ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра


Процедура : 2013/0091(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0164/2016
Внесени текстове :
A8-0164/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  като взе предвид позицията си на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0173),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 76 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0164/2016),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Съвета и на Европейския парламент по член 44

Създаването на хармонизирана защита на данните на високо равнище в областта на полицейската и съдебната дейност в Съюза е от решаващо значение за спазването и защитата на основните права на гражданите на Съюза. Предвид споделената отговорност на Съюза и държавите членки по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е изключително важно да се установи тясно и ефективно сътрудничество между надзорните органи на национално равнище и на равнището на Съюза. Европейският парламент и Съветът считат, че след приемането на предложените Общ регламент за защита на данните и Директива за защита на личните данни за обработването на данни в областта на полицейската дейност и сектора на правосъдието, включително новия Европейски комитет по защита на данните, който предстои да бъде създаден, и в светлината на обявения преглед на Регламент (ЕО) № 45/2001 различните механизми за сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на данните и националните надзорни органи в тази област, включително установения в настоящия регламент Съвет за сътрудничество, следва в бъдеще да бъдат преструктурирани по такъв начин, че да се гарантира ефективност и съгласуваност и да се избягва ненужно дублиране, без да се засяга правото на Комисията на законодателна инициатива.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР

Позовавания

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

25.2.2014                     T7-0121/2014

Предложение на Комисията

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

11.4.2016

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Дата на приемане

28.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Дата на внасяне

2.5.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“