INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedure : 2013/0091(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0164/2016
Indgivne tekster :
A8-0164/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

(14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0173),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0164/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 44

Det er af afgørende betydning at skabe et harmoniseret, højt databeskyttelsesniveau, der omfatter politimæssige og retlige aktiviteter i Unionen som middel til respekt for og sikring af EU-borgernes grundlæggende rettigheder. I betragtning af, at Unionen og medlemsstaterne deler ansvaret på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, er det vigtigt, at der er et tæt og effektivt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på nationalt plan og EU-plan. Europa-Parlamentet og Rådet er af den opfattelse, at de forskellige mekanismer for samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder på området, herunder samarbejdsrådet, der nedsættes ved denne forordning, efter vedtagelsen af den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesdirektivet vedrørende databehandling inden for politiet og retsvæsenet, herunder det nye Europæiske Databeskyttelsesråd, der snart skal oprettes, og i lyset af den planlagte revision af forordning (EF) nr. 45/2001, i fremtiden bør omstruktureres med henblik på at sikre effektivitet og konsekvens og undgå unødvendig overlapning, uden at dette berører Kommissionens initiativret.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) og ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

Referencer

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

25.2.2014                     T7-0121/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

11.4.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Dato for vedtagelse

28.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Dato for indgivelse

2.5.2016

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  • [1]  Vedtagne tekster af 25.2.2014, P8_TA(2014)0121.