SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Menetlus : 2013/0091(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0164/2016
Esitatud tekstid :
A8-0164/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK

(14957/2/2015 – C8‑0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (14957/2/2015 – C8‑0130/2016),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0173) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0164/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi ühisavaldus artikli 44 kohta

Liidus politsei- ja õiguskaitsealase tegevuse jaoks ühtse kõrgetasemelise andmekaitse loomine on väga tähtis liidu kodanike põhiõiguste austamiseks ja kaitsmiseks. Pidades silmas liidu ja liikmesriikide ühist vastutust seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga, on ülioluline tihe ja tulemuslik koostöö liikmesriikide ja liidu tasandi järelevalveasutuste vahel.

Euroopa Parlament ja nõukogu leiavad, et pärast politsei- ja õigusalase tegevuse sektoris andmete töötlemiseks kavandatavate isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiivi vastuvõtmist, sealhulgas pärast uue Euroopa Andmekaitsenõukogu peatset loomist, ning võttes arvesse määruse (EÜ) nr 45/2011 väljakuulutatud läbivaatamist, tuleks selles vallas Euroopa Andmekaitseinspektori ja riiklike järelevalveasutuste, sealhulgas käesoleva määrusega loodava koostöönõukogu vahel tehtava koostöö erinevad mehhanismid kujundada tulevikus ümber selliselt, et tagada tulemuslikkus ja järjepidevus ning vältida töö asjatut dubleerimist, ilma et see piiraks komisjoni algatusõigust.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö ja koolituse amet (Europol) ning otsuste 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK kehtetuks tunnistamine

Viited

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

25.2.2014                     T7-0121/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

11.4.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Esitamise kuupäev

2.5.2016

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu