INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

  2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


  Procedure : 2013/0091(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0164/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0164/2016
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

  (14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0173),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0164/2016),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

  3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  Fælles erklæring fra Rådet og Europa-Parlamentet om artikel 44

  Det er af afgørende betydning at skabe et harmoniseret, højt databeskyttelsesniveau, der omfatter politimæssige og retlige aktiviteter i Unionen som middel til respekt for og sikring af EU-borgernes grundlæggende rettigheder. I betragtning af, at Unionen og medlemsstaterne deler ansvaret på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, er det vigtigt, at der er et tæt og effektivt samarbejde mellem tilsynsmyndighederne på nationalt plan og EU-plan. Europa-Parlamentet og Rådet er af den opfattelse, at de forskellige mekanismer for samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale tilsynsmyndigheder på området, herunder samarbejdsrådet, der nedsættes ved denne forordning, efter vedtagelsen af den foreslåede generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesdirektivet vedrørende databehandling inden for politiet og retsvæsenet, herunder det nye Europæiske Databeskyttelsesråd, der snart skal oprettes, og i lyset af den planlagte revision af forordning (EF) nr. 45/2001, i fremtiden bør omstruktureres med henblik på at sikre effektivitet og konsekvens og undgå unødvendig overlapning, uden at dette berører Kommissionens initiativret.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) og ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

  Referencer

  14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  25.2.2014                     T7-0121/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0173 - C7-0094/2013

  Dato, hvor plenarmødet fik meddelelse om modtagelse af Rådets holdning ved førstebehandling

  11.4.2016

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  11.4.2016

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  26.11.2012

   

   

   

  Behandling i udvalg

  30.11.2015

  20.4.2016

   

   

  Dato for vedtagelse

  28.4.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  40

  3

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  Dato for indgivelse

  2.5.2016

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

  40

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

  ECR

  Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

  EFDD

  Peter Lundgren, Beatrix von Storch

  PPE

  Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

  3

  -

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

  2

  0

  ENF

  Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  • [1]  Vedtagne tekster af 25.2.2014, P8_TA(2014)0121.