DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Postup : 2013/0091(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0164/2016
Předložené texty :
A8-0164/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[1] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0173,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0164/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Společné prohlášení Rady a Evropského parlamentu k článku 44

Vytvoření harmonizované ochrany údajů na vysoké úrovni zahrnující policejní práci a činnost soudů v Unii je jedním ze zásadních prostředků respektování a zachování základních práv občanů Unie. Vzhledem ke sdíleným pravomocem Unie a členských států v oblasti svobody, bezpečnosti a práva má zásadní význam, aby existovala úzká a efektivní spolupráce kontrolních orgánů na úrovni členských států a na úrovni Unie. Evropský parlament a Rada se domnívají, že v návaznosti na přijetí navrhovaného obecného nařízení o ochraně údajů a směrnice o ochraně údajů pro zpracování údajů v odvětví policie a soudnictví, včetně nové Evropské rady pro ochranu údajů, která bude brzy zřízena, a s ohledem na ohlášený přezkum nařízení (ES) č. 45/2001 by měly jednotlivé mechanismy spolupráce mezi Evropskou radou pro ochranu údajů a kontrolními orgány členských států v této oblasti, včetně rady spolupráce zřízené v tomto nařízení, být v budoucnu reorganizovány tak, aby byla zajištěna efektivnost a jednotnost a zabránilo se zbytečnému zdvojování, aniž by bylo dotčeno právo Komise na iniciativu.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva a odbornou přípravu (Europol) a zrušení směrnic 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

Referenční údaje

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

25.2.2014                     T7-0121/2014

Návrh Komise

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

11.4.2016

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Datum přijetí

28.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Datum předložení

2.5.2016

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se