ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων

29.4.2016 - (2015/2282 (INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Rosa D’Amato

Διαδικασία : 2015/2282(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0162/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0162/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων

(2015/2282(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων, σχετικά με τον θεματικό στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων, σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και το οποίο έχουν αναλάβει από κοινού διάφορα κράτη μέλη[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων[3],

  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα COSMΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με τίτλο «ΜΜΕ, αποτελεσματική χρήση των πόρων και οικολογικές αγορές» (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 381), και την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τον ρόλο της δημόσιας στήριξης στην εμπορευματοποίηση των καινοτομιών (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 394),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τα βήματα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη – Πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις[4],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2008 με τίτλο «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις»: Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στη Feira, στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕπ) κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες[6],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα: «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση[8],

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)[9],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία ως πηγές ανανέωσης της οικονομικής ανάπτυξης» (COM(2014)0339),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη», της 23ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος – μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011)0702),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ - Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011)0803),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Ανασκόπηση της ‘Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις’ στην Ευρώπη» (COM(2011)0078),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με θέμα «η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Ιουλίου 2013 με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας» (2013/C2018/03),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 20ής Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Μέτρα για την υποστήριξη της δημιουργίας περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας» (2014/C 415/02),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0162/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2020 αποτελεί το βασικό εργαλείο για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απτά αποτελέσματα των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή μπορούν να συμβάλουν ώστε να διαμορφωθεί η τρέχουσα και μελλοντική ανάπτυξη των περιφερειών στα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η έκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία των νέων και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί σε πολλά κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν αρμόδιο και σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 23 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ, που αποτελούν το 99 % περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, στην καινοτομία και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προσφέροντας πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και διατηρώντας διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της απασχόλησης σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 13 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ συμμετέχει σε εμπορικές δραστηριότητες και επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και περιλαμβάνουν έναν τεράστιο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες συχνά δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς τομείς, έναν αυξανόμενο αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων και ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που εστιάζουν σε συγκεκριμένους στόχους και ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν διαφορετικά προβλήματα και, συνεπώς, διαφορετικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απλούστευση της ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές και έχουν την ικανότητα να συμβαδίσουν με την τεχνολογική πρόοδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικροπιστώσεις, που απευθύνονται κυρίως στους πολύ μικρούς επιχειρηματίες και σε μη προνομιούχα άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν σε καθεστώς αυτοαπασχόλησης, είναι ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση των εμποδίων στην πρόσβαση σε παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δράση για τη στήριξη των ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης (JASMINE) και ο άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) μπορούν να παράσχουν βάσιμη υποστήριξη για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και για τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή διατέθηκαν, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ΜΜΕ, δημιουργήθηκαν πάνω από 263 000 θέσεις εργασίας σε ΜΜΕ, και οι ΜΜΕ βοηθήθηκαν να εκσυγχρονιστούν μέσω της αυξανόμενης χρήσης των ΤΠΕ, των δεξιοτήτων πρόσβασης, της καινοτομίας ή του εκσυγχρονισμού των εργασιακών πρακτικών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα στηρίξει περαιτέρω τις ΜΜΕ, διπλασιάζοντας τη στήριξη που δόθηκε την περίοδο 2007-2013, η οποία θα φθάσει τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεματικός στόχος με τίτλο «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΘΣ 3) είναι ένας από τους θεματικούς στόχους με το υψηλότερο ποσοστό συνολικής χρηματοδότησης (13,9 %), και είναι πρωτεύουσας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ που επιδιώκουν χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ, εφόσον εξελίσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και υπόκεινται σε πολυάριθμους περιορισμούς, όπως μεταξύ άλλων προβλήματα ρευστότητας, πλήττονται ιδιαίτερα από την πολυπλοκότητα των κανονιστικών διατάξεων, την αστάθεια των κανόνων και τον διοικητικό φόρτο, και ιδίως από την έλλειψη αναλογικότητας μεταξύ των δαπανών διαχείρισης και των ποσών που χορηγούνται, των προθεσμιών εξέτασης και της ανάγκης προκαταβολής των κονδυλίων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγωγή της θεματικής συγκέντρωσης στον προγραμματισμό της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020 προσέφερε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με καλύτερη εστίαση στις επενδυτικές προτεραιότητες προκειμένου να διατίθενται επαρκείς πόροι για πραγματικά αποτελέσματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα που προβλέπονται στα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την καθοδήγηση των επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στις ΜΜΕ, διασφαλίζεται στη βιομηχανική παραγωγή μερίδιο τουλάχιστον 20 % του ΑΕγχΠ των κρατών μελών μέχρι το 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι επί του παρόντος σε θέση να εντοπίζει και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρουν το διεθνές εμπόριο, οι εμπορικές συμφωνίες και οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, και μόνο το 13 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο εκτός ΕΕ τα τελευταία τρία χρόνια·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διεθνοποίησης των ΜΜΕ θα πρέπει να βασίζεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και στην υψηλότερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλίζονται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η αύξηση των ποιοτικών θέσεων εργασίας·

1.  σημειώνει ότι, μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι καλύτερα προσανατολισμένα προς έναν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων, ειδικότερα όσον αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης και τις δυνατότητες των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και έχουν καίρια σημασία για την επιτυχία της πολιτικής για τη συνοχή, όμως συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις λόγω του μεγέθους τους· συνιστά, ως εκ τούτου, περαιτέρω ενίσχυση της υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία προς τις ΜΜΕ·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την προσαυξητική αξία των έργων που αφορούν τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη και την καινοτομία στους παραδοσιακούς τομείς, καθώς αυτό όχι μόνο θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και θα διατηρήσει επίσης τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων, παράλληλα με την τήρηση των αρχών της βιωσιμότητας· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον των εν λόγω τομέων και να μην διαταραχθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ των παραδοσιακών βασισμένων στη γνώση τεχνικών παραγωγής και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος υφίσταται σημαντικές αλλαγές λόγω της ψηφιοποίησης, και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το χάσμα δεξιοτήτων ΤΠΕ αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση·

3.  επισημαίνει ότι απαιτούνται γενικά μηχανισμοί που να συμβάλλουν στην απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην επίσπευση της διαδικασίας σύστασης νέων επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος REFIT για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την απορρόφηση των πόρων των ΕΔΕΤ· τονίζει επίσης την ανάγκη για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων·

4.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση του ΘΣ 3, να λάβει υπόψη τις αρχές της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία ώστε να προαχθεί μια περισσότερο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της πράσινης ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ με τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, την παροχή περισσότερων πληροφοριών, την απλούστευση της νομοθεσίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ηλεκτρονικής συνοχής και την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας· επισημαίνει, επιπλέον, ότι μια πιο πράσινη αξιακή αλυσίδα, η οποία περιλαμβάνει την ανακατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση, την ανακύκλωση και τον οικολογικό σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πολλές ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική συμπεριφορά αλλάζει και ότι καταργούνται ή περιορίζονται τα νομοθετικά, θεσμικά και τεχνικά εμπόδια·

5.  υπενθυμίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη έχουν συμπιέσει ασφυκτικά την ζήτηση·

6.  προτρέπει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο έλεγχος αυτών των χρηματοδοτικών μέσων και του προγράμματος «πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ» που αποσκοπεί στη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, και ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η κατάλληλη τεχνική και διοικητική υποστήριξη·

7.  ζητεί απλοποιημένη και λιγότερο ελεγχόμενη πρόσβαση σε πιστώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιούνται· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επενδυτές και οι τράπεζες συχνά δείχνουν απροθυμία να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και ότι πολλές ΜΜΕ, ιδίως οι μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν· επισημαίνει την ανάγκη εξίσωσης των επιτοκίων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ με τα επιτόκια για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις·

8.  θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις τείνουν να βασίζονται σε χρηματοδοτικές πηγές όπως οι τράπεζες και δεν είναι πλήρως ενημερωμένες για την ύπαρξη πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης ή των χρηματοδοτικών τους επιλογών· σημειώνει ότι η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό των αγορών, έχει προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ·

9.  επισημαίνει την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έκβαση και τα αποτελέσματα από τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη χαλαρότητα της σύνδεσης μεταξύ των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων και των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει περαιτέρω την παροχή επιχορηγήσεων αντί να προωθεί, κυρίως, τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων·

10.  επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, πλήθος εμποδίων, όπως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η περίπλοκη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και οι διοικητικές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση των ΜΜΕ και η πολυπλοκότητα εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης, οδήγησαν σε ανεπαρκή απορρόφηση των εν λόγω κονδυλίων από τις ΜΜΕ· προειδοποιεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι υποκείμενες αιτίες του χαμηλού ποσοστού απορρόφησης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη των ίδιων προβλημάτων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και ότι η υπερβολική γραφειοκρατία εμπόδισε ορισμένες ΜΜΕ να υποβάλουν αίτηση χορήγησης των διαθέσιμων κονδυλίων· εκφράζει τη λύπη του για τον υπερβολικά γενικό και ατελή χαρακτήρα των υφιστάμενων μελετών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των ΕΔΕΤ στις ΜΜΕ και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει τάχιστα αξιολόγηση του εν λόγω ζητήματος, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και να την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η ανεπαρκής διοικητική ικανότητα ενδέχεται να εμποδίσει την επιτυχή και έγκαιρη εφαρμογή του ΘΣ 3·

11.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση και στις δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ να υπάρχουν διαφανείς, συνεκτικές και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις· παροτρύνει, ως εκ τούτου, να αρθούν στο μέτρο του δυνατού τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την υποβολή προσφορών για συμβάσεις, με την κατάργηση του περιττού διοικητικού φόρτου, την αποφυγή της δημιουργίας πρόσθετων απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο και την εφαρμογή των διατάξεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την επίλυση των διαφορών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων το ταχύτερο δυνατόν· επικροτεί την οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), το οποίο αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κατά των σφαλμάτων και της απάτης, χωρίς να αυξηθεί ο διοικητικός φόρτος, και να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες ούτως ώστε να προλαμβάνονται τα σφάλματα· καλεί τις αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να ομαδοποιήσουν τις συμβάσεις να φροντίσουν να μην αποκλείουν τις ΜΜΕ από τη διαδικασία βασιζόμενες μόνο στην κλίμακα του παραδοτέου, καθώς οι μεγαλύτερες συμβάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν πιο επαχθή κριτήρια·

12.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής όλων των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερομένων μερών, ιδίως κατά τη διαδικασία καθορισμού των απαιτήσεων που θα περιέχονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα, προκειμένου να στοχοθετούνται καλύτερα οι ανάγκες των τελικών δικαιούχων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για πραγματική εφαρμογή και τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης επίσης κατά στάδια της εκπόνησης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως αναλύεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση· επισημαίνει με ανησυχία ότι πολλές οργανώσεις ΜΜΕ στα κράτη μέλη εξακολουθούν δεν συμμετέχουν πραγματικά και συχνά ενημερώνονται απλώς χωρίς να πραγματοποιούνται επαρκείς διαβουλεύσεις μαζί τους· ενθαρρύνει τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν μελλοντοστραφείς, βιώσιμους και καινοτόμους οικολογικά τομείς της οικονομίας να συμμετάσχουν στην εταιρική σχέση, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τις ενισχύσουν μέσω τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν βελτιωμένο συντονισμό και συνεκτικότητα μεταξύ όλων των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ που εστιάζουν στις ΜΜΕ· σημειώνει ότι η ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ και των λοιπών πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται για τις ΜΜΕ θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων· επικροτεί το σχέδιο διευκόλυνσης της πρόσβασης στα ΕΔΕΤ με την καθιέρωση «σφραγίδας αριστείας» για τα έργα που έχουν αξιολογηθεί ως «άριστα» αλλά δεν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020· προτρέπει τα κράτη μέλη, σε εταιρική σχέση με αρμόδιους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, να δημιουργήσουν, είτε μονοαπευθυντικές υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο, προωθώντας ως εκ τούτου τις ήδη υπάρχουσες, ή μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που προβλέπονται για τις ΜΜΕ, καθώς και διοικητική υποστήριξη για την προετοιμασία και την εφαρμογή των έργων·

14.  τονίζει τον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ITI), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD), οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία εν γένει, στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων του ΘΣ 3, δεδομένου ότι ορισμένα έργα ενδέχεται να αφορούν διασυνοριακές περιοχές πολλών περιφερειών και χωρών, και προσφέρονται για να αναπτυχθούν τοποκεντρικές καινοτόμες πρακτικές·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση στην οποία προέβη η Επιτροπή, τα ποσά που διατίθενται για τη στήριξη των ΜΜΕ έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι τα ΕΔΕΤ, και κυρίως τα επιχειρησιακά προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αυξήσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας βιώσιμα και φιλικά προς τον χρήστη χρηματοδοτικά προγράμματα·

16.  εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· επισημαίνει ότι παρά τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και ότι, αν και όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν πλέον εγκριθεί, η ίδια η εφαρμογή τους εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούν κενά στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα για την ταχεία εξάλειψη αυτών των καθυστερήσεων·

17.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει την επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως την πρόβλεψη έργων με δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, δίνοντας επίσης έμφαση σε έργα που δρομολογούνται στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες και να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την οικονομική και κοινωνική προσαυξητική αξία και τον αντίκτυπο των έργων στο περιβάλλον για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας·

18.  επισημαίνει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην εποπτεία της προσανατολισμένης σε αποτελέσματα εφαρμογής της πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να περιορίσει, όσο το δυνατόν νωρίτερα, τους φραγμούς που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να προσδιορίσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και μεταξύ των ΕΔΕΤ και των άλλων ταμείων που αφορούν τις ΜΜΕ, και να διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις για δράση και καθοδήγηση με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων· σημειώνει ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις περιοχές όπου η κακή ποιότητα των βασικών υποδομών οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων·

19.  τονίζει την ανάγκη ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων προκειμένου να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης·

20.  επισημαίνει ότι μεταξύ των βασικών εμποδίων που παρακωλύουν την ευρεία πρόσβαση των ΜΜΕ στα ΕΔΕΤ συγκαταλέγονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ο μεγάλος αριθμός των καθεστώτων ενίσχυσης, οι περίπλοκοι κανόνες και διαδικασίες, οι καθυστερήσεις στη θέσπιση εκτελεστικών πράξεων και ο κίνδυνος κανονιστικού υπερθεματισμού· ζητεί συνεπώς από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την απλοποίηση να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη στρατηγική για τη βελτίωση της νομοθεσίας, για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαχείριση των ΕΔΕΤ από τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο, την ευελιξία διαχείρισης, την αξιολόγηση κινδύνου και ενδιάμεση αξιολόγηση, το σύστημα ελέγχου και τη συνοχή με τους κανόνες ανταγωνισμού και άλλες πολιτικές της ΕΕ· ζητεί στα εν λόγω μέτρα απλούστευσης να τηρούνται οι κανόνες «μία φορά μόνο» και «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της πρωτοβουλίας «Small Business Act», και να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα, σε πλήρη συνεργασία με εκπροσώπους των διαφόρων κατηγοριών ΜΜΕ· καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου να ενημερώνει σε συνεχή βάση την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται από την ομάδα υψηλού επιπέδου·

21.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει προϋποθέσεις για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που δεν θα εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ΜΜΕ και οι οποίες θα πρέπει να συμβαδίζουν με την στήριξη που δίνεται από την πολιτική συνοχής προς τις επιχειρήσεις, και να αξιοποιήσει πλήρως τα καθεστώτα ενισχύσεων βάσει του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις διοικήσεις και τους δικαιούχους και την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των ΕΔΕΤ, διασαφηνίζοντας συγχρόνως τη σχέση μεταξύ των κανόνων των ΕΔΕΤ για τις ΜΜΕ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν στο πλαίσιο αυτό δεδομένα, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, διασφαλίζοντας την εύρυθμη υποβολή εκθέσεων και παρέχοντας κίνητρα για την υποστήριξη έργων με μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν επειγόντως μια οριστική λύση στην καθυστέρηση των πληρωμών που σχετίζονται με την περιφερειακή πολιτική και να εφαρμόσουν καταλλήλως την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (2011/7/ΕΕ), ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ, ως εταίροι των έργων, δεν θα αποθαρρύνονται λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές, από το να συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης και έργα κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· επισημαίνει επίσης ότι η πιο σχολαστική συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, βάσει της οποίας απαιτείται, μεταξύ άλλων, από τις δημόσιες αρχές να προβαίνουν σε πληρωμές εντός 30 ημερών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύουν, θα συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

24.  τονίζει ότι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, παρότι δεν απαιτούνται τυπικά ως εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στον ΘΣ 3, αποτελούν ωστόσο καίριας σημασίας εργαλείο για τη διασφάλιση της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας των θεματικών στόχων, και επισημαίνει ότι οι εν λόγω στρατηγικές δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, αλλά να ενθαρρύνουν και την καινοτομία που δεν βασίζεται στην επιστήμη· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης που αφορούν αποκλειστικά τις ΜΜΕ σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει τη συνοχή των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης που εγκρίθηκαν από κάθε μεμονωμένη περιφέρεια με τη σχετική εδαφική οικονομία, και την πρόκληση της εφαρμογής έξυπνης εξειδίκευσης στις μη αστικές περιοχές, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν επαρκή υποδομή υποστήριξης· χαιρετίζει την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με την πρωτοβουλία «Small Business Act» στον ΘΣ3 και καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να επισπεύσουν την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην πρωτοβουλία «Small Business Act»· υποστηρίζει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ), που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στη βράβευση των περιφερειών της ΕΕ με εξαιρετικές, μελλοντοστραφείς επιχειρηματικές στρατηγικές, που εφαρμόζουν τις δέκα αρχές της πρωτοβουλίας «Small Business Act»·

25.  ζητεί από τις διοικητικές αρχές να λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ειδικές ικανότητες των επιμέρους περιοχών, με επίκεντρο εκείνες που πλήττονται από υπανάπτυξη, μείωση πληθυσμού και υψηλά ποσοστά ανεργίας, με σκοπό την προώθηση τόσο των παραδοσιακών όσο και των καινοτόμων οικονομικών κλάδων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ειδικά προγράμματα που να ενσωματώνουν όλα τα σχετικά στοιχεία βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις ΜΜΕ· υπενθυμίζει την ύπαρξη χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, όπως προσδιορίζεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Small Business Act», και εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στη σύσταση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης, ως ένας τρόπος να συνδυαστεί η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης, η κοινωνική ένταξη και ο επαγγελματισμός με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια συμμετοχική πλατφόρμα στο πλαίσιο των υφιστάμενων προϋπολογισμών για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων ορθών πρακτικών που ασκήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013·

27.  έχοντας υπόψη τον «έξυπνο οδηγό για την καινοτομία υπηρεσιών» που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον οποίο επισημαίνεται ότι οι στρατηγικές δημόσιας περιφερειακής στήριξης, σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, είναι σε θέση να παράσχουν στις ΜΜΕ ένα ευνοϊκό περιβάλλον και να τις βοηθήσουν ώστε να διατηρήσουν ανταγωνιστική θέση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

28.  επισημαίνει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσουν οι ΜΜΕ κατά την προσαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν στη διάσκεψη COP21·

29.  θεωρεί ότι η κατάλληλη στήριξη και παροχή κινήτρων για την δράση των ΜΜΕ μπορεί να προσφέρει καινοτόμες ευκαιρίες για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

30.  τονίζει ότι εφόσον οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, η σύσταση επιχειρήσεων θα πρέπει να διευκολυνθεί με την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στα σχολικά προγράμματα σπουδών, όπως προσδιορίζονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Small Business Act», και ότι, ειδικά στα συστήματα μικροπιστώσεων, η κατάλληλη κατάρτιση και στήριξη των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας ενώ απαιτείται ειδική κατάρτιση για την προετοιμασία των νέων για την πράσινη οικονομία·

31.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές, να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα αποτελείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες και δημόσια ιδρύματα για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, παροτρύνοντας συγχρόνως τις διαχειριστικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια που προορίζονται για τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων χρήσεων των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ· σημειώνει επίσης, εν προκειμένω, ότι η τεχνική συνδρομή του θεματικού στόχου 11 πρέπει να ωφελεί όλους τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την εταιρική σχέση· ζητεί, συνεπώς, να διασφαλισθεί η πρόσβαση των τοπικών οργανώσεων ΜΜΕ σε όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ΘΣ 11 και σε μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων·

32.  επισημαίνει ότι μόνο το 25 % περίπου των ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ ασκούν εξαγωγικές δραστηριότητες στην ΕΕ και ότι η διεθνοποίηση των ΜΜΕ είναι μια διαδικασία που απαιτεί επίσης στήριξη σε τοπικό επίπεδο· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αξιοποιήσει περισσότερο τα ΕΔΕΤ για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αδράξουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει το διεθνές εμπόριο, υποστηρίζοντας παράλληλα τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν το κόστος προσαρμογής και τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του διεθνούς ανταγωνισμού·

33.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020, να αυξήσει την χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0364.
  • [2]  ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0198.
  • [4]  ΕΕ C 21 E της 28.1.2010, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ C 188 E της 28.6.2012, σ. 7.
  • [6]  ΕΕ C 68 E της 7.3.2014, σ. 40.
  • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0002.
  • [8]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0308.
  • [9]  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κοινός στόχος των επενδύσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ είναι να παρασχεθεί στήριξη με σκοπό την υλοποίηση της ενωσιακής στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Κάθε ΕΔΕΤ υποστηρίζει 11 θεματικούς στόχους και ο θεματικός στόχος 3 (εφεξής ΘΣ 3) αφορά τη «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα (με το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (με το ΕΤΘΑ)» και τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΤΠΑ.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι ουσιώδεις για την οικονομία των περιφερειών της ΕΕ, τόσο σε θέματα απασχόλησης όσο και ανταγωνιστικότητας. Για την περίοδο 2007-2013, με την υποστήριξη της πολιτικής για τη συνοχή, διατέθηκαν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη εταιρειών, κυρίως ΜΜΕ, και για την περίοδο 2014-2020 ο στόχος είναι να διπλασιαστεί αυτό το ποσό (και με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών μέσων). Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων, οι επενδύσεις στις ΜΜΕ θα γίνουν μέσω του ΘΣ 3, επιτρέποντας συγχρόνως επενδύσεις στις ΜΜΕ στο πλαίσιο άλλων θεματικών στόχων.

Στο πλαίσιο του ευρέος θέματος «ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ», πάνω από 63 δισεκατομμύρια των ΕΔΕΤ έχουν διατεθεί στον προγραμματισμό 2014-2020 (συν σχεδόν 31 δισεκατομμύρια από εθνική συγχρηματοδότηση, σε σύνολο 94 δισεκατομμυρίων).

Αναμένεται να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Θα παρασχεθεί στήριξη σε περίπου 801 500 εταιρείες για την άμεση δημιουργία 354 300 νέων θέσεων εργασίας. Σε συνδυασμό με τη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας για τις εταιρείες, αυτό σημαίνει ότι 5% όλων των ΜΜΕ της ΕΕ και 8% των νέων εταιρειών θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ·

- 396 500 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) θα λάβουν χρηματοδότηση για να επενδύσουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και των δεξιοτήτων των ατόμων.

Όσον αφορά το ΕΤΠΑ, η στήριξη στις ΜΜΕ (ΘΣ 3) αποτελεί έναν από τους τέσσερις υποχρεωτικούς θεματικούς στόχους και πρέπει να εστιάζεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και την επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, και τη στήριξη της ανάπτυξης στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μιας επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, η ετήσια έκθεση 2014-2015 της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ καταδεικνύει ότι τους αντιστοιχεί 71,4% της αύξησης στην απασχόληση το 2014 στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και ότι το 2014 οι ΜΜΕ απασχολούσαν σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67% της συνολικής απασχόλησης, και δημιούργησαν 58% της προστιθέμενης αξίας του τομέα. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι ΜΜΕ (93%) είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα. Περίπου τα τρία τέταρτα των ΜΜΕ δραστηριοποιούνται στους πέντε βασικούς τομείς: «χονδρικό και λιανικό εμπόριο», «παραγωγή/μεταποίηση», «κατασκευές», «επιχειρηματικές υπηρεσίες» και «υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης».

Συνολικά, για την περίοδο 2007-2013, μέσα από την πολιτική συνοχής στηρίχθηκαν 73 500 νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημιουργήθηκαν πάνω από 263 000 θέσεις εργασίας σε ΜΜΕ. Για την περίοδο 2007-2013 υπήρχαν 204 επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΤΠΑ που στήριζαν την έρευνα και την καινοτομία και την ανάπτυξη και εξέλιξη των ΜΜΕ (περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ).

Ειδικότερα, τα επιχειρησιακά προγράμματα όπου το υψηλότερο μερίδιο της χρηματοδότησης (πάνω από 80%) διατέθηκε για έρευνα, καινοτομία και τομείς σχετικούς με τις ΜΜΕ είναι τα εξής:

Εθνικό «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης» (Ουγγαρία)·

- «Factores de Competitividade 2007-2013» (Πορτογαλία)·

- «Innovation og Viden» (Δανία), «Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής Οικονομίας» (Βουλγαρία) και

- εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα Burgenland (Αυστρία).

Περίπου το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ που είναι υπό αξιολόγηση διατέθηκε σε «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία» και στον γενικό τίτλο «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Η μορφή χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε όλες τις κατηγορίες δαπανών είναι η μη επιστρεπτέα ενίσχυση, ακολουθούμενη από ενισχύσεις όπως δάνεια, επιδότηση επιτοκίου και εγγυήσεις, που εστιάζονται σε επιλεγμένες προτεραιότητες. Γενικά, το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου και άλλες μορφές χρηματοδότησης είναι πολύ λιγότερο συχνές μορφές υλοποίησης.

Θέση του ΕΚ κατά τις διαπραγματεύσεις για τον ΘΣ 3 και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων

Το ΕΚ επισημαίνει πάντοτε ότι «οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ τους αντιστοιχεί 85% των προσφάτως συσταθεισών θέσεων εργασίας· 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 67% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ, με ποσοστό 30% να προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις». Το ΕΚ θεωρεί επίσης ότι «οι ΜΜΕ είναι οι κύριοι μοχλοί της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στα 28 κράτη μέλη».

Το 2014, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δήλωσε ότι «(...) η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζοντας παράλληλα, μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τη σύσταση και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που συγκαταλέγονται στους κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ» και ζήτησε από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες «να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης ώστε να μπορούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ να επωφελούνται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ, καθώς επίσης να θεσπίσουν φιλόδοξα μέτρα στο πλαίσιο του κοινού μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου συνδυάζοντας δημοσιονομικούς πόρους της ΕΕ, για παράδειγμα από το COSME, το Ορίζοντας 2020 και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)».

Στο ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013, το ΕΚ ζήτησε «οι βασικές αρχές της Small Business Act για την Ευρώπη, ήτοι «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και «Μία φορά μόνο», να θεωρηθούν ως ένα από τα θεμέλια της πολιτικής για τη συνοχή» και εξέφρασε την άποψη ότι «οι αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για τον καθορισμό των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων»· το ΕΚ συνεχάρη επίσης για «την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕ και της Επιτροπής για την υλοποίηση τριών κοινών πρωτοβουλιών – JESSICA, JEREMIE και JASMINE».

Κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε το στοιχείο της συνεργασίας μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ για παραγωγικές επενδύσεις «με σκοπό την υποστήριξη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ» και συμφώνησε με την εισαγωγή του χρηματοδοτικού μέσου «Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ», το οποίο διαχειρίζεται έμμεσα η Επιτροπή και το οποίο υλοποιείται από την ΕΤΕ· ωστόσο, το ΕΚ ζήτησε να μειωθεί το αρχικό ανώτατο όριο αυτής της πρωτοβουλίας στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 3 είχε ανατεθεί στις αρχές η ικανότητα να ασκούν τη διαχείριση με τον πλέον αποδοτικό τρόπο· επίσης, η θεματική συγκέντρωση αποτέλεσε πρόκληση για την ΕΕ-12, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη στις ΜΜΕ, και αυτό διότι κατά την περίοδο 2007-2013 δόθηκε έμφαση στη βελτίωση των υποδομών.

Οι περισσότερες τοπικές διοικήσεις συμμετέχουν άμεσα ή/και μέσω των εθνικών ενώσεών τους στις επιτροπές παρακολούθησης προγραμμάτων τα οποία στηρίζονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ορισμένες φορές σε άλλα ταμεία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την επιρροή τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων (μέγεθος δομών εταιρικής σχέσης, διαθεσιμότητα πληροφοριών, σαφήνεια και πρόβλεψη του φόρτου εργασίας των συνεδριάσεων). Οι περισσότερες επιχειρησιακές πτυχές του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση δεν εφαρμόζονται δεόντως στις περισσότερες περιπτώσεις. Όπως συνέβη και κατά την προπαρασκευαστική φάση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι περιφέρειες συχνά παραμένουν οι προτιμώμενοι συνομιλητές για τις κεντρικές κυβερνήσεις και έχουν περισσότερη επιρροή και ισχύ ως προς τις αποφάσεις από τις τοπικές δημόσιες αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικές ενώσεις τοπικών αρχών (αντίθετα με το άρθρο 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων σχετικά με την εταιρική σχέση) δεν είναι πλήρεις εταίροι αλλά μόνο ενημερώνονται για τις σημαντικότερες αποφάσεις, χωρίς να παίρνουν μέρος στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Άλλες εθνικές ενώσεις τοπικών αρχών έχουν τον πλέον στρατηγικό ρόλο στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των ΕΔΕΤ, και αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος δράσης για την καλύτερη απορρόφηση των ΕΔΕΤ στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ κεντρικών κυβερνήσεων και άλλων επιπέδων διακυβέρνησης θα εξασφάλιζε μια κοινή δήλωση ενώπιον των υπηρεσιών της Επιτροπής, μεγαλύτερο ενστερνισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων, καλύτερη γνώση των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ΕΔΕΤ, και συνεπώς πιο αποδοτική επιτόπια χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Η αναγνώριση της σημασίας των τοπικών αρχών μπορεί επίσης να καταφανεί μέσω της εδαφικής διάστασης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μέσω της ικανότητας των τοπικών αρχών να αποκτούν πρόσβαση και να αξιοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, και μέσω του ορισμού τους ως ενδιάμεσων φορέων ή δικαιούχων μιας ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης (ΟΕΕ). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται προσανατολίζονται στις μεγαλύτερες αστικές περιοχές ή περιφέρειες, όταν υπάρχουν. Πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία συμμετοχής των τοπικών περιοχών κάθε είδους στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση προς όφελος της ανάπτυξης της περιοχής τους.

Διοικητική ικανότητα των τοπικών αρχών

Όσον αφορά την απλοποίηση, η προθυμία περιορισμού του διοικητικού κόστους για τους δικαιούχους δεν θα πρέπει να επιφέρει πρόσθετες δαπάνες για τις διαχειριστικές αρχές ή τις τοπικές αρχές που έχουν αναλάβει αρμοδιότητες.

Στις τοπικές αρχές που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν περισσότερο στη διαχείριση των ΕΔΕΤ θα πρέπει να δίνεται από τις κεντρικές κυβερνήσεις η ευκαιρία να αναλαμβάνουν περισσότερες εξουσίες λήψης αποφάσεων, αρχίζοντας από την επιλογή των έργων. Η τεχνική συνδρομή και η έγκαιρη συμμετοχή στις συζητήσεις για τις επενδυτικές προτεραιότητες στους μελλοντικούς γύρους χρηματοδότησης θα συμβάλουν σε αυτή τη διαδικασία.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες και περιφέρειες μόλις έχουν αρχίσει να δρομολογούν τα προγράμματα, οι διαχειριστικές αρχές και η Επιτροπή έχουν περιθώριο να επιβάλουν με μεγαλύτερη συνέπεια την αρχή της εταιρικής σχέσης, όπως καθορίζεται στον κανονισμό και στον κώδικα ορθής πρακτικής.

Η επιτυχία των προγραμμάτων ΕΔΕΤ –και των στρατηγικών που τα υποστηρίζουν μέσω εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων– θα εξαρτηθεί από τη χρηστή διακυβέρνηση και την άμεση εκκίνησή τους, καθώς και από την πλήρη εφαρμογή τους τα επόμενα χρόνια.

Χρηματοδοτικά μέσα για τον ΘΣ 3

Στήριξη στον ΘΣ 3 μπορεί να παρασχεθεί μέσω χρηματοδοτικών μέσων που πρέπει να σχεδιάζονται βάσει μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να δημιουργηθούν σε επίπεδο ΕΕ, συνδυάζοντας τα ΕΔΕΤ με άλλους πόρους, με σκοπό να ενθαρρυνθεί ο τραπεζικός δανεισμός στις ΜΜΕ. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν επίσης να δημιουργηθούν σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, να τεθούν υπό τη διαχείριση της διαχειριστικής αρχής και να αποτελούνται από δάνεια ή εγγυήσεις.

Δεύτερη δέσμη μέτρων για την εργασία: πολιτικό πλαίσιο της έκθεσης

Η βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η καλύτερη χρήση των πόρων υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύει συνολικά δυνητική εξοικονόμηση ύψους 630 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η πρόληψη των περιβαλλοντικών ζημιών και η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελούν κοινωνική πρόκληση που προσφέρει μεταξύ άλλων νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όσες επιχειρήσεις προωθούν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο οι πράσινες ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα, να χρηματοδοτηθούν και να φτάσουν στην αγορά. Η ανακατασκευή, η επισκευή, η συντήρηση και ο οικολογικός σχεδιασμός έχουν μεγάλες δυνατότητες να καταστούν κινητήριες δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ταυτοχρόνως δε, να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι ΜΜΕ και οι επιχειρηματίες χρειάζονται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να μεταβούν σε μια κυκλική οικονομία. Οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ σε τομείς όπως η συνεργασία για την κλιματική αλλαγή ή οι πολιτικές γειτονίας παρέχουν συγκεκριμένο πεδίο στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που διαθέτουν πράσινη εμπειρία ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Χρειάζεται ένα περισσότερο υποστηρικτικό πλαίσιο και αυξημένη διεθνής συνεργασία ώστε να μπορέσουν οι ΜΜΕ να ενταχθούν επιτυχώς στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec