa" (COM(2014)0903),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2012 getiteld "De interne energiemarkt doen werken" (COM(2012)0663),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 15 december 2011 getiteld "Stappenplan Energie 2050" (COM(2011)0885),

–  gezien het derde energiepakket,

–  gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG,

–  gezien Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG,

–  gezien Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen,

–  gezien Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van persoonsgegevens,

–  gezien Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken,

–  gezien Richtlijn 2011/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten,

–  gezien Aanbeveling 2012/148/EU van de Commissie van 9 maart 2012 inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen,

–  gezien zijn resolutie van 19 juni 2008 getiteld "Naar een Europees Handvest betreffende de rechten van de energieconsument"(1),

–  gezien zijn resolutie van 10 september 2013 over een effectief werkende interne energiemarkt(2),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over het Stappenplan Energie 2050, een toekomst met energie(3),

–  gezien zijn resolutie van 4 februari 2014 over de lokale en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken(4),

–  gezien zijn resolutie van 15 april 2014 over consumentenbescherming – bescherming van de consument bij openbare dienstverlening(5),

–  gezien zijn resolutie van 15 december 2015 getiteld "Op weg naar een Europese energie-unie"(6),

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0161/2016),

1.  is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Een 'new deal' voor energieconsumenten";

2.  onderstreept dat dit verslag uitsluitend gaat over huishoudelijke energieconsumenten in het kader van de energietransitie; benadrukt dat industriële consumenten in een afzonderlijk kader moeten worden onderzocht;

3.  benadrukt dat de aan de gang zijnde energietransitie leidt tot een verschuiving van een energiesysteem op basis van traditionele, gecentraliseerde opwekking naar een meer gedecentraliseerd, energie-efficiënt, flexibel en grotendeels op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd systeem;

4.  vestigt de aandacht op de kosten van de overgang naar een nieuwe marktopzet in bepaalde lidstaten; vraagt de Commissie naar behoren met deze kosten rekening te houden wat betaalbaarheid en concurrentievermogen betreft;

5.  herinnert eraan dat het uiteindelijke doel een economie moet zijn die volledig op hernieuwbare energiebronnen is gebaseerd, hetgeen alleen kan worden bereikt door ons energieverbruik te verminderen, ten volle gebruik te maken van het beginsel "energie-efficiëntie eerst / brandstof nummer 1" en energiebesparingen en -maatregelen aan de vraagzijde voorrang te geven op de aanbodzijde, teneinde te voldoen aan onze klimaatdoelstellingen overeenkomstig het scenario van 1,5 °C waarin het klimaatakkoord van Parijs voorziet, en te zorgen voor energiezekerheid, concurrentievermogen en vooral lagere facturen voor de consument;

6.  is in dit verband van mening dat de energie-unie de belangen van de huidige en toekomstige generaties burgers centraal moet stellen en:

a.  de burger moet voorzien van stabiele, betaalbare, efficiënte en duurzame energie en kwalitatief hoogwaardige, energie-efficiënte producten, diensten en gebouwen;

b.  de burger in staat moet stellen om hetzij individueel, hetzij collectief, zijn eigen hernieuwbare energie op te wekken, te verbruiken, op te slaan of te verhandelen, energiebesparende maatregelen te nemen, een actieve deelnemer op de energiemarkt te worden door zijn keuzes als consument, en hem de mogelijkheid moet bieden om veilig en vol vertrouwen deel te nemen aan vraagrespons; meent in dit verband dat op EU-niveau, via een participatief proces onder leiding van Commissie, een praktische afspraak moet worden gemaakt over wat onder "prosument" wordt verstaan;

c.  moet bijdragen tot het uitbannen van energiearmoede;

d.  de consument moet beschermen tegen misbruik, concurrentievervalsing en oneerlijke praktijken van marktspelers en hem in staat moet stellen zijn rechten volledig uit te oefenen;

e.  de juiste voorwaarden moet scheppen voor een goed functionerende en concurrerende interne energiemarkt die de consument keuze biedt en toegang geeft tot transparante en duidelijke informatie;

7.  is van mening dat bij het geleidelijk afbouwen van gereguleerde energieprijzen rekening moet worden gehouden met de reële mate van marktconcurrentie in de context van de strategie voor de energie-unie, zodat de consumenten toegang hebben tot veilige energieprijzen;

8.  is van mening dat de energietransitie, als algemeen beginsel, moet resulteren in een efficiënter, transparanter, duurzamer, concurrerender, stabieler, meer gedecentraliseerd en inclusiever energiesysteem dat de hele samenleving ten goede komt, de betrokkenheid van burgers en lokale en regionale actoren en gemeenschappen vergroot en hen in staat stelt eigenaar of mede-eigenaar te zijn van de opwekking, distributie en opslag van hernieuwbare energie, en dat tegelijk de meest kwetsbaren beschermt en hen de vruchten laat plukken van energie-efficiëntiemaatregelen en hernieuwbare energie;

Naar een goed functionerende energiemarkt die de burger ten goede komt

9.  meent dat er weliswaar enige vooruitgang is geboekt, maar dat het doel van het derde energiepakket, namelijk een echt concurrerende, transparante en consumentvriendelijke retailmarkt voor energie tot stand brengen, nog niet in alle EU-lidstaten volledig is verwezenlijkt, zoals blijkt uit de nog steeds grote marktconcentratie, het feit dat de dalende groothandelskosten niet worden doorberekend in de detailprijzen, het geringe aantal consumenten dat van leverancier verandert en de lage klantentevredenheid;

10.  is daarom van mening dat verdere indicatoren voor een goed functionerende, consumentvriendelijke energiemarkt door de Commissie moeten worden geïdentificeerd of ontwikkeld; onderstreept dat dergelijke indicatoren onder andere rekening moeten houden met de economische impact van het veranderen van leverancier op de energieconsumenten, technische barrières voor het veranderen van leverancier of tariefplan en niveaus van consumentenbewustzijn;

11.  benadrukt dat open, transparante, concurrerende en goed gereguleerde markten belangrijk zijn om de prijzen te drukken, innovatie te stimuleren, de klantenservice te verbeteren en barrières weg te werken voor innovatieve nieuwe bedrijfsmodellen die de burgers waar voor hun geld kunnen bieden, hen mondiger kunnen maken en energiearmoede kunnen helpen voorkomen;

12.  herinnert eraan dat de klant maar een beperkte keuze aan distributienetten heeft doordat zij natuurlijke monopolies vormen, d.w.z. dat klanten niet van exploitant van het distributiesysteem kunnen veranderen; benadrukt de noodzaak van een adequate marktbewaking van exploitanten van distributienetten om de klanten te beschermen tegen plotse stijgingen van de distributiefactuur, bijvoorbeeld door een wettelijk maximumpercentage voor iedere stijging vast te leggen;

13.  roept de Commissie op om het probleem van agressieve belastingplanning en belastingontwijking op de energiemarkt te analyseren, vooral van natuurlijke monopolies zoals het geval is bij exploitanten van distributienetten;

14.  is van mening dat de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen opdat het voordeel van meer interconnectie tussen de nationale netten niet naar de distributiesysteembeheerders (DSB's) gaat, maar rechtstreeks wordt omgezet in voordelen voor de eindconsumenten; is voorts van mening dat meer interconnectie tussen de nationale netten een positief effect moet hebben op de energieprijs voor de consument en dat dus moet worden voorkomen dat de voordelen enkel naar de DSB's gaan;

15.  vraagt de Commissie en de lidstaten nauwlettend toe te zien op de volledige tenuitvoerlegging van het derde energiepakket, en vraagt dat het in de vorm van een nieuwe opzet van de energiemarkt wordt herzien om rekening te houden met de volgende aanbevelingen in verband met huishoudelijke consumenten:

a.  beveelt aan om de frequentie van energierekeningen te verbeteren en zowel de rekeningen als de contracten transparanter en duidelijker te maken zodat ze makkelijker te begrijpen en te vergelijken zijn, en ook onderlinge vergelijkingen en informatie over veranderen van leverancier in de elektriciteitsrekening op te nemen of daarbij te voegen; benadrukt dat er duidelijke taal moet worden gebruikt en dat technische termen moeten worden vermeden; vraagt de Commissie hiervoor minimumnormen voor informatieverstrekking vast te stellen, met inbegrip van best practices; benadrukt dat zowel vaste kosten als belastingen en heffingen duidelijk als dusdanig moeten worden vermeld op de rekening, zodat de consument ze gemakkelijk kan onderscheiden van de variabele, verbruiksgerelateerde kosten; herinnert aan de bestaande verplichting om in of bij de rekening op bevattelijke en makkelijk vergelijkbare wijze aan te geven welk aandeel elke energiebron het voorafgaande jaar in de energiemix van de leverancier had, en te vermelden waar informatie te vinden is over het milieueffect wat CO2-uitstoot en radioactief afval betreft;

b.  beveelt aan om één loket op te richten dat alle relevante informatie ter beschikking stelt aan consumenten zodat zij in staat zijn om met kennis van zaken een beslissing te nemen;

c.  beveelt aan dat leveranciers en distributienetbeheerders, aangezien zij toegang hebben tot de historische verbruikspatronen van huishoudens, alsook exploitanten van onafhankelijke vergelijkingstools, met de energieregulators gaan samenwerken om te onderzoeken wat de beste manier is om consumenten proactief vergelijkingen van het aanbod te verschaffen zodat alle consumenten, ook als ze geen internettoegang of internetvaardigheden hebben, kunnen nagaan of ze geld zouden kunnen uitsparen door van leverancier te veranderen;

d.  beveelt aan om EU-richtsnoeren op te stellen, zodat de consument toegang heeft tot onafhankelijke, actuele en bevattelijke vergelijkingstools; is van mening dat de lidstaten accreditatieregelingen moeten ontwikkelen die alle prijsvergelijkingstools omvatten, overeenkomstig de richtsnoeren van de CEER;

e.  beveelt aan om nieuwe platforms tot stand te brengen die moeten dienen als onafhankelijke prijsvergelijkingstools om consumenten meer duidelijkheid te verschaffen over de facturatie; beveelt aan dat dergelijke onafhankelijke platforms consumenten informatie verstrekken over het aandeel van de verschillende gebruikte energiebronnen en de verschillende belastingen, heffingen en toeslagen die in de energietarieven vervat zitten, en dat op een vergelijkbare wijze, zodat de consument gemakkelijk op zoek kan gaan naar meer geschikte aanbiedingen wat prijs, kwaliteit en duurzaamheid betreft; stelt voor dat deze rol kan worden opgenomen door bestaande instanties zoals nationale ministeries voor energie, regulators of consumentenorganisaties; vraagt dat per lidstaat ten minste één dergelijke onafhankelijke prijsvergelijkingstool wordt ontwikkeld;

f.  beveelt, teneinde de concurrentie op detailhandelsniveau tussen de leveranciers te vergroten, aan dat de lidstaten, in overleg met exploitanten van prijsvergelijkingstools en consumentenverenigingen, richtsnoeren opstellen om ervoor te zorgen dat de leveranciers hun verschillende tarieven zo ontwerpen dat ze gemakkelijk vergelijkbaar zijn en geen verwarring teweegbrengen bij de consument;

g.  beveelt aan dat de consumenten in of bij de energierekening wordt meegedeeld wat op basis van hun historische verbruikspatronen voor hen het meest geschikte en voordelige tarief is, en dat de consumenten desgewenst zo eenvoudig mogelijk op dat tarief kunnen overschakelen; merkt op dat, aangezien in veel lidstaten maar weinig consumenten van leverancier veranderen, veel huishoudens, en met name de meest kwetsbare, niet actief aan de energiemarkt deelnemen en vastzitten aan ongeschikte, achterhaalde en dure tarieven;

h.  beveelt aan om maatregelen te onderzoeken om de detailprijzen beter te laten aansluiten bij de groothandelsprijzen, en zo de trend om te buigen dat energierekeningen steeds meer vaste onderdelen bevatten, met name belastingen en heffingen en in sommige gevallen netwerkkosten; beveelt aan om deze elementen progressief toe te passen; wijst op het verschil tussen de hoogte van de heffingen en belastingen die huishoudelijke en industriële consumenten betalen;

16.  meent stellig dat de websites van energieleveranciers en digitale facturatie volledig toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap en aan de betreffende vereisten van de Europese norm EN 301 549 moeten voldoen;

17.  benadrukt dat de lidstaten de in het derde energiepakket opgenomen bepalingen betreffende het veranderen van leverancier volledig ten uitvoer moeten leggen en dat de nationale wetgeving de consument het recht moet garanderen om snel, eenvoudig en kosteloos van leverancier te veranderen, zonder opzeggingsvergoedingen of boetes dat belemmeren; benadrukt dat het essentieel is dat dit recht wordt gehandhaafd door markttoezicht en doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties, en steunt de "Bridge to 2025"-aanbevelingen van de ACER over veranderen van leverancier;

18.  is van mening dat collectieve overstapregelingen en -campagnes moeten worden gepromoot om consumenten te helpen betere voorwaarden te vinden, zowel wat de prijs als wat de kwaliteit betreft; benadrukt dat dergelijke regelingen onafhankelijk, betrouwbaar, transparant, alomvattend en inclusief moeten zijn, en ook minder mondige consumenten moeten bereiken; suggereert dat lokale overheden, regulators, consumentenorganisaties en andere non-profitorganisaties goed geplaatst zijn om deze rol te vervullen en misbruik te voorkomen;

19.  benadrukt dat de lidstaten de bepalingen van de richtlijnen inzake oneerlijke handelspraktijken en consumentenrechten betreffende huis-aan-huisverkoop, oneerlijke bedingen of praktijken en agressieve verkooptechnieken correct ten uitvoer moeten leggen en moeten handhaven om energieconsumenten, en met name de meest kwetsbare onder hen, te beschermen; stelt vast dat het aantal klachten over huis-aan-huisverkoop in verschillende lidstaten is toegenomen en vraagt om een verbod op deze praktijk;

20.  is verheugd dat de Commissie wil overwegen om wetten die specifiek op energie betrekking hebben, op te nemen in de bijlage bij de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming(7);

Zorgen voor een inclusief energiesysteem door burgers in staat te stellen de energietransitie in eigen hand te nemen, hun eigen hernieuwbare energie op te wekken en energie-efficiënt te worden

21.  meent dat lokale autoriteiten, gemeenschappen, coöperaties, huishoudens en particulieren in de context van een goed functionerend energiesysteem een centrale rol moeten spelen, in grote mate moeten bijdragen tot de energietransitie en moeten worden aangemoedigd om energieproducenten en -leveranciers te worden als zij dat wensen; vindt het daarom belangrijk dat de Europese Unie een gemeenschappelijke operationele definitie van "prosumenten" vaststelt;

22.  stelt de volgende gemeenschappelijke operationele definitie voor om de leemte proactief te helpen opvullen: prosumenten zijn actieve energieconsumenten, zoals huishoudens (zowel eigenaars als huurders), instellingen en kleine bedrijven die aan de energiemarkt deelnemen door hernieuwbare energie op te wekken, hetzij individueel, hetzij collectief via coöperaties, andere sociale bedrijven of aggregaties; prosumenten kunnen ook bijdragen tot energie-efficiëntie en/of het energiesysteembeheer en de netintegratie van wisselvallige bronnen van hernieuwbare energie ondersteunen door vraagrespons; prosumenten helpen het volledige potentieel van opwekking van hernieuwbare energie benutten door de maximale ontwikkeling van projecten voor zonne-, wind- of andere hernieuwbare energie in daartoe geschikte stedelijke gebieden, bijvoorbeeld ook op daken, en in landelijke gebieden waar ze geen concurrentie vormen voor voedselproductie of voor het behoud van de biodiversiteit;

23.  vindt het van groot belang om in een herziene richtlijn hernieuwbare energie een basisrecht op zelfopwekking en zelfverbruik in te stellen en te definiëren en een gezamenlijk wettelijk kader vast te stellen voor het recht om het overschot aan elektriciteit op te slaan en te verkopen tegen een billijke prijs; meent voorts dat prioritaire toegang tot het net en prioritaire distributie van bronnen van hernieuwbare energie, zoals vermeld in de huidige richtlijn hernieuwbare energie, behouden moeten blijven;

24.  meent dat de lidstaten op basis van inspraak van het publiek een strategie voor burger- en gemeenschapsenergie moeten opstellen, en in hun nationale actieplannen moeten beschrijven hoe zij kleine en middelgrote hernieuwbare-energieprojecten en energiecoöperaties willen ondersteunen en hoe zij hiermee rekening willen houden in hun wetgevingskader, hun ondersteuningsbeleid en de markttoegang;

25.  vraagt de lidstaten nettobemeteringsregelingen in te voeren om zelfopwekking en coöperatieve energieproductie te ondersteunen;

26.  vraagt dat in de herziene richtlijn hernieuwbare energie een nieuw hoofdstuk "Burger- en gemeenschapsenergie" wordt opgenomen om de voornaamste marktbelemmeringen en administratieve belemmeringen aan te pakken en een meer bevorderlijke investeringsomgeving voor zelfopwekking en zelfverbruik van hernieuwbare energie tot stand te brengen; meent dat dit nieuwe hoofdstuk van de richtlijn hernieuwbare energie het wetgevingskader moet vormen dat burgers empowert en hen tot actieve marktdeelnemers maakt als investeerders en belanghebbenden; wijst erop dat individuele maar ook collectieve acties van burgers in de vorm van gemeenschapsenergiecoöperaties of -verenigingen van fundamenteel belang zijn voor de energietransitie, omdat dergelijke acties bijdragen tot de diversificatie van de marktdeelnemers en meer energiedemocratie, de lokale economie en werkgelegenheid op een duurzame manier stimuleren en ernstige sociale problemen zoals energiearmoede op lokaal niveau effectief kunnen aanpakken; meent dat zij dus van groot belang zijn om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen en lokale steun voor de energietransitie aan te moedigen;

27.  meent dat een aanzienlijke gedragsverandering van de burgers belangrijk zal zijn om een optimale energietransitie te bewerkstelligen; meent dat stimulansen en toegang tot goede informatie in dit verband van essentieel belang zijn en vraagt de Commissie dit in toekomstige voorstellen op te nemen; suggereert dat onderwijs, opleiding en voorlichtingscampagnes belangrijke factoren zullen zijn om een gedragsverandering teweeg te brengen;

28.  is van mening dat een beperkte toegang tot kapitaal en financiële knowhow, de hoge initiële investeringskosten en de lange terugbetalingstermijnen belemmeringen vormen om zelf energie te gaan opwekken en energie-efficiëntiemaatregelen te nemen; pleit daarom voor nieuwe bedrijfsmodellen, collectieve aankoopregelingen en innovatieve financieringsinstrumenten die zelfopwekking, zelfverbruik en energie-efficiëntie voor alle consumenten aanmoedigen; suggereert dat dit een belangrijke doelstelling moet worden voor de EIB, het EFSI, Horizon 2020 en de structuurfondsen, waarvan overheidsinstanties en marktdeelnemers ten volle gebruik moeten maken; herhaalt dat projecten moeten worden gefinancierd op basis van vergelijkende kostenefficiëntie, rekening houdend met nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen en -verplichtingen.

29.  vraagt om stabiele, toereikende en kosteneffectieve beloningsregelingen om investeerders zekerheid te geven en ervoor zorgen dat kleine en middelgrote projecten voor hernieuwbare energie meer ingang vinden, terwijl de markt zo weinig mogelijk wordt verstoord; vraagt de lidstaten ten volle gebruik te maken van de "de minimis"-vrijstellingen waarin de richtsnoeren inzake staatssteun van 2014 voorzien; is van mening dat de nettarieven en andere vergoedingen transparant moeten zijn en niet mogen discrimineren, dat op billijke wijze rekening moet worden gehouden met het effect van de consument op het netwerk, dat dubbele kosten moeten worden voorkomen en dat er voldoende financiering voor het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet moet worden gegarandeerd; betreurt dat steunregelingen voor hernieuwbare energie met terugwerkende kracht zijn gewijzigd en dat er onrechtvaardige en bestraffende belastingen of heffingen zijn ingevoerd die de verdere uitbreiding van zelfopwekking in de weg staan; benadrukt hoe belangrijk goed ontworpen en toekomstbestendige steunregelingen zijn om investeerders zekerheid en waar voor hun geld te bieden en dergelijke wijzigingen in de toekomst te voorkomen; benadrukt dat prosumenten die opslagcapaciteit aan het net aanbieden, moeten worden beloond;

30.  beveelt aan om de administratieve belemmeringen voor nieuwe zelfopwekkingscapaciteit tot een absoluut minimum te beperken, met name door beperkingen op de toegang tot de markt en het net af te schaffen; stelt voor om de vergunningsprocedures te versnellen en te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door die te vervangen door een eenvoudige meldingsplicht, waarbij wel alle wettelijke vereisten in acht worden genomen en de DSB's in kennis worden gesteld; stelt voor om bij de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie specifieke bepalingen op te nemen om belemmeringen weg te nemen en gemeenschaps- of samenwerkingsregelingen op het gebied van energie te bevorderen met "one-stop-shops" – die zich bezighouden met projectvergunningen en financiële en technische deskundigheid bieden – en/of specifieke informatiecampagnes op lokaal en gemeenschapsniveau, alsook door prosumenten toegang te bieden tot alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen;

31.  benadrukt dat er een gunstig, stabiel en billijk kader voor huurders en bewoners van meergezinswoningen moet worden ontwikkeld, zodat ook zij kunnen profiteren van mede-eigendom, zelfopwekking en energie-efficiëntiemaatregelen;

32.  vraagt de Commissie meer steun te verlenen aan het Burgemeestersconvenant, Slimme Steden en Gemeenschappen en de 100 % RES-gemeenschappen teneinde deze uit te breiden en verder te ontwikkelen als instrument om zelfopwekking en energie-efficiëntiemaatregelen te bevorderen, energiearmoede te bestrijden en de uitwisseling van best practices tussen alle lokale overheden, regio's en lidstaten te vergemakkelijken, en ervoor te zorgen dat alle lokale autoriteiten weten dat ze financiële steun kunnen krijgen;

De ontwikkeling van vraagresponsbeheer bevorderen

33.  benadrukt dat de energieprijzen, om vraagrespons te stimuleren, moeten verschillen tussen piek- en daluren, en pleit daarom voor de ontwikkeling van een dynamische prijsstelling op "opt in"-basis, die grondig moet worden beoordeeld op het effect ervan op alle consumenten; benadrukt dat er technologieën moeten worden uitgerold die prijssignalen geven die flexibel verbruik belonen, zodat de consumenten daar meer op reageren; is van mening dat de tarieven transparant en vergelijkbaar moeten zijn en duidelijk moeten worden toegelicht; beveelt aan om verder te onderzoeken hoe progressieve en variabele tariefstelsels kunnen worden vastgesteld en toegepast teneinde energiebesparing, zelfopwekking, vraagrespons en energie-efficiëntie te stimuleren; herinnert de Commissie eraan dat bij de opstelling van toekomstige wetgevingsvoorstellen moet worden gewaarborgd dat de invoering van een dynamische prijsstelling gepaard gaat met meer informatie voor de consumenten;

34.  is van mening dat consumenten gemakkelijk en tijdig hun verbruiksgegevens en de daarmee verband houdende kosten moeten kunnen raadplegen om hen te helpen met kennis van zaken te beslissen; merkt op dat slechts 16 lidstaten zich ertoe hebben verbonden om tegen 2020 op grote schaal slimme meters te installeren; is van mening dat de lidstaten wanneer slimme meters worden geïnstalleerd, een degelijk rechtskader moeten vaststellen om een einde te maken aan ongerechtvaardigde facturering achteraf en ervoor te zorgen dat de uitrol efficiënt en voor alle consumenten, ook energiearme consumenten, betaalbaar is; onderstreept dat de voordelen die slimme meters bieden, eerlijk moeten worden verdeeld tussen de netbeheerders en de verbruikers;

35.  benadrukt dat de ontwikkeling van slimme technologie een centrale rol speelt in de energietransitie en consumenten kan helpen hun energiekosten te verlagen en de energie-efficiëntie te vergroten; vraagt om snelle uitrol van ICT, waaronder mobiele toepassingen, online platformen en online facturering; benadrukt evenwel dat deze ontwikkeling er niet toe mag leiden dat de meest kwetsbare of minder mondige consumenten aan hun lot worden overgelaten of dat hun rekeningen stijgen als ze er niet direct van hebben geprofiteerd; merkt op dat deze groepen speciale ondersteuning moeten krijgen en dat moet worden vermeden dat consumenten vast komen te zitten en niet vrij tussen tarieven en leveranciers kunnen kiezen;

36.  onderstreept dat de ontwikkeling van slimme netwerken en apparatuur moet worden vergemakkelijkt zodat het beheer van de energievraag in reactie op prijssignalen wordt geautomatiseerd; merkt op dat die slimme apparatuur een hoog niveau van gegevensbescherming moet garanderen, interoperabel moet zijn, moet zijn ontworpen ten bate van de eindconsument en moet zijn voorzien van functies die meer energie helpen besparen en de ontwikkeling van markten voor energiediensten en vraagbeheer ondersteunen;

37.  benadrukt dat consumenten vrij moeten kunnen kiezen voor aankoopgroeperingen en leveranciers van energiediensten, los van leveranciers;

38.  onderstreept dat de verzameling, verwerking en opslag van energiegerelateerde gegevens van burgers moet worden beheerd door entiteiten die de toegang tot de gegevens op niet-discriminerende wijze beheren en moet voldoen aan de bestaande privacy- en gegevensbeschermingswetgeving van de EU, die voorschrijft dat consumenten altijd de controle over hun persoonsgegevens moeten behouden en dat deze gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de consument aan derden mogen worden verstrekt; meent voorts dat burgers hun recht moeten kunnen uitoefenen om persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen;

De oorzaken van energiearmoede aanpakken

39.  vraagt om meer coördinatie op EU-niveau ter bestrijding van energiearmoede door de uitwisseling van best practices tussen lidstaten, en vraagt dat er een ruime, gemeenschappelijke maar niet-kwantitatieve definitie van energiearmoede wordt ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op de idee dat de toegang tot betaalbare energie een sociaal basisrecht is; vraagt de Commissie om in de komende wetgevingsvoorstellen prioriteit te geven aan maatregelen om energiearmoede te verminderen, en tegen medio 2017 een actieplan voor te leggen;

40.  onderstreept dat een betere beschikbaarheid en verzameling van gegevens essentieel zijn om de situatie te beoordelen en zo doeltreffend mogelijk gerichte steun te verlenen aan energiearme burgers, huishoudens en gemeenschappen; benadrukt dat eventuele ingrijpende wijzigingen in de markt vooraf moeten worden beoordeeld op hun positieve of neutrale impact op kwetsbare huishoudens, en achteraf moet worden geëvalueerd om deze oorspronkelijke beoordelingen te bevestigen of om zo nodig onverwijld corrigerende maatregelen te nemen;

41.  onderstreept dat het belangrijk is om op dit gebied alle synergieën aan te moedigen, met name tussen de lokale autoriteiten en de distributienetbeheerders, die zoveel mogelijk gegevens over energiearmoede kunnen verstrekken en risicosituaties kunnen opsporen, met naleving van de Europese en nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;

42.  is van mening dat het governancekader voor de energie-unie moet voorzien in doelstellingen en rapportage door de lidstaten over energiearmoede, en dat er een set van good practices moet worden ontwikkeld;

43.  is van mening dat energie-efficiëntiemaatregelen essentieel zijn voor een kosteneffectieve strategie ter bestrijding van energiearmoede en een aanvulling vormen op het socialezekerheidsbeleid; vraagt om maatregelen om ervoor te zorgen dat de energie-efficiënte renovatie van bestaande gebouwen in het kader van de herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen en de energie-efficiëntierichtlijn, en met name artikel 7, beter gericht is op energiearme burgers; stelt voor om een doelstelling te overwegen om het aantal energie-inefficiënte woningen tegen 2030 te verminderen, met de nadruk op huurwoningen en sociale woningen; is van mening dat gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door overheden een voorbeeld op dit gebied moeten zijn;

44.  vraagt dat de EU-middelen voor energie-efficiëntie en de steun voor zelfopwekking meer naar energiearme huishoudens met een laag inkomen gaan en dat het probleem van de "gesplitste stimulansen" voor huurders en eigenaars wordt aangepakt;

45.  is van mening dat goed gerichte sociale tarieven, met inachtneming van de uiteenlopende praktijk in de lidstaten, van vitaal belang zijn voor kwetsbare burgers met een laag inkomen en dus moeten worden bevorderd; is van mening dat dergelijke sociale tarieven volledig transparant moeten zijn;

46.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0306.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0344.

(3)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0088.

(4)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0065.

(5)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0342.

(6)

Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0444.

(7)

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1).


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (12.4.2016)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een "new deal" voor energieconsumenten

(2015/2323(INI))

Rapporteur voor advies: Kaja Kallas

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Een 'new deal' voor energieconsumenten"(1); is net als de Commissie van mening dat de obstakels die consumenten beletten hun verbruik daadwerkelijk te controleren en hun energiekosten te verlagen, moeten worden weggenomen;

2.  is van mening dat de energie-unie(2) de belangen van de burger centraal moet stellen;

3.  uit grote bezorgdheid omdat vijf jaar na de omzettingsdatum van het derde energiepakket de doelstelling om een daadwerkelijk competitieve en consumentvriendelijke detailhandelsmarkt te verwezenlijken nog niet gehaald is, en omdat de liberalisering en de integratie van de detailhandelsmarkten voor energie en in sommige lidstaten ook de ontkoppeling van systeembeheerders nog altijd niet voltooid zijn, met als gevolg onvoldoende mededinging, situaties waarin dominante marktposities misbruikt worden, een gebrek aan transparantie en te weinig keuze tussen leveranciers en diensten;

4.  spoort de Commissie aan om concrete maatregelen te treffen voor een betere koppeling tussen groot- en detailhandelsmarkten voor energie, zodat de detailhandelsprijzen de dalende groothandelskosten beter weerspiegelen en de prijsregulering geleidelijk afgeschaft kan worden, en om verantwoord consumentengedrag te stimuleren door de lidstaten aan te moedigen om andere manieren te zoeken om energie-armoede te voorkomen; brengt in herinnering dat door de markt bepaalde prijzen de consument ten goede komen; roept op om de netwerktarieven zodanig vast te stellen dat de kosten binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend kunnen worden en dat energie-efficiëntiemaatregelen niet verhinderd worden;

5.  roept op tot de volledige tenuitvoerlegging van het derde energiepakket, met inbegrip van het recht om kosteloos van leverancier te veranderen en met betere informatie voor consumenten over hun rechten, en vraagt verdere maatregelen te treffen om het overstappen op een andere leverancier gemakkelijker en sneller te doen verlopen, zoals een verkorting van de periode voor de overstap en een effectieve overdraagbaarheid van gegevens, om te vermijden dat consumenten vast komen te zitten;

6.  benadrukt dat collectieve overstapregelingen en -campagnes een rol kunnen hebben bij het helpen van consumenten om betere voorwaarden te vinden, op voorwaarde dat zij onafhankelijk en inclusief zijn, en ook diegenen die minder betrokken of zeer kwetsbaar zijn, bereiken;

7.  vraagt de Commissie om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken(3), en roept op tot meer samenwerking tussen de nationale autoriteiten in de lidstaten die deze praktijken onderzoeken; verheugt zich over het feit dat de Commissie voornemens is te overwegen om specifiek op energie betrekking hebbende wetten op te nemen in de bijlage bij de verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming(4);

8.  benadrukt het belang van toegang tot realtime gegevens over de energiemix en het energieverbruik evenals daarmee verband houdende kosten, zodat consumenten meer controle hebben over hun verbruik en over het efficiënte gebruik van energie, en zodat de transparantie en het concurrentievermogen van de energiemarkt verbeterd worden; roept bijgevolg op om snel ICT-toepassingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld mobiele applicaties, online platformen, datahubs en slimme meters, binnen een duidelijk kader voor gegevensbescherming, veiligheid, en toegang tot gegevens voor alle marktdeelnemers, en om er daarbij voor te zorgen dat consumenten de controle over hun gegevens behouden; roept de Commissie bovendien op om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 2012/148/EU van 9 maart 2012 inzake de voorbereiding van de uitrol van slimme metersystemen(5), en om ervoor te zorgen dat wie niet voor de digitale weg kiest, niet aan zijn lot overgelaten wordt;

9.  verzoekt de Commissie om verdere maatregelen ter verbetering van de frequentie van energiefacturen en de daaraan gekoppelde meteropnames, evenals hun duidelijkheid, vergelijkbaarheid en transparantie wat betreft soorten energiebronnen, verbruik en prijsstructuur, en om een betere verwerking van vragen en klachten; vraagt om EU-richtsnoeren voor onafhankelijke, actuele en gebruiksvriendelijke prijsvergelijkingshulpmiddelen, om met name de transparantie, de betrouwbaarheid en het concurrentievermogen van alle marktspelers te verhogen en alle consumenten in staat te stellen om makkelijker aanbiedingen te vergelijken qua contractsoort, prijs en gebruikte energiebron; roept op om ervoor te zorgen dat alle consumenten toegang hebben tot minstens één prijsvergelijkingshulpmiddel voor energiediensten; is van mening dat heffingen en taksen niet in energiefacturen mogen worden opgenomen; benadrukt dat een duidelijke gemiddelde prijs per kWh, inclusief alle relevante toeslagen en taksen, nodig is opdat consumenten hun huidige tarief goed kunnen vergelijken met andere aanbiedingen van hun huidige of een andere energieleverancier;

10.  is er ten zeerste van overtuigd dat de websites van energieleveranciers en digitale facturatie volledig toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap en aan de relevante vereisten van de Europese norm EN 301 549 moeten voldoen;

11.  is van mening dat de herziening van de energiemarkt er vooreerst tot moet leiden dat er voldoende geïnvesteerd wordt in de elektriciteitsmarkt alsook dat de energieprijzen betaalbaar zijn, en dat consumenten meer keuze hebben en meer controle krijgen over hun deelname aan een volledig functionerende en efficiënte energiemarkt, in het bijzonder door contracten met dynamische prijzen en door het wegnemen van belemmeringen voor zelfopwekking; verzoekt om een eenvoudige markttoegang en bevoegdheid voor energiebalancering voor prosumenten, een eerlijke verdeling van de kosten en baten, en consumentenbescherming van een hoog niveau.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

15.3.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Julia Reda, Dariusz Rosati, Kerstin Westphal

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petras Auštrevičius, Jane Collins

(1)

COM(2015) 339 final.

(2)

Mededeling van de Commissie van 25 februari 2015 getiteld "Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering", COM(2015) 080 final.

(3)

Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG en van Verordening (EG) nr. 2006/2004, PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22-39.

(4)

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1).

(5)

PB L 73 van 13.3.2012, blz. 9-22.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.4.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

3

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nicolas Bay, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Soledad Cabezón Ruiz, Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Theodor Dumitru Stolojan

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Andrew Lewer, Miroslav Mikolášik

Juridische mededeling - Privacybeleid