Procedure : 2015/2282(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0162/2016

Indgivne tekster :

A8-0162/2016

Forhandlinger :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Afstemninger :

PV 13/09/2016 - 4.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0335

BETÆNKNING     
PDF 458kWORD 108k
29.4.2016
PE 575.286v02-00 A8-0162/2016

om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser

(2015/2282(INI))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Rosa D’Amato

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser

(2015/2282(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 9, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser (forordning (EU) nr. 1303/2013) om det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne",

–  der henviser til artikel 37 i forordningen om fælles bestemmelser (forordning (EU) nr. 1303/2013) om støtte til finansielle instrumenter fra ESI-fondene,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forskningsintensive små og mellemstore virksomheder(1),

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2013 om bedre adgang til finansiering for SMV'er(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner,

–  der henviser til sin beslutning af 19. maj 2015 om grønne vækstmuligheder for SMV'er(3),

  der henviser til Cosme-programmet for små og mellemstore virksomheder,

–  der henviser til Eurobarometerundersøgelsen om SMV’er, ressourceeffektivitet og grønne markeder (Flash Eurobarometer 381) og Eurobarometerundersøgelsen om den offentlige støttes rolle for kommercialisering af innovation (Flash Eurobarometer 394),

–  der henviser til sin beslutning af 4. december 2008 om vejen frem mod bedre forhold for SMV’er i Europa – Small Business Act(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 med titlen "Tænk småt først" – En "Small Business Act" for Europa" (COM(2008)0394),

–  der henviser til det europæiske charter for små virksomheder, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Feira den 19.-20. juni 2000,

  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2011 om praktiske aspekter af revisionen af EU-instrumenterne til støtte for finansieringen af SMV’er i den næste programmeringsperiode(5),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV’er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om intelligent specialisering: sammenkobling af avancerede enheder som grundlag for en sund samhørighedspolitik(7),

–  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om "investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen"(8),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV’er)(9),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2014 med titlen "Forskning og innovation som kilde til fornyet vækst" (COM(2014)0339),

–  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed af 23. juli 2014 med titlen "Investering i job og vækst"

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 med titlen "En investeringsplan for Europa" (COM(2014)0903),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 med titlen "Industripolitik: En styrket konkurrenceevne" (COM(2011)0642),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2011 med titlen "Små virksomheder i en stor verden – et nyt partnerskab for SMV’ernes udnyttelse af de globale muligheder" (COM(2011)0702),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 23. november 2011 med titlen "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV’er – Tilpasning af EU’s regulering til mikrovirksomheders behov" (COM(2011)0803),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 med titlen "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078),

  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)0553),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. december 2015 med titlen "Investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde" (COM(2015)0639),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 30. juli 2013 med titlen "Bygge bro over innovationskløften" (2013/C 218/03),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 20. november 2014 med titlen "Støtteforanstaltninger til økosystemer for opstart af højteknologiske virksomheder" (2014/C 415/02),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0162/2016),

A.  der henviser til, at samhørighedspolitikken er det vigtigste instrument for investeringer i vækst og arbejdspladser i EU med et budget på over 350 mia. EUR indtil 2020; der henviser til, at de konkrete resultater af investeringer i samhørighedspolitik kan hjælpe med til at forme den aktuelle og fremtidige vækst i medlemsstaternes regioner;

B.  der henviser til, at omfanget af fattigdom og social udstødelse ligesom langtidsledigheden, ungdomsarbejdsløsheden og de sociale uligheder er taget til som følge af den økonomiske og finansielle krise, og at SMV’er derfor kan spille en relevant og vigtig rolle i Europas genopretning;

C.  der henviser til, at de 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i EU, som udgør 99 % af samtlige virksomheder, yder et afgørende bidrag til økonomisk vækst, social samhørighed, innovation og jobskabelse af høj kvalitet, idet de skaber over 100 millioner arbejdspladser, som genererer to ud af tre arbejdspladser i den private sektor og opretholder en beskæftigelsesvækstrate, der er på det dobbelte af de større virksomheders; der henviser til, at kun 13 % af de europæiske SMV'er er involveret i kommercielle aktiviteter og investeringer på de globale markeder;

D.  der henviser til, at Europas SMV’er er meget forskellige og omfatter et stort antal lokalt baserede mikrovirksomheder, som ofte operer inden for traditionelle sektorer, samt et voksende antal nyetablerede og hurtigtvoksende innovative virksomheder samt socialøkonomiske virksomheder med fokus på specifikke mål og grupper; der henviser til, at disse virksomhedsmodeller har forskellige problemer og som følge heraf forskellige behov; der henviser til, at en forenkling af europæisk, national og regional lovgivning er afgørende for at lette adgangen til kredit for SMV'er;

E.  der henviser til, at SMV'er i høj grad kan tilpasse sig til forandringer og er udmærket i stand til at holde trit med teknologiske fremskridt;

F.  der henviser til, at mikrokreditter, der hovedsagelig er rettet mod mikroiværksættere og dårligt stillede personer, som ønsker at indlede selvstændig erhvervsvirksomhed, er afgørende for at overvinde hindringer for adgang til de traditionelle banktjenesteydelser og Jasmine (fælles aktion til støtte af mikrofinansieringsinstitutioner i Europa) og aksen for mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EaSI kan yde effektiv støtte til forbedret adgang til finansiering, herunder for socialøkonomiske virksomheder;

G.  der henviser til, at samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2007-2013 støttede SMV’erne med 70 mia. EUR, hvorved der blev skabt 263 000 arbejdspladser i SMV’er, og hjalp SMV’er med at modernisere gennem øget brug af IKT, adgang til færdigheder, innovation eller modernisering af arbejdsmetoder;

H.  der henviser til, at samhørighedspolitikken i programmeringsperioden 2014-2020 giver yderligere støtte til SMV'er ved at fordoble støtten for perioden 2007-2013 til 140 mia. EUR;

I.  der henviser til, at det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (TM3) er et af de tematiske mål, der har den højeste andel af samlet finansiering (13,9 %) og er af afgørende vigtighed for at indfri samhørighedspolitikkens og Europa 2020-strategiens mål;

J.  der henviser til, at SMV'er, som er berettiget til ESI-midler, i og med at de opererer i et konkurrencepræget miljø og konfronteres med en lang række begrænsninger, herunder likviditetsproblemer, er særlig hårdt ramt af kompleksiteten og den manglende stabilitet i de tilhørende regler og det bureaukrati, der følger med, navnlig den omstændighed, at de administrative omkostninger slet ikke står mål med de midler, der tildeles, den tid, det tager at behandle ansøgninger om finansiering, og behovet for at lægge midler ud;

K.  der henviser til, at indførelsen af tematisk koncentration i programmeringen af samhørighedspolitikken for 2014-2020 var et effektivt værktøj til udformningen af operationelle programmer med et forbedret fokus på investeringsprioriteter med henblik på at skaffe tilstrækkelige ressourcer til at opnå reelle indvirkninger;

L.  der henviser til, at partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer, der er omhandlet i artiklerne 14, 16 og 29 i forordningen om fælles bestemmelser, er strategiske værktøjer til at styre investeringer i medlemsstater og regioner;

M.   der henviser til, at SMV'er vil sikre, at industriproduktionen udgør en andel på mindst 20 % af medlemsstaternes BNP i 2020;

N.  der henviser til, at kun en lille del af de europæiske SMV'er på nuværende tidspunkt er i stand til at kortlægge og udnytte de muligheder, som international handel, handelsaftaler og de globale værdikæder tilbyder, og at kun 13 % af de europæiske SMV'er har været aktive på internationalt plan uden for EU i løbet af de seneste tre år;

O.  der henviser til, at SMV'ers internationalisering bør bygge på virksomhedernes sociale ansvar, respekt for menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder og den størst mulige beskyttelse af miljøet for at sikre fair konkurrence og en stigning i antallet af arbejdspladser af høj kvalitet;

1.  bemærker, at operationelle programmer ved hjælp af tematisk koncentration er blevet bedre målrettet mod et begrænset antal strategiske mål, navnlig hvad angår styrkelse af vækst og potentiale for skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet for SMV’er, herunder mikrovirksomheder; mener, at SMV'erne er drivkraften bag den europæiske økonomi og nøglen til succes for samhørighedspolitikken, men at de ofte står over for mangeartede udfordringer på grund af deres størrelse; anbefaler derfor at fremme støtten fra ESI-fondene til SMV'er yderligere;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til merværdien af SMV-projekter for udvikling og innovation af traditionelle sektorer, eftersom dette ikke blot vil stimulere jobskabelsen, men også opretholde lokale og regionale forretningsmæssige særkender, samtidig med at bæredygtighedsprincipperne overholdes; understreger behovet for også at tage hensyn til baggrunden for sådanne sektorer og ikke at ødelægge den hårfine balance mellem traditionelle, videnbaserede produktionsteknikker og innovation; påpeger, at SMV'er spiller en vigtig rolle i servicesektoren, som er under stor forandring som følge af digitalisering, og mener derfor, at de manglende færdigheder med hensyn til IKT-færdigheder bør løses ved at lægge mere vægt på relevant erhvervsfaglig og almen uddannelse;

3.  fremhæver, at der er et generelt behov for mekanismer, der kan bidrage til at forenkle erhvervsmiljøet og fremskynde processen med oprettelse af nye virksomheder med Refit for at støtte SMV'ernes konkurrenceevne og udnyttelse af ESI-fondene; understreger også behovet for opfyldelse af forhåndsbetingelser;

4.  anmoder Kommissionen om at tage principperne fra pakken om cirkulær økonomi med ind i overvejelserne ved gennemførelsen af TM3 for at fremme en mere bæredygtig økonomisk vækst og generere flere arbejdspladser af høj kvalitet i SMV’er, med særlig fokus på fremme af grønt arbejde; mener i denne forbindelse, at det er vigtigt at fortsætte bestræbelserne på at fremme SMV'ernes grønne konkurrenceevne ved at forbedre adgangen til finansiering, give flere oplysninger, forenkle lovgivningen, reducere de administrative byrder, fremme e-kohæsion og styrke en grøn virksomhedskultur; påpeger endvidere, at en grønnere værdikæde, der omfatter genfremstilling, reparation, vedligeholdelse, genbrug og økodesign, kan give betydelige forretningsmuligheder for mange SMV'er, forudsat at den økonomiske adfærd ændres, og at de lovgivningsmæssige, institutionelle og tekniske hindringer fjernes eller mindskes;

5.  påpeger, at de problemer, som SMV'er oplever, til dels skyldes den kendsgerning, at de sparepolitikker, der er blevet gennemført af medlemsstaterne, har svækket efterspørgsel;

6.  tilskynder medlemsstaterne og de regionale myndigheder til at overveje anvendelsen af de finansielle instrumentmuligheder; understreger behovet for at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og kontrol med sådanne finansielle instrumenter og med SMV-initiativprogrammet med henblik på finansielt at støtte SMV'er; gør opmærksom på, at finansielle instrumenter altid bør anvendes i overensstemmelse med målene for samhørighedspolitikken, og at der bør gives passende teknisk og administrativ støtte;

7.  opfordrer til forenklede og mindre reguleret adgang til kredit, under hensyntagen til mikrovirksomhedernes og de nystartede virksomheders særlige karakteristika og de regioner, hvor de opererer; beklager, at investorer og banker ofte er tilbageholdende med at finansiere virksomheder i opstartsfasen og de tidlige ekspansionsfaser, og at mange SMV'er, især små nyetablerede virksomheder, har haft vanskeligt ved at få adgang til ekstern finansiering; anmoder derfor Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale myndigheder om at rette særlig opmærksomhed mod at forbedre adgangen til finansiering for mikrovirksomheder og nyetablerede virksomheder, der ønsker at udbygge deres aktiviteter; påpeger, at det er nødvendigt at udligne rentesatserne for finansiering af SMV'er med renterne for større virksomheder;

8.  mener, at de europæiske små virksomheder har tendens til at trække på finansieringskilder som banker, og at de ikke er helt klar over eksistensen af supplerende finansieringskilder, eller deres finansielle muligheder; bemærker, at Kommissionen under hensyntagen til markedernes opsplitning har foreslået en række initiativer, såsom kapitalmarkedsunionen, som har til formål at diversificere finansieringskilderne, lette den frie bevægelighed for kapital og forbedre adgangen til finansiering, navnlig for SMV'ernes vedkommende;

9.  bemærker manglen på beviser for de resultater, der er opnået ved hjælp af finansielle instrumenter, og den løse forbindelse mellem disse finansielle instrumenter og EU's overordnede mål og prioriteter; opfordrer Kommissionen til yderligere at forbedre ydelsen af tilskud i stedet for primært at fremme anvendelsen af finansielle instrumenter;

10.  bemærker, at en række hindringer i programmeringsperioden 2007-2013, såsom virkningerne af den økonomiske krise, den komplekse forvaltning af strukturfondene og de administrative byrder såvel som den begrænsede adgang til finansiering for SMV'er og kompleksiteten af gennemførelsen af støtteordninger, førte til en utilstrækkelig udnyttelse af disse midler fra SMV'ers side; advarer om, at de underliggende årsager til den ringe udnyttelsesgrad skal løses for at undgå gentagelser af de samme problemer i programmeringsperioden 2014-2020, og at overdrevent bureaukrati forhindrede nogle SMV'er i at ansøge om de disponible midler; beklager den alt for generelle og ufuldstændige karakter af de eksisterende undersøgelser om effektiviteten og den reelle virkning af ESI-fondene for SMV'er og opfordrer Kommissionen til hurtigt at udarbejde en vurdering af dette spørgsmål i samarbejde med medlemsstaterne og forelægge den for Parlamentet; understreger, at mangelfuld administrativ kapacitet kan hæmme en vellykket og rettidig gennemførelse af TM3;

11.  noterer sig, at Kommissionen i stigende grad er opmærksom på god forvaltning og offentlige tjenester af høj kvalitet; minder om, at det er vigtigt for SMV’er, at der er en gennemsigtig, konsekvent og innovativ struktur omkring offentlige udbud; opfordrer derfor indtrængende til, at forhindringer, som SMV'er støder på, når de afgiver tilbud, så vidt muligt fjernes, samtidig med at unødvendige administrative byrder undgås, det undgås af skabe yderligere krav på nationalt plan, og de eksisterende lovgivningsmæssige rammers bestemmelser gennemføres med henblik på at løse tvister om offentlige indkøb så hurtigt som muligt; glæder sig over direktiv 2014/24/EU og det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), der i betydelig grad bør mindske den administrative byrde for virksomhederne, navnlig SMV'erne; understreger behovet for at fortsætte med en konsekvent gennemførelse af foranstaltningerne til bekæmpelse af fejl og bedrageri uden at øge den administrative byrde og til at forenkle de administrative procedurer med henblik på at forebygge fejl; opfordrer de ordregivende myndigheder, der ønsker at samle kontrakter, til at sørge for ikke at udelukke SMV'er fra processen alene med omfanget af den endelige entreprise, fordi større kontrakter kan betyde mere omstændelige kriterier;

12.  gentager sin opfordring til at styrke åbenhed og inddragelse af alle relevante regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsaktører, iværksættere og andre berørte parter, navnlig i processen med at fastlægge kravene i indkaldelser af projektforslag for bedre at målrette dem til de endelige modtageres behov; understreger derfor behovet for en reel gennemførelse og overholdelse af partnerskabsprincippet også under udarbejdelses-, forberedelses- og gennemførelsesfasen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, som beskrevet i forordningen om fælles bestemmelser og adfærdskodeksen for partnerskab; bemærker med bekymring, at mange SMV-organisationer i medlemsstaterne ikke rigtigt er involveret og ofte kun informeres, uden at blive behørigt konsulteret; tilskynder organisationer, der repræsenterer fremtidsorienterede, bæredygtige og økoinnovative sektorer inden for økonomien til at involvere sig partnerskabet, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke dem ved at gøre brug af teknisk bistand og kapacitetsopbygning;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre forbedret koordinering af og konsekvens mellem alle EU’s investeringspolitikker målrettet mod SMV’er; bemærker, at fremme af synergi mellem ESI-fondene og andre politikker og finansielle instrumenter målrettet mod SMV'er vil maksimere virkningen af investeringerne; bifalder planen om at lette adgangen til ESI-fondene gennem indførelsen af et "kvalitetsstempel" for projekter, der er blevet vurderet som "fremragende", men som ikke er finansieret gennem Horisont 2020; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i partnerskab med relevante sociale og økonomiske interessenter at oprette enten en kvikskranke på regionalt plan og dermed fremme de allerede eksisterende skranker, eller en samlet platform for de forskellige EU-finansieringsinstrumenter for SMV'er såvel som til administrativ støtte til forberedelsen og gennemførelsen af projekter;

14.  fremhæver den rolle, som integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet, makroregionale strategier og europæiske territorialt samarbejde generelt kan spille for en vellykket virkeliggørelse af TM3-målen, eftersom nogle projekter kan omfatte grænseoverskridende områder herunder flere regioner og lande, og er i stand til at skabe lokalt baseret innovativ praksis;

15.  bemærker, at de summer, der afsættes til støtte for SMV’er, ifølge den første evaluering, som Kommissionen har offentliggjort, er vokset betragteligt set i forhold til de tidligere programmeringsperioder; understreger, at ESI-fondene, og navnlig de operationelle programmer, der skal støtte forskning og udvikling kunne hjælpe SMV'erne med at øge deres kapacitet til at indsende patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed ved at sørge for brugbare og brugervenlige finansieringsordninger;

16.  beklager forsinkelserne i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i indeværende programmeringsperiode; peger på, at SMV'erne har akut brug for finansiering, og at selve gennemførelsen – skønt alle operationelle programmer nu er godkendt – endnu befinder sig på et meget tidligt stadium; bemærker, at forsinkelser skaber huller i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde foranstaltninger for hurtigere at få afskaffet sådanne forsinkelser;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge og tilskynde til fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken, navnlig oprettelsen af projekter med potentiale for bæredygtig vækst og skabelse af kvalitetsjob, også med fokus på projekter, der er iværksat i landdistrikterne, med henblik på at skabe nye tjenesteydelser og undgå affolkning af landdistrikterne; opfordrer Kommissionen til ved fastsættelsen af udvælgelseskriterier at overveje merværdien i økonomisk og social forstand og for så vidt angår de miljømæssige konsekvenser af projekter;

18.  understreger Parlamentets rolle med hensyn til overvågning af den resultatorienterede gennemførelse af samhørighedspolitikken; opfordrer Kommissionen til på det tidligst mulige tidspunkt at identificere og mindske hindringer for effektiv anvendelse af midler til SMV'er og nyetablerede virksomheder med henblik på at identificere mulige synergier mellem ESI-fonde og mellem ESI-fonde og andre SMV-relevante fonde, og fremsætte specifikke anbefalinger om foranstaltninger og retningslinjer, som sigter mod yderligere forenkling, overvågning og vurdering af anvendelsen af sådanne finansielle instrumenter; bemærker, at der er større problemer i denne sektor, især i regionerne i den yderste periferi og i de områder, hvor den dårlige kvalitet af central infrastruktur fører til lave beløb i private investeringer;

19.  understreger, at der er behov for en struktureret dialog mellem Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond med henblik på at forbedre og lette SMV'ers adgang til diversificerede finansieringskilder;

20.  understreger, at de væsentligste hindringer for, at SMV'er kan få bred adgang til ESI-fondene omfatter administrative byrde, en lang række støtteordninger, reglers og procedurers kompleksitet, forsinkelser i indførelsen af gennemførelsesretsakter og risikoen for overregulering; anmoder derfor højniveaugruppen om forenkling om at fremkomme med konkrete forslag til – også under hensyntagen til strategien om bedre regulering – at reducere den administrative byrde og forenkle procedurerne i forvaltningen af ESI-fondene for SMV'er med særlig vægt på kravene til revision, fleksibilitet i forvaltningen, risikovurdering og foreløbig vurdering, kontrolsystem og sammenhæng med konkurrenceregler og andre EU-politikker; anmoder om, at disse forenklingsforanstaltninger efterlever bestemmelserne i "Small Business Act" (SBA) om "engangsprincippet" og "tænk småt først-princippet", og udformes og iværksættes på forskellige niveauer i samarbejde med repræsentanter for forskellige kategorier af SMV'er; opfordrer højniveaugruppen til at forelægge resultaterne af sine aktiviteter for Parlamentets Regionaludviklingsudvalg på løbende basis og opfordrer Kommissionen til at høre repræsentanterne for medlemsstaterne om de spørgsmål, der behandles af højniveaugruppen;

21.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte betingelser for statsstøtte på nationalt og regionalt plan, som ikke forskelsbehandler SMV'er, og som bør være i overensstemmelse med samhørighedspolitikkens støtte til virksomheder, og til at gøre fuld brug af støtteordninger på grundlag af den generelle gruppefritagelsesforordning for at mindske den administrative byrde for forvaltninger og støttemodtagere samt øge udnyttelsen af ESI-fonde og samtidig afklare forbindelsen mellem reglerne om ESI-fonde for SMV'er og reglerne om statsstøtte;

22.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udveksle oplysninger, viden og bedste praksis på området samt sikre passende afrapportering og motivere dem til at støtte projekter med et højt jobskabelsespotentiale;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at finde en varig løsning på efterslæbet i udbetalingen af midler vedrørende regionalpolitik, og at anvende direktivet om forsinket betaling (2011/7/EU) rigtigt, med henblik på at sikre, at SMV’er, som projektpartnere, ikke afskrækkes fra at tage del i støtteprogrammer og projekter i indeværende programmeringsperiode på grund af forsinkede betalinger; påpeger endvidere, at en mere omfattende overholdelse af dette direktiv, hvilket bl.a. kræver, at offentlige myndigheder foretager betalinger for indkøbte, varer og tjenesteydelser inden 30 dage, vil bidrage til at skabe betingelser for stabilitet og vækst for SMV'er;

24.  understreger, at intelligente specialiseringsstrategier – selv om de ikke formelt er krævet som forhåndsbetingelser i TM3 – er et afgørende instrument til at garantere innovation og adaptabilitet i tematiske mål og understreger samtidig, at disse strategier ikke kun skal være rettet mod videnskabeligt baseret og teknologibaseret innovation, men også mod ikke-videnskabeligt baseret innovation; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om resultaterne af strategierne for intelligent specialisering, som er målrettet SMV’er, på nationalt og/eller regionalt niveau; fremhæver sammenhængen mellem hver enkelt regions strategier for intelligent specialisering med den tilhørende territoriale økonomi og udfordringen med gennemførelse af intelligent specialisering i ikke-bymæssige områder, der måske ikke har tilstrækkelige støtteinfrastruktur; glæder sig over forhåndsbetingelserne vedrørende SBA i TM3 og opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger og fremskynde opnåelsen af de mål, der er fastsat i SBA; støtter den europæiske iværksætterregionspris, der tager sigte på at identificere og belønne EU-regioner med særlige, fremtidsorienterede iværksætterstrategier, der anvender de ti principper i SBA;

25.  anmoder forvaltningsmyndighederne om at tage hensyn til de enkelte områders særlige forhold og specifikke kompetencer med fokus på dem, der lider under underudvikling, affolkning og høj arbejdsløshed, med henblik på at fremme såvel traditionelle som innovative økonomiske sektorer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde særlige programmer, som omfatter alle relevante elementer af bæredygtighed samt intelligent og inklusiv vækst for SMV'er; minder om, at der eksisterer en kønsskævhed, hvilket der også peges på i SBA'en, og udtrykker sin bekymring over den vedvarende lave deltagelse fra kvinders side, når det gælder opstart og drift af virksomhed; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til gennemførelse af specifikke strategier til støtte for unge og kvindelige iværksættere i forbindelse med grøn vækst som en måde at forene økonomisk vækst og øget beskæftigelse, social inklusion og professionalisme med miljømæssig bæredygtighed;

26.  anmoder Kommissionen om inden for rammerne af de eksisterende budgetter at etablere en participatorisk platform for udbredelse af resultater af SMV-projekter, herunder eksempler på god praksis også under EFRU i programperioderne 2000-2006 og 2007-2013;

27.  bemærker, at det i vejledningen "smart guide to innovation services", udarbejdet af Kommissionen, understreges, at det er vigtigt at have offentlige støttestrategier, der er udarbejdet i samråd med de sociale og økonomiske aktører på regionalt plan, i forhold til at give SMV'er et gunstigt klima og hjælpe dem til at bevare en konkurrencedygtig position i de globale værdikæder;

28.  understreger de udfordringer og muligheder, som SMV'er står over for i forhold til at tilpasse sig til og efterleve de nylige beslutninger truffet på COP21-konferencen;

29.  mener, at passende støtte og incitamenter til SMV-tiltag kan skabe innovative muligheder for integration af flygtninge og migranter;

30.  understreger, at SMV'er den største kilde til beskæftigelse i EU, at oprettelsen af virksomheder bør lettes gennem fremme af iværksætterkvalifikationer og indførelse af iværksætteri i skolernes læseplaner som påpeget i SBA, og at det er afgørende med passende uddannelse og erhvervsstøtte, navnlig i mikrokreditordninger, for at forberede de unge på den grønne økonomi;

31.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne at fremme oprettelsen af et økosystem, der består af universiteter, forskningscentre, sociale og økonomiske aktører og offentlige institutioner til at fremme iværksætterkvalifikationer, og tilskynder forvaltningsmyndighederne til at afsætte de disponible midler til teknisk bistand, herunder til innovativ brug af IKT i SMV'er; bemærker også i denne forbindelse, at den tekniske bistand til tematisk mål nr. 11, skal gavne alle de partnere, der omtales i artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser om partnerskab; opfordrer derfor til, at de regionale SMV-organisationer får adgang til bestemmelserne i TM11, og til at der sikres kapacitetsopbyggende foranstaltninger;

32.  fremhæver, at kun ca. 25 % af de EU-baserede SMV'er gennemfører eksportaktiviteter i EU, og at internationaliseringen af SMV'er er en proces, som kræver støtte også på lokalt plan; opfordrer derfor Kommissionen til at gøre større brug af ESI-fondene til at hjælpe SMV'er med at udnytte de tilgængelige muligheder og imødegå de udfordringer, der er forbundet med international handel, og samtidig støtte dem i at klare tilpasningsomkostninger og de negative virkninger af øget international konkurrence;

33.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af samhørighedspolitikken for perioden efter 2020 at øge støtten til styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne;

34.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0364.

(2)

EUT C 24 af 22.1.2016, s. 2.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0198.

(4)

EUT C 21 E af 28.1.2010, s. 1.

(5)

EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 7.

(6)

EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 40.

(7)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0002.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA (2015)0308.

(9)

EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.


BEGRUNDELSE

Det fælles mål for investeringer via ESI-fondene er at støtte gennemførelsen af EU’s Europa 2020-strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Hver ESI-fond støtter 11 tematiske mål, og det tredje tematiske mål (herefter TM3) handler om "Styrkelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, landbrugssektoren (ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektoren (EHFF)" og beslægtede EFRU-investeringsprioriteter.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har afgørende betydning for EU’s regioner, både med hensyn til beskæftigelse og konkurrenceevne. I perioden 2007-2013 var der gennem samhørighedspolitikken afsat 70 mia. EUR til at støtte virksomheder, navnlig SMV’er, og det er målet at fordoble dette beløb for perioden 2014-2020 (også ved hjælp af finansielle instrumenter). I den nye programmeringsperiode vil investeringer i SMV’er blandt andet ske gennem TM3, ligesom der vil være mulighed for investeringer i SMV’er under andre tematiske mål.

Under den brede overskrift "SMV’ers konkurrenceevne" er der afsat over 63 mia. EUR fra ESI-fondene i programmeringsperioden 2014-2020 (med næsten 31 mia. EUR i samfinansiering fra medlemsstaterne når det samlede tal op på 94 mia. EUR).

Følgende resultater forventes opnået:

- 801 500 virksomheder vil få støtte til direkte skabelse af 354 300 nye arbejdspladser. Sammenlagt med EU’s støtte til forskning og innovation (FoI) betyder det, at 5 % af alle SMV’er i EU og 8 % af alle nye virksomheder vil modtage finansiel støtte fra EU;

- 396 000 mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (herunder andelsvirksomheder og virksomheder i den sociale økonomi) vil modtage midler til investeringer i udvikling af menneskelig kapital og i de ansattes færdigheder.

Med hensyn til EFRU er støtten til SMV’er (TM3) et af de fire obligatoriske tematiske mål, og denne bør koncentreres om fremme af iværksætteri, udvikling og gennemførelse af nye forretningsmodeller, støtte til etablering og udvidelse af avanceret kapacitet til produkt- og tjenesteudvikling og vækststøtte på nationale og internationale markeder.

I betragtning af Kommissionens definition af en SMV som en virksomhed med under 250 ansatte og en årlig omsætning på op til 50 mio. EUR og/eller et samlet årligt resultat, som ikke overstiger 43 mio. EUR, tegnede SMV’er sig ifølge Kommissionens årlige rapport for 2014/2015 om europæiske SMV’er for 71,4 % af stigningen i beskæftigelsen i den ikkefinansielle sektor i 2014, og SMV’er beskæftigede i 2014 næsten 90 millioner personer – 67 % af den samlede arbejdsstyrke – og genererede 58 % af sektorens merværdi. Endvidere er næsten alle SMV’er (93 %) mikro-SMV’er, som beskæftiger færre end ti personer. Omkring tre fjerdedele af alle SMV’er er aktive inden for en af de fem centrale sektorer "engros- og detailhandel", "fremstillingsvirksomhed", "bygge- og anlægsvirksomhed", "tjenesteydelser til virksomheder" og "overnatningsfaciliteter og restaurationstjenester".

Samhørighedspolitikken støttede i perioden 2007-2013 generelt set 73 500 nyetablerede virksomheder og skabte over 263 000 arbejdspladser i SMV’er. Der var i perioden 2007-2013 204 operationelle programmer under EFRU, som støttede forskning og innovation samt vækst og udvikling af SMV’er (omkring 70 mia. EUR).

De operationelle programmer, hvor den største del af midlerne (over 80 %) er gået til forskning, innovation og SMV-relaterede områder, er konkret:

– det nationale "operationelle program for økonomisk udvikling" (Ungarn)

– "Factores de Competitividade 2007-2013" (Portugal)

– "Innovation og Viden" (Danmark), "udvikling af den bulgarske økonomis konkurrenceevne" (Bulgarien) og

– det operationelle program for regionen Burgenland (Østrig).

Omkring halvdelen af den samlede EFRU-finansiering, som er under evaluering, er afsat til "investeringer i firmaer, der er direkte knyttet til forskning og innovation" og til den generelle kategori "Anden investering i firma". Den form for finansiering, der hyppigst anvendes for alle kategorier af udgifter, er støtte, der ikke skal tilbagebetales, fulgt af lån, rentetilskud og garantier, som er koncentreret om udvalgte prioriteter. Risikovillig kapital og andre former for finansiering er generelt former, der anvendes meget sjældnere.

Europa-Parlamentets holdning under forhandlingerne om TM3 og inddragelse af interessenter

Europa-Parlamentet har altid fremhævet, at "SMV’erne er rygraden i EU’s økonomi og har et enormt potentiale for jobskabelse, idet de er ansvarlige for 85 % af de nye job, som skabes; 20,7 millioner SMV’er tegner sig for over 67 % af beskæftigelsen i den private sektor i EU, og at mikrovirksomheder alene tegner sig for 30 %". Det er også Europa-Parlamentets opfattelse, at SMV’er er rygraden i EU’s økonomi og udgør en væsentlig drivkraft for vækst- og beskæftigelsesmulighederne på lang sigt i de 28 medlemsstater.

I 2014 udtalte Regionaludviklingsudvalget, at "[...] samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 er et vigtigt og effektivt instrument til at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til at indfri Europa 2020-målene og samtidig gennem en lang række foranstaltninger og innovative finansielle instrumenter støtte etableringen og udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), herunder mikrovirksomheder, som en af hoveddrivkræfterne bag jobskabelsen i EU", og anmodede "medlemsstaterne og regionerne om at oprette effektive informations- og støttesystemer, således at mikrovirksomheder og SMV’er kan drage nytte af EU-finansiering og ligeledes vedtage ambitiøse foranstaltninger som led i den fælles mekanisme for risikodeling ved at kombinere EU’s budgetmidler, dvs. fra Cosme, Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene)".

I sin beslutning af 5. juli 2011 om "Kommissionens femte samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken efter 2013" anmodede Europa-Parlamentet om, at "de grundlæggende elementer i Small Business Act for Europa – nemlig "tænk småt først" og "kun én gang" – betragtes som en del af grundlaget for samhørighedspolitikken", og mente, at "disse principper bør anvendes af medlemsstaterne og regionerne i forbindelse med fastlæggelsen af deres operationelle programmer". Europa-Parlamentet glædede sig også over "det effektive samarbejde mellem EIB og Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af tre fælles initiativer – Jessica, Jeremie og Jasmine".

Under EFRU-forhandlingerne inddrog Europa-Parlamentet aspektet om samarbejde mellem store virksomheder og SMV’er for produktive investeringer med "henblik på at støtte større virksomheder inden for IKT" og erklærede sig enigt i indførelsen af det finansielle instrument "SMV-initiativet", som forvaltes indirekte af Kommissionen og gennemføres af Den Europæiske Investeringsbank; Parlamentet anmodede dog om en sænkning af det oprindelige loft for dette initiativ til 1,5 mia. EUR.

TM3 var et af de områder, hvor myndighederne havde den mest effektive forvaltningskapacitet, og den tematiske koncentration var en udfordring for EU-12, navnlig hvad angår støtte til SMV’er, hvilket skyldtes, at der i perioden 2007-2013 var fokus på forbedring af infrastrukturer.

De fleste lokalregeringer er direkte og/eller gennem deres nationale sammenslutninger involveret i de udvalg, der fører tilsyn med programmer under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), ofte i dem, der fører tilsyn med Den Europæiske Socialfond (ESF), og somme tider i dem, der fører tilsyn med andre fonde. Der er dog stor variation i deres indflydelse på gennemførelsen af programmerne (omfanget af partnerskabsstrukturerne, adgangen til oplysninger, klarhed og prognoser vedrørende arbejdsmængden i forbindelse med møderne). I de fleste tilfælde anvendes størsteparten af de operationelle aspekter i den europæiske adfærdskodeks for partnerskab ikke korrekt. Ligesom det er tilfældet i de operationelle programmers forberedelsesfase, er regionerne ofte centralregeringernes primære samtalepartnere og har mere indflydelse på og magt over beslutningstagningen end de lokale offentlige myndigheder. I nogle tilfælde er nationale sammenslutninger af lokalmyndigheder (i modstrid med bestemmelserne om partnerskab i artikel 5 i forordningen om fælles bestemmelser) ikke fuldgyldige medlemmer, men bliver blot underrettet om de vigtigste beslutninger i stedet for at tage del i den konkrete beslutningstagning. Andre nationale sammenslutninger af lokalmyndigheder har en mere strategisk rolle med hensyn til at sikre, at ESI-fondene fungerer effektivt: Dette bør være metoden til at sikre en bedre udnyttelse af ESI-fondsmidlerne i programmeringsperioden 2014-2020. Underskrivelsen af en aftale mellem centralregeringer og andre regeringsniveauer ville sikre en fælles stemme over for Kommissionens tjenestegrene, en højere grad af ejerskab i forhold til investeringsprioriteringerne, bedre kendskab til mulighederne for støtte fra ESI-fondene hos lokale og regionale myndigheder og dermed en øget effektivitet i den konkrete anvendelse af midler fra EU-fondene.

Anerkendelse af lokalmyndigheders betydning kommer også til udtryk gennem de operationelle programmers territoriale dimension, lokalmyndighedernes evne til at få adgang til og anvende EU-finansieringsinstrumenter samt udnævnelsen af lokalmyndigheder til formidlende organer eller modtagere af en integreret territorial investering. Når ansvarsdelegering overhovedet forekommer, er det i de fleste tilfælde til større byer eller regioner. Dette er en spildt mulighed for at inddrage lokalområder af alle slags i udformningen af finansieringsafgørelser til glæde for udviklingen i deres lokalområde.

Lokalmyndigheders administrative kapacitet

Med hensyn til forenkling bør viljen til at mindske udgifterne til administration for støttemodtagerne ikke føre til ekstraomkostninger for de forvaltende myndigheder eller lokalmyndigheder med delegeret ansvar.

Centralregeringerne bør lade lokalmyndigheder, der er villige til at øge deres engagement i forvaltningen af ESI-fondene, få muligheden for øgede beslutningsmæssige beføjelser, i første omgang i forhold til projektudvælgelsen. Teknisk bistand og tidlig inddragelse i drøftelserne af investeringsprioriteringer i fremtidige finansieringsrunder vil lette denne proces.

Eftersom de fleste lande og regioner først nu har påbegyndt iværksættelsen af programmerne, er der plads til, at de forvaltende myndigheder og Kommissionen mere konsekvent kan håndhæve partnerskabsprincippet i henhold til forordningen og adfærdskodeksen.

ESI-fondsprogrammernes succes – og succesen af de strategier, der understøtter dem via forhåndsbetingelserne – afhænger af god forvaltning, af, at de straks igangsættes, og af deres fulde gennemførelse i de kommende år.

Finansielle instrumenter til TM3

Støtte til TM3 kan gives gennem finansielle instrumenter, som bør udformes på grundlag af en forudgående evaluering. Disse finansielle instrumenter kan oprettes på EU-plan og bestå af ESI-fondsmidler kombineret med andre ressourcer med henblik på at fremme bankers udlån til SMV’er. Finansielle instrumenter kan også oprettes på nationalt/regionalt niveau, forvaltes af den forvaltende myndighed og bestå af lån eller garantier.

Den anden arbejdspakke: den politiske ramme for betænkningen

Forbedring af ressourceeffektiviteten i SMV’er rummer et kæmpemæssigt potentiale for mindskede produktionsomkostninger og for produktivitetsgevinster. I en bedre ressourceanvendelse ligger der ifølge beregninger potentielle besparelser på 630 mia. EUR årligt for det europæiske erhvervsliv. At forhindre miljømæssige skader og bevæge sig i retning af en kulstoffattig økonomi er en samfundsmæssig udfordring, som også byder på nye forretningsmuligheder for virksomheder, der markedsfører grønne produkter og tjenesteydelser. SMV’er har brug for et gunstigt erhvervsklima, hvor grønne idéer nemt kan udvikles, finansieres og markedsføres. Genfremstilling, reparation, vedligehold, genbrug og miljøvenligt design har et stort potentiale for at blive drivkræfter for økonomisk vækst og jobskabelse, samtidig med at de i betragtelig grad medvirker til at løse miljømæssige udfordringer. SMV’er og erhvervsfolk har behov for et gunstigt miljø for at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi. EU’s internationale forpligtelser på områder som samarbejde om klimaforandringer eller naboskabspolitikker rummer konkrete muligheder for at få adgang til nye markeder for europæiske SMV’er med grøn ekspertise. Gunstigere rammer og øget internationalt samarbejde er påkrævet med henblik på at hjælpe SMV’er til med held at blive integreret i de globale værdikæder.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik