SPRAWOZDANIE w sprawie realizacji celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 ust 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów)

  29.4.2016 - (2015/2282(INI))

  Komisja Rozwoju Regionalnego
  Sprawozdawczyni: Rosa D’Amato

  Procedura : 2015/2282(INI)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0162/2016
  Teksty złożone :
  A8-0162/2016
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie realizacji celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 ust 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów)

  (2015/2282(INI))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (UE) nr 1303/2013 dotyczący celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP”,

  –  uwzględniając art. 37 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (UE) nr 1303/2013 dotyczący instrumentów finansowych wspieranych przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,

  –  uwzględniając rezolucję ustawodawczą z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii w programie badawczo-rozwojowym podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań[1],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania[2],

  –  uwzględniając dyrektywę 2011/7/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym[3],

    uwzględniając program COSME na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw,

  –  uwzględniając badanie Eurobarometru dotyczące MŚP, zasobooszczędności i rynków ekologicznych (Flash Eurobarometer 381) oraz badanie Eurobarometru dotyczące roli wsparcia publicznego we wprowadzaniu innowacji na rynek (Flash Barometer 394),

  –  uwzględniając rezolucję z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie – Karta Małych Przedsiębiorstw[4],

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany „Najpierw myśl na małą skalę” Program „Small Business Act” dla Europy (COM(2008)394),

  –  uwzględniając Europejską kartę małych przedsiębiorstw przyjętą podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Feira w dniach 19–20 czerwca 2000 r.,

    uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie praktycznych aspektów przeglądu unijnych instrumentów mających na celu wspieranie finansowania MŚP w kolejnym okresie programowania[5],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej[6],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie inteligentnej specjalizacji: tworzenie sieci doskonałości na rzecz skutecznej polityki spójności[7],

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 września 2015 r. w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii[8],

  –  uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)[9],

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2014 r. zatytułowany „Badania naukowe i innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego” (COM(2014)0339),

  –  uwzględniając szóste sprawozdanie Komisji z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zatytułowane „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”,

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2014 r. zatytułowany „Plan inwestycyjny dla Europy” (COM(2014)0903),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2011 r. zatytułowany „Polityka przemysłowa – poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zatytułowany „Małe przedsiębiorstwo, wielki świat – nowe partnerstwo na rzecz pomocy MŚP w wykorzystaniu szans na światowych rynkach” (COM(2011)0702),

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011)0803),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. zatytułowany „Przegląd programu »Small Business Act« dla Europy” (COM(2011)0078),

    uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie polityki regionalnej jako czynnika przyczyniającego się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020 (COM(2010)0553),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „«Europa 2020» – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 grudnia 2015 r. zatytułowany „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” (COM(2015)0639),

  –  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 lipca 2013 r. zatytułowaną „Zlikwidować przepaść innowacyjną” (2013/C 218/03),

  –  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 20 listopada 2014 r. zatytułowaną „Środki wspierające tworzenie ekosystemów sprzyjających zakładaniu nowych przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii” (2014/C 415/02),

  –  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0162/2016),

  A.  mając na uwadze, że polityka spójności stanowi główne narzędzie inwestycji we wzrost i zatrudnienie w UE, przy czym jej budżet wynosi ponad 350 mld EUR do 2020 r.; mając na uwadze, że namacalne wyniki inwestycji w ramach polityki spójności mogą pomóc w kształtowaniu obecnego i przyszłego wzrostu w regionach państw członkowskich;

  B.  mając na uwadze, że w wyniku kryzysu gospodarczego i finansowego w wielu państwach członkowskich podniósł się poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także stopa długoterminowego bezrobocia i bezrobocia wśród młodych oraz nasiliły się nierówności społeczne, i dlatego też MŚP mogą odgrywać właściwą i istotną rolę w ożywieniu gospodarczym Europy;

  C.  mając na uwadze, że 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, które stanowią ok. 99 % wszystkich przedsiębiorstw, zasadniczo przyczynia się do wzrostu gospodarczego, spójności społecznej, innowacji i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, oferując ponad 100 mln miejsc pracy, co odpowiada 2 na każde 3 miejsca pracy w sektorze prywatnym, i utrzymując stopę wzrostu zatrudnienia na dwukrotnie wyższym poziomie niż duże przedsiębiorstwa; mając na uwadze, że jedynie 13 % europejskich MŚP prowadzi działalność handlową i inwestycje na światowych rynkach;

  D.  mając na uwadze, że europejskie MŚP są bardzo zróżnicowane i obejmują dużą liczbę mikroprzedsiębiorstw na szczeblu lokalnym, często działających w tradycyjnych sektorach, i coraz większą liczbę nowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i szybko rozrastających się przedsiębiorstw innowacyjnych, a także przedsiębiorstwa społeczne ukierunkowane na konkretne cele i grupy; mając na uwadze, że te modele biznesowe napotykają na różne problemy i stąd mają różne potrzeby; mając na uwadze uproszczenie przepisów europejskich, krajowych i regionalnych ma kluczowe znaczenie, aby ułatwić MŚP dostęp do kredytów;

  E.  mając na uwadze, że MŚP cechuje duża zdolność dostosowywania się do zmian oraz do nadążania za postępem technologicznym;

  F.  mając na uwadze, że mikrokredyty, skierowane głównie do mikroprzedsiębiorców i osób w niekorzystnej sytuacji, którzy pragną podjąć samozatrudnienie, mają zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia przeszkód w dostępie do tradycyjnych usług bankowych, a także mając na uwadze, że inicjatywa JASMINE (Wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w Europie) oraz oś „Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna” programu EaSI mogą zapewnić istotne wsparcie w usprawnieniu dostępu do finansowania, w tym dla przedsiębiorstw społecznych;

  G.  mając na uwadze, że w okresie programowania polityki spójności na lata 2007–2013 przewidziano 70 mld EUR wsparcia dla MŚP, tworząc ponad 236 000 miejsc zatrudnienia w MŚP, oraz w ramach tej polityki udzielono MŚP pomocy przy modernizacji dzięki zwiększonemu wykorzystaniu TIK, umiejętności w dziedzinie dostępu, innowacji czy też dzięki modernizacji metod pracy;

  H.  mając na uwadze, że polityka spójności w latach 2014–2020 będzie nadal wspierać MŚP, zapewniając pomoc finansową w wysokości 140 mld euro, czyli dwukrotnie więcej niż przeznaczono na ten cel w latach 2007–2013;

  I.  mając na uwadze, że cel tematyczny zatytułowany „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (cel tematyczny nr 3) jest jednym z celów tematycznych, na który przypada największy odsetek (13,9 %) ogółu środków, i ma pierwszorzędne znaczenie dla realizacji celów polityki spójności i strategii „Europa 2020”;

  J.  mając na uwadze, że MŚP pragnące ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w sytuacji, gdy funkcjonują w konkurencyjnym otoczeniu i są poddane licznym ograniczeniom, np. w przepływie środków pieniężnych, cierpią szczególnie z powodu złożoności przepisów, braku stabilności zasad i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza wówczas, gdy brak jest proporcji między kosztami zarządzania a przyznanymi kwotami, terminami rozpatrywania a koniecznością zaliczkowego wypłacania środków;

  K.  mając na uwadze, że wprowadzenie pogrupowania na tematy w programowaniu polityki spójności na lata 2014–2020 zapewniło skuteczne narzędzie kształtowania programów operacyjnych lepiej skupionych na priorytetach inwestycyjnych, aby dysponować wystarczającymi zasobami w celu wywierania realnych skutków;

  L.  mając na uwadze, że umowy o partnerstwie i programy operacyjne przewidziane w art. 14, 16 i 29 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów stanowią strategiczne narzędzia ukierunkowujące inwestycje w państwach członkowskich i regionach;

  M.   mając na uwadze, że dzięki MŚP do 2020 r. udział produkcji przemysłowej w PKB państw członkowskich wyniesie przynajmniej 20 %;

  N.  mając na uwadze, że jedynie niewielki odsetek europejskich MŚP jest obecnie w stanie identyfikować i wykorzystywać szanse, jakie niosą handel międzynarodowy, porozumienia handlowe i globalne łańcuchy wartości, a w okresie ostatnich trzech lat zaledwie 13 % europejskich MŚP było aktywnych na arenie międzynarodowej poza UE;

  O.  mając na uwadze, że proces umiędzynarodowienia MŚP powinien przebiegać w oparciu o zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, obowiązek poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz konieczność zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony środowiska, aby zapewnić uczciwą konkurencję i wzrost liczby wysokiej jakości miejsc pracy;

  1.  zauważa, że dzięki koncentracji tematycznej programy operacyjne zostały lepiej ukierunkowane na ograniczoną liczbę celów strategicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o stymulowanie wzrostu i tworzenie potencjału wysokiej jakości miejsc pracy dla MŚP, w tym dla mikroprzedsiębiorstw; uważa, że MŚP stanowią siłę napędową europejskiej gospodarki i mają kluczowe znaczenie dla sukcesu polityki spójności, lecz często stają w obliczu szeregu wyzwań ze względu na skalę swojej działalności; zaleca zatem dalsze zwiększanie wsparcia z funduszy EFSI dla MŚP;

  2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględniania wartości dodanej projektów MŚP dla rozwoju i innowacji w tradycyjnych sektorach, ponieważ będzie to stymulowało nie tylko tworzenie miejsc pracy, ale także pozwoli utrzymać specyfikę lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju; podkreśla również konieczność uwzględniania kontekstu, w jakim funkcjonują te sektory, i nienaruszania delikatnej równowagi między tradycyjnymi technikami produkcji opartymi na wiedzy a innowacjami; wskazuje, że MŚP odgrywają istotną rolę w sektorze usług, który przechodzi znaczne zmiany w wyniku cyfryzacji, dlatego też uważa, że niedoborowi kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych należy zaradzić poprzez położenie większego nacisku na odpowiednie szkolenia i edukację;

  3.  podkreśla ogólną potrzebę ustanowienia mechanizmów, które pomogłyby w uproszczeniu otoczenia biznesowego i przyśpieszeniu procesu tworzenia nowych firm, wykorzystując program REFIT, by wesprzeć konkurencyjność MŚP i ich zdolność do absorpcji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; podkreśla również konieczność spełniania warunków wstępnych;

  4.  wzywa Komisję do uwzględnienia zasad pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym przy wdrażaniu celu tematycznego 3, aby wspierać bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości dla MŚP, zwracając szczególną uwagę na kwestię promowania zielonych miejsc pracy; uważa w związku z tym, że ważne jest dalsze podejmowanie wysiłków mających na celu wspieranie zielonej konkurencyjności MŚP dzięki poprawie dostępu do finansowania, skuteczniejszemu informowaniu, upraszczaniu prawodawstwa, ograniczaniu biurokracji, promowaniu e-spójności i wzmacnianiu kultury zielonej przedsiębiorczości; zauważa, że bardziej zielony łańcuch wartości, obejmujący odnawianie urządzeń, naprawę, konserwację, recykling i ekoprojektowanie, mógłby stworzyć duże możliwości biznesowe dla wielu MŚP, pod warunkiem że zmieni się zachowanie ekonomiczne i zostaną usunięte lub ograniczone bariery prawne, instytucjonalne i techniczne;

  5.  przypomina, że trudności, jakie napotykają MŚP, są również spowodowane zdławieniem popytu w związku ze środkami oszczędności stosowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

  6.  zachęca państwa członkowskie i władze lokalne do rozważenia wykorzystania możliwości oferowanych przez instrumenty finansowe; podkreśla potrzebę zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i kontroli tych instrumentów finansowych i programu „Inicjatywa na rzecz MŚP” mającego na celu finansowe wsparcie MŚP; podkreśla, że instrumenty finansowe powinny być zawsze wykorzystywane zgodnie z celami polityki spójności i że należy zapewnić właściwe wsparcie techniczne i administracyjne;

  7.  apeluje o uproszczony i mniej regulowany dostęp do kredytów, uwzględniający szczególne cechy mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i regionów, w których prowadzą działalność; ubolewa z powodu faktu, że inwestorzy i banki często niechętnie finansują przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność we wczesnej fazie ich rozwoju oraz że wiele MŚP, zwłaszcza małych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, napotyka trudności z uzyskaniem dostępu do zewnętrznego finansowania; apeluje zatem do Komisji, państw członkowskich i władz lokalnych o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię poprawy dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność; zwraca uwagę na potrzebę wyrównania wysokości oprocentowania kredytów udzielanych MŚP i większym przedsiębiorstwom;

  8.  uważa, że małe europejskie przedsiębiorstwa korzystają ze źródeł finansowania takich jak banki i często nie są świadome istnienia dodatkowych źródeł finansowania lub swoich możliwości finansowych; zauważa, że Komisja, uwzględniając fragmentację rynków, zaproponowała szereg inicjatyw, takich jak unia rynków kapitałowych, mających na celu zróżnicowanie źródeł finansowania, ułatwienie swobodnego przepływu kapitału i poprawę dostępu do finansowania, zwłaszcza dla MŚP;

  9.  zwraca uwagę na brak dowodów potwierdzających wyniki i rezultaty generowane dzięki instrumentom finansowym, a także na nikły związek tych instrumentów finansowych z nadrzędnymi celami i priorytetami UE; apeluje do Komisji, by zamiast głównie promować korzystanie z instrumentów finansowych, nadal doskonaliła proces udzielania dotacji;

  10.  zauważa, że w okresie programowania 2007–2013 kilka przeszkód, takich jak skutki kryzysu gospodarczego, złożony tryb zarządzania funduszami strukturalnymi oraz obciążenia administracyjne, a także ograniczony dostęp MŚP do finansowania i złożoność procesu realizacji programów pomocowych, przyczyniło się do niewystarczającego poziomu absorpcji tych funduszy przez MŚP; przestrzega, że należy wyeliminować powody leżące u podstaw niskiego poziomu absorpcji w celu uniknięcia powtarzania się tych samych problemów w okresie programowania 2014–2020, oraz że nadmierna biurokracja uniemożliwiła niektórym MŚP ubieganie się o dostępne fundusze; ubolewa nad zbyt ogólnym charakterem i niekompletnością dotychczasowych badań poświęconych skuteczności i rzeczywistym skutkom europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla MŚP i wzywa Komisję do szybkiego przygotowania – we współpracy z państwami członkowskimi – oceny tej kwestii i przedstawienia jej Parlamentowi; podkreśla, że słaby potencjał administracyjny może przeszkodzić w pomyślnej i terminowej realizacji celu tematycznego 3;

  11.  odnotowuje, że Komisja poświęca większą uwagę dobremu zarządzaniu i wysokiej jakości usługom publicznym; przypomina o znaczeniu, jakie ma dla MŚP istnienie przejrzystych, spójnych i innowacyjnych ustaleń w dziedzinie zamówień publicznych; apeluje zatem o jak najskuteczniejsze zniwelowanie przeszkód, z którymi zmagają się MŚP przy składaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia, poprzez wyeliminowanie zbędnego obciążenia administracyjnego, unikanie stwarzania dodatkowych wymogów na poziomie krajowym i wdrażanie obowiązujących ram prawnych z myślą o jak najszybszym możliwym rozwiązywaniu sporów w dziedzinie zamówień publicznych; z zadowoleniem przyjmuje dyrektywę 2014/24/UE i jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), które powinny znacznie zmniejszyć obciążenia administracyjne dla firm, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla potrzebę dalszego rygorystycznego stosowania środków przeciwko błędom i przeciwko korupcji bez tworzenia dodatkowych obciążeń administracyjnych, a także uproszczenia procedur administracyjnych w celu zapobiegania błędom; apeluje do instytucji zamawiających, które pragną łączyć zamówienia, aby dopilnowały, by sam zakres docelowej części zamówienia nie prowadził do wykluczenia MŚP z postępowania, zważywszy że większe zamówienia mogą się wiązać z bardziej uciążliwymi kryteriami;

  12.  ponownie wzywa do zwiększenia przejrzystości i udziału wszystkich odpowiednich władz regionalnych i lokalnych, podmiotów z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców i innych zainteresowanych stron, zwłaszcza w procesie określania wymogów w zakresie zaproszeń do przedkładania projektów wniosków w celu lepszego spełnienia potrzeb beneficjentów końcowych; podkreśla zatem konieczność rzeczywistej realizacji i przestrzegania zasady partnerstwa również na etapie redagowania, przygotowywania i wdrażania umów o partnerstwie i programów operacyjnych, jak szczegółowo opisano w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów oraz w kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa; zauważa z niepokojem, że wiele organizacji MŚP w państwach członkowskich wciąż nie jest w rzeczywistości angażowanych, a często są jedynie informowane bez uprzednich konsultacji z nimi; zachęca organizacje reprezentujące przyszłościowe, zrównoważone i innowacyjne pod względem ekologicznym sektory gospodarki do angażowania się we współpracę i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wzmacniania pozycji tych organizacji, w tym poprzez wykorzystanie pomocy technicznej i tworzenie potencjału;

  13.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o zwiększoną koordynację i spójność wszystkich polityk inwestycyjnych UE skierowanych do MŚP; zwraca uwagę, że wzmocnienie synergii między finansowaniem z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a innymi strategiami politycznymi i instrumentami finansowymi ukierunkowanymi na MŚP doprowadzi do maksymalizacji wpływu inwestycji; z zadowoleniem przyjmuje plan ułatwienia dostępu do funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dzięki wprowadzeniu „pieczęci doskonałości” dla projektów, które zostały ocenione jako „doskonałe”, ale nie uzyskują finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”; pilnie wzywa państwa członkowskie do zorganizowania, we współpracy z odpowiednimi podmiotami społecznymi i gospodarczymi, albo punktów kompleksowej obsługi na szczeblu regionalnym, promując tym samym te już istniejące, albo skonsolidowanej platformy dla różnych instrumentów finansowych UE skierowanych do MŚP, a także do zapewnienia wsparcia administracyjnego w celu opracowania i wdrożenia projektów;

  14.  podkreśla rolę, jaką zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność, strategie makroregionalne i ogólnie europejska współpraca terytorialna mogą odgrywać w skutecznej realizacji założeń w ramach celu tematycznego 3, mając na uwadze fakt, że niektóre projekty mogą obejmować obszary transgraniczne, w tym kilka regionów i krajów, i mogą doprowadzić do wypracowania ukierunkowanych na dany obszar praktyk w zakresie innowacji;

  15.  zauważa, że zgodnie z pierwszą oceną Komisji kwoty przeznaczone na wsparcie dla MŚP znacznie się zwiększyły w porównaniu do poprzednich okresów programowania; podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a zwłaszcza programy operacyjne mające na celu wspieranie badań i rozwoju, mogłyby pomóc MŚP w zwiększaniu ich potencjału w zakresie zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym poprzez zapewnienie rentownych i przyjaznych użytkownikowi planów finansowania;

  16.  ubolewa nad opóźnieniami we wdrażaniu polityki spójności w czasie bieżącego okresu programowania; wskazuje na pilny charakter dostępu do finansowania dla MŚP, i że choć zatwierdzono już wszystkie programy operacyjne, to proces ich wdrażania znajduje się wciąż na bardzo wczesnym etapie; zauważa, że opóźnienia powodują braki w realizacji polityki spójności i zwraca się pilnie do Komisji o rozwijanie środków z myślą o przyspieszonym likwidowaniu tych opóźnień;

  17.  pilnie wzywa Komisję do śledzenia i zachęcania do przyspieszenia wdrażania polityki spójności, zwłaszcza realizacji projektów z potencjałem w zakresie zrównoważonego wzrostu i tworzenia jakościowych miejsc pracy, przy czym należy również poświęcić szczególną uwagę projektom realizowanym na obszarach wiejskich w celu stworzenia nowych usług i unikania wyludnienia obszarów wiejskich; zwraca się do Komisji, by przy ustalaniu kryteriów kwalifikowalności miała na uwadze gospodarczą i społeczną wartość dodaną projektów oraz ich wpływ na otoczenie;

  18.  podkreśla rolę Parlamentu w nadzorowaniu nakierowanego na wyniki wdrażania polityki spójności; wzywa Komisję do stwierdzania i ograniczania na najwcześniejszym możliwym etapie przeszkód uniemożliwiających skuteczne wykorzystanie funduszy przez MŚP i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, do identyfikowania potencjalnych synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi funduszami istotnymi dla MŚP, a także do wystąpienia z konkretnymi zaleceniami w zakresie działań i wytycznych na rzecz dalszego upraszczania, monitorowania i oceniania wykorzystania tych instrumentów finansowych; zauważa, że w sektorze tym występują rosnące trudności, zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych i na tych obszarach, gdzie słaba jakość kluczowej infrastruktury prowadzi do niskiego poziomu prywatnych inwestycji;

  19.  podkreśla potrzebę usystematyzowania dialogu między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w celu polepszenia i ułatwienia dostępu MŚP do różnorodnych źródeł finansowania;

  20.  podkreśla, że do głównych przeszkód, które uniemożliwiają MŚP szeroki dostęp do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, należą obciążenia administracyjne, duża liczba programów pomocy, wysoki stopień skomplikowania przepisów i procedur, opóźnienia we wdrażaniu aktów wykonawczych oraz zagrożenie związane z nadmiernie rygorystycznym wdrażaniem; wzywa zatem grupę wysokiego szczebla ds. monitorowania uproszczenia do przedłożenia konkretnych wniosków, pamiętając o strategii lepszego stanowienia prawa, w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi dla MŚP, ze szczególnym naciskiem na wymogi dotyczące audytu, elastyczności zarządzania, oceny ryzyka i oceny śródokresowej, systemu kontroli i spójności z zasadami konkurencji i innymi strategiami politycznymi UE; domaga się, by takie środki na rzecz uproszczenia były zgodne z zawartymi w programie Small Business Act zasadami „Tylko jeden raz” oraz „Najpierw myśl na małą skalę” oraz by były opracowywane i wdrażane na różnych szczeblach we współpracy z przedstawicielami różnych kategorii MŚP; wzywa grupę wysokiego szczebla do regularnego przekazywania wyników swojej działalności parlamentarnej Komisji Rozwoju Regionalnego i wzywa Komisję do zasięgania opinii przedstawicieli państw członkowskich na temat kwestii, którymi zajmuje się grupa wysokiego szczebla;

  21.  wzywa Komisję do stworzyła warunki do udzielania pomocy państwa na poziomie krajowym i regionalnym, które nie będą dyskryminacyjne dla MŚP, i które powinny być zgodne ze wsparciem dla przedsiębiorstw w ramach polityki spójności, oraz do szerokiego wykorzystywania systemów pomocy opartych o ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla administracji i beneficjentów oraz przyspieszenia absorpcji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, wyjaśniając jednocześnie powiązania między przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz MŚP a zasadami związanymi z pomocą państwa;

  22.  apeluje do Komisji, by zachęcała państwa członkowskie do wymiany danych, wiedzy i najlepszych praktyk w tym zakresie, przedkładając odpowiednie sprawozdania i motywując je do wspierania projektów o wysokim potencjale w zakresie tworzenia miejsc pracy;

  23.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do pilnego znalezienia trwałego rozwiązania dla problemu zaległości w zakresie płatności związanych z polityką regionalną oraz właściwego stosowania dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach (2011/7/UE), by zagwarantować, że MŚP jako partnerzy w projektach nie będą wykluczane z udziału w programach wsparcia i projektach w obecnym okresie programowania ze względu na opóźnienia w płatnościach; wskazuje również, że bardziej rygorystyczne stosowanie tej dyrektywy, nakładającej na organy publiczne, m.in., obowiązek dokonywania płatności w terminie 30 dni przyczyniłoby się do stworzenia warunków umożliwiających osiągnięcie przez MŚP stabilizacji oraz ich dalszy rozwój;

  24.  podkreśla, że strategie inteligentnej specjalizacji – chociaż nie są formalnie wymagane jako warunki wstępne w celu tematycznym 3 – są kluczowym narzędziem dla zagwarantowania innowacji i zdolności dostosowywania celów tematycznych oraz podkreśla jednocześnie, że strategie te powinny być ukierunkowane nie tylko na innowacje w dziedzinie nauki i technologii, lecz także wspierać innowacje, które nie opierają się na nauce; zwraca się do Komisji o informowanie Parlamentu o wynikach strategii inteligentnej specjalizacji poświęconych MŚP na szczeblu krajowym i/lub regionalnym; podkreśla spójność strategii inteligentnej specjalizacji przyjętych przez każdy region z powiązaną gospodarką terytorialną oraz wyzwania związane z wdrażaniem inteligentnej specjalizacji w obszarach pozamiejskich, które mogą nie dysponować wystarczającą infrastrukturą pomocniczą; z zadowoleniem odnosi się do warunków wstępnych związanych ze Small Business Act w ramach celu tematycznego 3 i wzywa państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych działań i przyspieszenia realizacji celów określonych w programie Small Business Act; wspiera konkurs o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”, którego celem jest wskazanie i nagrodzenie unijnych regionów, które mogą się pochwalić doskonałymi, perspektywicznymi strategiami w zakresie przedsiębiorczości, stosującymi dziesięć zasad programu Small Business Act;

  25.  zwraca się do organów zarządzających o uwzględnienie cech charakterystycznych i szczególnych kompetencji poszczególnych terytoriów, skupiając się w szczególności na terytoriach cierpiących z powodu niedostatecznego stopnia rozwoju, wyludnienia i wysokiej stopy bezrobocia w celu promowania zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych sektorów gospodarki; wzywa Komisję do opracowania szczególnych programów, które będą zawierały wszystkie istotne dla MŚP elementy związane z trwałym, inteligentnym i sprzyjającym włączeniu społecznemu wzrostem gospodarczym; przypomina o istnieniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, na co zwraca również uwagę program Small Business Act, i wyraża zaniepokojenie, że wciąż niewiele kobiet zakłada i prowadzi przedsiębiorstwa; wzywa Komisję i państwa członkowskie do sprzyjania wdrażaniu konkretnych strategii mających na celu wspieranie przedsiębiorczości ludzi młodych i kobiet w kontekście ekologicznego wzrostu, jako sposobu na pogodzenie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, włączenia społecznego i profesjonalizacji oraz zrównoważenia środowiskowego;

  26.  zwraca się do Komisji o zorganizowanie w ramach dostępnego budżetu platformy uczestnictwa z myślą o rozpowszechnianiu wyników projektów MŚP, w tym przykładów dobrych praktyk uzyskanych również w ramach EFRR podczas okresu programowania 2000–2006 i 2007–2013;

  27.  uwzględniając „inteligentny przewodnik innowacyjności w usługach”, opracowany przez Komisję Europejską, w którym podkreśla się, jak bardzo strategie wsparcia publicznego lub regionalnego, wspólnie z terytorialnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi, są w stanie zaoferować MŚP korzystne środowisko i pomóc im w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji w globalnych łańcuchach wartości;

  28.  podkreśla wyzwania i możliwości stojące przed MŚP w związku z dostosowaniem się do niedawnych decyzji podjętych na konferencji COP21 i stosowaniem ich;

  29.  uważa, że stosowne wsparcie i zachęty dla działań MŚP mogą zaowocować innowacyjnymi możliwościami dla integracji uchodźców i migrantów;

  30.  podkreśla, że ponieważ MŚP stanowią główne źródło zatrudnienia w UE, należy ułatwiać zakładanie takich przedsiębiorstw poprzez wspieranie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wprowadzanie przedsiębiorczości do programów nauczania w szkołach, zgodnie z programem Small Business Act, oraz że zwłaszcza w przypadku mikrokredytów odpowiednie szkolenie i wsparcie biznesowe jest kluczowe i konieczne są specjalne szkolenia, by zaznajomić młodzież z zasadami zielonej gospodarki;

  31.  apeluje do Komisji, aby we współpracy z państwami członkowskimi i organami zarządzającymi stymulowała tworzenie ekosystemu złożonego z uniwersytetów, ośrodków badawczych, podmiotów społecznych i gospodarczych oraz instytucji publicznych w celu rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zachęcając jednocześnie organy zarządzające do przeznaczania dostępnych środków finansowych na pomoc techniczną, w tym innowacyjne wykorzystanie ICT przez MŚP; zwraca także w związku z tym uwagę, że pomoc techniczna w ramach celu tematycznego 11 musi przynosić korzyści wszystkim partnerom, o których mowa w art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczącym partnerstwa; apeluje w związku z tym o zapewnienie dostępu organizacjom terytorialnym MŚP do postanowień w ramach celu tematycznego 11 oraz do środków na rzecz zwiększania potencjału;

  32.  podkreśla, że jedynie ok. 25% MŚP mających siedzibę w UE prowadzi działalność wywozową w UE, i że internacjonalizacja MŚP to proces, który wymaga wsparcia również na szczeblu lokalnym; wzywa zatem Komisję do większego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby pomóc MŚP wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą handel międzynarodowy oraz sprostać wyzwaniom w tym zakresie, jednocześnie wspierając je w ponoszeniu kosztów dostosowania i przeciwdziałaniu negatywnym wpływom zwiększonej konkurencji międzynarodowej;

  33.  wzywa Komisję, by, kształtując politykę spójności na okres po roku 2020, podwyższyła poziom środków finansowych na poprawę konkurencyjności MŚP;

  34.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

  UZASADNIENIE

  Wspólnym celem inwestycji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest udzielanie wsparcia z myślą o realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Każdy europejski fundusz strukturalny i inwestycyjny wspiera 11 celów tematycznych, a cel tematyczny 3 dotyczy wzmacniania konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (EFRROW), sektora rybołówstwa i akwakultury (EFMR) oraz powiązanych z nimi priorytetów inwestycyjnych (EFRR).

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają kluczowe znaczenie dla gospodarki regionów UE zarówno pod względem zatrudnienia, jak i konkurencyjności. W okresie 2007–2013 w ramach polityki spójności na wsparcie dla przedsiębiorstw, głównie MŚP, przeznaczono 70 mld EUR, natomiast celem na lata 2014–2020 jest podwojenie tej kwoty (również przy pomocy instrumentów finansowych). W nowym okresie programowania w ramach celu tematycznego 3 poczynione zostaną m.in. inwestycje w MŚP, przy czym inwestycje takie będą jednocześnie możliwe też w ramach innych celów tematycznych.

  W latach 2014–2020 na szeroko pojętą konkurencyjność MŚP przeznaczono ponad 63 mld EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (+ niemal 31 mld w postaci współfinansowania krajowego, co łącznie daje 94 mld).

  Oczekuje się następujących osiągnięć:

  - wsparcie otrzyma około 801 500 przedsiębiorstw w celu bezpośredniego stworzenia 354 300 nowych miejsc pracy; oznacza to, że razem z wsparciem dla przedsiębiorstw na badania i innowacje 5% wszystkich MŚP w UE i 8% nowych przedsiębiorstw otrzyma wsparcie finansowe UE;

  - 396 500 mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw w gospodarce społecznej) otrzyma finansowanie na inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego i umiejętności pracowników.

  Jeżeli chodzi o EFRR, to wspieranie MŚP (cel tematyczny 3) jest jednym z czterech obowiązkowych celów tematycznych i powinno skupiać się na promowaniu przedsiębiorczości, rozwijaniu i wdrażaniu nowych modeli biznesowych, sprzyjaniu tworzeniu i zwiększaniu zaawansowanego potencjału w zakresie rozwoju produktów i usług oraz wspieraniu wzrostu na rynkach krajowych i międzynarodowych.

  Mając na uwadze, że Komisja Europejska definiuje MŚP jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, o rocznych obrotach do 50 mln EUR i/lub rocznym bilansie nieprzekraczającym 43 mln EUR, z jej rocznego sprawozdania 2014/2015 nt. europejskich MŚP wynika, że w 2014 r. MŚP odpowiadały za 71,4% wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, zatrudniały 90 mln osób, tj. 67% wszystkich zatrudnionych, i wytworzyły 58% wartości dodanej sektora. Ponadto niemal wszystkie MŚP (93%) to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób. Około trzech czwartych MŚP prowadzi działalność w pięciu kluczowych sektorach: handel hurtowy i detaliczny, wytwórstwo, budownictwo, usługi dla przedsiębiorstw oraz usługi związane z zakwaterowaniem i gastronomią.

  Ogólnie w latach 2007–2013 w ramach polityki spójności udzielono wsparcia 73 500 przedsiębiorstwom typu start-up i stworzono 263 000 miejsc pracy w MŚP. W okresie tym opracowano 204 programy operacyjne EFRR wspierające badania i innowacje oraz wzrost i rozwój MŚP (ok 70 mld EUR).

  Poniżej znajdują się konkretne przykłady programów operacyjnych, w ramach których największą część funduszy wydano na badania, innowacje i dziedziny związane z MŚP:

  - krajowy „program operacyjny na rzecz rozwoju gospodarczego” (Węgry);

  - „Factores de Competitividade 2007-2013” (Portugalia);

  - „Innovation og Viden” (Dania), „Rozwój konkurencyjności bułgarskiej gospodarki” (Bułgaria) oraz

  - regionalny program operacyjny Burgenland (Austria).

  Około połowę całkowitego finansowania z EFRR poddawanego ocenie przeznaczono na inwestycje w firmy związane bezpośrednio z badaniami i innowacjami i ogólnie na inne inwestycje w firmy. Najpowszechniejszą formą finansowania stosowaną we wszystkich kategoriach wydatków jest pomoc bezzwrotna, następnie pomoc taka jak pożyczki, dotacja na spłatę odsetek i gwarancje, skupiona na wybranych priorytetach. Ogólnie kapitał wysokiego ryzyka i inne formy finansowania są zdecydowanie mniej powszechne.

  Stanowisko PE podczas negocjacji w sprawie celu tematycznego 3 i zaangażowania zainteresowanych stron

  PE zawsze podkreśla, że MŚP stanowią fundament gospodarki UE i dysponują ogromnym potencjałem w zakresie tworzenia miejsc pracy, gdyż odpowiadają za 85% nowo powstałych miejsc pracy; 20,7 miliona MŚP zapewnia ponad 67% zatrudnienia w sektorze prywatnym w UE, przy czym za 30% odpowiadają mikroprzedsiębiorstwa. PE uważa, że MŚP stanowią główną siłę napędową długofalowego europejskiego wzrostu gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy w 28 państwach członkowskich.

  W 2014 r. Komisja Rozwoju Regionalnego stwierdziła, że „polityka spójności na lata 2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie pobudzania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz realizacji celów strategii „Europa 2020”, wspierające przy pomocy szeregu środków i innowacyjnych instrumentów finansowych powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym również mikroprzedsiębiorstw, które są jednym z głównych źródeł zatrudnienia w UE”, oraz wezwała państwa członkowskie i regiony do ustanowienia skutecznych systemów informacji i wsparcia, aby umożliwić mikroprzedsiębiorstwom i MŚP korzystanie z finansowania UE, a także do podjęcia ambitnych środków w ramach mechanizmu podziału ryzyka poprzez łączenie zasobów budżetowych UE, tj. COSME, programu „Horyzont 2020” i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

  W rezolucji z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r. Parlament zwrócił się „z prośbą o to, by podstawowe zasady programu Small Business Act dla Europy (SBAE), tj. „najpierw myśl na małą skalę” i „tylko raz”, zostały uznane za jedną z podstaw polityki spójności” i uznał, że „zasady te powinny być stosowane przez państwa członkowskie i regiony przy opracowywaniu przez nie programów operacyjnych. PE z zadowoleniem przyjął też „skuteczną współpracę między EBI a Komisją we wdrażaniu trzech wspólnych inicjatyw – JESSICA, JEREMIE i JASMINE”.

  Podczas negocjacji w sprawie EFRR Parlament Europejski wprowadził element współpracy między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP na rzecz inwestycji produkcyjnych w celu wspierania dużych przedsiębiorstw w dziedzinie ICT oraz zgodził się na wprowadzenie instrumentu finansowego „inicjatywa na rzecz MŚP” zarządzanego pośrednio przez KE a wdrażanego przez EBI; PE wystąpił jednak o obniżenie pierwotnego pułapu tej inicjatywy do 1,5 mld EUR.

  Cel tematyczny 3 należał do dziedzin, w których władze dysponowały największym potencjałem w zakresie zarządzania, a koncentracja tematyczna stanowiła wyzwanie dla UE12, zwłaszcza pod względem wsparcia dla MŚP, co wynikało z faktu, że w latach 2007–2013 skupiano się na poprawie infrastruktury.

  Większość samorządów uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń krajowych w komitetach monitorujących programy w przypadku EFRR, często też w przypadku EFS i czasami innych funduszy. Jednak ich wpływ na realizację programów jest bardzo różny (rozmiar struktur partnerstwa, dostępność informacji, jednoznaczność programów prac podczas posiedzeń i ich przewidywalność). Większość operacyjnych aspektów europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa nie jest należycie stosowana w większości przypadków. Na etapie przygotowywania programów operacyjnych regiony pozostają często uprzywilejowanymi partnerami rządów centralnych oraz mają większy wpływ i silniejszą pozycję w przypadku decyzji niż organy władz lokalnych. W niektórych przypadkach krajowe stowarzyszenia władz lokalnych (w przeciwieństwie do art. 5 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dotyczących partnerstwa) nie są pełnoprawnymi partnerami: raczej informuje się je jedynie o najważniejszych decyzjach, a nie umożliwia udział w ich podejmowaniu. Inne stowarzyszenia krajowe władz lokalnych odgrywają bardziej strategiczną rolę w skutecznym wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: musi to być właściwa droga w kierunku lepszej absorpcji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020. Podpisanie porozumienia między rządami centralnymi i organami innych szczebli zapewniłoby wspólne stanowisko wobec służb Komisji, większą odpowiedzialność za priorytety inwestycyjne, większą wiedzę władz lokalnych i regionalnych na temat możliwości związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, a tym samym lepszą wydajność wykorzystania funduszy UE na miejscu.

  Uznanie znaczenia władz lokalnych można analizować również przez pryzmat terytorialnego wymiaru programów operacyjnych, zdolności dostępu władz lokalnych do instrumentów finansowych UE i ich wykorzystywania oraz wyznaczania ich na pośredników lub beneficjentów zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W większości przypadków celem przeniesionych kompetencji, jeżeli ma to w ogóle miejsce, są większe obszary lub regiony miejskie. Tym samym zaprzepaszczono okazję do zaangażowania wszystkich rodzajów obszarów lokalnych w kształtowanie decyzji o finansowaniu, co byłoby z korzyścią dla rozwoju ich lokalnego rozwoju.

  Potencjał administracyjny władz lokalnych

  W odniesieniu do uproszczenia chęć zmniejszenia kosztów administracyjnych dla beneficjentów nie powinna prowadzić do dodatkowych kosztów dla organów zarządzających czy władz lokalnych, którym przekazano kompetencje.

  Władze lokalne chcące uczestniczyć w większym stopniu w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi powinny uzyskać od rządów centralnych możliwość otrzymania większych uprawnień decyzyjnych począwszy od selekcji projektów. Proces ten ułatwi pomoc techniczna oraz wczesne zaangażowanie w dyskusje o priorytetach inwestycyjnych w przyszłych rundach finansowania.

  Jako że większość państw i regionów dopiero niedawno rozpoczęła uruchamianie programów, organy zarządzające i Komisja mogą bardziej konsekwentnie egzekwować zasadę partnerstwa określoną w rozporządzeniu i kodeksie postępowania.

  Powodzenie programów związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi – oraz leżących u ich podstaw strategii poprzez warunki wstępne – będą zależeć od dobrego zarządzania, od ich natychmiastowego rozpoczęcia oraz od ich pełnego wdrożenia w najbliższych latach.

  Instrumenty finansowe na rzecz celu tematycznego 3

  Wspieranie celu tematycznego 3 może odbywać się za pośrednictwem instrumentów finansowych, które należy opracować na podstawie oceny ex ante. Instrumenty te mogą mieć charakter unijny, łącząc europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne z innymi źródłami w celu zachęcenia banków do udzielania pożyczek MŚP. Instrumenty finansowe mogą mieć też charakter krajowy/regionalny, być zarządzane przez organ zarządzający i przybierać postać pożyczek lub gwarancji.

  Drugi pakiet roboczy: ramy polityczne sprawozdania

  Zwiększenie skuteczności wykorzystania zasobów przez MŚP stwarza wielkie możliwości w zakresie obniżenia kosztów produkcji i wzrostu wydajności. Szacuje się, że lepsze wykorzystanie zasobów stanowi dla europejskiego przemysłu ogólny potencjał oszczędności w kwocie 630 mld EUR. Zapobieganie szkodom w środowisku oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną to wyzwania społeczne, które stwarzają nowe szanse dla przedsiębiorstw wprowadzających na rynek ekologiczne produkty i usługi. Do prowadzenia działalności MŚP potrzebują korzystnego środowiska, w którym proekologiczne rozwiązania mogą być łatwo opracowywane, finansowane i wprowadzane na rynek. Istnieje wielka szansa na to, że ponowne wytwarzanie, naprawa, utrzymanie, recykling i ekoprojekt będą stanowić siłę napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, przyczyniając się jednocześnie w znaczący sposób do walki z wyzwaniami środowiskowymi. Aby MŚP i przedsiębiorcy mogli przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, potrzebne są im sprzyjające warunki. Międzynarodowe zobowiązania UE w obszarach takich jak współpraca w dziedzinie zmiany klimatu czy strategie sąsiedztwa stwarzają europejskim MŚP posiadającym doświadczenie w zakresie rozwiązań ekologicznych konkretne możliwości uzyskania dostępu do nowych rynków. Skuteczna integracja MŚP w globalnych łańcuchach wartości wymaga bardziej sprzyjających ram i ściślejszej współpracy międzynarodowej.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  19.4.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  33

  1

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Petras Auštrevičius, Daniel Buda, Salvatore Cicu, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Davor Škrlec