SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta

2.5.2016 - (14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)) - ***II

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Menettely : 2013/0091(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0164/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0164/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta

(14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (14957/2/2015 – C8-0130/2016),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0173),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0164/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteinen lausuma 44 artiklasta

On erittäin tärkeää luoda yhdenmukainen korkean tason tietosuoja, joka kattaa poliisin ja oikeuslaitoksen toiminnan unionissa, sillä se on keino kunnioittaa ja suojella unionin kansalaisten perusoikeuksia. Unionin ja jäsenvaltioiden yhteisellä vastuulla on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyviä kysymyksiä. Siksi on olennaista, että kansalliset valvontaviranomaiset tekevät keskenään tiivistä ja tehokasta kansallisen ja unionin tason yhteistyötä. Sen seurauksena, että on hyväksytty tietosuoja-asetusta sekä tietosuojadirektiiviä koskevat ehdotukset poliisi- ja oikeusalan tietojenkäsittelyä varten, ja ottaen huomioon uuden lähiaikoina perustettavan Euroopan tietosuojaneuvoston sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ilmoitetun tarkistuksen Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että Euroopan tietosuojavaltuutetun ja tämän alan kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyöhön tarkoitetut mekanismit, kuten tämän asetuksen nojalla perustettu yhteistyöneuvosto, olisi tulevaisuudessa järjestettävä uudelleen siten, että voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja johdonmukaisuus ja välttää tarpeettomat päällekkäisyydet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) sekä päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoaminen

Viiteasiakirjat

14957/2/2015 – C8-0130/2016 – 2013/0091(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

25.2.2014                     T7-0121/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0173 - C7-0094/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

11.4.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

26.11.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2015

20.4.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Hugues Bayet, Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Beatriz Becerra Basterrechea, Eugen Freund, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.5.2016

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek

EFDD

Peter Lundgren, Beatrix von Storch

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Hugues Bayet, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Claude Moraes, Soraya Post, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli

2

0

ENF

Lorenzo Fontana, Jean-François Jalkh

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää